20.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 976/2009

(2009. gada 19. oktobris),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz tīkla pakalpojumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta Direktīvu 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (1), un jo īpaši tās 16. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2007/2/EK noteikti vispārīgi principi, saskaņā ar kuriem Eiropas Kopienā izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru. Dalībvalstīm ir jāizveido un jāpārvalda pakalpojumu tīkls tām telpisko datu kopām un pakalpojumiem, kuriem metadati ir izveidoti saskaņā ar minēto direktīvu.

(2)

Lai nodrošinātu šādu pakalpojumu saderību un izmantojamību Kopienas līmenī, tiem jānosaka tehniskās specifikācijas un minimālie veiktspējas kritēriji attiecībā uz tematiem, kas uzskaitītas Direktīvas 2007/2/EK I, II un III pielikumā.

(3)

Lai nodrošinātu, ka publiskajām iestādēm un trešām personām ir tehniski iespējams pievienot savas telpisko datu kopas un pakalpojumus tīkla pakalpojumiem, šiem pakalpojumiem ir jānosaka attiecīgas prasības.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas 2007/2/EK 22. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteiktas prasības tīkla pakalpojumu izveidošanai un uzturēšanai, kā paredzēts Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punktā (turpmāk – “tīkla pakalpojumi”), un pienākumi saistībā ar šo pakalpojumu pieejamību dalībvalstu publiskajām iestādēm un trešām personām atbilstīgi minētās direktīvas 12. pantam.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 1205/2008 (2) pielikuma A daļā noteiktās definīcijas.

Piemēro arī šādas definīcijas:

1)

“sākotnējā darbspēja” ir tīkla pakalpojuma spēja nodrošināt pilnīgu funkcionalitāti, negarantējot pakalpojuma kvalitāti atbilstīgi šīs regulas I pielikumā iekļautajiem noteikumiem vai nodrošināt visiem lietotajiem piekļuvi pakalpojumam caur INSPIRE ģeoportālu;

2)

“veiktspēja” ir minimālais līmenis, kuru sasniedzot, uzskata, ka mērķis ir sasniegts, un tā norāda, cik ātri pieprasījumu var izpildīt INSPIRE tīkla pakalpojumā;

3)

“kapacitāte” ir pakalpojuma vienlaicīgu pieprasījumu maksimālais skaits, kuriem garantē izpildi;

4)

“pieejamība” ir varbūtība, ka tīkla pakalpojums ir pieejams;

5)

“atbildes laiks” ir laiks, pēc kura pakalpojuma operācijas rezultātā ir saņemts rezultāta pirmais baits un kuru mēra pakalpojuma sniegšanas vietā dalībvalstī;

6)

“pakalpojuma pieprasījums” ir atsevišķs pieprasījums izpildīt vienu INSPIRE tīkla pakalpojuma operāciju;

7)

INSPIRE metadatu elements” ir metadatu elements, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1205/2008 pielikuma B daļā;

8)

“publicēt” ir operācija ar mērķi ievietot, dzēst vai atjaunināt INSPIRE metadatu elementus resursiem meklēšanas pakalpojumā;

9)

“dabiska valoda” ir runas, rakstu vai zīmju valoda, kuru cilvēki izmanto vispārējai saziņai;

10)

“vākt” ir darbība, lai no meklēšanas pirmpakalpojuma resursiem iegūtu metadatu elementus un lai ļautu izveidot, dzēst vai atjaunināt šo resursu metadatus meklēšanas mērķpakalpojumā;

11)

“slānis” ir ģeogrāfiskas informācijas pamatvienība, kuru saskaņā ar EN ISO 19128 no servera var pieprasīt kā karti.

3. pants

Prasības tīkla pakalpojumiem

Tīkla pakalpojumi atbilst I pielikumā izklāstītajām pakalpojumu kvalitātes prasībām.

Turklāt katrs tīkla pakalpojumu tips atbilst šādām prasībām:

a)

meklēšanas pakalpojumi atbilst II pielikumā izklāstītajām specifiskajām prasībām un raksturlielumiem;

b)

skatīšanās pakalpojumi atbilst III pielikumā izklāstītajām specifiskajām prasībām un raksturlielumiem.

4. pants

Piekļuve tīkla pakalpojumiem

1.   Ne vēlāk kā 2011. gada 9. maijā dalībvalstis nodrošina meklēšanas un skatīšanās pakalpojumus ar sākotnējo darbspēju.

2.   Ne vēlāk kā 2011. gada 9. novembrī dalībvalstis nodrošina meklēšanas un skatīšanās pakalpojumus atbilstīgi šai regulai.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 326, 4.12.2008., 12. lpp.


I PIELIKUMS

PAKALPOJUMA KVALITĀTE

Lai novērstu rezultāta iespējamu pasliktināšanos, ko izraisa lavīnveida efekts, vērtējot pakalpojuma kvalitāti, neņem vērā trešo personu tīkla pakalpojumus, kas piesaistīti atbilstīgi Direktīvas 2007/2/EK 12. pantam.

Nodrošina šādus pakalpojuma kvalitātes kritēriju izpildi attiecībā uz veiktspēju, kapacitāti un pieejamību.

1.   VEIKTSPĒJA

Normālā situācijā maksimālais atbildes laiks, nosūtot sākotnējo atbildi uz meklēšanas pakalpojuma pieprasījumu nepārsniedz 3 sekundes.

Normālā situācijā 470 kilobaitu attēlam (piemēram, 800 × 600 pikseļi ar krāsu dziļumu 8 biti) atbildes laiks sākotnējās atbildes nosūtīšanai uz skatīšanās pakalpojumu pēc pieprasījuma “iegūt karti” ir ne vairāk kā 5 sekundes.

Normāla situācija nozīmē laikposmu, kurā nav maksimāla noslodze. Normāla situācija pastāv 90 % no visa laika.

2.   KAPACITĀTE

Saskaņā ar pakalpojumu veiktspējas kvalitātes rādītāju minimālais vienlaicīgi apkalpoto pieprasījumu skaits, kas nosūtīti meklēšanas pakalpojumam, ir 30 pieprasījumi sekundē.

Minimālais vienlaicīgi apkalpoto pakalpojumu pieprasījumu skaits skatīšanās pakalpojumam atbilstīgi pakalpojuma kvalitātes veiktspējai ir 20 pieprasījumi sekundē.

3.   PIEEJAMĪBA

Varbūtība, ka tīkla pakalpojums ir pieejams jebkurā laikā, ir 99 %.


II PIELIKUMS

MEKLĒŠANAS PAKALPOJUMI

A   DAĻA

Meklēšanas kritēriji

Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 2. punktā noteiktajam meklēšanas kritēriju minimālajam kopumam, meklēšanas pakalpojums atbalsta meklēšanu ar INSPIRE metadatu elementiem, kas iekļauti šā pielikuma 1. tabulā.

1.   tabula

Minimālie meklēšanas kritēriji

INSPIRE metadatu elementi

Atslēgvārdi

Atslēgvārds

Telpisko datu un pakalpojumu klasifikācija

(telpisko datu kopām un telpisko datu kopu grupām)

Temata kategorija

Telpisko datu un pakalpojumu klasifikācija

(telpisko datu pakalpojumiem)

Telpisko datu pakalpojumu tipi

Telpisko datu kopu kvalitāte un validitāte

Izcelsme

Telpisko datu kopu kvalitāte un validitāte

Telpiskā izšķirtspēja

Atbilstības pakāpe īstenošanas noteikumiem, kas paredzēti Direktīvas 2007/2/EK 7. panta 1. punktā

Specifikācija

Atbilstības pakāpe īstenošanas noteikumiem, kas paredzēti Direktīvas 2007/2/EK 7. panta 1. punktā

Pakāpe

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta

Ģeogrāfiskais izgriezums

Nosacījumi, kas attiecas uz piekļuvi telpisko datu kopām un pakalpojumiem un to lietošanu

Piekļuves un lietošanas nosacījumi

Nosacījumi, kas attiecas uz piekļuvi telpisko datu kopām un pakalpojumiem un to lietošanu

Publiskās piekļuves ierobežojumi

Publiskās iestādes, kas ir atbildīgas par telpisko datu kopu un pakalpojumu izveidošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu un izplatīšanu

Atbildīgā persona

Publiskās iestādes, kas ir atbildīgas par telpisko datu kopu un pakalpojumu izveidošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu un izplatīšanu

Atbildīgās personas loma

Kā meklēšanas kritēriji ir pieejami arī šādi INSPIRE metadatu elementi vai elementu kopas:

a)

resursa nosaukums;

b)

resursa atreferējums;

c)

resursa tips;

d)

unikāls resursa identifikators;

e)

laika piesaiste.

Tiek atbalstīti loģiskie un salīdzinājuma operatori, lai resursus varētu meklēt, kombinējot meklēšanas operatorus.

Tiek atbalstīts 2. tabulā iekļautais telpiskais operators, lai resursus varētu sameklēt, pamatojoties uz resursa ģeogrāfisko atrašanās vietu.

2.   tabula

Operatora nosaukums

Īpašība

Krusto

Nosaka to, ka ģeogrāfiskā izgriezuma INSPIRE metadatu elementam jākrusto definēta interešu zona

B   DAĻA

Operācijas

1.   OPERĀCIJU SARAKSTS

Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punktam, meklēšanas pakalpojums nodrošina šā pielikuma 3. tabulā iekļautās operācijas.

3.   tabula

Operācija

Funkcija

Iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus

Nodrošina visu nepieciešamo informāciju par pakalpojumu un apraksta pakalpojuma spējas.

Meklēt metadatus

Operācija “meklēt metadatus” ļauj pieprasīt resursu INSPIRE metadatu elementus, pamatojoties uz vaicājuma formulējumu, ko iegūst no meklēšanas mērķpakalpojuma.

Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2007/2/EK 12. pantam, meklēšanas pakalpojums atbalsta šā pielikuma 4. tabulā iekļautās operācijas.

4.   tabula

Operācija

Funkcija

Publicēt metadatus

Operācija “publicēt metadatus” ļauj rediģēt INSPIRE metadatu elementus resursos meklēšanas pakalpojumā (metadatu stūmējmehānismi vai vilcējmehānismi. Rediģēšana ir ievietošana, atjaunināšana un dzēšana.

Saites meklēšanas pakalpojums

Funkcija “saites meklēšanas pakalpojums” ļauj deklarēt meklēšanas pakalpojuma pieejamību resursu meklēšanai, izmantojot dalībvalsts meklēšanas pakalpojumu, vienlaicīgi saglabājot resursa metadatus īpašnieka atrašanās vietā.

Katras operācijas pieprasījuma un atbildes parametri papildina katras operācijas aprakstu un ir meklēšanas pakalpojuma tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa.

2.   OPERĀCIJA “IEGŪT MEKLĒŠANAS PAKALPOJUMA METADATUS”

2.1.   Pieprasījums “iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus”

2.1.1.   Pieprasījuma “iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus” parametri

Pieprasījuma “iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus” parametrs norāda “iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus” atbildes satura dabisko valodu.

2.2.   “Iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus” atbilde

“Iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus” atbildē ietilpst šādas parametru kopas:

meklēšanas pakalpojuma metadati,

operāciju metadati,

valodas.

2.2.1.   “Meklēšanas pakalpojuma metadati” parametri

Meklēšanas pakalpojuma metadatu parametros ietilpst vismaz meklēšanas pakalpojuma INSPIRE metadatu elementi.

2.2.2.   “Operāciju metadati” parametri

“Operāciju metadati” parametrs nodrošina metadatus par meklēšanas pakalpojuma īstenotajām operācijām. Šie metadatu parametri apraksta katru operāciju un vismaz:

1)

“publicēt” metadatiem norāda, vai ir pieejams stūmējmehānisms, vilcējmehānisms vai abi;

2)

apraksta katru operāciju, šādā aprakstā iekļaujot datu apmaiņas aprakstu un tīkla adresi.

2.2.3.   Valodu parametrs

Nodrošina divus valodas parametrus:

atbildes valodas parametrs, kas norāda dabisko valodu, kas izmantota “iegūt meklēšanas pakalpojuma metadatus” atbildes parametros,

atbalstīto valodu parametrs, kurā iekļauts to dabisko valodu saraksts, kuras atbalsta meklēšanas pakalpojums.

3.   OPERĀCIJA “MEKLĒT METADATUS”

3.1.   Pieprasījums “meklēt metadatus”

Pieprasījumā “meklēt metadatus” ietilpst šādi parametri:

valoda,

vaicājums.

3.1.1.   Valodas parametrs

Valodas parametrs norāda dabisko valodu, kas pieprasīta “meklēt metadatus” atbildes saturam.

3.1.2.   Vaicājuma parametrs

Vaicājuma parametrā ietilpst meklēšanas kritēriju kopums, kā specificēts A daļā.

3.2.   “Meklēt metadatus” atbilde

3.2.1.   “Meklēt metadatus” atbildes parametrs

“Meklēt metadatus” atbildes parametrā ietilpst vismaz katra tā resursa INSPIRE metadatu elementi, kurš atbilst vaicājumam.

4.   OPERĀCIJA “PUBLICĒT METADATUS”

Funkcija “publicēt metadatus” ļauj publicēt INSPIRE metadatu elementus resursiem meklēšanas pakalpojumā. Ir divi varianti:

stūmējmehānisms: ir iespējams rediģēt to resursu INSPIRE metadatu elementus, kas pieejami no meklēšanas pakalpojuma,

vilcējmehānisms: ļauj dalībvalsts meklēšanas pakalpojumam attālināti iegūt resursu INSPIRE metadatu elementus.

Jāatbalsta vismaz viens no minētajiem variantiem.

4.1.   Stūmējmehānisms

4.1.1.   Pieprasījums “rediģēt metadatus”

4.1.1.1.   Pieprasījuma “rediģēt metadatus” parametrs

Pieprasījuma “rediģēt metadatus” parametrs nodrošina visu informāciju, kas pieprasīta par meklēšanas pakalpojumā ievietojamo, atjaunināmo vai dzēšamo resursu INSPIRE metadatu elementiem.

4.2.   Vilcējmehānisms

4.2.1.   Pieprasījums “vākt metadatus”

4.2.1.1.   Pieprasījuma “vākt metadatus” parametrs

Pieprasījuma “vākt metadatus” parametrs nodrošina visu informāciju par attālo vietu, kurai jāizgūst resursu pieejamie metadati. Tajā ietilpst vismaz telpisko datu īpašpakalpojuma INSPIRE metadatu elementi.

5.   OPERĀCIJA “SAITES MEKLĒŠANAS PAKALPOJUMS”

Operācija “saites meklēšanas pakalpojums” ļauj deklarēt šai regulai atbilstīgu meklēšanas pakalpojuma pieejamību resursu meklēšanai, izmantojot dalībvalsts meklēšanas pakalpojumu, vienlaicīgi saglabājot resursa metadatus īpašnieka atrašanās vietā.

5.1.   “Saites meklēšanas pakalpojuma” pieprasījums

5.1.1.   “Saites meklēšanas pakalpojuma” pieprasījuma parametrs

“Saites meklēšanas pakalpojuma” pieprasījuma parametrs nodrošina visu informāciju par šai regulai atbilstīgu publiskas iestādes vai trešās personas meklēšanas pakalpojumu, kas ļauj dalībvalsts meklēšanas pakalpojumam iegūt resursu metadatus, pamatojoties uz publiskas iestādes vai trešās personas meklēšanas pakalpojuma meklēšanas kritēriju kombināciju, un salīdzināt tos ar citu resursu metadatiem.


III PIELIKUMS

SKATĪŠANĀS PAKALPOJUMI

A   DAĻA

Operācijas

1.   OPERĀCIJU SARAKSTS

Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2007/2/EK 11. panta 1. punktam, skatīšanās pakalpojums nodrošina šā pielikuma 1. tabulā iekļautās operācijas.

1.   tabula

Operācija

Funkcija

Iegūt skatīšanās pakalpojuma metadatus

Nodrošina visu nepieciešamo informāciju par pakalpojumu un apraksta pakalpojuma spējas.

Iegūt karti

Rezultāts ir karte ar ģeogrāfisku un tematisku informāciju, kas iegūta no pieejamajām telpisko datu kopām. Karte ir telpiski piesaistīts attēls.

Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2007/2/EK 12. pantam, skatīšanās pakalpojums atbalsta šā pielikuma 2. tabulā iekļautās operācijas.

2.   tabula

Operācija

Funkcija

Saites skatīšanās pakalpojums

Ļauj publiskai iestādei vai trešai personai deklarēt skatīšanās pakalpojumu savu resursu aplūkošanai, izmantojot dalībvalsts skatīšanās pakalpojumu, vienlaicīgi saglabājot skatīšanās spēju publiskās iestādes vai trešās puses atrašanās vietā.

Katras operācijas pieprasījuma un atbildes parametri papildina katras operācijas aprakstu un ir skatīšanās pakalpojuma tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa.

2.   OPERĀCIJA “IEGŪT SKATĪŠANĀS PAKALPOJUMA METADATUS”

2.1.   “Iegūt skatīšanās pakalpojuma metadatus” pieprasījums

2.1.1.   Pieprasījuma “iegūt skatīšanās pakalpojuma metadatus” parametri

“Iegūt skatīšanās pakalpojuma metadatus” pieprasījuma parametrs norāda dabisko valodu, kādā pieprasīts “iegūt skatīšanās pakalpojuma metadatus” atbildes saturs.

2.2.   “Iegūt skatīšanās pakalpojuma metadatus” atbildes parametri

“Iegūt skatīšanās pakalpojuma metadatus” atbildē ietilpst šāda parametru kopa:

skatīšanās pakalpojuma metadati,

operāciju metadati,

valodas,

slāņu metadati.

2.2.1.   Skatīšanās pakalpojuma metadatu parametri

Skatīšanās pakalpojuma metadatu parametros ietilpst vismaz skatīšanās pakalpojuma INSPIRE metadatu elementi.

2.2.2.   Operāciju metadatu parametri

Operāciju metadatu parametrs apraksta skatīšanās pakalpojuma operācijas, un tajā ietilpst vismaz datu apmaiņas apraksts un katras operācijas tīkla adrese.

2.2.3.   Valodu parametri

Nodrošina divus valodas parametrus:

atbildes valodas parametrs, kas norāda dabisko valodu, kas izmantota “iegūt pakalpojuma metadatus” atbildes parametros,

atbalstīto valodu parametrs, kurā iekļauts to dabisko valodu saraksts, kuras atbalsta šis skatīšanās pakalpojums.

2.2.4.   Slāņu metadatu parametri

Katram slānim nodrošina 3. tabulā uzskaitītos metadatu elementus.

3.   tabula

Metadatu elementi

Apraksts

Resursa nosaukums

Slāņa nosaukums, kuru izmanto saziņā starp cilvēkiem, piemēram, slāņa norādīšanai izvēlnē

Resursa atreferējums

Slāņa atreferējums

Atslēgvārds

Papildu atslēgvārdi

Ģeogrāfiskais izgriezums

Minimālais slāņa aptvertās teritorijas izgriezuma taisnstūris visās atbalstītajās koordinātu atskaites sistēmās

Unikāls resursa identifikators

Slāņa izveidošanai izmantotā resursa unikāls resursa identifikators

Katram slānim nodrošina 4. tabulā uzskaitītos specifiskos parametrus.

4.   tabula

Parametrs

Apraksts

Nosaukums

Harmonizēts slāņa nosaukums

Koordinātu atskaites sistēmas

To koordinātu atskaites sistēmu saraksts, kurās slānis ir pieejams.

Stili

Slānim pieejamo renderēšanas stilu saraksts.

Stils sastāv no nosaukuma un unikāla identifikatora.

Apzīmējumu URL

Katra stila, valodas un dimensiju pāra apzīmējuma atrašanās vieta.

Dimensiju pāri

Norāda atbalstītos divdimensiju asu pārus daudzdimensiju telpisko datu kopām un telpisko datu kopu sērijām.

3.   OPERĀCIJA “IEGŪT KARTI”

3.1.   Pieprasījums “iegūt karti”

3.1.1.   Pieprasījuma “iegūt karti” parametri

Nodrošina 5. tabulā uzskaitītos pieprasījuma “iegūt karti” parametrus.

5.   tabula

Parametrs

Apraksts

Slāņi

Kartē iekļaujamo slāņu nosaukumu saraksts.

Stili

Katram slānim izmantojamo stilu saraksts.

Koordinātu atskaites sistēma

Kartes koordinātu atskaites sistēma.

Izgriezums

Divdimensiju kartes 4 stūru koordinātes izraudzītajam dimensijas pārim un izraudzītajā koordinātu atskaites sistēmā.

Attēla platums

Kartes platums pikseļos

Attēla augstums

Kartes augstums pikseļos

Attēla formāts

Izvadītā attēla formāts

Valoda

Atbildei izmantojamā valoda

Dimensiju pāris

Kartei izmantojamā divdimensiju ass Piemēram, ģeogrāfiskā dimensija un laiks

4.   OPERĀCIJA “SAITES SKATĪŠANĀS PAKALPOJUMS”

4.1.   “Saites skatīšanās pakalpojuma” pieprasījums

4.1.1.   “Saites skatīšanās pakalpojuma” pieprasījuma parametrs

Saites skatīšanās pakalpojuma parametrs nodrošina visu informāciju par šai regulai atbilstīgu publiskās iestādes vai trešās personas skatīšanās pakalpojumu, kas ļauj dalībvalsts skatīšanās pakalpojumam iegūt karti no publiskās iestādes vai trešās personas skatīšanās pakalpojuma un salīdzināt to ar citām kartēm.

B   DAĻA

Citi raksturlielumi

Skatīšanās pakalpojumam ir šādi raksturlielumi:

1.   Koordinātu atskaites sistēmas

Slāņiem ir jābūt vienlaicīgi aplūkojamiem, izmantojot vienu koordinātu atskaites sistēmu, un skatīšanās pakalpojumam ir jāatbalsta vismaz Direktīvas 2007/2/EK I pielikuma 1. punktā norādītās koordinātu atskaites sistēmas.

2.   Attēla formāts

Skatīšanās pakalpojumam jāatbalsta vismaz viens no šādiem attēla formātiem:

PNG (Portable Network Graphics) formāts,

nesaspiests GIF (Graphics Interchange Format).