15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/42


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/106/EK

(2009. gada 14. augusts),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Lai veicinātu augļu sulu un dažu līdzīgu produktu brīvu apgrozību Kopienā, Direktīvā 2001/112/EK paredzēti īpaši noteikumi par attiecīgo produktu ražošanu, sastāvu un marķējumu [etiķetējumu]. Šie noteikumi jāpielāgo tehnikas attīstībai, un tajos jāņem vērā attiecīgo starptautisko standartu attīstība, jo īpaši Augļu sulu un nektāru standartu kodekss (Codex Stan 247-2005), kuru pieņēma Pārtikas kodeksa komisija savā divdesmit astotajā sesijā 2005. gada 4.–9. jūlijā, un Eiropas Augļu sulu nozares asociācijas (AIJN) prakses kodekss.

(2)

Šajā standartu kodeksā jo īpaši noteikti augļu sulu un līdzīgu produktu kvalitātes faktori un prasības marķējumam. AIJN prakses kodeksā noteikti arī kvalitātes faktori no koncentrāta iegūtām augļu sulām, un tos starptautiskā mērogā izmanto par atsauces standartu pašregulācijai augļu sulu nozarē. Direktīva 2001/112/EK cik iespējams jāsaskaņo ar šiem standartiem.

(3)

Šajā standartu kodeksā noteikts, ka produkts, kas iegūts, rekonstituējot koncentrētu augļu sulu, saucams par “augļu sulu, kas iegūta no koncentrāta”. Atbilstošajās Kopienas mēroga marķēšanas prasībās arī jālieto šie starptautiski atzītie apzīmējumi. Lai nodrošinātu marķējuma saskanību visās dalībvalstīs, vajadzības gadījumā jāgroza teksts attiecīgajā valodā, lai to pielāgotu formulējumam kodeksā.

(4)

Šajā standartu kodeksā un AIJN prakses kodeksā noteiktas arī minimālās Briksa vērtības attiecībā uz augļu sulām, kas iegūtas no koncentrāta; tā kā šīs vērtības atvieglo minimālo kvalitātes prasību ievērošanas pārbaudi, tās jāņem vērā, ja tās atbilst Kopienā izmantotajām atsauces vērtībām.

(5)

Direktīva 2001/112/EK atbilstīgi jāgroza.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 2001/112/EK izdara šādus grozījumus:

1)

Direktīvas 3. panta 6. punktā vārdus “ražots no koncentrāta(-iem)” un “daļēji ražots no koncentrāta(-iem)” attiecīgi aizstāj ar vārdiem “gatavots no koncentrāta(-iem)” un “daļēji gatavots no koncentrāta(-iem)”.

2)

Direktīvas I pielikuma I daļas (Definīcijas) 1. punkta b) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Šādi iegūtam produktam ir tādas organoleptiskās un analītiskās īpašības, kuras ir vismaz līdzvērtīgas tādas parasta veida sulas īpašībām, kura iegūta no tāda paša veida augļiem a) apakšpunkta nozīmē. Minimālās Briksa grādu vērtības augļu sulām, kas iegūtas no koncentrāta, norādītas V pielikumā.”

3)

Pievieno V pielikumu, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Vēlākais līdz 2011. gada 1. janvārim dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minētos noteikumus.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai.

Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 14. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 10, 12.1.2002., 58. lpp.


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

Augļa vispārpieņemtais nosaukums

Botāniskais nosaukums.

Rekonstituētas augļu sulas un rekonstituēta augļu biezeņa Briksa grādu minimālās vērtības

Āboli (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Aprikozes (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banāni (**)

Musa sp.

21,0

Upenes (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Vīnogas (*)

Vitis vinifera L. vai tās hibrīdi

Vitis labrusca L. vai tās hibrīdi

15,9

Greipfrūti (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Gvajaves (**)

Psidium guajava L.

9,5

Citroni (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Apelsīni (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Pasifloru augļi (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Persiki (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. Persica

10,0

Bumbieri (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananasi (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Avenes (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Skābie ķirši (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Zemenes (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandarīni (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Ja no koncentrāta iegūta sula ir ražota no augļiem, kas nav minēti iepriekš norādītajā sarakstā, rekonstituētās sulas minimālā Briksa grādu vērtība ir līdzvērtīga Briksa grādu vērtībai, kāda ir sulai, kas ekstrahēta no koncentrāta pagatavošanai izmantotajiem augļiem.

Ar zvaigznīti (*) atzīmētajiem produktiem, kas izmantoti sulas ražošanai, minimālo relatīvo blīvumu pret ūdeni nosaka 20/20 °C temperatūrā.

Ar divām zvaigznītēm (**) atzīmētajiem produktiem, no kuriem ražots biezenis, nosaka tikai minimālo nekoriģēto Briksa rādījumu (bez skābes korekcijas).

Upenēm, gvajavēm, mango un pasifloras augļiem minimālās Briksa vērtības attiecas tikai uz Kopienā ražoto rekonstituēto augļu sulu un rekonstituēto augļu biezeni.”