9.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 473/2009

(2009. gada 25. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Eiropadome 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (EERP), kurā paredzēts uzsākt prioritāru darbību, lai ļautu dalībvalstu ekonomikai ātrāk pielāgoties pašreizējām problēmām. EERP pamatā ir ieguldījums, kas līdzinās aptuveni 1,5 % no Eiropas Savienības IKP, skaitlis, kas sasniedz aptuveni EUR 200 miljardus.

(2)

No minētās summas EUR 1 020 miljoni būtu jādara pieejami visām dalībvalstīm no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), lai attīstītu platjoslas internetu lauku apvidos un lai stiprinātu darbības, kas saistītas ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 (2) 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm (turpmāk “jaunie mērķi”).

(3)

Ir vajadzīgi vairāki Regulas (EK) Nr. 1698/2005 grozījumi tiesiskā regulējuma izveidošanai, lai dalībvalstis varētu izmantot minētos EUR 1 020 miljonus, kopā ar grozījumiem, kurus izdarīja ar Regulu (EK) Nr. 74/2009 (3) un kuri dalībvalstīm ļauj pasākumiem saistībā ar “jaunajiem mērķiem” izmantot summas, kuras radušās no obligātās palielinātās modulācijas un neizmantotajiem līdzekļiem, kas iegūti saskaņā ar 136. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido noteiktas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (4).

(4)

Ņemot vērā īpašo nozīmi, kāda Eiropas Kopienu vispārējā budžetā ir resursam, kas minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā Padomes Lēmumā 2007/436/EK, Euratom (2007. gada 7. jūnijs) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (5), ir lietderīgi, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu arī turpmāk izņēmuma kārtā pieņem vajadzīgo lēmumu par Kopienas atbalsta apjomu lauku attīstībai laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, sniedz gada analīzi un ziņas par minimālo daudzumu, ko paredzēts koncentrēt reģionos, kas ir atbilstīgi atbalstam saskaņā ar konverģences mērķi.

(5)

Ņemot vērā to, ka ir pieejami papildu resursi Kopienas atbalsta veidā lauku attīstībai saskaņā ar EERP, dalībvalstīm jāpārskata savs valsts stratēģijas plāns. Tā kā visas dalībvalstis no 2009. gada saņems papildu līdzekļus, tām līdz 2009. gada 15. jūlijam būtu jāpārskata savi valsts stratēģijas plāni.

(6)

Eiropadomes 2008. gada 12. decembra sanāksmes secinājumos fiksēts Eiropadomes atbalsts saskaņā ar EERP, jo īpaši platjoslas interneta attīstīšanai, tostarp reģionos ar sliktu piekļuvi pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka lauku apvidos bieži ir nepietiekama piekļuve internetam, ar līdzekļiem no ELFLA būtu jāstiprina platjoslas infrastruktūras lauku apvidos. Ņemot vērā šīs prioritātes svarīgumu, dalībvalstīm atbilstīgi to vajadzībām līdz 2009. gada beigām savās programmās būtu jāparedz ar šo prioritāti saistīti pasākumi. Lai palīdzētu dalībvalstīm noteikt piemērotas darbības lauku attīstības tiesiskā regulējuma sakarā, būtu jāizveido darbību veidu saraksts saistībā ar platjoslas infrastruktūrām.

(7)

Tā kā 2009. un 2010. gadā visām dalībvalstīm būs pieejami papildu līdzekļi no EERP, visām dalībvalstīm savās lauku attīstības programmās jau no 2009. gada būtu jāparedz ar jaunajiem mērķiem saistīti darbību veidi.

(8)

Tādēļ pienākums līdz 2009. gada 15. jūlijam iesniegt pārskatītās lauku attīstības programmas būtu jāattiecina uz visām dalībvalstīm.

(9)

Ņemot vērā izmantojumu attiecībā uz papildu, īpašiem un saistošiem tiem finanšu resursiem, ko radījusi obligātās modulācijas piemērošana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 73/2009, attiecībā uz summu, kas iegūta saskaņā ar minētās regulas 136. pantu, un summu, kas jāpiešķir Kopienas atbalsta veidā lauku attīstībai saskaņā ar EERP, minētajiem finanšu resursiem nevajadzētu ietekmēt līdzsvaru, kas izveidojies starp lauku attīstības atbalsta mērķiem.

(10)

Lauku apvidos bieži trūkst platjoslas infrastruktūras gan nelielā, gan plašā mērogā. Tās attīstība plašā mērogā var būt izšķiroša, lai sniegtu pakalpojumus grūtāk pieejamos lauku apvidos. Lai nodrošinātu pieejamo resursu visefektīvāko izmantojumu un platjoslas internets lauku apvidos varētu būtiski attīstīties, attiecīgās darbības būtu jāuzskata par atbilstīgām neatkarīgi no saistītās infrastruktūras lieluma. Tādēļ pašreizējie pamatpakalpojumu infrastruktūras lieluma ierobežojumi attiecībā uz ekonomiku un lauku iedzīvotājiem nebūtu jāpiemēro darbībām, kas saistītas ar platjoslas infrastruktūrām.

(11)

Lai sasniegtu īpašos politikas mērķus attiecībā uz to darbību stiprināšanu, kas saistītas ar jaunajiem mērķiem, un lai attīstītu platjoslas internetu, ir jāparedz, ka finanšu resursi, kas jāpiešķir Kopienas atbalsta veidā lauku attīstībai saskaņā ar EERP, jāizmanto noteiktiem īpašiem mērķiem, un šis pienākums jāsaista ar pašreizējo pienākumu attiecībā uz summām, ko radījusi obligātā modulācija, un summām, kas iegūtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 136. pantu.

(12)

Ņemot vērā to, cik nozīmīgi Kopienas mērogā ir pasākumi, kas saistīti ar platjoslas sistēmām, Regulā (EK) Nr. 74/2009 paredzētais ELFLA ieguldījuma palielinājums būtu jāattiecina arī uz šādu veidu darbībām, lai atvieglotu to īstenošanu.

(13)

Lai palīdzētu dalībvalstīm, kuras ekonomikas krīze skārusi sevišķi smagi un kurām ir grūtības sagādāt valsts finanšu resursus, lai izmantotu pieejamos līdzekļus no ELFLA, izņēmuma kārtā 2009. gadā būtu jāatļauj augstākas līdzfinansējuma likmes.

(14)

Tā kā ierosinātajos grozījumos paredzētie pasākumi nemazina ekonomikas dalībnieku pamatotās cerības un tiem būtu jāattiecas uz 2009. gadu, šī regula būtu jāpiemēro no 2009. gada 1. janvāra.

(15)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1698/2005.

(16)

Lai nodrošinātu to, ka EERP ņem vērā budžeta disciplīnas prasības, ir jāpielāgo noteikumi par budžeta līdzekļu maksimālo apjomu izdevumiem, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), kā minēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (6) 12. pantā, ņemot vērā arī tās summas, kas noteiktas 2. pozīcijā lauku attīstībai saskaņā ar atveseļošanas paketi atbilstīgi Padomes Lēmumam 2009/434/EK (2009. gada 25. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2006/493/EK, ar ko nosaka Kopienas atbalsta apjomu lauku attīstībai no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījumu pa gadiem un minimālo apjomu, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi (7), un summu projektiem enerģētikas jomā, par ko varētu pieņemt lēmumu saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Deklarācijā par projektu finansēšanu enerģētikas un platjoslas interneta jomā, kā arī KLP “veselības pārbaudes” jomā saistībā ar Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānu (8). Tādēļ Regula (EK) Nr. 1290/2005 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1698/2005 groza šādi.

1)

Regulas 12.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12.a pants

Pārskatīšana

1.   Dalībvalstis saskaņā ar 12. panta 1. punktā minēto procedūru pārskata savu valsts stratēģisko plānu pēc tam, kad ir pārskatītas Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes, kā norādīts 10. pantā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pārskatīto valsts stratēģijas plānu nosūta Komisijai ne vēlāk kā 2009. gada 15. jūlijā.”

2)

Regulas 16.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“16.a pants

Ar noteiktām prioritātēm saistītas īpašas darbības

1.   Līdz 2009. gada 31. decembrim dalībvalstis savās lauku attīstības programmās saskaņā ar savām konkrētajām vajadzībām norāda darbību veidus atbilstīgi turpmāk minētajām prioritātēm, kas aprakstītas Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs un sīkāk izklāstītas valsts stratēģiskajā plānā:

a)

klimata pārmaiņas;

b)

atjaunojamā enerģija;

c)

ūdens apsaimniekošana;

d)

bioloģiskā daudzveidība;

e)

pasākumi saistībā ar piena nozares pārstrukturēšanu;

f)

jauninājumi, kas saistīti ar a) līdz d) apakšpunktā minētajām prioritātēm;

g)

platjoslas interneta infrastruktūra lauku apvidos.

Darbību veidu, kas jāsaista ar šā punkta pirmās daļas a) līdz f) apakšpunktā minētajām prioritātēm, mērķis ir panākt II pielikumā norādīto iespējamo ietekmi. Šādu darbību veidu un to iespējamās ietekmes indikatīvs saraksts ir iekļauts II pielikumā. Ar šā punkta pirmās daļas g) apakšpunktā minēto prioritāti saistīto darbību veidu saraksts ir norādīts III pielikumā.

Pārskatītās lauku attīstības programmas, kas saistītas ar šajā punktā minētajām darbībām, iesniedz Komisijai vēlākais 2009. gada 15. jūlijā.

2.   Attiecībā uz 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajiem darbību veidiem atbalsta intensitātes likmes, kas noteiktas I pielikumā, no 2009. gada 1. janvāra var paaugstināt par 10 procentu punktiem.

3.   Līdz 2009. gada 31. decembrim katrā lauku attīstības programmā iekļauj arī:

a)

darbību veidu sarakstu un 16. panta c) punktā norādīto informāciju par konkrētiem darbību veidiem, kas minēti šā panta 1. punktā;

b)

tabulu, kurā laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim norāda Kopienas ieguldījumu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā, un Kopienas ieguldījumu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta g) apakšpunktā.”

3)

Regulas 17. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Summas, kas iegūtas, piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar 69. panta 5.a punktu, no 2011. gada kopā ar summām, kas iegūtas saskaņā ar 136. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (9), un summu, kas minēta šīs regulas 69. panta 2.a punktā, neņem vērā ELFLA kopējā ieguldījumā, no kura minimālo Kopienas finanšu ieguldījumu katrai asij aprēķina saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.

4)

Regulas 56. pantam pievieno šādu teikumu:

“Infrastruktūras lieluma ierobežojumu neattiecina uz darbībām, kas minētas 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā.”

5)

Regulas 69. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“2.a   Šā panta 1. punktā minētās summas daļu, kas radusies no kopējo saistību palielinājuma, kā noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK (2006. gada 19. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas atbalsta apjomu lauku attīstībai no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījumu pa gadiem un minimālo apjomu, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi (10) kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2009/434/EK (11), atvēl tiem darbību veidiem, kas saistīti ar šīs regulas 16.a panta 1. punktā izklāstītajām prioritātēm.

b)

5.a un 5.b punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“5.a   Summas, kas vienādas ar summām, kuras iegūtas, piemērojot obligāto modulāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 9. panta 4. punktu un 10. panta 3. punktu, no 2011. gada – kopā ar summām, kas iegūtas saskaņā ar minētās regulas 136. pantu, dalībvalstis tērē vienīgi laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim kā Kopienas atbalstu saistībā ar pašreizējām lauku attīstības programmām par darbībām, kuru veids minēts šīs regulas 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā.

Jaunajām dalībvalstīm, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 73/2009 2. panta g) punktā, šā punkta pirmajā daļā minētais laikposms ir no 2013. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

Šā punkta pirmās divas daļas neattiecas uz Bulgāriju un Rumāniju.

Dalībvalstu daļu no 2.a punktā minētās summas dalībvalstis tērē vienīgi laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim kā Kopienas atbalstu saistībā ar pašreizējām lauku attīstības programmām par darbībām, kuru veids minēts 16.a panta 1. punktā.

5.b   Ja programmas darbības beigās Kopienas atbalsta faktiskā summa, kas izlietota par 16.a panta 1. punktā minētajām darbībām ir mazāka par šā panta 5.a punktā minēto kopējo summu, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti kopējie piešķīrumi, kas pieejami darbībām, kuras nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības.

Turklāt, ja programmas darbības beigās Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām darbībām, ir mazāka par šā panta 5.a punkta pirmajā daļā norādīto summu, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu Kopienas piešķīrumi, kas iztērēti par 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā minētajām darbībām, pārsniedz saskaņā ar šā panta 5.a punkta ceturto daļu pieejamos piešķīrumus. Tomēr, ja Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas izlietota par darbībām, kuras nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības, ir mazāka nekā par šādu veidu darbībām pieejamie piešķīrumi, atmaksājamo summu samazina par minēto starpību.”

6)

Regulas 70. pantu groza šādi:

a)

4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Neskarot 3. punktā noteiktos robežlielumus, ELFLA ieguldījumu var palielināt līdz 90 % konverģences reģioniem un līdz 75 % nekonverģences reģioniem par darbību veidiem, kas minēti 16.a panta 1. punktā, līdz summai, kas iegūta no obligātās modulācijas piemērošanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 9. panta 4. punktu un 10. panta 3. punktu, summai, kas minēta šīs regulas 69. panta 2.a punktā, un no 2011. gada līdz summām, kas iegūtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 136. pantu.”;

b)

iekļauj šādu punktu:

“4.b   Atkāpjoties no 3. un 4. punktā noteiktajiem robežlielumiem, ELFLA ieguldījuma likmi var palielināt, lielākais, par 10 procentu punktiem par izdevumiem, kas dalībvalstīm jāsedz 2009. gadā. Tomēr 3. un 4. punktā noteiktos robežlielumus ievēro attiecībā uz kopējiem valsts izdevumiem, kas bijuši plānošanas periodā.”;

7)

II pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

8)

Pievieno pielikumu, kura teksts izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1290/2005 groza šādi.

Regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   ELGF izdevumu gada maksimālo apjomu veido maksimāli pieļaujamas summas, kas tam noteiktas saskaņā ar daudzgadu finanšu plānu, kā paredzēts Iestāžu nolīgumā, atskaitot 2. punktā paredzētās summas un:

a)

atskaitot summu, kas pievienota lauku attīstības atbalstam ar Padomes Lēmumu 2009/434/EK (2009. gada 25. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2006/493/EK, ar ko nosaka Kopienas atbalsta apjomu lauku attīstībai no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, tā sadalījumu pa gadiem un minimālo apjomu, kas jākoncentrē reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar konverģences mērķi (12) un kas nav iekļauta rezervē saskaņā ar Iestāžu nolīguma finanšu plāna 2. pozīciju, kura pastāv ārpus ELGF izdevumu maksimālā apjoma;

b)

atskaitot visus iespējamos 2. pozīcijas maksimālā apjoma samazinājumus saistībā ar projektu finansēšanu enerģētikas jomā, par ko varētu pieņemt lēmumus saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Deklarācijā par projektu finansēšanu enerģētikas un platjoslas interneta jomā, kā arī KLP “veselības pārbaudes” jomā saistībā ar Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānu (13).

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 25. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ŠEBESTA


(1)  2009. gada 6. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts)

(2)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 30, 31.1.2009., 100. lpp.

(4)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

(5)  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

(6)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(7)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.

(8)  OV C 108, 12.5.2009., 1. lpp.

(9)  OV L 30, 31.1.2009.,16. lpp.”

(10)  OV L 195, 15.7.2006., 22. lpp.

(11)  OV L 144, 9.6.2009., 25. lpp.”;

(12)  OV L 144, 9.6.2009., 25. lpp.

(13)  OV C 108, 12.5.2009., 1. lpp.”


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

To darbību veidu saraksts, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā minēto prioritāti

Prioritāte: platjoslas infrastruktūra lauku apvidos

Darbību veidi

Panti un pasākumi

Jaunas platjoslas infrastruktūras, tostarp atvilces maršrutēšanas iekārtu un virszemes iekārtu (piemēram, fiksēto, virszemes bezvadu, satelītu vai kombinētu tehnoloģiju) izveidošana un piekļuves nodrošināšana tām

56. pants: pamatpakalpojumi ekonomikai un lauku iedzīvotājiem

Pašreizējās platjoslas infrastruktūras uzlabošana

56. pants: pamatpakalpojumi ekonomikai un lauku iedzīvotājiem

Pasīvās platjoslas infrastruktūras instalēšana (piemēram, inženiertehniskie būvdarbi, piemēram, kabeļu kanāli un citi tīkla elementi kā “tumšās” optiskās šķiedras u. c.), arī sinerģijā ar citām infrastruktūrām (enerģētika, transports, ūdens, kanalizācijas tīkli u. c.)

56. pants: pamatpakalpojumi ekonomikai un lauku iedzīvotājiem”