18.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 317/2009

(2009. gada 17. aprīlis),

ar kuru aizstāj I pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 25. aprīļa Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Amerikas Savienotās Valstis saskaņā ar PTO nolīgumiem nebija pielāgojušas savām saistībām Likumu par ilgstošu dempinga un pretsubsīdijas kompensāciju (CDSOA), tādēļ ar Regulu (EK) Nr. 673/2005 ir noteikts 15 % ad valorem papildu muitas nodoklis, ko no 2005. gada 1. maija piemēro dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar PTO atļauju pārtraukt koncesiju piemērošanu Amerikas Savienotajām Valstīm Komisija katru gadu pielāgo pārtraukšanas apjomu zuduma vai samazinājuma apjomam, kādu Kopienai attiecīgajā periodā radījis CDSOA.

(2)

CDSOA maksājumi par pēdējo gadu, par kuru ir pieejami dati, saistīti ar antidempinga un pretsubsīdiju nodokļu maksājumiem, kas iekasēti 2008. budžeta gadā (no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 30. septembrim). Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu Muitas un robežaizsardzības iestādes publicētajiem datiem, aprēķināts, ka Kopienai radītais zuduma vai samazinājuma apjoms ir USD 16,31 miljoni.

(3)

Tā kā zuduma vai samazinājuma apjoms un attiecīgi arī pārtraukto koncesiju apjoms ir samazinājies, Regulas (EK) Nr. 673/2005 II pielikumā norādītās preces, kuras 2006. un 2007. gadā iekļāva Regulas (EK) Nr. 673/2005 I pielikuma sarakstā, ir vispirms jāsvītro no saraksta minētās regulas I pielikumā. Pēc tam no Regulas (EK) Nr. 673/2005 I pielikuma jāizņem četras preces sarakstā norādītajā kārtībā.

(4)

Piemērojot 15 % ad valorem importa papildu nodokli grozītajā I pielikumā uzskaitīto preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, tirdzniecības vērtība viena gada periodā nepārsniedz USD 16,31 miljonu.

(5)

Lai nodrošinātu, ka netiek kavēta to preču muitošana, uz kurām vairs neattiecina 15 % ad valorem importa papildu nodokli, šai regulai ir jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tirdzniecības pretpasākumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 673/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 17. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Catherine ASHTON


(1)  OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Preces, kurām piemēro papildu nodokļus, ir identificētas ar astoņu ciparu KN kodiem. Saskaņā ar minētajiem kodiem klasificēto preču apraksts atrodams I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1), kura grozīta ar Regulu (EK) Nr. 493/2005 (2).

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 82, 31.3.2005., 1. lpp.”