29.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 85/2009

(2009. gada 19. janvāris),

ar kuru Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, groza attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 161. panta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Vēl nepieredzēta krīze starptautiskajos finanšu tirgos ir radījusi Kopienai ievērojamas problēmas, un ir steidzami jārīkojas, lai novērstu šīs krīzes ietekmi uz ekonomiku kopumā un jo īpaši lai veicinātu ieguldījumus un tādējādi sekmētu izaugsmi un nodarbinātību.

(2)

Reglamentējošie noteikumi 2007.–2013. gada plānošanas periodam ir pieņemti ar mērķi vēl vairāk vienkāršot Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda plānošanu un fondu pārvaldību, to efektivitāti un subsidiaritāti to īstenošanā.

(3)

Ir jāpielāgo daži noteikumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (1), lai atvieglinātu Kopienas finanšu līdzekļu piešķiršanu darbības programmu uzsākšanai un šajās programmās atbalstītajiem projektiem, tādējādi paātrinot šādu ieguldījumu īstenošanu un ietekmi uz ekonomiku.

(4)

Ir jāuzlabo Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Investīciju fonda (EIF) iespējas palīdzēt dalībvalstīm sagatavot un īstenot darbības programmas.

(5)

Ņemot vērā uzdevumus, ko EIB un EIF veic kā Kopienas finanšu struktūras saskaņā ar Līgumu, ja ar to starpniecību līdzdalības fonda veidā tiek organizētas finansēšanas vadības darbības, vajadzētu nodrošināt iespēju tiem tieši piešķirt līgumus.

(6)

Lai atvieglotu finansēšanas vadības instrumentu izmantošanu jo īpaši pilsētu ilgtspējīgas attīstības sektorā, ir jāparedz iespēja ieguldījumus natūrā uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem, izveidojot fondus un ieguldot tajos.

(7)

Attiecībā uz valsts atbalstu uzņēmumiem, un jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, Līguma 87. panta nozīmē ir arī jāpadara elastīgāki nosacījumi, ko piemēro atbalsta saņēmējiem piešķirtajiem avansa maksājumiem, kurus var iekļaut izdevumu deklarācijā.

(8)

Lai paātrinātu lielo projektu īstenošanu, izdevumu deklarācijā ir jāļauj iekļaut izdevumus saistībā ar lielajiem projektiem, kurus Komisija vēl nav apstiprinājusi.

(9)

Lai palielinātu dalībvalstīm pieejamos finanšu līdzekļus darbības programmu ātrai uzsākšanai krīzes kontekstā, ir jāgroza noteikumi par avansa maksājumiem.

(10)

Avansa maksājumam darbības programmu sākumā būtu jānodrošina regulāra naudas plūsma un jāatvieglina maksājumi atbalsta saņēmējiem darbības programmu īstenošanas laikā. Tādēļ nolūkā paātrināt darbības programmu īstenošanu būtu jāparedz avansa maksājumi struktūrfondos: 7,5 % apjomā (Eiropas Savienības dalībvalstīm pirms 2004. gada 1. maija) un 9 % apjomā (dalībvalstīm, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas).

(11)

Saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un juridiskās noteiktības principiem grozījumi attiecībā uz 56. panta 2. punktu un 78. panta 1. punktu būtu jāpiemēro visā 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Tādējādi atpakaļejoša piemērošana ir jāsāk no 2006. gada 1. augusta – Regulas (EK) Nr. 1083/2006 spēkā stāšanās dienas. Tā kā nepieredzētā krīze starptautiskajos finanšu tirgos prasa ātru reakciju, lai risinātu ietekmi uz ekonomiku kopumā, citiem grozījumiem būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(12)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1083/2006 būtu jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1083/2006 groza šādi.

1)

Regulas 44. panta otro daļu groza šādi:

a)

panta b) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“b)

kad vienošanās nav pakalpojumu valsts līgums, kā noteikts publiskā iepirkuma tiesību aktos – paredzot piešķīrumu, kas šim nolūkam definēts kā tiešs finansiāls ieguldījums dāvinājuma veidā finanšu iestādei bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumu, ja tas ir atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas ir saderīgi ar Līgumu;”;

b)

pievieno šādu c) punktu:

“c)

tieši piešķirot līguma slēgšanas tiesības EIB vai EIF.”

2)

Regulas 46. panta 1. punktam pievieno šādu otro daļu:

“Pēc dalībvalstu pieprasījuma EIB un EIF var piedalīties šā punkta pirmajā daļā minētajos tehniskās palīdzības pasākumos.”

3)

Regulas 56. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ieguldījumu natūrā, amortizācijas izmaksas un vispārējās izmaksas var uzskatīt par izdevumiem, ko atbalsta saņēmēji maksājuši, īstenojot darbības, ar nosacījumiem, kas paredzēti šā punkta trešajā daļā.

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, finansēšanas vadības instrumentu gadījumā un saskaņā ar 78. panta 6. punkta pirmo daļu ieguldījumus natūrā var uzskatīt par izdevumiem, kas veikti, izveidojot fondus vai līdzdalības fondus vai ieguldot šādos fondos, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti šā punkta trešajā daļā.

Šā punkta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izdevumiem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

saskaņā ar 4. punktu pieņemtie atbilstības noteikumi paredz šādu izdevumu atbilstību;

b)

izdevumu apjoms ir pamatots ar pavaddokumentiem, kuru pierādījuma vērtība ir līdzvērtīga rēķiniem, neskarot konkrētās regulās izklāstītus noteikumus;

c)

attiecībā uz ieguldījumu natūrā fondu līdzfinansējums nepārsniedz atbilstīgo izdevumu kopapjomu, atskaitot šāda ieguldījuma vērtību.”

4)

Regulas 78. pantu groza šādi:

a)

1. punkta pirmās daļas pēdējo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Atbalsta saņēmēju veiktos izdevumus pamato ar kvitētiem rēķiniem vai grāmatvedības dokumentiem ar līdzvērtīgu pierādījuma vērtību, ja vien konkrētās regulās par katru fondu nav noteikts citādi.”;

b)

svītro 2. punkta b) apakšpunktu;

c)

4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Ja saskaņā ar 41. panta 3. punktu Komisija atsakās sniegt finansiālu ieguldījumu lielā projektā, tad ir attiecīgi jālabo izdevumu deklarācija pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.”

5)

Regulas 82. panta 1. punkta otrās daļas a), b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

Eiropas Savienības dalībvalstīm, kāda tā bija pirms 2004. gada 1. maija, – 2 % no struktūrfondu ieguldījuma darbības programmā 2007. gadā, 3 % no struktūrfondu ieguldījuma darbības programmā 2008. gadā un 2,5 % no struktūrfondu ieguldījuma darbības programmā 2009. gadā;

b)

dalībvalstīm, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas, – 2 % no struktūrfondu ieguldījuma darbības programmā 2007. gadā, 3 % no struktūrfondu ieguldījuma darbības programmā 2008. gadā un 2 % no struktūrfondu ieguldījuma darbības programmā 2009. gadā;

c)

ja darbības programma attiecas uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi un ja vismaz viens no dalībniekiem ir dalībvalsts, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas, – 2 % no ERAF ieguldījuma darbības programmā 2007. gadā, 3 % no ERAF ieguldījuma darbības programmā 2008. gadā un 4 % no ERAF ieguldījuma darbības programmā 2009. gadā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 1. panta 3. punktu un 1. panta 4. punkta a) apakšpunktu piemēro no 2006. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. GANDALOVIČ


(1)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.