26.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 164/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 557/2009

(2009. gada 25. jūnijs)

par ievešanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam saskaņā ar importa tarifu kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 412/2008 un noteiktas pārstrādei paredzētai saldētai liellopu gaļai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2008. gada 8. maija Regulu (EK) Nr. 412/2008, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (3), ir atvērtas tarifu kvotas liellopu gaļas produktu ievešanai.

(2)

Daudzumi, kas ir pieprasīti ievešanas tiesību pieteikumos, kuri iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam, pārsniedz pieejamos daudzumus attiecībā uz tiesībām saskaņā ar kvotu 09.4057. Tāpēc ir jānosaka, kādā apjomā var pieņemt ievešanas tiesību pieteikumus, paredzot piešķīruma koeficientu(-us), ko piemēros pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas tiesību pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 412/2008, attiecībā uz kvotu ar kārtas numuru 09.4057 piemēro piešķīruma koeficientu 18,957513 %.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 26. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 25. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 125, 9.5.2008., 7. lpp.