29.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/26


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 546/2009

(2009. gada 18. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 159. panta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (2006. gada 20. decembris) (4) ir izveidots Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (“EGF”), kas ļauj Kopienai atbalstīt un izrādīt solidaritāti darbiniekiem, kuri atlaisti globalizācijas izraisītu lielu strukturālu pasaules tirdzniecības modeļu izmaiņu dēļ.

(2)

Savā 2008. gada 2. jūlija paziņojumā Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1927/2006 16. pantu ir iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei pirmo gada pārskatu. Komisija secināja, ka būtu lietderīgi pastiprināt EGF ietekmi uz darba vietu un apmācības iespēju radīšanu Eiropas darba ņēmējiem.

(3)

Vienošanās par kopīgiem elastdrošības principiem, ko Eiropadome apstiprināja 2007. gada 14. decembrī, un Komisijas paziņojums “Jaunas prasmes jaunām darba vietām. Saskaņotu darba tirgus vajadzību un prasmju plānošana” uzsver darbinieku nepārtrauktas pielāgošanās un nodarbinātības veicināšanu, izmantojot labākas apmācības iespējas visos līmeņos un kvalifikācijas attīstības stratēģijas, kas atbilst ekonomikas vajadzībām, tostarp, piemēram, attīstot prasmes, kas vajadzīgas pārejai uz zema oglekļa patēriņa un uz zināšanām balstītu tautsaimniecību.

(4)

Komisija 2008. gada 26. novembrī pieņēma paziņojumu par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kura pamatā ir solidaritātes un sociālā taisnīguma principi. Kā krīzes risinājuma daļa jāpārskata EGF noteikumi, lai paredzētu atkāpi nolūkā uz laiku paplašināt EGF darbības jomu un ļautu tam reaģēt efektīvāk. Piesakoties EGF līdzekļu saņemšanai saskaņā ar šo atkāpi, dalībvalstīm ir jākonstatē tieša un pierādāma saikne starp darbinieku atlaišanu un finanšu un ekonomisko krīzi.

(5)

Lai nodrošinātu to, ka intervences kritērijus piemēro pārredzami, būtu jāievieš definīcija, kāds notikums ir atlaišana. Lai atļautu dalībvalstīm elastīgāk iesniegt pieteikumus un labāk sasniegt solidaritātes mērķi, būtu jāpazemina atlaišanas slieksnis.

(6)

Saskaņā ar mērķi nodrošināt taisnīgu un nediskriminējošu attieksmi visiem darbiniekiem, kuru atlaišanu var skaidri saistīt ar vienu un to pašu atlaišanas notikumu, vajadzētu būt tiesībām uz atbalstu, ko sniedz EGF ieguldījuma individualizēto pakalpojumu pakete.

(7)

Tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas būtu jāizmanto, lai atvieglotu EGF īstenošanu.

(8)

Lai nodrošinātu papildu EGF atbalstu finanšu un ekonomiskās krīzes laikā, līdzfinansējuma līmenis uz laiku būtu jāpalielina.

(9)

Lai uzlabotu darbību kvalitāti un dotu pietiekami daudz laika, lai šie pasākumi ļautu efektīvi reintegrēt darba tirgū vismazāk aizsargātos darbiniekus, būtu jāpagarina un jāprecizē periods, kurā jāveic atbilstošās darbības.

(10)

Ir lietderīgi pārskatīt EGF darbību, ietverot uz laiku atkāpi, lai atbalstītu darbiniekus, kuri atlaisti globālās finanšu un ekonomiskās krīzes rezultātā.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1927/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1927/2006 ar šo groza šādi.

1.

Regulas 1. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Atkāpjoties no 1. panta, EGF arī sniedz atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti globālās finanšu un ekonomiskās krīzes tiešā rezultātā, ar nosacījumu, ka pieteikumi atbilst 2. panta a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Piesakoties EGF līdzekļu saņemšanai saskaņā ar šo atkāpi, dalībvalstis konstatē tiešu un pierādāmu saikni starp darbinieku atlaišanu un finanšu un ekonomisko krīzi.

Šī atkāpe attiecas uz visiem pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2011. gada 31. decembra.”.

2.

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Intervences kritēriji

Finansiālo ieguldījumu no EGF nodrošina, ja lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos rada nopietnus ekonomikas traucējumus, jo īpaši ievērojamu importa uz Eiropas Savienību palielināšanos, ES tirgus daļas strauju samazināšanos attiecīgajā nozarē vai nozares pārvietošanos uz trešām valstīm, kas izraisa:

a)

vismaz 500 atlaišanas gadījumus četru mēnešu laikā uzņēmumā, kas atrodas dalībvalstī, ieskaitot darbiniekus, ko atlaiž piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos, vai

b)

vismaz 500 atlaišanas gadījumus deviņu mēnešu laikā, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos NACE 2 līmenī vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos NUTS II līmenī.

c)

mazā darba tirgū vai izņēmuma gadījumos, ja to ir pienācīgi pamatojusi attiecīgā dalībvalsts, EGF ieguldījuma pieprasījumus var uzskatīt par atbilstīgiem, lai arī pilnībā nav izpildīti a) un b) apakšpunktā minētie intervences kritēriji, ja atlaišana īpaši negatīvi ietekmēs nodarbinātību un vietējo ekonomiku. Dalībvalsts norāda, ka tās pieteikums pilnībā neatbilst intervences kritērijiem, kas noteikti a) vai b) apakšpunktā. Šādos izņēmuma gadījumos ieguldīto līdzekļu apjoms nedrīkst pārsniegt 15 % no EGF gada maksimālā apjoma.

Lai aprēķinātu iepriekšminētajos a), b) un c) apakšpunktos noteikto atlaišanas gadījumu skaitu, atlaišanu skaita no

dienas, kad konkrētajam darbiniekam darba devējs individuāli paziņoja par darba līguma apturēšanu vai izbeigšanu,

no darba līguma faktiskās izbeigšanas dienas pirms tā termiņa beigām, vai

no dienas, kurā darba devējs saskaņā ar Padomes Direktīvas 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (5) 3. panta 1. punkta noteikumiem rakstveidā paziņo kompetentajai valsts iestādei par plānoto kolektīvo atlaišanu; šādā gadījumā pieteikuma iesniedzēja(-as) dalībvalsts(-is) pirms šīs regulas 10. pantā paredzētā novērtējuma pabeigšanas sniedz Komisijai papildu informāciju par saskaņā ar iepriekšminēto a), b) vai c) apakšpunktu faktisko atlaisto darbinieku skaitu un par saskaņotās individualizēto pakalpojumu paketes plānotajām izmaksām.

Pieteikumā dalībvalsts(-is) par katru attiecīgo uzņēmumu norāda, kā atlaišana tiek skaitīta.

3.

Regulā iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

Personas, kuras ir tiesīgas pretendēt uz atbalstu

Dalībvalstis var sniegt no EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem, kuri var ietilpt šādās grupās:

a)

darbinieki, kuri atlaisti 2. panta a), b) vai c) punktā noteiktajā periodā, un

b)

darbinieki, kuri atlaisti pirms vai pēc 2. panta a) vai c) punktā minētā perioda, gadījumos, kad pieteikumā, ko iesniedz saskaņā ar c) punktā minēto periodu, tiek piemērota atkāpe no 2. panta a) punktā minētajiem kritērijiem, ar nosacījumu, ka atlaišana notika pēc vispārēja paziņojuma par plānoto atlaišanu un var konstatēt nepārprotamu cēlonisku saikni ar notikumu, kas atskaites periodā izraisīja atlaišanu.”;

4.

Regulas 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

pamatota analīze par saistību starp atlaišanu un lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu un ekonomisko krīzi, atlaisto darbinieku skaita uzrādīšana un paskaidrojums par atlaišanas neparedzēto raksturu.”;

5.

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas

1.

Pēc Komisijas iniciatīvas EGF var izmantot tādu sagatavošanas, pārraudzības, informēšanas un EGF īstenošanai atbilstošas zināšanu bāzes izveides finansēšanai. Tāpat to var izmantot administratīvā un tehniskā atbalsta, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumu finansēšanai, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai, bet ne vairāk kā 0,35 % no EGF gada maksimālā apjoma.

2.

Katra gada sākumā budžeta iestāde, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, dara pieejamu tehniskās palīdzības apjomu, ievērojot 1. punktā noteiktos griestus.

3.

Uzdevumus, kas paredzēti 1. punktā, veic saskaņā ar finanšu regulu, kā arī saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, ko piemēro šim budžeta izpildes veidam.

4.

Komisijas tehniskā palīdzība ietver informācijas un vadlīniju sniegšanu dalībvalstīm par EGF izmantošanu, pārraudzību un novērtēšanu. Komisija var arī sniegt informāciju par EGF izmantošanu Eiropas un dalībvalstu sociālajiem partneriem.”;

6.

Regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Komisija, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 5. panta 5. punktu, jo īpaši ņemot vērā atbalstāmo darbinieku skaitu, piedāvātos pasākumus un novērtētās izmaksas, cik ātri iespējams aprēķina finansiālo ieguldījumu un izsaka priekšlikumu par tā apjomu, ko vajadzības gadījumā var sniegt pieejamo resursu robežās. Apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām novērtētām izmaksām, kas minētas 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā. Pirms 1. panta 1.a punktā minētā datuma iesniegtajos pieteikumos apjoms nedrīkst pārsniegt 65 %.”;

7.

Regulas 11. pantu papildina ar šādu punktu:

“Saistībā ar piešķīrumiem netiešās izmaksas, kas deklarētas kā vienotas likmes maksājumi, ir atļautie izdevumi, ko var piešķirt no EGF līdz 20 % apmērā no attiecīgās darbības tiešajām izmaksām, ar nosacījumu, ka netiešās izmaksas ir radušās saskaņā ar valsts noteikumiem, tostarp – ar grāmatvedības noteikumiem.”;

8.

Regulas 13. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Dalībvalsts visas atbilstošās pasākumus, kas ietverti saskaņotajā individualizēto pakalpojumu paketē, veic pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas dienas atbilstoši 5. pantam vai attiecīgo pasākumu sākšanas dienas, ja šī diena ir ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma.”;

9.

Regulas 20. pantā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

“Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome var pārskatīt šo regulu, tai skaitā atkāpi uz noteiktu laiku, kas paredzēta 1. panta 1.a punktā.”.

2. pants

Pārejas noteikumi

Šo regulu piemēro visiem pieteikumiem palīdzības saņemšanai no EGF, kas saņemti no 2009. gada 1. maija. Attiecībā uz pieteikumiem, kas saņemti pirms šā datuma, visā EGF palīdzības sniegšanas laikā piemēro pieteikuma iesniegšanas dienā spēkā esošos noteikumus.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijs

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Š. FÜLE


(1)  2009. gada 24. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2009. gada 22. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 11. jūnija Lēmums.

(4)  OV L 48, 22.2.2008., 82. lpp.

(5)  OV L 225, 12.8.1998., 16. lpp.”;