19.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/87


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/161/ES

(2009. gada 17. decembris),

ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido darbavietā pieļaujamo indikatīvo iedarbības robežvērtību trešo sarakstu un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (1), jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

ņemot vērā Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 98/24/EK Komisijai, lai aizsargātu darba ņēmējus no ķīmiska apdraudējuma, darbavietā pieļaujamās indikatīvās iedarbības robežvērtības (IIRDV) jāierosina kā Eiropas mērķi, kas nosakāmi Kopienas līmenī.

(2)

Komisijai veikt šo uzdevumu palīdz Zinātniskā komiteja jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežvērtībām darbavietā (SCOEL), kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 95/320/EK (2).

(3)

IIRDV ir uz veselību attiecināmas nesaistošas vērtības, kuras iegūtas no jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem datiem un kurās ņemta vērā mērīšanas metožu pieejamība. Tās nosaka iedarbības sliekšņus, par kuriem zemākām vērtībām parasti nav sagaidāmi nelabvēlīgi rezultāti pēc vielas īslaicīgas vai ikdienas iedarbības darba dzīves laikā. Tās atbilst Eiropas mērķiem, lai darba devējiem palīdzētu saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 4. pantu noteikt un novērtēt risku.

(4)

Dalībvalstīm attiecībā uz katru ķīmisko vielu, kam Kopienas līmenī ir noteiktas IIRDV, jānosaka darbavietā pieļaujamā iedarbības robežvērtība valsts līmenī, ņemot vērā Kopienas robežvērtību, bet tās pamatīpašības var noteikt saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

(5)

IIRDV būtu jāuzskata par vispārējās pieejas svarīgu daļu, lai nodrošinātu darba ņēmēju veselības aizsardzību pret bīstamo ķīmisko vielu radītu apdraudējumu.

(6)

Riska novērtējuma rezultāti un riska mazināšanas stratēģijas, kas izstrādātas atbilstīgi Padomes 1993. gada 23. marta Regulai (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (3), liecina par to, ka jānosaka vai jāpārskata vairāku darbavietā pieļaujamo vielu iedarbības robežvērtība.

(7)

Komisijas Direktīvā 91/322/EEK (4), kas grozīta ar Direktīvu 2006/15/EK (5), ir iekļautas darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības 10 vielām, un tās ir spēkā.

(8)

Saskaņā ar Direktīvu 98/24/EK IIRDV pirmais un otrais saraksts tika izveidots ar Komisijas Direktīvu 2000/39/EK (6) un Komisijas Direktīvu 2006/15/EK. Atbilstīgi Direktīvai 98/24/EK ar šo direktīvu tiek izveidots IIRDV trešais saraksts.

(9)

Saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 3. pantu SCOEL ir novērtējusi 19 vielas, kuras uzskaitītas šīs direktīvas pielikumā. Viena no šīm vielām – fenols – jau iepriekš bija iekļauta Direktīvas 2000/39/EK pielikumā. Ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus, SCOEL ir pārskatījusi šīs vielas IIRDV un ierosinājusi noteikt jaunu īslaicīgas iedarbības robežvērtību (ĪIRV), lai papildinātu spēkā esošo IIRDV vidējā laika ilgumā (TWA). Šī viela pašlaik ir iekļauta šīs direktīvas pielikumā, tāpēc tā ir jāsvītro no Direktīvas 2000/39/EK pielikuma.

(10)

Dzīvsudrabs ir viela, kam ir iespējami kaitīga kumulatīva ietekme uz veselību. Tāpēc medicīniskajai uzraudzībai, ieskaitot bioloģisko kontroli, saskaņā ar Direktīvas 98/24/EK 10. pantu būtu jāpapildina IIRDV.

(11)

Turklāt attiecībā uz dažām vielām jānosaka īslaicīgas iedarbības robežvērtības, lai ņemtu vērā īslaicīgas iedarbības izraisītās sekas.

(12)

Lai nodrošinātu vislabāk iespējamo aizsardzības līmeni, attiecībā uz dažām vielām jāņem vērā, ka tās var iekļūt organismā caur ādu.

(13)

Ar šo direktīvu būtu jāpanāk, ka tiek sperts praktisks solis iekšējā tirgus sociālās dimensijas nostiprināšanā.

(14)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota ar 17. pantu Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvā 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Īstenojot Direktīvu 98/24/EK, ar šo izveidots darbavietā pieļaujamo Kopienas indikatīvo iedarbības robežvērtību trešais saraksts, kurā iekļautās ķīmiskās vielas norādītas pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas robežvērtības, nosaka pielikumā norādīto ķīmisko vielu darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības valsts līmenī.

3. pants

Direktīvas 2000/39/EK pielikumā norādi uz fenolu svītro.

4. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 2011. gada 18. decembrī.

Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 131, 5.5.1998, 11. lpp.

(2)  OV L 188, 9.8.1995., 14. lpp.

(3)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 177, 5.7.1991., 22. lpp.

(5)  OV L 38, 9.2.2006., 36. lpp.

(6)  OV L 142, 16.6.2000., 47. lpp.

(7)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.


PIELIKUMS

CAS  (1)

VIELAS NOSAUKUMS

ROBEŽVĒRTĪBAS

Piezīme (2)

8 stundas (3)

Īstermiņā (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N-dimetilformamīds

15

5

30

10

āda

75-15-0

Oglekļa disulfīds

15

5

āda

80-05-7

Bisfenols A (ieelpojami putekļi)

10

80-62-6

Metilmetakrilāts

50

100

96-33-3

Metilakrilāts

18

5

36

10

108-05-4

Vinilacetāts

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Fenols

8

2

16

4

āda

109-86-4

2-metoksietanols

1

āda

110-49-6

2-metoksietilacetāts

1

āda

110-80-5

2-etoksietanols

8

2

āda

111-15-9

2-etoksietilacetāts

11

2

āda

123-91-1

1,4-dioksāns

73

20

140-88-5

Etilakrilāts

21

5

42

10

624-83-9

Metilizocianāts

0,02

872-50-4

n-metil-2-pirolidons

40

10

80

20

āda

1634-04-4

Terc-butilmetilēteris

183,5

50

367

100

 

Dzīvsudrabs un divvērtīgie neorganiskie dzīvsudraba savienojumi, ieskaitot dzīvsudraba oksīdu un dzīvsudraba hlorīdu (mēra kā dzīvsudrabu) (7)

0,02

7664-93-9

Sērskābe (migla) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Sērūdeņradis

7

5

14

10


(1)  CAS: Ķīmijas analītisko apskatu indeksa numurs.

(2)  Piezīme pie darbavietā pieļaujamās robežvērtības par iedarbību uz ādu norāda uz to, ka viela var iekļūt organismā caur ādu.

(3)  Izmēra vai aprēķina astoņu stundu atskaites periodam kā vidējo vērtību laikā (TWA).

(4)  Īstermiņa iedarbības robeža (STEL). Robežvērtība, par kuru stiprāka iedarbība nedrīkst notikt un kura attiecas uz 15 minūšu periodu, ja nav noteikts citādi.

(5)  Mg/m3: miligrami kubikmetrā 20 °C gaisa temperatūrā pie 101,3 KPa spiediena.

(6)  Ppm: tilpuma miljondaļas gaisā (ml/m3).

(7)  Dzīvsudraba un tā divvērtīgo neorganisko savienojumu iedarbības uzraudzības laikā uzmanība jāpievērš attiecīgajām bioloģiskās kontroles metodēm, kas papildina IIRDV.

(8)  Izvēloties piemērotu iedarbības uzraudzības metodi, jāņem vērā iespējamie ierobežojumi un ietekme, ko var radīt citu sēra sastāvdaļu klātbūtne.

(9)  Miglu definē kā torakālo frakciju.