7.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 184/2009

(2009. gada 6. marts),

ar kuru 104. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2008. gada 10. decembrī nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, un iekļaut šajā sarakstā četras personas, ņemot vērā informāciju par viņu saistību ar Al-Qaida. Komisijai ir sniegti paskaidrojumus par grozījumiem.

(3)

Attiecīgi ir jāgroza I pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties.

(5)

Tā kā ANO sarakstā nav norādītas dažu attiecīgo fizisko personu pašreizējās adreses, Oficiālajā Vēstnesī ir jāpublicē paziņojums, lai attiecīgās personas varētu sazināties ar Komisiju, un tā savukārt attiecīgajām personām darīs zināmus iemeslus, kas ir šīs regulas pamatā, dos tām iespēju izteikt savas piezīmes par šiem iemesliem un pārskatīs šo regulu, ņemot vērā šīs piezīmes un iespējamo papildinformāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 6. martā

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

Sadaļā “Fiziskas personas” pievieno šādus ierakstus:

(1)

Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Dzimšanas datums: 1.3.1965. Valstspiederība: Pakistānas. Pases Nr.: A-374184 (Pakistāna). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008.

(2)

Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (alias a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Dzimšanas datums: a) 17.8.1943., b) 1943., c) 1944. Dzimšanas vieta: Indija. Valstspiederība: Saūda Arābijas. Valsts identifikācijas nr.: 4-6032-0048-1 (Saūda Arābija). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008.

(3)

Zaki-ur-Rehman Lakhvi (alias a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adrese: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (atrašanās vieta 2008. gada maijā), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (iepriekšējā atrašanās vieta). Dzimšanas datums: 30.12.1960. Dzimšanas vieta: Okara, Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Valsts identifikācijas nr.: 61101-9618232-1 (Pakistāna). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008.

(4)

Muhammad Saeed (alias a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Adrese: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (atrašanās vieta 2008. gada maijā). Dzimšanas datums: 5.6.1950. Dzimšanas vieta: Sargodha, Pendžaba, Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Valsts identifikācijas Nr.: 3520025509842-7 (Pakistāna). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.12.2008.