18.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 188/127


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 444/2009 (2009. gada 28. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 142, 2009. gada 6. jūnijs )

Uz vāka satura rādītājā un 1. lappusē virsrakstā:

datumu:

“2009. gada 28. maijs”

lasīt šādi:

“2009. gada 6. maijs”