1.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 229/29


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 211, 2009. gada 14. augusts )

49. lappusē 32. panta otrajā daļā:

tekstu:

“To piemēro no 2009. gada 3. septembra.”

lasīt šādi:

“To piemēro no 2011. gada 3. marta.”