1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1168/2009

(2009. gada 30. novembris)

par atteikumu piešķirt atļauju veselīguma norādei uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija nav tām piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regula (EK) Nr. 1924/2006 arī paredz, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, pieteikumus par atļauju piešķiršanu veselīguma norādēm var iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei. Dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta derīgus pieteikumus Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) (turpmāk “iestāde”).

(3)

Pēc pieteikuma saņemšanas iestādei ir nekavējoties jāinformē pārējās dalībvalstis un Komisija un jāsniedz atzinums par attiecīgo veselīguma norādi.

(4)

Komisijai ir jālemj par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu.

(5)

Pēc tam, kad uzņēmums Brudy Technology S.L.2008. gada 9. oktobrī iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestāde tika lūgta sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Algatrium® ietekmi uz antioksidatīvo atbildes reakciju (jautājums Nr. EFSA-Q-2008-705) (2). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Algatrium® jūsu organismā veicina antioksidatīvo atbildes reakciju – tā ir vienīgā pārtikā izmantojamā viela, attiecībā uz kuru ir zinātniski pierādīts, ka tā cilvēka organismā stimulē šūnu antioksidatīvos pašaizsardzības mehānismus”.

(6)

Komisija un dalībvalstis 2009. gada 16. martā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Algatrium® lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Līdz ar to veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tādēļ tai nevar piešķirt atļauju.

(7)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā atsauksmes, ko tā saņēmusi no pieteikuma iesniedzējiem un sabiedrības pārstāvjiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu.

(8)

Uz Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajām veselīguma norādēm attiecas pārejas pasākumi, kas noteikti minētās regulas 28. panta 5. punktā. Tomēr attiecībā uz veselīguma norādi “Algatrium® jūsu organismā veicina antioksidatīvo atbildes reakciju – tā ir vienīgā pārtikā izmantojamā viela, attiecībā uz kuru ir zinātniski pierādīts, ka tā cilvēka organismā stimulē šūnu antioksidatīvos pašaizsardzības mehānismus” iestāde secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp Algatrium® lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi. Tādēļ šī norāde neatbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, un līdz ar to Regulas 28. panta 5. punktā paredzētais pārejas periods nav piemērojams. Tāpēc jānosaka sešu mēnešu pārejas periods, lai uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, varētu pielāgoties šajā regulā paredzētajām prasībām.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minēto veselīguma norādi neiekļauj Kopienas atļauto norāžu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktu.

Tomēr to var turpināt izmantot sešus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, 1.–9. lpp.


PIELIKUMS

NORAIDĪTĀ VESELĪGUMA NORĀDE

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Atsauce uz EFSA atzinumu

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātnes atziņām un/vai ietver prasību par īpašumtiesību datu aizsardzību

Algatrium®

Algatrium® jūsu organismā veicina antioksidatīvo atbildes reakciju – tā ir vienīgā pārtikā izmantojamā viela, attiecībā uz kuru ir zinātniski pierādīts, ka tā cilvēka organismā stimulē šūnu antioksidatīvos pašaizsardzības mehānismus

Q-2008-705