1.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 913/2009

(2009. gada 24. septembris),

ar kuru izbeidz jauna eksportētāja pārskatīšanu par Regulu (EK) Nr. 1174/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu tādu ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, atkārtoti piemēro maksājumu viena šīs valsts eksportētāja importam un izbeidz minētā importa reģistrēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 1174/2005 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu tādu ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā. Četriem uzņēmumiem, kuriem noteica individuālas maksājumu likmes, spēkā esošie maksājumi ir no 7,6 % līdz 39,9 %. Visiem pārējiem uzņēmumiem piemērojamais maksājums ir 46,7 %. Padomes Regula (EK) Nr. 684/2008 (3) precizē jomu antidempinga pasākumiem, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 1174/2005.

2.   PAŠREIZĒJĀ IZMEKLĒŠANA

2.1.   Pārskatīšanas pieprasījums

(2)

Komisija saņēma pieprasījumu veikt jauna eksportētāja pārskatīšanu par Regulu (EK) Nr. 1174/2005 atbilstīgi pamatregulas 11. panta 4. punktam; šo pieprasījumu iesniedza viens Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu ražotājs eksportētājs.

(3)

Pieprasījumu iesniedza Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (“Crown Suzhou” jeb “pieprasījuma iesniedzējs”).

(4)

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka tas ir darbojies tirgus ekonomikas apstākļos un nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz Kopienu izmeklēšanas laikā, pēc kura noteikti antidempinga pasākumi, t. i., laikposmā no 2003. gada 1. aprīļa līdz 2004. gada 31. martam (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), un ka tas nav saistīts ne ar vienu no attiecīgā ražojuma ražotājiem eksportētājiem, kuriem piemēro spēkā esošos pasākumus. Turklāt tas apgalvoja, ka ar roku darbināmu paliktņu autokrāvējus un to galvenās daļas sāka eksportēt uz Kopienu pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām.

2.2.   Jauna eksportētāja pārskatīšanas sākšana

(5)

Komisija, apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un noteikusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai attaisnotu jauna eksportētāja pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu, un pēc tam, kad attiecīgajai Kopienas ražošanas nozarei bija dota iespēja paust savu viedokli, ar Regulu (EK) Nr. 52/2009 (4) sāka Regulas (EK) Nr. 1174/2005 pārskatīšanu attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju (“pārskatīšana”).

(6)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 52/2009 2. pantam tika atcelts antidempinga maksājums 46,7 %, kas ar Regulu (EK) Nr. 1174/2005 bija piemērots ar roku darbināmu paliktņu autokrāvējiem un to galvenajām daļām, kurus ražo pieprasījuma iesniedzējs. Vienlaikus atbilstīgi pamatregulas 14. panta 5. punktam muitas dienestiem uzdeva veikt attiecīgus pasākumus šāda importa reģistrācijai.

2.3.   Attiecīgais ražojums

(7)

Attiecīgais ražojums ir tas pats, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1174/2005, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 684/2008, proti, ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēji un to galvenās daļas, t. i., šasijas un hidraulikas, ar izcelsmi Ķīnas Tautas Republikā, un pašreiz to KN kodi ir ex 8427 90 00 un ex 8431 20 00. Ar roku darbināmi paliktņu autokrāvēji ir definēti kā autokrāvēji ar riteņiem, kas atbalsta dakšu cēlējsviras, lai pārkrautu paliktņus, un ir paredzēti tam, lai tos uz gludas, līdzenas, cietas virsmas manuāli grūstu, vilktu un stūrētu blakus ejošs operators, izmantojot šarnīrveida stūres grozīkli. Ar roku darbināmi paliktņu autokrāvēji ir paredzēti tikai tam, lai, sūknējot stūres grozīkli, paceltu kravu līdz transportēšanai piemērotam augstumam, un tiem nav nekādu citu papildu funkciju vai izmantojumu, piemēram, i) pārvietot un pacelt kravas, lai novietotu tās augstāk vai palīdzētu tās sakraut glabāšanai (pacēlāji); ii) sakraut vienu paliktni virs cita (krāvēji kaudzē); iii) pacelt kravu līdz darba virsmai (šķērveida pacēlāji) vai iv) pacelt un nosvērt kravas (svēršanas platformas).

2.4.   Personas, uz kurām attiecas procedūra

(8)

Komisija oficiāli paziņoja pieprasījuma iesniedzējam, Kopienas ražošanas nozares pārstāvjiem un eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas sākšanu. Ieinteresētajām personām deva iespēju rakstiski darīt zināmu savu viedokli un lūgt uzklausīšanu termiņā, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 52/2009.

(9)

Komisijas dienesti arī nosūtīja iesniedzējam tirgus ekonomikas režīma (“TER”) pieprasījuma veidlapu un anketu un saņēma atbildes tam noteiktajā termiņā.

2.5.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(10)

Dempinga izmeklēšana notika no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.

3.   JAUNA EKSPORTĒTĀJA PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMA ATSAUKŠANA

(11)

Crown Suzhou ar Komisijai adresētu vēstuli 2009. gada 22. maijā oficiāli atsauca savu pieprasījumu par jauna eksportētāja pārskatīšanu atbilstīgi pamatregulas 11. panta 4. punktam.

(12)

Tika apsvērts, vai būtu pamatoti turpināt izmeklēšanu ex officio. Komisija uzskatīja, ka izmeklēšanas pārtraukšana neietekmētu spēkā esošo antidempinga pasākumu, ka visiem pārējiem uzņēmumiem piemērojamā maksājuma likme būtu Crown Suzhou piemērota retrospektīvi un ka šāda izbeigšana nekaitētu Kopienas interesēm. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, izmeklēšana būtu jāizbeidz.

(13)

Komisija informēja ieinteresētās personas par nodomu izbeigt izmeklēšanu un atkārtoti piemērot galīgo antidempinga maksājumu attiecīgā ražojuma importam, kuru Crown Suzhou ražo un pārdod eksportam uz Kopienu, un deva tām iespēju darīt zināmu savu viedokli. Tomēr netika saņemtas piezīmes, kas varētu ietekmēt šo lēmumu.

(14)

Tāpēc secināja, ka tādam ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu, t. i., šasijas un hidraulikas, importam Kopienā, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, kuru pašreizējie KN kodi ir ex 8427 90 00 un ex 8431 20 00 un kurus Crown Suzhou pārdod eksportam uz Kopienu, būtu jāpiemēro valsts mēroga maksājums (46,7 %), kas ar Regulu (EK) Nr. 1174/2005 noteikts visiem pārējiem uzņēmumiem, un tādēļ minētā maksājuma likme būtu jāpiemēro atkārtoti.

4.   ANTIDEMPINGA MAKSĀJUMA UZLIKŠANA RETROSPEKTĪVI

(15)

Ņemot vērā iepriekšminētos secinājumus, antidempinga maksājumu, kas piemērojams uzņēmumam Crown Suzhou, piemēro retrospektīvi no dienas, kad stājas spēkā Regula (EK) Nr. 52/2009, tāda attiecīgā ražojuma importam, kas ir jāreģistrē atbilstīgi minētās regulas 3. pantam.

5.   PASĀKUMU ILGUMS

(16)

Pārskatīšana neskar dienu, kad saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu zaudē spēku ar Regulu (EK) Nr. 1174/2005 noteiktie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo izbeidz jauna eksportētāja pārskatīšanu, kuru sāka ar Regulu (EK) Nr. 52/2009, un Regulas (EK) Nr. 52/2005 1. pantā noteiktajam importam uzliek antidempinga maksājumu, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1174/2009 1. pantu piemērojams visiem pārējiem uzņēmumiem (Taric papildkods A999) Ķīnas Tautas Republikā.

2.   Ar šo no 2009. gada 23. janvāra uzliek antidempinga maksājumu, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1174/2005 1. pantu piemērojams visiem pārējiem uzņēmumiem Ķīnas Tautas Republikā, tādu ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam, kas reģistrēti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 52/2009 3. pantam.

3.   Muitas dienestiem ar šo uzdod pārtraukt importa reģistrēšanu, ko veic atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 52/2009 3. pantam.

4.   Ja vien nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 189, 21.7.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 192, 19.7.2008., 1. lpp.

(4)  OV L 17, 22.1.2009., 19. lpp.