4.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 35/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 78/2009

(2009. gada 14. janvāris)

par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir jānodrošina preču, kapitāla, personu un pakalpojumu brīva aprite. Tas ir Kopienas mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma sistēmas mērķis. Būtu jāsaskaņo tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam attiecībā uz gājēju aizsardzību, lai izvairītos no atšķirīgu prasību pieņemšanas dalībvalstīs un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

(2)

Šī regula ir viens no atsevišķiem tiesību aktiem saistībā ar Kopienas tipa apstiprinājuma procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (3). Lai sasniegtu šīs regulas 1. apsvērumā noteiktos mērķus, būtu jāgroza Direktīvas 2007/46/EK I, III, IV, VI un XI pielikums.

(3)

Pieredze liecina, ka tiesību aktos attiecībā uz mehāniskiem transportlīdzekļiem bieži ir iekļauta sīki izklāstīta tehniska informācija. Tāpēc ir lietderīgi pieņemt regulu, nevis direktīvu, lai izvairītos no neatbilstībām starp transponēšanas pasākumiem un liekiem tiesību aktiem dalībvalstīs, jo tā nebūs jātransponē valsts tiesību aktos. Tādēļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/102/EK (2003. gada 17. novembris) par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/66/EK (2005. gada 26. oktobris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu (5), kurā ir paredzētas prasības frontālo aizsardzības sistēmu uzstādīšanai un lietošanai transportlīdzekļiem un tādējādi arī gājēju aizsardzības līmenis, būtu jāaizstāj ar šo regulu, lai nodrošinātu konsekvenci šajā jomā. Dalībvalstīm jāatceļ tiesību akti, ar ko transponē atceltās direktīvas.

(4)

Direktīvas 2003/102/EK īstenošanas otrā posma prasības izrādījās neizpildāmas. Šajā sakarā minētās direktīvas 5. pantā Komisijai pieprasīts iesniegt priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai atrisinātu prasību neizpildāmības problēmu, un, iespējams, izmantojot aktīvās drošības sistēmas, nodrošināt to, ka nesamazinās ievainojamo satiksmes dalībnieku drošības līmenis.

(5)

Komisijas pasūtīts pētījums parāda, ka gājēju aizsardzību var ievērojami uzlabot ar pasīviem un aktīviem pasākumiem, kas sniedz lielāku aizsardzības līmeni nekā līdzšinējie noteikumi. Īpaši pētījums parāda, ka aktīvās drošības sistēma “bremžu palīgmehānisms” (brake assist) apvienojumā ar izmaiņām pasīvās drošības prasībās varētu ievērojami paaugstināt gājēju aizsardzības līmeni. Tādēļ atbilstīga ir obligātā prasība par jauno mehānisko transportlīdzekļu aprīkošanu ar bremžu palīgmehānismu. Tomēr ar šo prasību nevajadzētu aizstāt, bet papildināt augsta līmeņa pasīvās drošības sistēmas.

(6)

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sadursmes draudu mazināšanas sistēmām, var nepiemērot noteiktas šajā regulā izklāstītās prasības, ciktāl tas vajadzīgs, lai izvairītos no sadursmēm ar gājējiem, bet ne tikai mazinātu šādu sadursmju ietekmi. Pēc novērtējuma, vai šāda tehnoloģija var efektīvi palīdzēt izvairīties no sadursmēm ar gājējiem un citiem ievainojamiem satiksmes dalībniekiem, Komisija var iesniegt priekšlikumus šīs regulas grozījumiem, ar ko atļauj izmantot sadursmes draudu mazināšanas sistēmas.

(7)

Aizvien palielinoties smagāku transportlīdzekļu skaitam pilsētu satiksmē, noteikumus par gājēju aizsardzību ir lietderīgi piemērot ne tikai transportlīdzekļiem, kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg, bet pēc ierobežota pārejas perioda arī M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas pārsniedz šo ierobežojumu.

(8)

Lai pēc iespējas ātrāk uzlabotu gājēju aizsardzību, ražotājiem, kuri vēlas pieteikties tipa apstiprinājumam saskaņā ar jaunajām prasībām, pirms tās kļūst obligātas, jābūt iespējai to veikt ar nosacījumu, ka vajadzīgie īstenošanas pasākumi jau ir spēkā.

(9)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (6).

(10)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt tehniskos noteikumus, lai piemērotu prasības par pārbaudēm un īstenošanas pasākumus, pamatojoties uz uzraudzības rezultātiem. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(11)

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju no Direktīvas 2003/102/EK un Direktīvas 2005/66/EK noteikumiem uz šo regulu, pēc šīs regulas stāšanās spēkā tās piemērošana uz kādu laiku jāatliek.

(12)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, iekšējā tirgus īstenošanu, ieviešot kopējas tehniskas prasības attiecībā uz gājēju aizsardzību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka mehānisko transportlīdzekļu konstrukcijas un darbības prasības, lai samazinātu to ievainojumu skaitu un smagumu, ko gūst gājēji un citi ievainojami ceļu satiksmes dalībnieki sadursmē ar transportlīdzekļu frontālajām virsmām, un lai izvairītos no šādām sadursmēm.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro:

a)

M1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā definēts Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 11. punktā un tās II pielikuma A iedaļas 1. punktā, ievērojot šā panta 2. punktu;

b)

N1 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā definēts Direktīvas 2007/46/EK 3. panta 11. punktā un tās II pielikuma A iedaļas 2. punktā, ievērojot šā panta 2. punktu;

c)

frontālās aizsardzības sistēmām, kas uzstādītas kā sākotnējs aprīkojums a) un b) apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem vai tiek piegādātas kā atsevišķas tehniskas vienības, kas paredzētas uzstādīšanai šādiem transportlīdzekļiem.

2.   Šīs regulas I pielikuma 2. un 3. iedaļa neattiecas uz:

a)

N1 kategorijas transportlīdzekļiem un

b)

M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri ir atvasināti no N1 kategorijas transportlīdzekļiem un kuru maksimālā masa pārsniedz 2 500 kg,

kuros vadītāja vietas “R punkts” ir pirms priekšējās ass vai garenvirzienā uz aizmuguri no priekšējās ass, novirzoties no centra līnijas ne vairāk kā 1 100 mm.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“A statnis” ir priekšējais ārējais jumta balsts, kas stiepjas no transportlīdzekļa šasijas līdz jumtam;

2)

“bremžu palīgmehānisms” (brake assist system) ir bremžu sistēmas ierīce, kas reaģē uz vadītāja rīcību ārkārtas bremzēšanas situācijās, kurās:

a)

palīdz vadītājam sasniegt transportlīdzekļa maksimālo iespējamo bremzēšanas jaudu vai

b)

ir pietiekami efektīva, lai pilnībā iedarbotos pretbloķēšanas sistēma;

3)

“buferis” ir transportlīdzekļa jebkura priekšējās, apakšējās un ārējās daļas konstrukcija, ieskaitot visas pievienotās daļas, kuras paredzētas transportlīdzekļa aizsardzībai maza ātruma frontālās sadursmes gadījumā ar citu transportlīdzekli, bet izņemot jebkāda veida frontālās aizsardzības konstrukcijas;

4)

“frontālās aizsardzības sistēma” ir atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, piemēram, aizsargrežģis vai papildu buferis – papildus standarta aprīkojuma buferim –, kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās virsmas aizsardzībai gadījumā, ja notiktu sadursme ar kādu priekšmetu, izņemot konstrukcijas, kuru svars ir mazāks par 0,5 kg, kuras paredzētas tikai transportlīdzekļa lukturu aizsardzībai;

5)

“maksimālā masa” ir tehniski pieļaujamā maksimālā masa ar kravu, ko ražotājs noteicis saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.8. punktu;

6)

“N1 kategorijas transportlīdzekļi, kas atvasināti no M1 kategorijas” ir transportlīdzekļi, kuriem virsbūves daļā A statņu priekšā ir tāda pati vispārējā struktūra un forma kā iepriekš bijušajam M1 kategorijas transportlīdzeklim;

7)

“M1 kategorijas transportlīdzekļi, kas atvasināti no N1 kategorijas” ir tie M1 kategorijas transportlīdzekļi, kuriem virsbūves daļā A statņu priekšā ir tāda pati vispārējā struktūra un forma kā iepriekš bijušajam N1 kategorijas transportlīdzeklim.

II NODAĻA

RAŽOTĀJU SAISTĪBAS

4. pants

Tehniskās prasības

1.   Saskaņā ar 9. pantu ražotāji nodrošina, ka tirgū laistie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar tipa apstiprinājuma bremžu palīgmehānisma sistēmu atbilstīgi I pielikuma 4. iedaļas prasībām un ka šādi transportlīdzekļi atbilst I pielikuma 2. vai 3. iedaļas prasībām.

2.   Saskaņā ar 10. pantu ražotāji nodrošina, ka tirgū laistie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmu kā oriģinālu aprīkojumu vai to piegādā kā atsevišķu tehnisko vienību saskaņā ar I pielikuma 5. un 6. iedaļas prasībām.

3.   Ražotāji sniedz apstiprinātājām iestādēm attiecīgus datus par transportlīdzekļa un frontālās aizsardzības sistēmas specifikācijām un testu apstākļiem. Šajos datos ietilpst informācija, kas vajadzīga jebkuras aktīvās drošības ierīces, kas uzstādīta transportlīdzeklim, darbības pārbaudei.

4.   Gadījumā, ja frontālās aizsardzības sistēmas ir jāpiegādā kā atsevišķas tehniskas vienības, ražotāji sniedz apstiprinātājām iestādēm attiecīgus datus par sistēmas specifikācijām un testu apstākļiem.

5.   Frontālās aizsardzības sistēmas kā atsevišķas tehniskas vienības nedrīkst izplatīt, ne arī piedāvāt tirdzniecībā vai pārdot, ja tām nav pievienots to transportlīdzekļu tipu saraksts, kuru frontālās aizsardzības sistēmas ir saņēmušas tipa apstiprinājumu, kā arī skaidras montāžas instrukcijas. Montāžas instrukcijas ietver īpašas uzstādīšanas instrukcijas, ietverot piestiprināšanas veidus tiem transportlīdzekļiem, kuriem tās ir apstiprinātas, lai nodrošinātu to, ka apstiprinātās sastāvdaļas šiem transportlīdzekļiem tiek uzmontētas tādā veidā, kas atbilst attiecīgajiem I pielikuma 6. iedaļā minētajiem noteikumiem.

6.   Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, ar ko nosaka tehniskos noteikumus I pielikuma prasību izpildei. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

5. pants

EK tipa apstiprinājuma pieteikums

1.   Ražotājs, prasot transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz gājēju aizsardzību, iesniedz apstiprinātājai iestādei informatīvu dokumentu, kas izveidots atbilstoši II pielikuma 1. daļas paraugam.

Ražotājs tehniskajam dienestam, kas atbild par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas testiem, nodod arī transportlīdzekli, kas atbilst apstiprināmajam transportlīdzekļa tipam.

2.   Ražotājs, prasot transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz aprīkošanu ar frontālās aizsardzības sistēmu, iesniedz apstiprinātājai iestādei informatīvu dokumentu, kas izveidots atbilstoši II pielikuma 2. daļas paraugam.

Ražotājs tehniskajam dienestam, kas atbild par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas testiem, nodod arī ar frontālās aizsardzības sistēmu aprīkotu transportlīdzekli, kas atbilst apstiprināmajam transportlīdzekļa tipam. Pēc tehniskā dienesta pieprasījuma ražotājs iesniedz īpašas detaļas vai izmantoto materiālu paraugus.

3.   Ražotājs, prasot transportlīdzekļa atsevišķas tehniskās vienības frontālās aizsardzības sistēmas EK tipa apstiprinājumu, iesniedz apstiprinātājai iestādei informatīvu dokumentu, kas izveidots atbilstoši II pielikuma 3. daļas paraugam.

Ražotājs tehniskajam dienestam, kas atbild par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas testiem, nodod vienu apstiprināmās frontālās aizsardzības sistēmas tipa paraugu. Ja tehniskais dienests uzskata par vajadzīgu, tas var pieprasīt papildu paraugus. Paraugu(-us) skaidri un neizdzēšami marķē ar pieteikuma iesniedzēja komercnosaukumu vai preču zīmi un tipa nosaukumu. Ražotājs nodrošina, ka turpmāk EK tipa apstiprinājuma zīme tiek obligāti norādīta.

III NODAĻA

DALĪBVALSTU IESTĀŽU PIENĀKUMI

6. pants

EK tipa apstiprinājuma piešķiršana

1.   Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, tad saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā izklāstīto numurēšanas sistēmu apstiprinātāja iestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu un izsniedz tipa apstiprinājuma numuru.

2.   Ar vienu no šādiem trim burtiem apzīmē šo tipa apstiprinājuma numuru 3. iedaļā:

a)

transportlīdzekļu apstiprināšanai attiecībā uz gājēju aizsardzību:

“A”, ja transportlīdzeklis atbilst I pielikuma 2. iedaļas prasībām,

“B”, ja transportlīdzeklis atbilst I pielikuma 3. iedaļas prasībām;

b)

transportlīdzekļa apstiprināšanai, ja tas aprīkots ar frontālās aizsardzības sistēmu, vai frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, apstiprināšanai:

“A”, ja frontālās aizsardzības sistēma atbilst I pielikuma 5. iedaļas prasībām par 5.1.1.1., 5.1.2.1., 5.2. un 5.3. punkta piemērošanu,

“B”, ja frontālās aizsardzības sistēma atbilst I pielikuma 5. iedaļas prasībām par 5.1.1.2., 5.1.2.1., 5.2. un 5.3. punkta piemērošanu,

“X”, ja frontālās aizsardzības sistēma atbilst I pielikuma 5. iedaļas prasībām par 5.1.1.3., 5.1.2.2., 5.2. un 5.3. punkta piemērošanu.

3.   Apstiprinātāja iestāde nedrīkst piešķirt to pašu numuru citam transportlīdzekļa vai frontālās aizsardzības sistēmas tipam.

4.   Lai izpildītu 1.punktu, apstiprinātāja iestāde piešķir noteiktu EK tipa apstiprinājuma sertifikātu saskaņā ar:

a)

paraugu, kas sniegts III pielikuma 1. daļā transportlīdzekļa tipam attiecībā uz gājēju aizsardzību;

b)

paraugu, kas sniegts III pielikuma 2. daļā transportlīdzekļa tipam attiecībā uz tā aprīkošanu ar frontālās aizsardzības sistēmu;

c)

paraugu, kas sniegts III pielikuma 3. daļā frontālās aizsardzības sistēmas tipam, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība.

7. pants

EK tipa apstiprinājuma zīme

Visas frontālās aizsardzības sistēmas, kuras ir apstiprinātas saskaņā ar šo regulu atbilstīgi transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam attiecībā uz tā aprīkošanu ar frontālās aizsardzības sistēmu, vai frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, tipa apstiprinājums atbilst šīs regulas prasībām, un tās ir attiecīgi marķētas ar EK tipa apstiprinājuma zīmi, kas piešķirta saskaņā ar IV pielikumā paredzētajiem noteikumiem.

8. pants

Tipa pārveidojums un apstiprinājumu grozījumi

Transportlīdzekļa jebkāda pārveidošana A statņu priekšā vai frontālās aizsardzības sistēmas pārveidošana, kas ietekmē konstrukciju, galvenos izmērus, transportlīdzekļa virsmas materiālus, iekšējo vai ārējo detaļu stiprinājuma metodes un kas var ievērojami ietekmēt testu rezultātus, jāuzskata par pārveidojumu saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 13. pantu, un tādēļ tai jāpieprasa jauns tipa apstiprinājums.

9. pants

Direktīvas piemērošanas grafiks transportlīdzekļiem

1.   Sākot ar 16. panta otrajā daļā norādīto dienu, valsts iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ atsaka izdot EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu šādiem jauniem transportlīdzekļu tipiem:

a)

M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas neatbilst I pielikuma 4. iedaļā noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem;

b)

M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu līdz 2 500 kg, kas neatbilst I pielikuma 2. vai 3. iedaļā noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem;

c)

N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri atvasināti no M1 kategorijas un kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg, un kuri neatbilst I pielikuma 2. un 4. iedaļā vai 3. un 4. iedaļā noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem.

2.   Sākot ar 2011. gada 24. februāri, valsts iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ turpmāk uzskata atbilstības sertifikātu par nederīgu Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem un aizliedz šādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā, kas neatbilst šīs regulas I pielikuma 4. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem:

a)

M1 kategorijas transportlīdzekļi;

b)

N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuri atvasināti no M1 kategorijas un kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg.

3.   Sākot ar 2013. gada 24. februāri, valsts iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ atsaka izdot EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu šādiem jauniem transportlīdzekļu tipiem:

a)

M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu līdz 2 500 kg, kas neatbilst I pielikuma 3. iedaļā noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem;

b)

N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri atvasināti no M1 kategorijas un kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg, un kuri neatbilst I pielikuma 3. iedaļā noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem.

4.   Sākot ar 2012. gada 31. decembri, valsts iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ turpmāk uzskata atbilstības sertifikātu par nederīgu Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem un aizliedz šādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā, kas neatbilst šīs regulas I pielikuma 2. vai 3. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem:

a)

M1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg;

b)

N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuri atvasināti no M1 kategorijas un kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg.

5.   Sākot ar 2015. gada 24. februāri, dalībvalstu iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ atsaka piešķirt transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu šādiem jauniem transportlīdzekļu tipiem:

a)

M1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālā masa pārsniedz 2 500 kg un kuri neatbilst I pielikuma 3. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem;

b)

N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuri neatbilst I pielikuma 3. un 4. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem.

6.   Sākot ar 2015. gada 24. augustu, dalībvalstu iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ turpmāk uzskata atbilstības sertifikātus par nederīgiem Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem un aizliedz tādu jaunu N1 kategorijas transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā, kas neatbilst šīs regulas I pielikuma 4. iedaļā noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem.

7.   Sākot ar 2018. gada 24. februāri, dalībvalstu iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ turpmāk uzskata atbilstības sertifikātus par nederīgiem Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem un aizliedz šādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā:

a)

M1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg un kuri neatbilst šīs regulas I pielikuma 3. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem;

b)

N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuri atvasināti no M1 kategorijas un kuru maksimālā masa nepārsniedz 2 500 kg, un kuri neatbilst šīs regulas I pielikuma 3. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem.

8.   Sākot ar 2019. gada 24. augustu, dalībvalstu iestādes ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ turpmāk uzskata atbilstības sertifikātus par nederīgiem Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem un aizliedz šādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā:

a)

M1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālā masa pārsniedz 2 500 kg un kuri neatbilst šīs regulas I pielikuma 3. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem;

b)

N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuri neatbilst šīs regulas I pielikuma 3. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem.

9.   Neierobežojot šā panta 1. līdz 8. punktu un pēc 4. panta 6. punktā noteikto pasākumu stāšanās spēkā, ja ražotājs to pieprasa, dalībvalstu iestādēm nav tiesību ar gājēju aizsardzību saistītu iemeslu dēļ atteikties piešķirt transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu vai aizliegt jauna transportlīdzekļa reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā, ja transportlīdzeklis atbilst I pielikuma 3. vai 4. iedaļā paredzētajiem tehniskajiem noteikumiem.

10. pants

Frontālās aizsardzības sistēmu izmantošana

1.   Dalībvalstu iestādes atsaka piešķirt EK vai valsts tipa apstiprinājumu jauna tipa transportlīdzeklim, kas aprīkots ar frontālās aizsardzības sistēmu vai tādu jauna tipa atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājuma frontālās aizsardzības sistēmu, kas neatbilst I pielikuma 5. un 6. iedaļā noteiktajām prasībām.

2.   Dalībvalstu iestādes attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmām atbilstības sertifikātu uzskata par nederīgu Direktīvas 2007/46/EK 26. panta mērķiem un aizliedz jaunu transportlīdzekļu, kas neatbilst šīs regulas I pielikuma 5. un 6. iedaļā noteiktajām prasībām, reģistrāciju, tirdzniecību un nodošanu ekspluatācijā.

3.   Prasības, kas noteiktas I pielikuma 5. un 6. iedaļā, attiecas uz frontālās aizsardzības sistēmām, kas piegādātas kā atsevišķas tehniskas vienības, Direktīvas 2007/46/EK 28. panta mērķiem.

11. pants

Sadursmes draudu mazināšanas sistēmas

1.   Ņemot vērā Komisijas novērtējumu, ar sadursmes draudu mazināšanas sistēmu aprīkoti transportlīdzekļi var neatbilst I pielikuma 2. un 3. iedaļā noteiktajām testu prasībām, lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam saistībā ar gājēju aizsardzību vai lai to pārdotu, reģistrētu vai nodotu ekspluatācijā.

2.   Komisija minēto novērtējumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus šīs regulas grozīšanai.

Visiem ierosinātajiem pasākumiem ir jānodrošina aizsardzības līmeņi, kas faktiskās efektivitātes ziņā ir vismaz līdzvērtīgi I pielikuma 2. un 3. iedaļā minētajiem.

12. pants

Uzraudzība

1.   Dalībvalstu iestādes reizi gadā un ne vēlāk kā līdz nākamā gada 28. februārim pēc datu iegūšanas iesniedz Komisijai I pielikuma 2.2., 2.4. un 3.2. punktā minētās uzraudzības rezultātus.

Prasības iesniegt rezultātus piemērošanu pārtrauc no 2014. gada 24. februāra.

2.   Komisija, pamatojoties uz I pielikuma 2.2., 2.4. un 3.2. punktā minētās uzraudzības rezultātiem, var pieņemt atbilstošus īstenošanas pasākumus.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 40. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Komisija, pamatojoties uz būtisku informāciju, ko tā saņēmusi no apstiprinātājām iestādēm un ieinteresētajām pusēm, kā arī ņemot vērā neatkarīgus pētījumus, uzrauga tehnisko attīstību jomā, kas saistīta ar paaugstinātām pasīvās drošības prasībām, bremžu palīgmehānismu (brake assist) un citām tādām aktīvās drošības tehnoloģijām, kuras var papildus aizsargāt ievainojamos satiksmes dalībniekus.

4.   Līdz 2014. gada 24. februārim Komisija pārskata visu iepriekšminēto paaugstināto pasīvās drošības prasību īstenošanas iespējas un piemērošanu. Komisija pārskata šīs regulas darbību attiecībā uz bremžu palīgmehānisma (brake assist) un citu aktīvās drošības tehnoloģiju izmantošanu un efektivitāti.

5.   Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot atbilstīgus priekšlikumus.

13. pants

Sankcijas

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par ražotāju izdarītajiem šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to piemērošanu. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi. Dalībvalstis līdz 2010. gada 24. augustam paziņo par šiem noteikumiem Komisijai un nekavējoties paziņo tai par visiem to turpmākajiem grozījumiem.

2.   Sodāmo pārkāpumu veidi ietver vismaz šādus:

a)

nepatiesu apliecinājumu sniegšana apstiprināšanas procedūras vai atsaukšanas sagatavošanas procedūras laikā;

b)

tipa apstiprināšanas testu rezultātu viltošana;

c)

tādu datu vai tehnisko specifikāciju neizpaušana, kas var likt atsaukt vai atcelt tipa apstiprinājumu;

d)

atteikšanās nodrošināt piekļuvi informācijai.

IV NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Direktīvas 2007/46/EK grozījumi

Direktīvu 2007/46/EK groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

15. pants

Atcelšana

Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK atceļ, sākot no šīs regulas 16. panta otrajā daļā norādītās dienas.

Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

16. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 24. novembra, izņemot 4. panta 6. punktu un 9. panta 9. punktu, ko piemēro no spēkā stāšanās dienas, un izņemot 9. panta 2. līdz 8. punktu, ko piemēro no tajos attiecīgi noteiktās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 14. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. VONDRA


(1)  OV C 211, 19.8.2008., 9. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmums.

(3)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.

(5)  OV L 309, 25.11.2005., 37. lpp.

(6)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums   Transportlīdzekļu un frontālās aizsardzības sistēmu testu tehniskie noteikumi

II pielikums   Informācijas dokumentu paraugi, kas jāsaņem no ražotāja

1. daļa

Informācijas dokuments par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz gājēju aizsardzību

2. daļa

Informācijas dokuments par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

3. daļa

Informācijas dokuments par frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, EK tipa apstiprinājumu

III pielikums   EK tipa apstiprinājuma sertifikātu paraugi

1. daļa

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz gājēju aizsardzību

2. daļa

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

3. daļa

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts par frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, tipa apstiprinājumu

IV pielikums   EK tipa apstiprinājuma zīme

Papildinājums

EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs

V pielikums   Direktīvas 2007/46/EK grozījumi

I PIELIKUMS

Transportlīdzekļu un frontālās aizsardzības sistēmu testu tehniskie noteikumi

Šajā pielikumā izmanto šādas definīcijas:

1.1.   “dzinēja pārsega priekšējā mala” ir augšējās ārējās konstrukcijas priekšdaļa, iekļaujot dzinēja pārsegu un spārnus, priekšējo lukturu augšējās un sānu apkārtējās daļas un jebkuras citas piemontētās konstrukcijas;

1.2.   “dzinēja pārsega priekšējās malas atskaites līnija” ir saskares punktu veidota līnija starp 1 000 mm garu nogriezni un dzinēja pārsega priekšējo virsmu, kad nogriezni, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 50° atliekts atpakaļ, un kad tā apakšējā daļa ir 600 mm virs zemes, pārvieto gar dzinēja pārsega priekšējo daļu, saglabājot saskari ar to. Transportlīdzekļiem, kuru dzinēja pārsega priekšējā virsma ir atliekta par 50° tā, lai nogrieznis veidotu nevis vienu saskari, bet gan nepārtrauktu saskari vai vairākus saskares punktus, atskaites līniju nosaka, kad tās nogrieznis ir par 40° atliekts atpakaļ. Šādas formas transportlīdzekļiem, kuriem nogriežņa apakšējā daļa veido pirmo saskari, šajā sāniskā stāvoklī šī saskare tiek uzskatīta par dzinēja pārsega priekšējās malas atskaites līniju. Šīs formas transportlīdzekļiem, kuru nogriežņa gals veido pirmo saskari, 1 000 mm ģeometriskā izliekuma vieta šajā sāniskā stāvoklī veido dzinēja pārsega atskaites līniju. Šajā regulā uz bufera galējo malu attiecas tas pats, kas uz dzinēja pārsega ārējo malu, ja šīs procedūras laikā tā saskaras ar nogriezni;

1.3.   “1 000 mm ģeometriskā izliekuma vieta” ir līnija, ko raksturo ar 1 000 mm garas lokanas lentes vienu galu uz priekšējās augšējās virsmas, kad, lenti turot transportlīdzekļa vertikālajā gareniskajā plaknē, to pārvieto gar motora pārsegu un frontālo aizsardzības sistēmu. Lenti tur nostieptā stāvoklī visas darbības laikā, vienam galam saskaroties ar zemi atskaites līmenī, vertikāli zem bufera priekšpuses virsmas un otram galam saskaroties ar priekšējo augšējo virsmu. Transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas pozīcijā;

1.4.   “dzinēja pārsega augšējā virsma” ir ārējā konstrukcija, kas iekļauj augšējo visu ārējo konstrukciju virsmu, izņemot priekšējo stiklu, A veida drošības stieņus un konstrukcijas, kas atrodas uz aizmuguri no tiem; tādējādi tā iekļauj vismaz dzinēja pārsegu, spārnus, lūkas, stikla tīrītāju vārpstas un priekšējā stikla apakšējo rāmi;

1.5.   “priekšējā augšējā virsma” ir ārējā konstrukcija, kas iekļauj augšējo visu ārējo konstrukciju virsmu, izņemot priekšējo stiklu, A veida drošības stieņus un konstrukcijas, kas atrodas uz aizmuguri no tiem;

1.6.   “zemes atskaites līmenis” ir horizontālā plakne, kas ir paralēla zemes līmenim, kas ir zemes līmenis attiecībā uz transportlīdzekli, kurš ir novietots uz līdzenas virsmas ar iedarbinātu stāvbremzi un kurš ir novietots normālā braukšanas pozīcijā;

1.7.   “normālā braukšanas pozīcija” ir stāvoklis, kādā atrodas transportlīdzeklis, kad tas ir novietots uz zemes darba kārtībā, tā riepas ir piepumpētas līdz atbilstošajam spiedienam un priekšējie riteņi ir pagriezti virzienā taisni uz priekšu, visu transportlīdzekļa izmantošanai nepieciešamo šķidrumu tilpums ir uzpildīts līdz maksimumam, tam ir viss standarta aprīkojums, ko nodrošina transportlīdzekļa ražotājs, uz vadītāja sēdekļa un uz priekšējā pasažiera sēdekļa katra atsevišķi novietota 75 kg smaga masa, tā balstiekārta ir noregulēta braukšanai ar ātrumu 40 vai 35 km/h standarta braukšanas stāvoklī, kā noteicis ražotājs (īpaši transportlīdzekļiem ar aktīvu balstiekārtu vai ar automātiskās regulēšanas ierīci);

1.8.   “priekšējais stikls” ir transportlīdzekļa priekšējais stikls, kas atbilst visām Padomes Direktīvas 77/649/EEK (1977. gada 27. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku (1) I pielikuma būtiskajām prasībām;

1.9.   “izpildes kritērijs attiecībā uz galvu” (head performance criterion, HPC) ir aprēķins, kas norādītā laika periodā pamatojas uz trieciena brīdī reģistrēto paātrinājuma augstāko lielumu. To aprēķina pēc akselerometra reģistrācijas (atkarībā no t1 un t2) kā šāda vienādojuma maksimumu:

Formula

Šajā vienādojumā “a” ir iegūtais paātrinājums kā “g” daudzkārtnis un t1 un t2 ir divi laika momenti (izteikti sekundēs) sadursmes laikā, nosakot HPC maksimālā lieluma reģistrēšanas sākumu un beigas. HPC lieluma, kam laika intervāls (t1 – t2) ir lielāks par 15 ms, neņem vērā maksimālā lieluma aprēķinos;

1.10.   “izliekuma rādiuss” ir attiecīgās daļas izliekumam visprecīzāk atbilstošās riņķa līnijas loka rādiuss.

Transportlīdzekļiem jāveic šādi testi.

2.1.   Kājas forma pret buferi.

Ir jāveic viens no šādiem testiem.

a)

Apakšējā kājas forma pret buferi

Pārbaudi veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Maksimālais dinamiskais ceļgala nobīdes leņķis nepārsniedz 21°, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nedrīkst pārsniegt 6,0 mm, un maksimālais paātrinājums lielā stilba kaula augšējā galā nedrīkst pārsniegt 200 g.

b)

Augšējā kājas forma pret buferi

Pārbaudi veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Laika intervāla vienā punktā esošā sadursmes spēku summa nedrīkst pārsniegt 7,5 kN, un triecienķermeņa lieces moments nedrīkst pārsniegt 510 Nm.

2.2.   Augšējā kājas forma pret dzinēja pārsega priekšējo malu.

Pārbaudi veic ar trieciena ātrumu līdz 40 km/h. Laika intervāla vienā punktā esošā sadursmes spēku summa nedrīkstētu pārsniegt 5,0 kN, un triecienķermeņa lieces moments jānosaka un jāsalīdzina ar mērķa lielumu 300 Nm.

Šo testu veic tikai uzraudzības nolūkos un visus tā rezultātus reģistrē.

2.3.   Bērna/neliela auguma pieauguša cilvēka galvas forma pret dzinēja pārsega augšējo daļu.

Testu veic ar trieciena ātrumu 35 km/h, izmantojot 3,5 kg smagu triecienelementu. HPC nedrīkst pārsniegt 1 000 attiecībā uz 2/3 no pārsega testa platības un 2 000 attiecībā uz pārējo 1/3 no pārsega testa platības.

2.4.   Pieauguša cilvēka galvas forma pret priekšējo stiklu.

Testu veic ar trieciena ātrumu 35 km/h, izmantojot 4,8 kg smagu triecienelementu. HPC jāreģistrē un jāsalīdzina ar iespējamo mērķa lielumu 1 000.

Šo testu veic tikai uzraudzības nolūkos un visus tā rezultātus reģistrē.

Transportlīdzekļiem jāveic šādi testi.

3.1.   Kājas forma pret buferi.

Ir jāveic viens no šādiem testiem.

a)

Apakšējā kājas forma pret buferi

Pārbaudi veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Maksimālais dinamiskais ceļgala nobīdes leņķis nepārsniedz 19,0°, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nedrīkst pārsniegt 6,0 mm, un maksimālais paātrinājums lielā stilba kaula augšējā galā nedrīkst pārsniegt 170 g.

Turklāt ražotājs var noteikt bufera testa kopējo platumu līdz 264 mm, maksimālajam paātrinājumam lielā stilba kaula augšējā galā nepārsniedzot 250 g.

b)

Augšējā kājas forma pret buferi

Pārbaudi veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Laika intervāla vienā punktā esošā sadursmes spēku summa nedrīkst pārsniegt 7,5 kN, un triecienķermeņa lieces moments nedrīkst pārsniegt 510 Nm.

3.2.   Augšējā kājas forma pret dzinēja pārsega priekšējo malu.

Pārbaudi veic ar trieciena ātrumu līdz 40 km/h. Laika intervāla vienā punktā esošo sadursmes spēku summu attiecību uz laiku salīdzina ar maksimālo iespējamo lielumu 5,0 kN un triecienķermeņa lieces momentu salīdzina ar maksimālo iespējamo lielumu 300 Nm.

Šo testu veic tikai uzraudzības nolūkos un visus tā rezultātus reģistrē.

3.3.   Bērna/neliela auguma pieauguša cilvēka galvas forma pret dzinēja pārsega augšējo daļu.

Testu veic ar trieciena ātrumu 35 km/h, izmantojot 3,5 kg smagu triecienelementu. HPC atbilst 3.5. punkta prasībām.

3.4.   Pieauguša cilvēka galvas forma pret dzinēja pārsega augšējo daļu.

Testu veic ar trieciena ātrumu 35 km/h, izmantojot 4,5 kg smagu triecienelementu. HPC atbilst 3.5. punkta prasībām.

3.5.   HPC nedrīkst pārsniegt 1 000 attiecībā uz 1/2 no bērna galvas formas testa platības un 1 000 attiecībā uz pārējām 2/3 no bērna un pieauguša cilvēka galvas formas testa platības. Pārējo platību HPC abām galvas formām nedrīkst pārsniegt 1 700.

Transportlīdzekļiem jāveic šādi testi.

4.1.   Atsauces tests, lai noteiktu sistēmas darbības brīdi, kurā aktivizējas bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS).

4.2.   Tests, lai pārbaudītu, vai bremžu palīgmehānisma darbība atbilst transportlīdzekļa maksimālajam palēninājumam.

Frontālās aizsardzības sistēmām (frontal protection systems, FPS) jāveic šādi testi.

Jāveic viens no 5.1.1. vai 5.1.2. punktā paredzētajiem kājas formas testiem.

Apakšējā kājas forma pret FPS.

Visus testus veic ar trieciena ātrumu 40 km/h.

5.1.1.1.   FPS, kas apstiprināta uzstādīšanai transportlīdzekļos, kuri atbilst 2. iedaļā paredzētajām prasībām, maksimālais dinamiskais ceļgala nobīdes leņķis nepārsniedz 21,0°, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nedrīkst pārsniegt 6,0 mm un maksimālais paātrinājums lielā stilba kaula augšējā galā nedrīkst pārsniegt 200 g.

5.1.1.2.   FPS, kas apstiprināta uzstādīšanai transportlīdzekļos, kuri atbilst 3. iedaļā paredzētajām prasībām, maksimālais dinamiskais ceļgala nobīdes leņķis nepārsniedz 19,0°, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nedrīkst pārsniegt 6,0 mm un maksimālais paātrinājums lielā stilba kaula augšējā galā nedrīkst pārsniegt 170 g.

Attiecībā uz FPS, kas apstiprināta uzstādīšanai transportlīdzekļos, kuri neatbilst 2. vai 3. iedaļas prasībām, 5.1.1.1. un 5.1.1.2. punktā norādīto testu var aizstāt ar 5.1.1.3.1. vai 5.1.1.3.2. punktā norādīto testu.

5.1.1.3.1.   Maksimālais dinamiskais ceļgala ieliekuma leņķis nedrīkst pārsniegt 24,0°, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nepārsniedz 7,5 mm, un paātrinājums stilba kaula augšējā galā nepārsniedz 215 g.

5.1.1.3.2.   Transportlīdzeklim jāveic testu pāris, viens ar uzstādītu FPS, otrs bez uzstādītas FPS. Abus pāra testus veic līdzīgos apstākļos pēc vienošanās ar attiecīgo apstiprinātāja iestādi. Piefiksē ceļgala ieliekuma leņķa un dinamiskās ceļgala nobīdes maksimālos rādītājus, kā arī paātrinājuma stilba kaula augšējā galā rādītājus. Katrā gadījumā to transportlīdzekļu, kas ir aprīkoti ar FPS, rādītāji nepārsniedz 90 % no to transportlīdzekļu rādītājiem, kas nav aprīkoti ar FPS sistēmu.

Augšējā kājas forma pret FPS.

Visus testus veic ar trieciena ātrumu 40 km/h.

5.1.2.1.   Laika intervāla vienā punktā esošā sadursmes spēku summa nedrīkst pārsniegt 7,5 kN, un triecienķermeņa lieces moments nedrīkst pārsniegt 510 Nm.

Attiecībā uz FPS, kas apstiprināta uzstādīšanai transportlīdzekļos, kuri neatbilst 2. vai 3. iedaļas prasībām, 5.1.2.1. punktā norādīto testu var aizstāt ar 5.1.2.2.1. vai 5.1.2.2.2. punktā norādīto testu.

5.1.2.2.1.   Tūlītēja trieciena spēka summa attiecībā pret laiku nepārsniedz 9,4 kN, un lieces moments uz triecienelementu nepārsniedz 640 Nm.

5.1.2.2.2.   Transportlīdzeklim jāveic testu pāris, viens ar uzstādītu FPS, otrs bez uzstādītas FPS. Abus pāra testus veic līdzīgos apstākļos pēc vienošanās ar attiecīgo apstiprinātāja iestādi. Piefiksē ceļgala ieliekuma leņķa un dinamiskās ceļgala nobīdes maksimālos rādītājus, kā arī paātrinājuma stilba kaula augšējā galā rādītājus. Katrā gadījumā to transportlīdzekļu, kas ir aprīkoti ar FPS, rādītāji nepārsniedz 90 % no to transportlīdzekļu rādītājiem, kas nav aprīkoti ar FPS sistēmu.

5.2.   Augšējā kājas forma pret FPS priekšējo malu.

Testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Trieciena spēku tūlītējai summai attiecībā pret laiku, pret triecienelementa augšu un apakšu nevajadzētu pārsniegt iespējamo mērķvērtību 5,0 kN, un lieces momentam pret triecienelementu nevajadzētu pārsniegt iespējamo mērķvērtību 300 Nm. Abus rezultātus reģistrē uzraudzības nolūkos.

5.3.   Bērna/neliela auguma pieaugušā galvas forma pret FPS.

Šo testu veic ar trieciena ātrumu 35 km/h, kā triecienelementu izmantojot 3,5 kg smagu bērna/neliela auguma pieaugušā galvas formu. HPC, ko aprēķina no akselerometra iegūtajām laika līknēm, nevienā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1 000.

FPS konstrukcijas un uzstādīšanas noteikumi.

Turpmākās prasības tiek vienlīdz piemērotas FPS, kas uzmontētas jaunajiem transportlīdzekļiem, un FPS, kas jāpiegādā kā atsevišķas tehniskas vienības uzstādīšanai noteiktiem transportlīdzekļiem.

6.1.1.   FPS sastāvdaļas tiek tā veidotas, lai visām nelokāmām virsmām, ar kurām var būt saskare 100 mm laukā, minimālais deformācijas rādiuss ir 5 mm.

6.1.2.   FPS kopējā masa, ieskaitot visus balsteņus un stiprinājumus, nepārsniedz 1,2 % no tā transportlīdzekļa masas, kuram tā ir projektēta, taču ne vairāk kā 18 kg.

6.1.3.   Transportlīdzeklim piestiprinātas FPS augstums ir ne vairāk kā 50 mm virs dzinēja pārsega priekšējās malas atskaites līnijas augstuma.

6.1.4.   FPS nepārsniedz tā transportlīdzekļa platumu, kuram tā ir uzstādīta. Ja FPS kopējais platums ir vairāk nekā 75 % no transportlīdzekļa platuma, FPS galus pavērš pret iekšējo virsmu, lai mazinātu aizķeršanās risku. Uzskata, ka šī prasība ir ievērota, ja FPS ir padziļinājumā vai iebūvēta virsbūvē vai FPS gals ir vērsts uz iekšu tā, lai tam nevarētu pieskarties ar 100 mm sfēru, un atstarpe starp FPS galu un virsbūvi nepārsniedz 20 mm.

6.1.5.   Ievērojot 6.1.4. punktu, atstarpe starp FPS sastāvdaļām un zem tā esošo ārējo virsmu nepārsniedz 80 mm. Virsbūves vispārējās kontūras vietēja rakstura pārtraukumus (piemēram, caurumus režģos, gaisa ieplūdes) neņem vērā.

6.1.6.   Jebkurā transportlīdzekļa sānu stāvoklī, lai saglabātu ieguvumus no transportlīdzekļa bufera, gareniskais attālums starp visizvirzītāko bufera daļu un visizvirzītāko FPS daļu nepārsniedz 50 mm.

6.1.7.   FPS nedrīkst ievērojami samazināt bufera efektivitāti. Uzskata, ka šī prasība ir ievērota, ja ir ne vairāk kā divas FPS vertikālas daļas un nav horizontālu daļu, kas sniedzas pāri buferim.

6.1.8.   FPS nedrīkst būt vērsta uz priekšu no vertikāles. FPS augšējās daļas nav pagarinātas uz augšu vai uz aizmuguri (virzienā uz priekšējo stiklu) vairāk kā 50 mm no transportlīdzekļa dzinēja pārsega priekšējās malas atskaites līnijas, kad FPS ir noņemta.

6.1.9.   FPS uzstādīšana neietekmē atbilstību citu transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma prasībām.

7.   Atkāpjoties no 2., 3 un 5. iedaļas, attiecīgā apstiprinātāja iestāde var uzskatīt, ka jebkura šeit noteiktā testa prasības ir izpildītas, ja veikts līdzvērtīgs tests atbilstoši šā pielikuma prasībām citam testam.


(1)  OV L 267, 19.10.1977., 1. lpp.

II PIELIKUMS

Informācijas dokumentu paraugi, kas jāsaņem no ražotāja

1. daļa

Informācijas dokuments par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz gājēju aizsardzību

2. daļa

Informācijas dokuments par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

3. daļa

Informācijas dokuments par frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, EK tipa apstiprinājumu

1. DAĻA

PARAUGS

Informācijas dokuments Nr. … attiecībā uz transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju aizsardzību

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir vajadzīga, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus, tos iesniedzot, sagatavo attiecīgā mērogā un pietiekami detalizēti, A4 formātā vai A4 formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

Ja sistēmas, detaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tiek vadītas elektroniski, sniedz informāciju par to darbību.

0.   VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

Tips:

0.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja pastāv):

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa (1)  (2):

0.3.1.   Minētā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (3):

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.9.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

1.   TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1.   Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi:

1.6.   Dzinēja atrašanās vieta un novietojums:

9.   VIRSBŪVE

9.1.   Virsbūves tips:

9.2.   Izmantotie materiāli un izgatavošanas paņēmieni:

Gājēju aizsardzība

9.23.1.   Sniedz sīki izklāstītu transportlīdzekļa aprakstu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus, attiecībā uz transportlīdzekļa frontālās daļas (iekšējās un ārējās) konstrukciju, izmēriem, attiecīgajām atskaites līnijām un materiāliem. Šajā aprakstā iekļauj informāciju par jebkādām uzstādītajām aktīvajām aizsardzības sistēmām.

2. DAĻA

PARAUGS

Informācijas dokuments Nr. … par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir vajadzīga, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus, tos iesniedzot, sagatavo attiecīgā mērogā un pietiekami detalizēti, A4 formātā vai A4 formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

Ja sistēmās, daļās vai atsevišķās tehniskās vienībās ir izmantoti īpaši materiāli, tad sniedz informāciju par to īpašībām.

0.   VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

Tips:

0.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja pastāv):

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir marķējums (1)  (2):

0.3.1.   Minētā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (3):

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.   EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.9.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

1.   TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1.   Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi:

2.   MASA UN GABARĪTI (kg un mm) (vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumiem):

Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa:

2.8.1.   Šīs masas sadalījums pa asīm (maks. un min.):

9.   VIRSBŪVE

9.1.   Virsbūves tips:

Frontālās aizsardzības sistēmas

9.24.1.   Vispārējais izvietojums (rasējumi vai fotoattēli), kurā ir norādīts frontālās aizsardzības sistēmu novietojums un stiprinājums:

9.24.2.   Rasējumi un/vai fotoattēli attiecīgā gadījumā gaisa ieplūdes režģiem, radiatora režģiem, dekoratīvai apdarei, rūpnīcas zīmju emblēmām, padziļinājumiem un jebkādiem citiem ārējās virsmas izvirzījumiem vai daļām, kuras var uzskatīt par būtiskām (piemēram, apgaismes ierīces). Ja pirmajā teikumā uzskaitītās daļas nav būtiskas, dokumentācijā tās var aizstāt ar fotoattēliem, kuriem vajadzības gadījumā ir pievienoti sīki izmēru apraksti un/vai teksts:

9.24.3.   Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un vispārēji uzstādīšanas norādījumi, to skaitā griezes momenta prasības:

9.24.4.   Buferu rasējums:

9.24.5.   Transportlīdzekļa priekšdaļas grīdas līnijas rasējums:

3. DAĻA

PARAUGS

Informācijas dokuments Nr. … attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, EK tipa apstiprinājumu

Turpmāk norādīto informāciju, ja tā ir vajadzīga, iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus, tos iesniedzot, sagatavo attiecīgā mērogā un pietiekami detalizēti, A4 formātā vai A4 formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

Ja sistēmās, daļās vai atsevišķās tehniskās vienībās ir izmantoti īpaši materiāli, tad sniedz informāciju par to īpašībām.

0.   VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

Tips:

0.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja pastāv):

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.   EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.9.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

1.   IEKĀRTAS APRAKSTS

1.1.   Sīks tehnisks apraksts (tostarp fotoattēli vai rasējumi):

1.2.   Norādījumi par montāžu un uzstādīšanu, tai skaitā vajadzīgie griezes momenti:

1.3.   To transportlīdzekļu tipu uzskaitījums, kurus ar to var aprīkot:

1.4.   Izmantošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi:


(1)  Ja tipa identifikācijas līdzekļi ir ar rakstu zīmēm, kam nav būtiskas nozīmes transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstos, kuri iekļauti šajā informācijas dokumentā, tad šādas rakstu zīmes dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(2)  Lieko svītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo atbilst vairāk nekā viens ieraksts).

(3)  Klasificē saskaņā ar definīcijām, kas uzskaitītas II pielikuma A iedaļā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

III PIELIKUMS

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu paraugi

1. daļa

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz gājēju aizsardzību

2. daļa

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

3. daļa

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts par frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, tipa apstiprinājumu

1. DAĻA

PARAUGS

Maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

EK tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

Paziņojums par

EK tipa apstiprinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma pagarināšanu (1)

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

EK tipa apstiprinājuma atcelšanu (1)

transportlīdzekļa tipam attiecībā uz gājēju aizsardzību

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regulu (EK) Nr. 78/2009, kuru īsteno ar …,

kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. …/… (2).

EK tipa apstiprinājuma numurs:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

Tips:

0.2.1.   Komercnosaukums(-i) (ja zināms(-i)):

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa (3):

0.3.1.   Minētā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (4):

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.9.   Ražotāja pārstāvja vārds vai nosaukums un adrese (attiecīgā gadījumā):

II IEDAĻA

1.   Papildu informācija (attiecīgā gadījumā) (skatīt papildpielikumu)

2.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.   Testa ziņojuma datums:

4.   Testa ziņojuma numurs:

5.   Piezīmes (ja tādas ir) (skatīt papildpielikumu):

6.   Vieta:

7.   Datums:

8.   Paraksts:

Pielikumi

:

Informācijas komplekts

Testa ziņojums

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. … par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz gājēju aizsardzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 78/2009

Papildu informācija

1.1.   Transportlīdzekļa tipa īss apraksts attiecībā uz tā konstrukciju, izmēriem, līnijām un materiāliem:

1.2.   Dzinēja atrašanās vieta: priekšā/aizmugurē/vidū (5)

1.3.   Piedziņa: priekšējo riteņu/pakaļējo riteņu (5)

1.4.   Testēšanai iesniegtā transportlīdzekļa masa (kā tā definēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 78/2009 I pielikuma 1.7. punktu):

priekšējā ass:

pakaļējā ass:

kopējā:

Testa rezultāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 78/2009 I pielikuma prasībām:

1.5.1.   Testa rezultāti 2. iedaļā:

Tests

Reģistrētais lielums

Nokārtots/nenokārtots (6)

Apakšējā kājas forma pret buferi (ja tiek veikts)

Saliekuma leņķis

grādi

 

Ceļgala nobīde

mm

 

Paātrinājums pie lielā stilba kaula

g

 

Augšējā kājas forma pret buferi (ja tiek veikts)

Trieciena spēku summa

kN

 

Lieces moments

Nm

 

Augšējā kājas forma pret dzinēja pārsega priekšējo malu

Trieciena spēku summa

kN

 (7)

Lieces moments

Nm

 (7)

Bērna/neliela auguma pieaugušā galvas forma (3,5 kg) pret dzinēja pārsega augšējo daļu

HPC vērtības

A zonā

(12 rezultāti (8))

 

 

 

HPC vērtības

B zonā

(6 rezultāti (8))

 

 

 

Pieaugušā galvas forma (4,8 kg) pret priekšējo stiklu

HPC vērtības

(5 rezultāti (8))

 

 

 (7)

1.5.2.   Testa rezultāti 3. iedaļā:

Tests

Reģistrētais lielums

Nokārtots/nenokārtots (9)

Apakšējā kājas forma pret buferi (ja tiek veikts)

Saliekuma leņķis

grādi

 

Ceļgala nobīde

mm

 

Paātrinājums pie lielā stilba kaula

g

 

Augšējā kājas forma pret buferi (ja tiek veikts)

Trieciena spēku summa

kN

 

Lieces moments

Nm

 

Augšējā kājas forma pret dzinēja pārsega priekšējo malu

Trieciena spēku summa

kN

 (10)

Lieces moments

Nm

 (10)

Bērna/neliela auguma pieaugušā galvas forma (3,5 kg) pret dzinēja pārsega augšējo daļu

HPC vērtības

(9 rezultāti (11))

 

 

 

Pieaugušā galvas forma (4,5 kg) pret motora pārsega augšējo daļu

HPC vērtības

(9 rezultāti (11))

 

 

 

Piezīmes: piemēram derīgs transportlīdzekļiem, kam ir kreisās un labās puses vadība.

1.5.3.   Prasības 4. iedaļā:

Informācija par piegādāto bremžu palīgmehānismu (12)

 

Piezīmes (13)

 

2. DAĻA

PARAUGS

Maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

EK tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

Paziņojums par

EK tipa apstiprinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma pagarināšanu (1)

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

EK tipa apstiprinājuma atcelšanu (1)

par transportlīdzekļa tipu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regulu (EK) Nr. 78/2009, kuru īsteno ar …,

kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. …/… (2).

EK tipa apstiprinājuma numurs:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

Tips:

0.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja pastāv):

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums atrodas uz transportlīdzekļa (3):

0.3.1.   Minētā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (4):

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.   EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

0.9.   Ražotāja pārstāvja vārds vai nosaukums un adrese (attiecīgā gadījumā):

II IEDAĻA

1.   Papildu informācija (ja vajadzīga): skatīt papildpielikumu

2.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.   Testa ziņojuma datums:

4.   Testa ziņojuma numurs:

5.   Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6.   Vieta:

7.   Datums:

8.   Paraksts:

Pielikumi

:

Informācijas pakete

Testa ziņojums

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. … par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 78/2009

1.   Papildu informācija, ja ir:

2.   Piezīmes:

3.   Testa rezultāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 78/2009 I pielikuma 5. iedaļas prasībām:

Tests

Reģistrētais lielums

Nokārtots/nenokārtots

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

– trīs testa pozīcijas

(ja tiek veikts)

Saliekuma leņķis

grādi

 

Ceļgala nobīde

mm

 

Paātrinājums pie lielā stilba kaula

g

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

– trīs testa pozīcijas

(ja tiek veikts)

Trieciena spēku summa

kN

 

Lieces moments

Nm

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu

– trīs testa pozīcijas

(tikai uzraudzībai)

Trieciena spēku summa

kN

 

Lieces moments

 

Nm

 

Bērna/neliela pieaugušā galvas forma (3,5 kg) pret frontālās aizsardzības sistēmu

HPC vērtības

(vismaz trīs vērtības)

 

 

 

3. DAĻA

PARAUGS

Maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm)

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

EK tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

Paziņojums par

EK tipa apstiprinājumu (1)

EK tipa apstiprinājuma pagarināšanu (1)

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

EK tipa apstiprinājuma atcelšanu (1)

frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, tipam

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regulu (EK) Nr. 78/2009, kuru īsteno ar …,

kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. …/… (2).

EK tipa apstiprinājuma numurs:

Pagarināšanas iemesls:

I IEDAĻA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.   Tips:

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz frontālās aizsardzības sistēmas (3):

0.3.1.   Minētā marķējuma atrašanās vieta:

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.   EK apstiprinājuma zīmes piestiprināšanas vieta un veids:

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es):

0.9.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:

II IEDAĻA

1.   Papildu informācija: skatīt papildpielikumu

2.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.   Testa ziņojuma datums:

4.   Testa ziņojuma numurs:

5.   Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6.   Vieta:

7.   Datums:

8.   Paraksts:

Pielikumi

:

Informācijas pakete

Testa ziņojums

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. … frontālās aizsardzības sistēmas, kas jāpiegādā kā atsevišķa tehniska vienība, tipa apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 78/2009

Papildu informācija

1.1.   Piestiprināšanas veids:

1.2.   Norādījumi par montāžu un uzstādīšanu:

1.3.   Transportlīdzekļu saraksts, uz kuriem var uzmontēt frontālās aizsardzības sistēmas, jebkādi izmantošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi:

2.   Piezīmes:

3.   Testa rezultāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 78/2009 I pielikuma 5. iedaļas prasībām:

Tests

Reģistrētais lielums

Nokārtots/nenokārtots

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

– trīs testa pozīcijas

(ja tiek veikts)

Saliekuma leņķis

grādi

 

Ceļgala nobīde

mm

 

Paātrinājums pie lielā stilba kaula

g

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

– trīs testa pozīcijas

(ja tiek veikts)

Trieciena spēku summa

kN

 

Lieces moments

Nm

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu

– trīs testa pozīcijas

(tikai uzraudzībai)

Trieciena spēku summa

kN

 

Lieces moments

 

Nm

 

Bērna/neliela pieaugušā galvas forma (3,5 kg) pret frontālās aizsardzības sistēmu

HPC vērtības

(vismaz trīs vērtības)

 

 

 


(1)  Nevajadzīgo svītrot.

(2)  Ievietot regulas, ar kuru izdara grozījumus, numuru.

(3)  Ja tipa identifikācijas līdzekļi ir ar rakstu zīmēm, kam nav būtiskas nozīmes transportlīdzekļa, detaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipu aprakstos, kuri iekļauti šajā informācijā, tad šādas rakstu zīmes dokumentā attēlo ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(4)  Kā noteikts II pielikuma A iedaļā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(5)  Nevajadzīgo svītrot.

(6)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 78/2009 I pielikuma 2. iedaļā noteiktajām vērtībām.

(7)  Tikai pārraudzības nolūkā.

(8)  Saskaņā ar Komisijas [īstenošanas tiesību akti].

(9)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 78/2009 I pielikuma 3. iedaļā noteiktajiem lielumiem.

(10)  Tikai pārraudzības nolūkā.

(11)  Saskaņā ar Komisijas [īstenošanas tiesību akti].

(12)  Sniedziet sīkāku informāciju par sistēmas darbības veidu.

(13)  Sniedziet sīkāku informāciju par sistēmas pārbaudes testiem.

IV PIELIKUMS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

Šo zīmi veido:

1.1.   Taisnstūris, kurā ir mazais burts “e”, aiz tā ir tās dalībvalsts apzīmējums burtiem vai cipariem, kura piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu:

1

Vācijai,

2

Francijai,

3

Itālijai,

4

Nīderlandei,

5

Zviedrijai,

6

Beļģijai,

7

Ungārijai,

8

Čehijai,

9

Spānijai,

11

Apvienotajai Karalistei,

12

Austrijai,

13

Luksemburgai,

17

Somijai,

18

Dānijai,

19

Rumānijai,

20

Polijai,

21

Portugālei,

23

Grieķijai,

24

Īrijai,

26

Slovēnijai,

27

Slovākijai

29

Igaunijai,

32

Latvijai,

34

Bulgārijai,

36

Lietuvai,

49

Kiprai,

50

Maltai.

1.2.   Netālu no taisnstūra ir “apstiprinājuma pamatnumurs”, kurš ir Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, un pirms kura ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam būtiskajam šīs regulas tehniskam grozījumam dienā, kad piešķīra EK tipa apstiprinājumu. Šai regulai kārtas numurs ir 02.

Virs taisnstūrveida zīmes ir šādi papildu burti:

1.3.1.   “A”, kas norāda, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta saskaņā ar I pielikuma 5.1.1.1. punktā paredzētajām prasībām un ir piemērota uzstādīšanai transportlīdzekļos, kuri atbilst I pielikuma 2. iedaļai.

1.3.2.   “B”, kas norāda, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta saskaņā ar I pielikuma 5.1.1.2. punktā paredzētajām prasībām un ir piemērota uzstādīšanai transportlīdzekļos, kuri atbilst I pielikuma 3. iedaļai.

1.3.3.   “X”, kas norāda, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta pēc izvērtēšanas attiecībā uz kājas formas trieciena testu, kas ir saskaņā ar I pielikuma 5.1.1.3. vai 5.1.2.2. punktu, un ir piemērota uzstādīšanai tikai tajos transportlīdzekļos, kuri neatbilst I pielikuma 2. vai 3. iedaļai.

1.4.   EK tipa apstiprinājuma zīme, ja transportlīdzeklim tāda ir uzstādīta, ir skaidri salasāma, neizdzēšama un skaidri redzama.

1.5.   Apstiprinājuma zīmes paraugs ir iekļauts šā pielikuma papildinājumā.

Papildinājums

EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs

Image

Ierīce, uz kuras ir norādītā EK tipa apstiprinājuma zīme, ir frontālās aizsardzības sistēma, kuras tips ir apstiprināts Vācijā (e1) saskaņā ar šo regulu (02) ar apstiprinājuma pamatnumuru 1471.

Burts “X” norāda, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta, izvērtējot kājas formas trieciena testa rezultātus, kā paredzēts I pielikuma 5.1.1.3. vai 5.1.2.2. punktā.

V PIELIKUMS

Direktīvas 2007/46/EK grozījumi

Direktīvu 2007/46/EK ar šo groza šādi.

1.

Direktīvas I pielikuma 9.24. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

9.24.   Frontālās aizsardzības sistēmas

9.24.1.   Vispārējais izvietojums (rasējumi vai fotoattēli), kurā ir norādīts frontālās aizsardzības sistēmu novietojums un stiprinājums:

9.24.2.   Rasējumi un/vai fotoattēli attiecīgā gadījumā gaisa ieplūdes režģiem, radiatora režģiem, dekoratīvai apdarei, rūpnīcas zīmju emblēmām, padziļinājumiem un jebkādiem citiem ārējās virsmas izvirzījumiem vai daļām, kuras var uzskatīt par būtiskām (piemēram, apgaismes ierīces). Ja pirmajā teikumā uzskaitītās daļas nav būtiskas, dokumentācijā tās var aizstāt ar fotoattēliem, kuriem vajadzības gadījumā ir pievienoti sīki izmēru apraksti un/vai teksts:

9.24.3.   Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un vispārēji uzstādīšanas norādījumi, to skaitā griezes momenta prasības:

9.24.4.   Buferu rasējums:

9.24.5.   Transportlīdzekļa priekšdaļas grīdas līnijas rasējums:”.

2.

Direktīvas III pielikuma I daļas A punkta 9.24. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

9.24.   Frontālās aizsardzības sistēmas

9.24.1.   Vispārējais izvietojums (rasējumi vai fotoattēli), kurā ir norādīts frontālās aizsardzības sistēmu novietojums un stiprinājums:

9.24.3.   Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un vispārēji uzstādīšanas norādījumi, to skaitā griezes momenta prasības:”.

3.

Direktīvas IV pielikumu ar šo groza šādi:

a)

pielikuma I daļā:

i)

ar šādu punktu aizstāj 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

L 35, 4.2.2009., 1. lpp.

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

ii)

svītro 7. zemsvītras piezīmi;

iii)

svītro 60. punktu;

b)

papildinājumā:

i)

ar šādu punktu aizstāj 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

ОV L 35, 4.2.2009., 1. lpp.

N/A (1)

ii)

svītro 60. punktu.

4.

Direktīvas VI pielikuma papildinājumu ar šo groza šādi:

a)

ar šādu punktu aizstāj 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009”

 

 

b)

svītro 60. punktu.

5.

Direktīvas XI pielikumu ar šo groza šādi:

a)

pielikuma 1. papildinājumā:

i)

ar šādu punktu aizstāj 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

X

N/A (2)

 

 

ii)

svītro 60. punktu.;

b)

pielikuma 2. papildinājumā:

i)

ar šādu punktu aizstāj 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

N/A

 

 

N/A”

 

 

 

 

 

 

ii)

svītro 60. punktu;

c)

pielikuma 3. papildinājumā:

i)

ar šādu punktu aizstāj 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

X”

ii)

svītro 60. punktu;

d)

pielikuma 4. papildinājumā:

i)

ar šādu punktu aizstāj 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

 

 

N/A (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

svītro 60. punktu.


(1)  Visām frontālās aizsardzības sistēmām, ko piegādā kopā ar transportlīdzekli, ir jāatbilst Regulas (EK) Nr. 78/2009 prasībām un attiecīgi jābūt marķētām ar tipa apstiprinājuma numuru.”;

(2)  Visām frontālās aizsardzības sistēmām, ko piegādā kopā ar transportlīdzekli, ir jāatbilst Regulas (EK) Nr. 78/2009 prasībām un attiecīgi jābūt marķētām ar tipa apstiprinājuma numuru.”;

(3)  Visām frontālās aizsardzības sistēmām, ko piegādā kopā ar transportlīdzekli, ir jāatbilst Regulas (EK) Nr. 78/2009 prasībām un attiecīgi jābūt marķētām ar tipa apstiprinājuma numuru.”;