11.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1079/2009

(2009. gada 10. novembris),

ar ko nosaka pieteikumu iesniegšanas beigu datumu, lai saņemtu atbalstu par cūkgaļas uzglabāšanu privātās noliktavās, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1278/2008

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 43. panta a) un d) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Atbalstu privātai uzglabāšanai sniedz saskaņā ar Komisijas 2008. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 1278/2008, ar ko nosaka ārkārtējus atbalsta pasākumus cūkgaļas tirgum, piešķirot atbalstu par uzglabāšanu privātās noliktavās Īrijā (2). Atbalstu sniedz, ņemot vērā ārkārtējos apstākļus cūkgaļas nozarē Īrijā 2008. gada decembrī, kad Īrijas izcelsmes cūkgaļā tika konstatēts paaugstināts polihlorbifenilu (PCB) līmenis. Situācija šajā laikā ir mainījusies, un attiecīgie pasākumi vairs nav vajadzīgi.

(2)

Tādēļ jābeidz sniegt atbalstu par cūkgaļas uzglabāšanu privātās noliktavās un jānosaka pieteikumu iesniegšanas beigu datums.

(3)

Lai novērstu spekulācijas, attiecīgajai regulai ir jāstājas spēkā publicēšanas dienā un minētajam beigu datumam ir jābūt nākamajā dienā pēc tās stāšanās spēkā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieteikumu iesniegšanas beigu datums, lai saņemtu Regulā (EK) Nr. 1278/2008 paredzēto atbalstu par cūkgaļas uzglabāšanu privātās noliktavās, ir 2009. gada 13. novembris.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 339, 18.12.2008., 78. lpp.