31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/164


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 223/2009

(2009. gada 11. marts)

par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju

(Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu tās Eiropas statistikas, ko sagatavo saskaņā ar Līguma 285. panta 2. punktā izklāstītajiem principiem, saskaņotību un salīdzināmību, ir jāveicina sadarbība un koordinācija starp iestādēm, kuras izstrādā, sagatavo un izplata Eiropas statistiku.

(2)

Šajā nolūkā sadarbība un koordinācija starp šīm iestādēm būtu jāattīsta sistemātiskāk un organizētāk, pilnībā ievērojot valstu un Kopienas pilnvaras un institucionālo kārtību un ņemot vērā nepieciešamību pārskatīt spēkā esošos pamata tiesību aktus, lai pielāgotu tos pašreizējai situācijai un lai tie dotu iespēju labāk risināt sarežģītus jautājumus nākotnē, kā arī lai nodrošinātu Eiropas statistikas labāku saskaņošanu.

(3)

Tādēļ jākonsolidē Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) darbība un jāuzlabo tās pārvaldība, jo īpaši skaidrāk nosakot valstu statistikas iestāžu (VSI) un citu valsts iestāžu, kā arī Kopienas statistikas iestādes lomu.

(4)

VSI un citu valsts iestāžu, kas katrā dalībvalstī ir atbildīgas par Eiropas statistikas izstrādāšanu, sagatavošanu un izplatīšanu, specifikas dēļ būtu jāparedz iespēja tām saņemt dotācijas, neizmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 168. panta 1. punkta d) apakšpunktu Komisijas Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4).

(5)

Ņemot vērā finanšu sloga sadalījumu starp Eiropas Savienības budžetu un dalībvalstu budžetu, kas saistīts ar statistikas programmas īstenošanu, Kopienai saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu Regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), būtu arī jāpiešķir finansējums VSI un citām valsts iestādēm, lai tās pilnībā varētu segt papildu izmaksas, kas VSI un citām valsts iestādēm varētu rasties, veicot īslaicīgas tiešas statistikas darbības, kuras noteikusi Komisija.

(6)

Tām statistikas iestādēm no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm, kuras ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas puses (6), un Šveices statistikas iestādēm būtu cieši jāiesaistās pastiprinātajā sadarbībā un koordinācijā, kā tas paredzēts attiecīgi Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu, jo īpaši tā 76. pantā un 30. protokolā, un Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā par sadarbību statistikas jomā (7), jo īpaši tā 2. pantā.

(7)

Turklāt ir svarīgi nodrošināt ciešu sadarbību un pienācīgu koordināciju starp ESS un Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS), lai jo īpaši veicinātu konfidenciālu datu apmaiņu starp abām sistēmām statistiskiem mērķiem saskaņā ar Līguma 285. pantu un Līgumam pievienotā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu protokola (Nr. 18) 5. pantu.

(8)

Tādējādi Eiropas statistiku izstrādās, sagatavos un izplatīs gan ESS, gan ECBS, bet saskaņā ar atsevišķu tiesisko regulējumu, kas atspoguļo to attiecīgās pārvaldības struktūras. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro, neskarot Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (8).

(9)

Tādējādi, lai gan ECBS locekļi nepiedalās Eiropas statistikas sagatavošanā saskaņā ar šo regulu, atbilstīgi līgumam, kas noslēgts starp kādas valsts centrālo banku un Kopienas statistikas iestādi, ievērojot savas kompetences jomas un neskarot attiecīgās valsts centrālās bankas un VSI vai citu valsts iestāžu savstarpējās attiecības, VSI vai citas valsts iestādes un Kopienas statistikas iestāde var tieši vai netieši izmantot centrālās bankas sniegtos datus Eiropas statistikas sagatavošanai. Tāpat ECBS locekļi atbilstīgi savai kompetencei var tieši vai netieši izmantot ESS izstrādātos datus, ja nepieciešamība ir pamatota.

(10)

Svarīga loma attiecībās starp ESS un ECBS ir Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejai, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2006/856/EK (9), sevišķi palīdzot Komisijai izstrādāt un īstenot darba programmas attiecībā uz monetāro, finanšu un maksājumu bilances statistiku.

(11)

Eiropas statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā būtu jāņem vērā starptautiskie ieteikumi un paraugprakse.

(12)

Ir svarīgi nodrošināt ciešu sadarbību un pienācīgu koordināciju starp ESS un citām starptautiskās statistikas sistēmas struktūrām, lai veicinātu starptautisku koncepciju, klasifikācijas un metožu izmantošanu, un jo īpaši lai nodrošinātu statistikas precīzāku saskaņotību un labāku salīdzināmību pasaules mērogā.

(13)

Lai saskaņotu koncepcijas un metodes statistikas jomā, būtu jāattīsta atbilstīga starpnozaru sadarbība ar akadēmiskām iestādēm.

(14)

ESS darbība jāpārskata arī tāpēc, ka, lai samazinātu to slogu respondentiem un ESS locekļiem, ko rada datu sniegšana, un uzlabotu Eiropas statistikas pieejamību un savlaicīgumu, vajadzīgas elastīgākas Eiropas statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas metodes un skaidras prioritāšu noteikšanas procedūras. Tādēļ būtu jāizveido “Eiropas pieeja statistikai”.

(15)

Lai gan Eiropas statistiku parasti veido valstu dati, ko sagatavojušas un izplatījušas visu dalībvalstu statistikas iestādes, to var sagatavot, arī izmantojot nepublicētus valstu avotus, izvilkumus no valstu avotiem un īpaši sagatavotus Eiropas statistikas apsekojumus vai saskaņotas koncepcijas vai metodes.

(16)

Šādos īpašos un pilnībā pamatotos gadījumos vajadzētu būt iespējai īstenot “Eiropas pieeju statistikai”, kas ir pragmatiska stratēģija ar mērķi atvieglot tādu Eiropas statistikas kopsavilkuma datu sagatavošanu, kuri attiecas uz visu Eiropas Savienību vai visu euro zonu vai Eiropas Savienību un kuri ir īpaši nozīmīgi Kopienas politikai.

(17)

Kopīgas struktūras, instrumentus un procesus var izveidot vai attīstīt, izmantojot arī sadarbības tīklus, iesaistot VSI vai citas valsts iestādes un Kopienas statistikas iestādi un veicinot atsevišķu dalībvalstu specializāciju attiecīgās statistikas darbībās, lai tādējādi ieguvēja būtu visa ESS. Šiem ESS partneru sadarbības tīkliem jāizvairās no darba pārklāšanās un tāpēc jāpaaugstina efektivitāte un jāsamazina slogs, ko uzņēmējiem rada datu sniegšana.

(18)

Vienlaikus īpaša uzmanība būtu jāpievērš dažādu aptauju laikā iegūto datu saskaņotai apstrādei. Šim nolūkam būtu jāizveido starpnozaru darba grupas.

(19)

Uzlabotajai Eiropas statistiku reglamentējošajai videi jo īpaši būtu jāsamazina slogs, ko aptauju respondentiem rada datu sniegšana, un jāpalīdz sasniegt vispārīgo mērķi, t. i., samazināt administratīvo slogu Eiropas līmenī saskaņā ar Eiropadomes prezidentūras 2007. gada 8. un 9. marta secinājumiem. Tomēr būtu jāuzsver arī VSI un citu valsts iestāžu lielā nozīme, lai samazinātu slogu Eiropas uzņēmumiem valsts līmenī.

(20)

Lai vairotu uzticību Eiropas statistikai, valsts statistikas iestādēm katrā dalībvalstī un Kopienas statistikas iestādei Komisijā būtu jābūt profesionālā ziņā neatkarīgām un jānodrošina objektivitāte un augsta kvalitāte Eiropas statistikas sagatavošanā saskaņā ar principiem, kas noteikti Līguma 285. panta 2. punktā, kā arī principiem, kuri detalizētāk izstrādāti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, kurus Komisija apstiprinājusi 2005. gada 25. maija Ieteikumā par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību (ietverot Eiropas Statistikas prakses kodeksu). Būtu jāņem vērā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas 1992. gada 15. aprīlī un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisijas 1994. gada 14. aprīlī pieņemtie oficiālās statistikas pamatprincipi.

(21)

Šī regula nodrošina privātās un ģimenes tiesības un personas datu aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (10) 7. un 8. pantam.

(22)

Šī regula nodrošina arī fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un, ciktāl tas skar Eiropas statistiku, precizē noteikumus, kuri ietverti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (11) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (12).

(23)

Būtu jāaizsargā konfidenciāla informācija, ko valsts un Kopienas statistikas iestādes vāc Eiropas statistikas sagatavošanai, lai tādējādi iegūtu un saglabātu to personu uzticēšanos, kuras atbild par šīs informācijas sniegšanu. Datu konfidencialitātei visās dalībvalstīs būtu jāievēro vieni un tie paši principi.

(24)

Šajā nolūkā jāizstrādā kopīgi principi un pamatnostādnes, kas nodrošina konfidencialitāti Eiropas statistikas sagatavošanai izmantotajiem datiem un pieeju tiem atbilstoši tehnikas attīstībai un lietotāju prasībām demokrātiskā sabiedrībā.

(25)

Piekļuve konfidenciāliem datiem ESS vajadzībām ir īpaši svarīga, lai datus varētu izmantot maksimāli pilnvērtīgi ar mērķi paaugstināt Eiropas statistikas kvalitāti un nodrošinātu elastīgu risinājumu saistībā ar Kopienas jaunajām statistikas vajadzībām.

(26)

Pētniekiem būtu jābūt plašāk pieejamiem konfidenciāliem datiem, kurus izmanto Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, lai viņi varētu veikt analīzi Eiropas zinātnes attīstības interesēs, un tādēļ būtu jāuzlabo pētnieku piekļuve konfidenciāliem datiem zinātniskos nolūkos, neapdraudot konfidenciāliem statistikas datiem nepieciešamo augsto aizsardzības līmeni.

(27)

Konfidenciālu datu izmantošanai mērķiem, kas nav ekskluzīvi statistiski mērķi, piemēram, administratīvos, juridiskos vai nodokļu nolūkos, vai pārbaužu veikšanai pret statistiskām vienībām būtu jābūt stingri aizliegtai.

(28)

Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (13) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (14).

(29)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot tiesisko regulējumu Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena, var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai, un tāpēc tie neskar attiecīgās valsts statistikas īpašo kārtību, lomas un nosacījumus.

(30)

Pasākumi šīs regulas īstenošanai būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (15).

(31)

Jo īpaši būtu jāpiešķir pilnvaras Komisijai pieņemt pasākumus attiecībā uz Eiropas statistikas kvalitātes kritērijiem un izstrādāt kārtību, noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem var piešķirt pieeju konfidenciāliem datiem zinātniskos nolūkos Kopienas līmenī. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir papildināt šo regulu, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(32)

Šajā regulā noteiktajiem pasākumiem būtu jāaizstāj pasākumi, kas izstrādāti Eiropas Padomes un Parlamenta Regulā (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 (16), Padomes Regulā (EK) Nr. 322/97 (17) un Padomes Lēmumā 89/382/EEK, Euratom, (18) Tādēļ minētie tiesību akti būtu jāatceļ. Būtu jāturpina piemērot īstenošanas pasākumi, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 831/2002 (2002. gada 17. maijs), ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku īsteno attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem (19), un Komisijas Lēmumā 2004/452/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka to struktūru sarakstu, kuru pētniekiem zinātniskiem nolūkiem atļauts piekļūt konfidenciāliem datiem (20).

(33)

Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula izveido Eiropas statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas tiesisko regulējumu.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu un valsts un Kopienas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību Eiropas statistika ir tā statistika, kas vajadzīga Kopienas darbību veikšanai. Eiropas statistika ir noteikta Eiropas Statistikas programmā. To izstrādā, sagatavo un izplata saskaņā ar statistikas principiem, kas izklāstīti Līguma 285. panta 2. punktā un kas sīkāk izstrādāti Eiropas Statistikas prakses kodeksā saskaņā ar 11. pantu. Tos īsteno saskaņā ar šo regulu.

2. pants

Statistikas principi

1.   Eiropas statistikas izstrāde, sagatavošana un izplatīšana notiek saskaņā ar šādiem statistikas principiem:

a)

“profesionālā neatkarība” nozīmē, ka statistiku izstrādā, sagatavo un izplata neatkarīgā veidā, jo īpaši attiecībā uz izmantojamo metodoloģiju, definīciju, metožu un avotu izvēli un visu izplatīšanas veidu laiku un saturu, neietekmējoties no jebkāda politisko vai interešu grupu vai Kopienas vai valstu iestāžu spiediena, neskarot iestāžu norādījumus, piemēram, Kopienas vai valstu iestāžu vai budžeta prasības vai statistikas vajadzību definīcijas;

b)

“taisnīgums” nozīmē, ka statistiku izstrādā, sagatavo un izplata neitrālā veidā un ka pret visiem tās lietotājiem ir nodrošināta vienlīdzīga attieksme;

c)

“objektivitāte” nozīmē, ka statistiku izstrādā, sagatavo un izplata sistemātiskā, uzticamā un objektīvā veidā; tas ietver profesionālo un ētikas normu izmantošanu un to, ka izmantotā politika un prakse ir pārskatāma lietotājiem un apsekojumu respondentiem;

d)

“ticamība” nozīmē, ka statistikai iespējami patiesi, precīzi un konsekventi jāatspoguļo realitāte, un tas paredz, ka avotu, metožu un procedūru izvēlē tiek izmantoti zinātniski kritēriji;

e)

“statistiskā konfidencialitāte” nozīmē to konfidenciālo datu aizsardzību, kuri attiecas uz atsevišķām statistiskām vienībām un ir iegūti tieši statistiskiem mērķiem vai netieši no administratīviem vai cita veida avotiem, un tas paredz, ka ir aizliegta iegūto datu izmantošana mērķiem, kas nav statistiski mērķi, un to nelikumīga izpaušana;

f)

“izmaksu lietderība” nozīmē to, ka statistikas sagatavošanas izmaksas ir samērīgas ar paredzēto rezultātu un ieguvumu nozīmību, resursi tiek izlietoti optimāli un slogs saistībā ar datu sniegšanu ir samazināts līdz minimumam; pieprasītajai informācijai, ciktāl iespējams, jābūt tieši iegūstamai no pieejamiem dokumentiem un avotiem.

Šajā punktā minēto statistikas principu izstrāde turpināta Eiropas Statistikas prakses kodeksā saskaņā ar 11. pantu.

2.   Eiropas statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā ņem vērā starptautiskos ieteikumus un paraugpraksi.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“statistika” ir kvantitatīva un kvalitatīva, apkopota un reprezentatīva informācija, kas raksturo kādu pētāmās kopas kopīgu pazīmi;

2)

“izstrāde” ir visas darbības, ar kurām izveido, nostiprina un uzlabo statistikas metodes, standartus un procedūras statistikas sagatavošanai un izplatīšanai, kā arī izveido jaunu statistiku un rādītājus;

3)

“sagatavošana” ir visas darbības, kas saistītas ar informācijas vākšanu, glabāšanu, apstrādi un analīzi, kas nepieciešama statistikas veidošanai;

4)

“izplatīšana” ir darbība, ar kuru statistika un statistikas analīze tiek darīta pieejama lietotājiem;

5)

“datu vākšana” ir apsekojumu veikšana un visas citas metodes informācijas iegūšanai no dažādiem avotiem, tostarp administratīviem avotiem;

6)

“statistiska vienība” ir novērojamā pamatvienība, t. i., fiziska persona, mājsaimniecība, uzņēmējs vai citi uzņēmumi, uz ko attiecas dati;

7)

“konfidenciāli dati” ir dati, pēc kuriem tieši vai netieši var identificēt statistiskās vienības, tādējādi atklājot individuālu informāciju. Lai noteiktu, vai statistiskā vienība ir identificējama, ņem vērā visus attiecīgos līdzekļus, kādus trešā persona varētu izmantot, lai identificētu statistisko vienību;

8)

“izmantošana statistiskiem mērķiem” ir datu izmantošana vienīgi statistisku rezultātu apkopošanai un analīžu izstrādei;

9)

“tieša identificēšana” ir statistiskas vienības identificēšana pēc vārda un uzvārda/nosaukuma, adreses vai publiski pieejama identifikācijas numura;

10)

“netieša identificēšana” ir statistiskas vienības identificēšana citos veidos nekā tiešas identificēšanas gadījumā;

11)

“Komisijas (Eurostat) ierēdņi” ir Kopienu ierēdņi Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 1. panta nozīmē, kuri strādā Kopienas statistikas iestādē;

12)

“pārējie Komisijas (Eurostat) darbinieki” ir Kopienu darbinieki Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. līdz 5. panta nozīmē, kuri strādā Kopienas statistikas iestādē.

II NODAĻA

STATISTIKAS PĀRVALDĪBA

4. pants

Eiropas Statistikas sistēma

Eiropas Statistikas sistēma (ESS) ir partnerība starp Kopienas statistikas iestādi – Komisiju (Eurostat), valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām valsts iestādēm, kas katrā dalībvalstī ir atbildīgas par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.

5. pants

Valstu statistikas iestādes un citas valsts iestādes

1.   Katra dalībvalsts ieceļ valsts statistikas iestādi, kura ir atbildīga par visu Eiropas statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas darbību koordinēšanu valsts līmenī un darbojas kā Komisijas (Eurostat) kontaktpunkts statistikas jautājumos (VSI). Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā noteikuma piemērošanu.

2.   Komisija (Eurostat) savā tīmekļa vietnē uztur un publicē dalībvalstu iecelto VSI un citu valstu iestāžu, kuras atbildīgas par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu, sarakstu.

3.   Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 168. panta 1. punkta d) apakšpunktu VSI un citas valsts iestādes, kuras iekļautas šā panta 2. punktā minētajā sarakstā, var saņemt dotācijas, neizmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

6. pants

Komisija (Eurostat)

1.   Kopienas statistikas iestādi, ko iecēlusi Komisija, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas statistiku, šajā regulā sauc par “Komisiju (Eurostat)”.

2.   Komisija (Eurostat) nodrošina Eiropas statistikas sagatavošanu Kopienas līmenī saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem un statistikas principiem. Tā ir pilnībā atbildīga par procesu, statistikas metožu, standartu un procedūru, kā arī statistikas pārskatu satura un termiņu noteikšanu.

3.   Neierobežojot Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Eiropas Centrālās bankas Statūtu protokola 5. pantu, Komisija (Eurostat) koordinē Kopienas iestāžu un struktūru statistikas darbības, īpaši nodrošinot datu konsekvenci un kvalitāti un līdz minimumam samazinot slogu saistībā ar datu sniegšanu. Šajā nolūkā Komisija (Eurostat) var aicināt jebkuru Kopienas iestādi vai struktūru konsultēt to vai sadarboties ar to, lai izstrādātu metodes un sistēmas statistikas mērķiem atbilstīgi to kompetencei. Visas šīs iestādes vai struktūras, kas ierosina sagatavot noteiktu statistiku, apspriežas ar Komisiju (Eurostat) un ņem vērā visus tās ieteikumus.

7. pants

Eiropas Statistikas sistēmas komiteja

1.   Ar šo tiek izveidota Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (“ESS komiteja”). Tā sniedz ESS profesionālu virsvadību Eiropas statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā atbilstoši statistikas principiem, kas noteikti 2. panta 1. punktā.

2.   ESS komiteju veido VSI pārstāvji, kuri ir dalībvalstu speciālisti statistikas jomā. Komiteju vada Komisija (Eurostat).

3.   ESS komiteja pieņem reglamentu, kurā izklāstīti tās uzdevumi.

4.   Komisija apspriežas ar ESS komiteju par šādiem jautājumiem:

a)

pasākumi, ko Komisija iecerējusi veikt attiecībā uz Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu, šo pasākumu pamatotība no izmaksu lietderības viedokļa, īstenošanas līdzekļi un termiņi, slogs saistībā ar datu sniegšanu respondentiem;

b)

ierosinājumi saistībā ar Eiropas Statistikas programmas izstrādi un prioritātēm;

c)

iniciatīvas, lai praksē īstenotu prioritāšu maiņu un mazinātu slogu saistībā ar datu sniegšanu;

d)

statistiskā konfidencialitāte;

e)

Eiropas Statistikas prakses kodeksa turpmāka pilnveide; un

f)

citi jautājumi, jo īpaši metodoloģijas jautājumi, kuri saistīti ar statistikas programmu izveidi vai īstenošanu un kurus tās priekšsēdētājs izvirzījis pēc savas iniciatīvas vai kādas dalībvalsts pieprasījuma.

8. pants

Sadarbība ar citām struktūrām

Notiek apspriešanās ar Eiropas Statistikas padomdevēju komiteju un Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi atbilstīgi to kompetencei.

9. pants

Sadarbība ar ECBS

Lai samazinātu slogu saistībā ar datu sniegšanu un garantētu saskaņotu Eiropas statistikas sagatavošanu, ECBS un ESS cieši sadarbojas, ievērojot statistikas principus, kā noteikts 2. panta 1. punktā.

10. pants

Starptautiska sadarbība

Neskarot atsevišķu dalībvalstu nostāju un funkcijas, ESS nostāju starptautiskā līmenī attiecībā uz Eiropas statistikas jomai īpaši nozīmīgiem jautājumiem, kā arī īpašu kārtību pārstāvībai starptautiskajās statistikas struktūrās sagatavo ESS komiteja un koordinē Komisija (Eurostat).

11. pants

Eiropas Statistikas prakses kodekss

1.   Prakses kodeksa mērķis ir nodrošināt sabiedrības uzticību Eiropas statistikai, nosakot, kā to izstrādāt, sagatavot un izplatīt saskaņā ar 2. panta 1. punktā noteiktajiem statistikas principiem un starptautisko statistikas paraugpraksi.

2.   ESS komiteja pēc vajadzības pārskata un atjaunina Prakses kodeksu. Komisija publicē tā grozījumus.

12. pants

Statistikas kvalitāte

1.   Lai garantētu rezultātu kvalitāti, Eiropas statistiku izstrādā, sagatavo un izplata, ievērojot vienotus standartus un saskaņotas metodes. Tādēļ piemēro šādus kvalitātes kritērijus:

a)

“atbilstība” raksturo līmeni, kādā statistika atbilst lietotāju pašreizējām un iespējamām vajadzībām;

b)

“precizitāte” raksturo novērtējumu pietuvinājumu nezināmajām faktiskajām vērtībām;

c)

“savlaicīgums” ir laika intervāls starp informācijas pieejamību un informācijā aprakstīto notikumu vai parādību;

d)

“punktualitāte” ir laika intervāls starp reālo datu publicēšanas dienu un datu publicēšanas plānu;

e)

“pieejamība” un “skaidrība” ir nosacījumi un apstākļi, saskaņā ar kuriem lietotāji var iegūt, izmantot un interpretēt datus;

f)

“salīdzināmības” mērķis ir noteikt atšķirības, ko izraisa dažādu statistikas jēdzienu, datu ieguves rīku un procedūru lietošana, veicot statistikas datu salīdzināšanu dažādos ģeogrāfiskajos reģionos, nozaru jomās vai laika periodos;

g)

“saskaņotība” raksturo datu piemērotību to apvienošanai dažādos veidos un dažādiem nolūkiem, iegūstot ticamus rezultātus.

2.   Piemērojot šā panta 1. punktā minētos kvalitātes kritērijus datiem, uz kuriem attiecas nozaru tiesību akti atsevišķās statistikas jomās, nozaru tiesību aktos paredzēto kvalitātes ziņojumu kārtību, struktūru un periodiskumu nosaka Komisija saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

Īpašas kvalitātes prasības, piemēram, statistikas sagatavošanas mērķa vērtības un obligātos standartus, var noteikt nozaru tiesību aktos. Ja tie nav noteikti nozaru tiesību aktos, Komisija var pieņemt attiecīgus pasākumus. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumus par nosūtīto datu kvalitāti. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti, kā arī sagatavo un publicē ziņojumus par Eiropas statistikas kvalitāti.

III NODAĻA

EIROPAS STATISTIKAS SAGATAVOŠANA

13. pants

Eiropas Statistikas programma

1.   Eiropas Statistikas programma ir pamats Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, un tā nosaka galvenās paredzēto darbību jomas un mērķus uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. To pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Tās ietekmi un izmaksu lietderību novērtē, iesaistot neatkarīgus ekspertus.

2.   Eiropas Statistikas programma nosaka prioritātes attiecībā uz informācijas pieprasīšanu, lai veiktu Kopienas darbības. Informācijas pieprasījumu izvērtē, salīdzinot ar resursiem, kas Kopienas un dalībvalstu līmenī jāizlieto, lai sagatavotu vajadzīgos statistikas datus, kā arī datu sniegšanas slogu un respondentiem saistītajām izmaksām.

3.   Komisija ievieš iniciatīvas, lai noteiktu prioritātes un respondentiem samazinātu slogu attiecībā uz visu Eiropas Statistikas programmu vai tās daļu.

4.   Komisija iesniedz Eiropas Statistikas programmas projektu ESS komitejai, lai tā veiktu iepriekšēju pārbaudi.

5.   Par katru Eiropas Statistikas programmu Komisija pēc apspriešanās ar ESS komiteju izstrādā starpposma progresa ziņojumu un galīgo novērtējuma ziņojumu un iesniedz tos Eiropas Parlamentam un Padomei.

14. pants

Eiropas Statistikas programmas īstenošana

1.   Eiropas Statistikas programmu īsteno, veicot atsevišķas statistikas darbības, par kurām lemj:

a)

Eiropas Parlaments un Padome;

b)

īpašos un pilnībā pamatotos gadījumos, jo īpaši – lai reaģētu uz negaidītām vajadzībām, Komisija saskaņā ar 2. punkta noteikumiem; vai

c)

ar vienošanos starp VSI vai citām valsts iestādēm un Komisiju (Eurostat) atbilstīgi to kompetencei. Šādas vienošanās noformē rakstiski.

2.   Komisija var lemt par īslaicīgu tiešu statistikas darbību saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru, ja:

a)

darbība neparedz datu vākšanu, kas ilgst vairāk par trijiem atsauces gadiem;

b)

dati jau ir pieejami vai tos var iegūt no atbildīgajām VSI un citām valsts iestādēm vai ievākt tiešā veidā, izmantojot attiecīgus paraugus statistikas kopas novērošanai Eiropas līmenī, atbilstīgi koordinējot to ar VSI un citām valsts iestādēm; un

c)

Kopiena saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 piešķir finansējumu VSI un citām valsts iestādēm, lai segtu radušās papildu izmaksas.

3.   Ierosinot veikt darbību, par kuru jāpieņem lēmums saskaņā ar 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, Komisija sniedz informāciju par:

a)

iemesliem, kas pamato paredzēto darbību, ņemot īpaši vērā Kopienas attiecīgās politikas mērķus;

b)

darbības mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem;

c)

izmaksu lietderības izvērtējumu, tostarp respondentiem uzliktā sloga un izstrādes izmaksu novērtējumu; un

d)

to, kā darbība ir jāīsteno, tostarp tās ilgumu un Komisijas un dalībvalstu nozīmi.

15. pants

Sadarbības tīkli

Atsevišķajās statistikas darbībās, ja tas ir iespējams, ESS ar sadarbības tīklu palīdzību cenšas panākt sinerģiju, apmainoties ar speciālajām zināšanām un rezultātiem vai veicinot specializāciju konkrētos uzdevumos. Šajā nolūkā izveido atbilstīgu finanšu struktūru.

Šādu darbību rezultātus, piemēram, kopīgas struktūras, instrumentus, procesus un metodes, dara pieejamus visā ESS. Ierosmes sadarbības tīklu izveidei, kā arī rezultātus izskata ESS komitejā.

16. pants

Eiropas pieeja statistikai

1.   Īpašos un pilnībā pamatotos gadījumos, kā arī saistībā ar Eiropas Statistikas programmu Eiropas pieejai statistikai ir šādi mērķi:

a)

maksimāli palielināt kopsavilkuma datu pieejamību Eiropas līmenī un uzlabot Eiropas statistikas savlaicīgumu;

b)

samazināt slogu respondentiem, VSI un citām valsts iestādēm, pamatojoties uz izmaksu lietderības analīzi.

2.   Gadījumi, kad piemēro Eiropas pieeju statistikai, ir šādi:

a)

Eiropas statistikas sagatavošana, izmantojot:

i)

nepubliskotus valstu avotus vai izvilkumus no dalībvalstu avotiem;

ii)

īpaši veidotas apsekojuma shēmas;

iii)

ar modelēšanas metožu palīdzību iegūtu daļēju informāciju;

b)

statistikas kopsavilkuma datu izplatīšana Eiropas līmenī, izmantojot statistikas izpaušanas kontroles īpašas metodes, nemazinot valsts izplatīšanas noteikumu prasības.

3.   Pasākumus, ar ko īsteno Eiropas pieeju statistikai, veic, pilnībā iesaistot dalībvalstis. Pasākumus attiecībā uz Eiropas pieejas statistikai īstenošanu nosaka atsevišķās statistikas darbībās, kas minētas 14. panta 1. punktā.

4.   Vajadzības gadījumā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā koordinētu paziņošanas un pārskatīšanas stratēģiju.

17. pants

Gada darba programma

Katru gadu līdz maija beigām Komisija iesniedz izskatīšanai ESS komitejā savu darba programmu nākamajam gadam. Komisija vislielākajā mērā ievēro ESS komitejas sniegto atzinumu. Šīs darba programmas pamatā ir Eiropas Statistikas programma, un tajā jo īpaši norāda:

a)

darbības, ko Komisija uzskata par prioritārām, ievērojot Kopienas politikas vajadzības un valstu un Kopienas finanšu ierobežojumus, kā arī slogu saistībā ar datu sniegšanu;

b)

iniciatīvas attiecībā uz prioritāšu pārskatīšanu un sloga saistībā ar datu sniegšanu samazināšanu; un

c)

procedūras un visus juridiskos instrumentus, kurus Komisija paredzējusi programmas īstenošanai.

IV NODAĻA

EIROPAS STATISTIKAS IZPLATĪŠANA

18. pants

Izplatīšanas pasākumi

1.   Eiropas statistikas izplatīšanu veic, pilnībā ievērojot statistikas principus, kā noteikts 2. panta 1. punktā, īpaši attiecībā uz statistiskās konfidencialitātes nodrošināšanu un vienlīdzīgu pieeju datiem, kā to prasa taisnīguma princips.

2.   Eiropas statistikas izplatīšanu atbilstīgi savai kompetencei veic Komisija (Eurostat), VSI un citas valsts iestādes.

3.   Dalībvalstis un Komisija atbilstīgi savai kompetencei sniedz vajadzīgo atbalstu, lai nodrošinātu visiem lietotājiem vienlīdzīgu pieeju Eiropas statistikai.

19. pants

Publiski izmantojamas datnes

Datus par individuālām statistiskajām vienībām var izplatīt publiski izmantojamu datņu veidā, kas sastāv no anonimizētiem ierakstiem, kuri ir sagatavoti tā, lai statistisko vienību nevar tieši vai netieši identificēt, ņemot vērā visus attiecīgos līdzekļus, kādus varētu izmantot trešā persona.

Ja dati ir nosūtīti Komisijai (Eurostat), nepieciešama precīzi formulēta piekrišana no VSI vai citas valsts iestādes, kas attiecīgos datus sniegusi.

V NODAĻA

STATISTIKAS KONFIDENCIALITĀTE

20. pants

Konfidenciālu datu aizsardzība

1.   Lai nodrošinātu, ka konfidenciālus datus izmanto tikai statistiskiem mērķiem, un novērstu to nelikumīgu izpaušanu, piemēro turpmāk minētos noteikumus un pasākumus.

2.   Konfidenciālus datus, kas saņemti vienīgi Eiropas statistikas sagatavošanai, VSI vai citas valsts iestādes un Komisija (Eurostat) izmanto tikai statistiskiem mērķiem, ja vien statistiskā vienība nav viennozīmīgi devusi piekrišanu šo datu izmantošanai citiem nolūkiem.

3.   Statistikas rezultātus, kas varētu ļaut identificēt statistisko vienību, VSI un citas valsts iestādes un Komisija (Eurostat) var izplatīt tikai šādos izņēmuma gadījumos:

a)

ja īpaši nosacījumi un kārtība ir noteikti tiesību aktā, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma 251. pantu, un statistikas rezultātus groza tā, lai to izplatīšana neskartu statistikas datu konfidencialitāti, ja statistiskā vienība to pieprasa; vai

b)

ja statistiskā vienība ir viennozīmīgi devusi piekrišanu datu izmantošanai.

4.   VSI un citas valsts iestādes un Komisija (Eurostat) atbilstīgi savai kompetencei veic visus normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konfidenciālu datu fizisku un loģisku aizsardzību (statistikas izpaušanas kontrole).

VSI un citas valsts iestādes un Komisija (Eurostat) veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu principu un pamatnostādņu saskaņošanu attiecībā uz konfidenciālu datu fizisku un loģisku aizsardzību. Šos pasākumus pieņem Komisija saskaņā ar 27. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

5.   Uz VSI un citu valsts iestāžu ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kuriem ir pieeja konfidenciāliem datiem, konfidencialitātes noteikumi attiecas arī pēc amata pienākumu pildīšanas pārtraukšanas.

21. pants

Konfidenciālu datu pārsūtīšana

1.   Konfidenciālu datu nosūtīšanu no ESS iestādes, kas sagatavojusi datus, citai ESS iestādei saskaņā ar 4. pantu var veikt, ja tas ir vajadzīgs Eiropas statistikas efektīvai izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai vai tās kvalitātes uzlabošanai.

2.   Konfidenciālu datu apmaiņa starp ESS iestādi, kas sagatavojusi datus, un ECBS locekli var notikt, ja šī pārsūtīšana ir nepieciešama Eiropas statistikas efektīvai izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai vai Eiropas statistikas kvalitātes uzlabošanai atbilstīgi ESS un ECBS kompetencei un ja tās nepieciešamība ir pamatota.

3.   Jebkuru citu datu apmaiņu papildus pirmai apmaiņai veic ar viennozīmīgu atļauju no iestādes, kas datus vākusi.

4.   Ja tiesību aktā, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēmuši saskaņā ar Līguma 251. pantu, paredzēta konfidenciālu datu nosūtīšana, šo datu nosūtīšanu atbilstīgi 1. un 2. punktam nedrīkst aizkavēt, atsaucoties uz valstu noteikumiem par statistikas konfidencialitāti.

5.   Saskaņā ar šo pantu nosūtītos konfidenciālos datus izmanto tikai statistiskiem mērķiem, un tie ir pieejami tikai darbiniekiem, kuri savā konkrētajā darba jomā veic statistikas darba uzdevumus.

6.   Šajā regulā noteiktos statistikas datu konfidencialitātes noteikumus piemēro visiem konfidenciāliem datiem, ko nosūta ESS iekšienē un starp ESS un ECBS.

22. pants

Konfidenciālu datu aizsardzība Komisijā (Eurostat)

1.   Ievērojot 2. punktā minētos izņēmumus, konfidenciāli dati ir pieejami tikai Komisijas (Eurostat) ierēdņiem, tiem pildot īpašos statistikas darba uzdevumus.

2.   Izņēmuma kārtā Komisija (Eurostat) var piešķirt pieeju konfidenciāliem datiem citiem saviem darbiniekiem un citām fiziskām personām, kuras savā konkrētajā darba jomā strādā Komisijā (Eurostat) uz līguma pamata.

3.   Personas, kurām ir pieeja konfidenciāliem datiem, izmanto šos datus tikai un vienīgi statistiskiem mērķiem. Šie ierobežojumi uz šīm personām attiecas arī pēc amata pienākumu pildīšanas pārtraukšanas.

23. pants

Piekļuve konfidenciāliem datiem zinātniskās izpētes nolūkos

Komisija (Eurostat) vai VSI vai citas valsts iestādes atbilstīgi savai kompetencei var piešķirt piekļuvi konfidenciāliem datiem, kuros varētu vienīgi netieši identificēt statistiskās vienības, tiem pētniekiem, kas veic statistikas analīzi zinātniskos nolūkos. Ja dati ir nosūtīti Komisijai (Eurostat), nepieciešama piekrišana no VSI vai citas valsts iestādes, kas attiecīgos datus sniegusi.

Piekļuves kārtību, noteikumus un nosacījumus Kopienas līmenī nosaka Komisija. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

24. pants

Piekļuve administratīviem ierakstiem

Lai mazinātu slogu respondentiem, VSI vai citas valsts iestādes un Komisija (Eurostat) no attiecīgās publiskās pārvaldes sistēmas var izmantot administratīvos datu avotus, ciktāl šie dati ir vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai.

Katra dalībvalsts un Komisija atbilstīgi savai kompetencei vajadzības gadījumā nosaka praktiskus pasākumus un nosacījumus, lai piekļuve datiem būtu efektīva.

25. pants

Dati no publiskiem avotiem

Datus, kas iegūti no sabiedrībai likumīgi pieejamiem avotiem un kas saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem joprojām ir pieejami sabiedrībai, neuzskata par konfidenciāliem tās statistikas izplatīšanas nolūkos, kura iegūta no šiem datiem.

26. pants

Statistikas konfidencialitātes pārkāpums

Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu statistikas konfidencialitātes pārkāpumus un sodītu par tiem.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja (ESS komiteja).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

28. pants

Atcelšana

1.   Ar šo atceļ Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atsauces uz Statistikas konfidencialitātes komiteju, kas izveidota ar atcelto regulu, uzskata par atsaucēm uz ESS komiteju, kura izveidota ar šīs regulas 7. pantu.

2.   Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 322/97.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3.   Ar šo atceļ Lēmumu 89/382/EEK, Euratom.

Atsauces uz Statistikas programmu komiteju uzskata par atsaucēm uz ESS komiteju, kura izveidota ar šīs regulas 7. pantu.

29. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  OV L 291, 5.12.2007., 1. lpp.

(2)  OV C 308, 3.12.2008., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 19. februāra Lēmums.

(4)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(6)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

(7)  OV L 90, 28.3.2006., 2. lpp.

(8)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(9)  OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.

(10)  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

(11)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(12)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(13)  OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

(14)  OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.

(15)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(16)  OV L 304, 14.11.2008., 70. lpp.

(17)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

(18)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(19)  OV L 133, 18.5.2002., 7. lpp.

(20)  OV L 156, 30.4.2004., 1. lpp. OV L 202, 7.6.2004., 1. lpp.