30.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/9


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/59/EK

(2009. gada 13. jūlijs)

par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem

(Kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 74/346/EEK (1974. gada 25. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem (3) ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt minētās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Direktīva 74/346/EEK ir viena no atsevišķajām direktīvām par EK tipa apstiprināšanas sistēmu, kas paredzēta Padomes Direktīvā 74/150/EEK (1974. gada 4. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu, ko atcēla ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/37/EK (2003. gada 26. maijs), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām (5), un kas nosaka lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļu dizaina un uzbūves tehniskos priekšrakstus. Šie tehniskie priekšraksti attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai EK tipa apstiprinājuma procedūra, kas paredzēta Direktīvā 2003/37/EK, varētu tikt piemērota attiecībā uz katru traktora tipu. Tātad Direktīvas 2003/37/EK noteikumus par lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, piemēro šai direktīvai.

(3)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   “Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors” nozīmē jebkādu mehānisko transportlīdzekli ar riteņiem vai kāpurķēdēm un vismaz divām asīm, kura galvenā funkcija saistīta ar tā vilkmes spēku un kurš īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu vai darbinātu noteiktus darbarīkus, mehānismus vai piekabes, kas paredzētas lietošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tas var būt aprīkots kravas un pasažieru pārvadāšanai.

2.   Šī direktīva attiecas tikai uz 1. punktā definētajiem traktoriem, kuri aprīkoti ar pneimatiskajām riepām un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir starp 6 un 40 km/h.

2. pants

1.   Dalībvalstis nedrīkst atteikt piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) punktā paredzēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz traktora tipu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar atpakaļskata spoguļiem, ja tie atbilst I pielikumā izklāstītajām prasībām.

2.   Dalībvalstis nedrīkst izdot Direktīvas 2003/37/EK 2. panta u) punktā paredzēto dokumentu traktora tipam, ja tas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Dalībvalstis var atteikt piešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktora tipam, ja tas neatbilst šīs direktīvas prasībām.

3. pants

Dalībvalsts nedrīkst atteikt traktoru reģistrāciju vai aizliegt to pārdošanu, pirmo nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar atpakaļskata spoguļiem, ja tie atbilst I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

4. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I pielikuma prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 2003/37/EK 20. panta 3. punktā noteikto procedūru.

5. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Direktīvu 74/346/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar II pielikuma A daļā minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 13. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. ERLANDSSON


(1)  OV C 256, 27.10.2007., 31. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. septembra Atzinums (OV C 219 E, 28.8.2008., 67. lpp.) un Padomes 2009. gada 22. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 191, 15.7.1974., 1. lpp.

(4)  Sk. II pielikuma A daļu.

(5)  OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

1.   DEFINĪCIJAS

1.1.

“Atpakaļskata spogulis” ir ierīce, kura ierīkota tā, lai tās redzamības lauka robežās, kas ģeometriski noteiktas tālāk minētajā 2.5. punktā, tā sniegtu skaidru aizmugures skatu, ko pieļaujamības robežās nebloķē traktora papildierīces vai traktora pasažieri. Attiecībā uz papildu spoguļiem un atpakaļskata spoguļiem, kas paredzēti darbarīku uzraudzīšanai, strādājot tīrumā, nav obligāti jāsaņem detaļas tipa apstiprinājums, bet tiem jābūt uzstādītiem saskaņā ar 2.3.3. līdz 2.3.5. punktā norādītajiem uzstādīšanas noteikumiem.

1.2.

“Iekšējais atpakaļskata spogulis” ir 1.1. punktā definētā ierīce, kas novietota traktora kabīnes vai rāmja iekšpusē.

1.3.

“Ārējais atpakaļskata spogulis” ir 1.1. punktā definētā ierīce, kas ir uzstādīta uz jebkuras traktora ārējās virsmas daļas.

1.4.

“Atpakaļskata spoguļu klase” ir visi atpakaļskata spoguļi, kam ir viena vai vairākas kopējas īpašības vai funkcijas. Iekšējos atpakaļskata spoguļus apvieno I klasē, ārējos atpakaļskata spoguļus apvieno II klasē.

2.   UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBAS

2.1.   Vispārīgas prasības

2.1.1.

Traktorus var aprīkot tikai ar tādiem I un II klases atpakaļskata spoguļiem, uz kuriem ir EK tipa apstiprinājuma zīme, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/97/EK (2003. gada 10. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz netiešās redzamības ierīču un ar tām aprīkotu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu, ar kuru groza Direktīvu 70/156/EEK un atceļ Direktīvu 71/127/EEK (1).

2.1.2.

Atpakaļskata spoguļi jānostiprina tā, lai tie normālos braukšanas apstākļos nekustētos.

2.2.   Skaits

Visi traktori jāaprīko ar vismaz vienu ārējo atpakaļskata spoguli, kas piestiprināts traktora kreisajā pusē dalībvalstīs, kur satiksme notiek pa ceļa labo pusi, un labajā pusē dalībvalstīs, kur satiksme notiek pa ceļa kreiso pusi.

2.3.   Novietojums

2.3.1.

Ārējais atpakaļskata spogulis jānovieto tā, lai vadītājs, sēžot vadītāja sēdeklī normālā braukšanas stāvoklī, varētu skaidri redzēt 2.5. punktā definēto ceļa daļu.

2.3.2.

Ārējam atpakaļskata spogulim jābūt redzamam caur vējstikla daļu, ko tīra logu tīrītājs, vai caur sānu logiem, ja traktorā tādi ir ierīkoti.

2.3.3.

Atpakaļskata spogulis nedrīkst sniegties ārpus traktora vai traktora ar piekabi ārmalas robežām ievērojami vairāk, nekā tas ir vajadzīgs, lai saglabātu redzamības laukus, kas ir noteikti 2.5. punktā.

2.3.4.

Ja traktoram ar kravu ārējā atpakaļskata spoguļa apakšējā mala atrodas mazāk nekā 2 m attālumā no zemes, šis atpakaļskata spogulis nedrīkst būt izvirzīts vairāk par 0,2 m no traktora vai traktora ar piekabi kopējā platuma, ko mēra bez atpakaļskata spoguļiem.

2.3.5.

Saskaņā ar 2.3.3. un 2.3.4. punkta prasībām, izvirzot atpakaļskata spoguļus, drīkst pārsniegt traktora maksimālo pieļaujamo platumu.

2.4.   Regulēšana

2.4.1.

Jebkuram iekšējam atpakaļskata spogulim jābūt tādam, lai vadītājs braukšanas stāvoklī varētu to regulēt.

2.4.2.

Ārējam atpakaļskata spogulim jābūt regulējamam tā, lai vadītājs to var izdarīt, neatstājot savu vietu. Spoguli tomēr drīkst nostiprināt arī no ārpuses.

2.4.3.

Prasības, kas izklāstītas 2.4.2. punktā, neattiecas uz atpakaļskata spoguļiem, kuri pēc izkustināšanas automātiski atgriežas sākotnējā stāvoklī vai kurus var atgriezt sākotnējā stāvoklī, neizmantojot instrumentus.

2.5.   Redzamības lauki

2.5.1.   Dalībvalstis, kurās satiksme notiek pa ceļa labo pusi

Redzamības laukam kreisās puses ārējā atpakaļskata spogulī jābūt tādam, lai vadītājs aizmugurē varētu redzēt līdz apvārsnim vismaz to ceļa gludo daļu, kas ir pa kreisi no plaknes, kura ir paralēla vertikālajai gareniskajai vidus plaknei un iet caur traktora vai traktora ar piekabi kopējā platuma galējo kreiso punktu.

2.5.2.   Dalībvalstis, kurās satiksme notiek pa ceļa kreiso pusi

Redzamības laukam labās puses ārējā atpakaļskata spogulī jābūt tādam, lai vadītājs aizmugurē varētu redzēt līdz apvārsnim vismaz to ceļa gludo daļu, kas ir pa labi no plaknes, kura ir paralēla vertikālajai gareniskajai vidus plaknei un iet caur traktora vai traktora ar piekabi kopējā platuma galējo labo punktu.


(1)  OV L 25, 29.1.2004., 1. lpp.


II PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar sekojošo grozījumu sarakstu

(minēta 6. pantā)

Padomes Direktīva 74/346/EEK

(OV L 191, 15.7.1974., 1. lpp.)

 

Padomes Direktīva 89/890/EEK

(OV L 378, 31.12.1982., 45. lpp.)

tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 74/346/EEK 1. panta 1. punktā

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/54/EK

(OV L 277, 10.10.1997., 24. lpp.)

tikai attiecībā uz atsaucēm uz Direktīvu 74/346/EEK 1. panta pirmajā ievilkumā

Komisijas Direktīva 98/40/EK

(OV L 171, 17.6.1998., 28. lpp.)

 

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 6. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

74/346/EEK

1976. gada 2. janvāris

82/890/EEK

1984. gada 22. jūnijs

97/54/EK

1998. gada 22. septembris

1998. gada 23. septembris

98/40/EK

1999. gada 30. aprīlis (1)


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 98/40/EK 2. pantu:

“1.   No 1999. gada 1. maija neviena dalībvalsts nedrīkst:

atteikties piešķirt EK tipa apstiprinājumu, izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minēto dokumentu vai piešķirt valsts tipa apstiprinājumu kādam traktora tipam,

aizliegt sākt traktoru ekspluatāciju,

ja šie traktori atbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/346/EEK prasībām.

2.   No 1999. gada 1. oktobra dalībvalstis:

vairs nedrīkst izdot Direktīvas 74/150/EEK 10. panta 1. punkta trešajā ievilkumā minēto dokumentu traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/346/EEK prasībām,

var atteikties piešķirt valsts tipa apstiprinājumu traktora tipam, kas neatbilst ar šo direktīvu grozītās Direktīvas 74/346/EEK prasībām.”


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 74/346/EEK

Direktīva 98/40/EK

Šī direktīva

1. pants

 

1. pants

 

2. pants

2. pants

3. un 4. pants

 

3. un 4.pants

5. panta 1. punkts

 

5. panta 2. punkts

 

5. pants

 

6. pants

 

7. pants

6. pants

 

8. pants

Pielikums

 

I pielikums

 

II pielikums

 

III pielikums