29.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 197/20


PADOMES REGULA (EK) Nr. 682/2009

(2009. gada 27. jūlijs),

ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 1425/2006 (2) 2006. gada septembrī noteica galīgo antidempinga maksājumu noteiktu tādu plastikāta maisu un maisiņu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā. Minētajā regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 189/2009 (3). Astoņiem uzņēmumiem, kuriem noteica individuālas maksājumu likmes, spēkā esošie maksājumi ir no 4,3 % līdz 12,8 %. Maksājums 8,4 % apjomā ir noteikts uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet kuriem nepiemēro individuālas likmes, un atlikušais maksājums ir 28,8 %.

2.   Pārskatīšanas pieprasījums

(2)

Komisija 2008. gada 25. martā no viena ražotāja eksportētāja saņēma pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu atbilstoši pamatregulas 11. panta 3. punktam attiecībā uz noteiktiem plastikāta maisiem un maisiņiem, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā.

(3)

Pieprasījumu iesniedza CeDo Shanghai Limited (“CeDo Shanghai” vai “pieteikuma iesniedzējs”).

(4)

Pieteikuma iesniedzējs apgalvoja, inter alia, ka noteiktu plastikāta maisu un maisiņu eksporta cenas uz Kopienu ir būtiski pieaugušas un ir ievērojami lielākas par salikto normālvērtību, kuras pamatā ir pieteikuma iesniedzēja ražošanas izmaksas Ķīnas Tautas Republikā, un ka tas ļāvis samazināt vai likvidēt dempingu. Tāpēc, lai neitralizētu dempingu, vairs nav jāturpina to pasākumu piemērošana esošajā līmenī, kas bija pamatoti ar iepriekš noteikto dempinga līmeni.

3.   Procedūras sākšana

(5)

Apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai sāktu daļēju starpposma pārskatīšanu, Komisija ar paziņojumu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4), sāka daļēju starpposma pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu tikai attiecībā uz dempingu saistībā ar uzņēmumu CeDo Shanghai.

(6)

Dempinga izmeklēšana aptvēra laikposmu no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam.

(7)

Komisija oficiāli paziņoja pieteikuma iesniedzējam, Kopienas ražošanas nozares pārstāvjiem un eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas uzsākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un lūgt, lai tās uzklausa.

B.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS

(8)

“Attiecīgais ražojums” ir tas pats, kas minēts grozītajā Regulā (EK) Nr. 1425/2006, proti, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes plastikāta maisi un maisiņi, kuri satur vismaz 20 svara % polietilēna un kuru biezums nepārsniedz 100 mikrometru (μm), un kurus klasificē ar KN kodiem ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 un ex 3923 29 90 (Taric kodi 3923210020, 3923291020 un 3923299020).

C.   PIEPRASĪJUMA ATSAUKŠANA UN PROCEDŪRAS IZBEIGŠANA

(9)

CeDo Shanghai2009. gada 24. martā nosūtīja Komisijai vēstuli, ar kuru oficiāli atsauca pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro tādu noteiktu plastikāta maisu un maisiņu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā.

(10)

Tika apsvērts, vai būtu pamatoti turpināt izmeklēšanu ex officio. Komisija uzskatīja, ka izmeklēšanas pārtraukšana neietekmē jau spēkā esošo antidempinga pasākumu un ka tā nebūs pretrunā Kopienas interesēm. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, izmeklēšana būtu jāizbeidz.

(11)

Ieinteresētās personas tika informētas par nodomu izbeigt izmeklēšanu, un tām tika dota iespēja iesniegt piezīmes. Tomēr netika saņemtas piezīmes, kas varētu ietekmēt šo lēmumu.

(12)

Tādēļ tiek secināts, ka pārskatīšana attiecībā uz noteiktu tādu plastikāta maisu un maisiņu importu, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā, būtu jāizbeidz, nemainot spēkā esošos antidempinga pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo pārtrauc atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktam sākto daļējo starpposma pārskatīšanu par antidempinga pasākumiem, kas attiecas uz tādu noteiktu plastikāta maisu un maisiņu importu, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā, negrozot spēkā esošos antidempinga pasākumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. BILDT


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 270, 29.9.2006., 4. lpp.

(3)  OV L 67, 12.3.2009., 5. lpp.

(4)  OV C 176, 11.7.2008., 9. lpp.