16.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/6


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/2/EK

(2009. gada 15. janvāris),

ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, 31. reizi groza Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu (1) un jo īpaši tās 28. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 67/548/EEK 4. panta 3. punktā izklāstīti kritēriji un procedūra, kas jāievēro, lai harmonizētu vielu klasifikāciju un marķēšanu. Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma 4.1.3., 4.1.4. un 4.1.5. punktā noteikts, ka nozares pārstāvjiem jāinformē dalībvalstis un dalībvalstīm iespējami drīz jāsagatavo priekšlikumi par harmonizētu klasifikāciju un marķēšanu, tiklīdz ir iegūta informācija, kurā pamatots, ka viela atbilst mutagēnas, kancerogēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas ķīmiskas vielas kritērijiem.

(2)

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā ir ietverts bīstamo vielu saraksts ar norādēm par katras vielas klasifikāciju un marķējumu. Šis saraksts ir jāatjaunina, ietverot vēlāk paziņotas jaunas vielas un citas esošas ķīmiskas vielas, un atsevišķi ieraksti jāpielāgo tehnikas attīstībai. Turklāt šajā pielikumā ir jāsvītro ieraksti par atsevišķām vielām.

(3)

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā jau ietverti vairāki vielu grupu ieraksti, it īpaši metāla savienojumiem, kuri novērtēti, izmantojot grupēšanu un vielu īpašību analoģiju.

(4)

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā ietvertas arī vairākas grupas, kurās ir identificēti grupas elementi un kurās klasifikācija izveidota, izmantojot grupēšanu un analoģiju, it īpaši naftas frakcijām un gāzēm.

(5)

Direktīvas 67/548/EEK VI pielikumā noteikts, ka klasifikācijai un marķējumam vajadzīgos datus var iegūt no dažādiem avotiem, ietverot validētas struktūras un aktivitātes likumsakarības izvērtējumus un ekspertvērtējumus.

(6)

Direktīvā minēto niķeļa savienojumu klasifikācijas pamatā ir Ni(2+) jonu iedarbība, ņemot vērā pieejamos datus par niķeļa savienojumiem. Klasifikācija tika izveidota, grupējot niķeļa savienojumus pēc to šķīdības ūdenī (piemēram, attiecīgi sagrupēti nešķīstoši, vāji šķīstoši un šķīstoši niķeļa savienojumi). Šķīdība ūdenī tika izmantota par sākotnējo kritēriju šo kategoriju noteikšanai, pamatojoties uz to, ka niķeli saturošām vielām, kurām ir līdzīga šķīdība ūdenī, ir arī līdzīga Ni(2+) jonu biopieejamība un sistēmiskā toksicitāte. Tāpēc ir pamatoti izmantot analoģijas principu to vielu grupās, kurām pieejamie atbilstošie testēšanas rezultāti liecina par konkrētu sistēmisko ietekmi un kurām šādu testēšanas rezultātu nav. Attiecībā uz atsevišķiem ietekmes veidiem analoģijas principa izmantošana starp grupām ir pamatota, jo līdzīga ietekme novērota dažādos šķīdības diapazona punktos. Piemēram, epidemioloģiskie pētījumi liecina, ka lokāla kancerogēna iedarbība elpceļos ir gan šķīstošiem, gan nešķīstošiem niķeļa savienojumiem (šķīdības diapazona pretējie punkti). Tāpēc ir pamatots iemesls secināt, ka vāji šķīstoši savienojumi (šā diapazona vidū) ir tikpat kancerogēni.

(7)

Par niķeļa savienojumiem par vairākām vielām pieejamās informācijas novērtējuma ietvaros vairākiem ietekmes veidiem šķīdību ūdenī var izmantot Ni(2+) jonu sistēmiskās biopieejamības aproksimācijai.

(8)

Šajā direktīvā uzskaitīto vielu klasifikācija un marķēšana jāpārskata, ja ir gūtas jaunas zinātniskās atziņas. Šajā sakarā, it īpaši ņemot vērā, ka niķeļa nozares pārstāvji nesen iesnieguši provizorisko, daļējo un speciālistu nepārskatīto informāciju, īpaša uzmanība jāpievērš rezultātiem, kas tiks gūti gaidāmajās Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās vēža izpētes aģentūras diskusijās par niķeļa un tā savienojumu kancerogenitāti, kā arī attiecīgiem jauniem zinātniskiem secinājumiem vai interpretācijai attiecībā uz datiem, kas izmantoti šajā direktīvā iekļauto niķeļa savienojumu klasifikācijas noteikšanai.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai par tehnisko šķēršļu novēršanu tirdzniecībā ar bīstamām vielām un preparātiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 67/548/EEK groza šādi. Direktīvas I pielikumu groza šādi.

a)

Ierakstus, kas atbilst minētās direktīvas 1.A pielikumā minētajiem ierakstiem, aizstāj ar ierakstiem, kas minēti šajā pielikumā.

b)

Šīs direktīvas 1.B pielikumā minētos ierakstus iestarpina atbilstoši kārtībai, kāda norādīta Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā.

c)

Svītro ierakstus, kas minēti šīs direktīvas 1.C pielikumā.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2009. gada 1. jūnijam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.


PIELIKUMS 1A

Indeksa Nr.

Ķīmiskais nosaukums

Piezīmes par vielu

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Koncentrācijas robeža

Piezīmes attiecība uz pagatavošanu

001-002-00-4

litija alumīnija hidrīds

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutilalvas hidrogenborāts

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

ciānūdeņražskābes sāļi, izņemot kompleksos cianīdus, piemēram, ferrocianīdus, ferricianīdus un dzīvsudraba oksicianīdu, un tos, kas norādīti citur šajā pielikumā

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diurons (ISO);

3-(3,4-dihlorfenil)-1,1-dimetilurīnviela

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankozebs (ISO);

(polimēra) mangāna etilēnbis(ditiokarbamāta) komplekss savienojums ar cinka sāli

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

manebs (ISO);

(polimērs) mangāna etilēnbis(ditiokarbamāts)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfāns (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril[(dibutilamino)tio]metilkarbamāts

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarbs (ISO);

etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofurān-7-iloksikarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-β-alanināts

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

slāpekļa dioksīds; [1]

dislāpekļa tetraoksīds [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malations (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)etil-O,O-dimetilfosfoditioāts;

[satur ≤ 0,03 % izomalationa]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foksims (ISO);

α-(dietoksifosfīntioilimino)fenilacetonitrils

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-hloretil)fosfāts

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glifosinātamonijs (ISO);

amonija 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil)butirāts

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinātrija sulfīds;

nātrija sulfīds

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

amonija perhlorāts;

[satur ≥ 80 % no 0–30 μm daļiņu]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

nātrija dihromāts

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobalta oksīds

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobalta sulfīds

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

niķeļa monoksīds; [1]

niķeļa oksīds; [2]

bunzenīts [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

niķeļa dioksīds

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

diniķeļa trioksīds

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

niķeļa(II) sulfīds; [1]

niķeļa sulfīds; [2]

millerīts [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

triniķeļa disulfīds;

niķeļa subsulfīds; [1]

hīzlvudīts [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

niķeļa dihidroksīds; [1]

niķeļa hidroksīds [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinātrija(2-(α-(3-(4-hlor-6-(2-(2-(vinilsulfonil)etoksi)etilamino)-1,3,5-triazīn-2-ilamino)-2-oksīdo-5-sulfonātfenilazo)benzilidīnhidrazīn)-4-sulfonātbenzoāt)varš(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arsēnskābe un tās sāļi, izņemot tos, kas norādīti citur šajā pielikumā

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

selēna savienojumi, izņemot kadmija sulfoselenīdu un tos, kas norādīti citur šajā pielikumā

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

sudraba nitrāts

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

ciheksatins (ISO);

hidroksitricikloheksilstannāns;

tri(cikloheksil)alvas hidroksīds

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentinacetāts (ISO);

trifenilalvas acetāts

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinhidroksīds (ISO);

trifenilalvas hidroksīds

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributilalvas savienojumi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenilalvas savienojumi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

alvas(II) metānsulfonāts

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodoksibenzols

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalcija jodoksibenzoāts

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

dzīvsudrabs

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

dzīvsudraba dihlorīds;

dzīvsudraba hlorīds

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

Urāna savienojumi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

maisījums no (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksan-5,2′-norkarāna);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioksān-5,2′-norkarāna)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoforms;

tribrommetāns

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dihlorpropēns; [1]

(Z)-1,3-dihlorpropēns [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodpropēns;

aliljodīds

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metilpropan-2-ols;

terc-butilspirts

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurilspirts

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etilēnoksīds;

oksirāns

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-hloretil)ēteris

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

celulozes nitrāts;

nitroceluloze

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(hlormetil)ēteris;

oksibis(hlormetāns)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoksi-2-propanols;

monopropilēnglikola metilēteris

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoksi-4-epoksietilcikloheksāns;

4-vinilcikloheksēna diepoksīds

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksāns;

paraldehīds

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktāns;

metaldehīds

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirolidons;

1-metil-2-pirolidons

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

skābeņskābes sāļi, izņemot tos, kas norādīti citur šajā pielikumā

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoilhlorīds

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoksietilacetāts;

etilglikolacetāts

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-hlor-o-toliloksietiķskābe

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

MCPA sāļi un esteri

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzilbenzoāts

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleīnskābe

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

dzintarskābes anhidrīds

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propilhlorformiāts;

hlorskudrskābes propilesteris;

n-propilhlorformiāts

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoksi-1-metiletilacetāts

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutamīnskābes reakcijas produkti ar N-(C12-14-alkil)propilēndiamīnu

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

hlopiralīds (ISO);

3,6-dihlorpiridīn-2-karbonskābe

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

terc-butilakrilāts

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

maisījums: Ca salicilāti (zarotas virknes C10-14 un C18-30 alkil-);

Ca fen[ol]āti (zarotas virknes C10-14 un C18-30 alkil-);

Ca sulfofen[ol]āti (zarotas virknes C10-14 un C18-30 alkil-)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitrils

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

skābeņskābes ciāndinitrils;

diciāns

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cikloheksilidēn-2-fenilacetonitrils

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluols; [1]

dinitrotoluols [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamīds)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralitija 6-amino-4-hidroksi-3-[7-sulfonāt-4-(5-sulfonāt-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetilbenzidīns

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cikloheksilamīns

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etildimetilamīns

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilēndiamīns;

2,4-toluoldiamīns

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metēnamīns;

heksametilēntetramīns

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metilfenilēndiamīns;

diaminotoluols;

[tehnisks produkts: 4-metil-m-fenilēndiamīna (EK Nr. 202-453-1) un 2-metil-m-fenilēndiamīna (EK Nr. 212-513-9) maisījums]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hidroksilamonija hidrogensulfāts; [1]

hidroksilamīna fosfāts; [2]

hidroksilamīna dihidrogenfosfāts; [3]

hidroksilamīna 4-metilbenzolsulfonāts [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolilfluanīds (ISO);

dihlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metānsulfēnamīds;

[satur ≥ 0,1% no masas daļiņas, kuru aerodinamiskais diametrs ir mazāks par 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metilizocianāts

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

tiociānskābes sāļi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etil-2-(izocianātsulfonil)benzoāts

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

tiociānskābes sārmu un sārmzemju metālu sāļi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

tallija tiocianāts

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

tiociānskābes sārmu un sārmzemju metālu sāļi, kas nav minēti citur šajā pielikumā

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

litija bis(trifluormetilsulfonil)imīds

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

maisījums: 2,2′-bis(terc-pentilperoksi)-p-diizopropilbenzols;

2,2′-bis(terc-pentilperoksi)-m-diizopropilbenzols

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Minerālvate, kas nav minēta citur šajā pielikumā;

[Mākslīgu stiklveida (silikātu) materiālu neorientētas anizotropas šķiedras, kurās sārmu un sārmzemju metālu oksīdu (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) masas daļa ir lielāka par 18 %]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Ugunsizturīgas keramikas šķiedras, šķiedras īpašiem lietojumiem, kas nav minētas citur šajā pielikumā;

[Mākslīgu stiklveida (silikātu) materiālu neorientētas anizotropas šķiedras, kurās sārmu un sārmzemju metālu oksīdu (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) masas daļa ir mazāka par vai vienāda ar 18 %]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


PIELIKUMS 1B

Indeksa Nr.

Ķīmiskais nosaukums

Piezīmes par vielu

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Koncentrācijas robeža

Piezīmes attiecība uz pagatavošanu

003-003-00-5

(2-metilpropil)litijs;

izobutillitijs

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietilmetoksiborāns

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formilfenilborskābe

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

nātrija perborāts; [1]

perborskābes nātrija sāls; [2]

perborskābes nātrija sāls monohidrāts; [3]

nātrija peroksometaborāts; [4]

perborskābes (HBO(O2)) nātrija sāls monohidrāts; [5]

nātrija peroksoborāts;

[kas satur < 0,1 % (masas) daļiņu, kuru aerodinamiskais diametrs ir mazāks par 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

nātrija perborāts; [1]

perborskābes nātrija sāls; [2]

perborskābes nātrija sāls monohidrāts; [3]

nātrija peroksometaborāts; [4]

perborskābes (HBO(O2)) nātrija sāļa monohidrāts; [5]

nātrija peroksoborāts;

[kas satur ≥ 0,1 % (masas) daļiņu, kuru aerodinamiskais diametrs ir mazāks par 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perborskābes (H3BO2(O2)), vienaizvietotā nātrija sāļa trihidrāts; [1]

perborskābes nātrija sāls tetrahidrāts; [2]

perborskābes (HBO(O2)) nātrija sāls tetrahidrāts; [3]

nātrija peroksoborāta heksahidrāts;

[kas satur < 0,1 % (masas) daļiņu, kuru aerodinamiskais diametrs ir mazāks par 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perborskābes (H3BO2(O2)), vienaizvietotā nātrija sāļa trihidrāts; [1]

perborskābes nātrija sāls tetrahidrāts; [2]

perborskābes (HBO(O2)) nātrija sāļa tetrahidrāts; [3]

nātrija peroksoborāta heksahidrāts;

[kas satur ≥ 0,1 % (masas) daļiņu, kuru aerodinamiskais diametrs ir mazāks par 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluolsulfonil)urīnviela

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terc-butil-(1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]heks-6-ilkarbamāts

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluolsulfonil)-N′-(3-(p-toluolsulfoniloksi)fenil)urīnviela;

3-({[(4-metilfenil)sulfonil]karbamoil}amino)fenil-4-metilbenzolsulfonāts

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

maisījums: N,N′′-(metilēndi-4,1-fenilēn)bis[N′-fenilurīnviela];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N′-cikloheksilurīnviela;

N,N′′-(metilēndi-4,1-fenilēn)bis[N′-cikloheksilurīnviela]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamāts

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metilēndi-4,1-fenilēn)bis[N′-oktil]urīnviela

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietildimetilamonija hidroksīds

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

alumīnija magnija karbonāta hidroksīda perhlorāta hidrāts

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoksifenil)(3-(4-fluor-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilāns

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenilsililidīn)trioksīms

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksisilil)propil)oktāntioāts

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoksisilāns

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetilsilil)aminopropilmetildietoksisilāns

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

maisījums: O,O′,O′′,O′′′-silāntetrailtetrakis(4-metil-2-pentanona oksīms) (3 stereoizomēri)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

amorfa silīcija dioksīda (50–85 %), butil (1-metilpropil)magnija (3–15 %), tetraetilortosilikāta (5–15 %) un titāna tetrahlorīda (5–20 %) reakcijas produkts

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoksi-3′-metoksifenil)propil]trimetoksisilāns

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

nātrija magnija fluorsilikāts

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumilfenil)neopentildifosfīts;

3,9-bis[2,4-bis(1-metil-1-fenietil)fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekāns

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecildifenilfosfāts

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilēnbifosfāts

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)fosfonija 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-metil-1-butānsulfamīds (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutilfosfonija nonafluorbutān-1-sulfonāts

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

maisījums: kālija o-toluolfosfonāts;

kālija m-toluolfosfonāts;

kālija p-toluolfosfonāts

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

maisījums: dimetil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonāts;

dietil-(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil)fosfonāts;

metiletil-(2-(hiroksimetilkarbamoil)etil)fosfonāts

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfonskābe

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenilbutil)fosfīnskābe

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

sērs

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metil-2-propāntiola hidrohlorīds

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

amonija perhlorāts;

[satur < 80 % to 0–30 μm daļiņu]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kālija titāna oksīds (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ciklopentadiēn-1-il]silānaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadiēn]-titāns

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

niķelis, pulverveida;

[daļiņu diametrs < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

niķeļa šteins

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

vara elektrolītiskās rafinēšanas nosēdumi un sārņi, dekuprizēti, niķeļa sulfāts

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

vara elektrolītiskās rafinēšanas nosēdumi un sārņi, dekuprizēti

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

niķeļa diperhlorāts;

perhlorskābes niķeļa(II) sāls

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

dikālija nikeļa bis(sulfāts); [1]

diamonija nikeļa bis(sulfāts) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

niķeļa bis(sulfamidāts);

niķeļa sulfamāts

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

niķeļa bis(tetrafluorborāts)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

niķeļa diformiāts; [1]

skudrskābes niķeļa sāls; [2]

skudrskābes vara niķeļa sāls [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

niķeļa diacetāts; [1]

niķeļa acetāts [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

niķeļa dibenzoāts

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

niķeļa bis(4-cikloheksilbutirāts)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

niķeļa(II) stearāts;

niķeļa(II) oktadekanoāts

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

niķeļa dilaktāts

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

niķeļa(II) oktanoāts

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

niķeļa difluorīds; [1]

niķeļa dibromīds; [2]

niķeļa dijodīds; [3]

niķeļa kālija fluorīds [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

niķeļa heksafluorsilikāts

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

niķeļa selenāts

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

niķeļa hidrogenfosfāts; [1]

niķeļa bis(dihidrogenfosfāts); [2]

triniķeļa bis(ortofosfāts); [3]

diniķeļa difosfāts; [4]

niķeļa bis(fosfināts); [5]

niķeļa fosfināts; [6]

fosforskābes kalcija niķeļa sāls; [7]

difosforskābes niķeļa(II) sāls [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diamonija niķeļa heksacianoferrāts

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

niķeļa dicianīds

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

niķeļa hromāts

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

niķeļa(II) silikāts; [1]

diniķeļa ortosilikāts; [2]

niķeļa silikāts (3:4); [3]

silīcijaskābes niķeļa sāls; [4]

trihidrogenhidroksibis[ortosilikāt(4-)]trinikelāts(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

diniķeļa heksacianoferrāts

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

triniķeļa bis(arsenāts);

niķeļa(II) arsenāts

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

niķeļa oksalāts; [1]

skābeņskābes niķeļa sāls [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

niķeļa telurīds

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

triniķeļa tetrasulfīds

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

triniķeļa bis(arsenīts)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobalta niķeļa pelēkais periklāzs;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1];

kobalta niķeļa dioksīds; [1]

kobalta niķeļa oksīds [2]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

niķeļa alvas trioksīds;

niķeļa stannāts

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

niķeļa triurāna dekaoksīds

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

niķeļa ditiocianāts

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

niķeļa dihromāts

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

niķeļa(II) selenīts

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

niķeļa selenīds

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

silīcijskābes svina niķeļa sāls

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

niķeļa diarsenīds; [1]

niķeļa arsenīds [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

niķeļa bārija titāna bāli dzeltenais priderīts;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

niķeļa dihlorāts; [1]

niķeļa dibromāts; [2]

etilhidrogensulfāta niķeļa(II) sāls [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

niķeļa(II) trifluoracetāts; [1]

niķeļa(II) propionāts; [2]

niķeļa bis(benzosulfonāts); [3]

niķeļa(II) hidrogencitrāts; [4]

citronskābes amonija niķeļa sāls; [5]

citrionskābes niķeļa sāls; [6]

niķeļa bis(2-etilheksanoāts); [7]

2-etilheksānskābes niķeļa sāls; [8]

dimetilheksānskābes niķeļa sāls; [9]

niķeļa(II) izooktanoāts; [10]

niķeļa izooktanoāts; [11]

niķeļa bis(izononanoāts); [12]

niķeļa(II) neononanoāts; [13]

niķeļa(II) izodekanoāts; [14]

niķeļa(II) neodekanoāts; [15]

neodekānskābes niķeļa sāls; [16]

niķeļa(II) neoundekanoāts; [17]

bis(D-glikonāt-O 1,O 2)niķelis; [18]

niķeļa 3,5-bis(terc-butil)-4-hidroksibenzoāts (1:2); [19]

niķeļa(II) palmitāts; [20]

(2-etilheksanoāt-O)(izononanoāt-O)niķelis; [21]

(izononanoāt-O)(izooktanoāt-O)niķelis; [22]

(izooktānoāt-O)(neodekanoāt-O)niķelis; [23]

(2-etilheksanoāt-O)(izodekanoāt-O)niķelis; [24]

(2-etilheksanoāt-O)(neodekanoāt-O)niķelis; [25]

(izodekanoāt-O)(izooktanoāt-O)niķelis; [26]

(izodekanoāt-O)(izononanoāt-O)niķelis; [27]

(izononanoāt-O)(neodekanoāt-O)niķelis; [28]

zarotas virknes C6-19 taukskābju niķeļa sāļi; [29]

nepiesātināto C8-18 un C18 taukskābju niķeļa sāļi; [30]

2,7-naftalīndisulfoskābes niķeļa(II) sāls; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

niķeļa(II) sulfīts; [1]

niķeļa telūra trioksīds; [2]

niķeļa telūra tetraoksīds; [3]

molibdēna niķeļa hidroksīds oksīds fosfāts [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

niķeļa borīds (NiB); [1]

diniķeļa borīds; [2]

triniķeļa borīds; [3]

niķeļa borīds; [4]

diniķeļa silicīds; [5]

niķeļa disilicīds; [6]

diniķeļa fosfīds; [7]

niķeļa bora fosfīds [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialumīnija niķeļa tetraoksīds; [1]

niķeļa titāna trioksīds; [2]

niķeļa titāna oksīds; [3]

niķeļa divanādija heksaoksīds; [4]

kobalta dimolibdēna niķeļa oktaoksīds; [5]

niķeļa cirkonija trioksīds; [6]

molibdēna niķeļa tetraoksīds; [7]

niķeļa volframa tetraoksīds; [8]

olivīns, zaļais niķela; [9]

litija niķeļa dioksīds; [10]

molibdēna niķeļa oksīds; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobalta litija niķeļa oksīds

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

maisījums: 2,2′-[[cis-1,2-cikloheksāndiilbis(nitrilmetilidēn)]bis[fenolāt]](2-)N,N′,O,O′-vara komplekss;

2,2′-[[trans-1,2-cikloheksāndiilbis(nitrilometilidīn)]bis[fenolāt]](2-)N,N′,O,O′-vara komplekss

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

alumīnija magnija cinka karbonāts hidroksīds

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetracinka(2+)bis(heksacianokobalta(3+))diacetāts

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

maisījums: kanolas eļļas mono-un diglicerīdi;

zarotas virknes N-[3-(trideciloksi)-propil]-1,3-propāndiamīna kanolas eļļas skābais amīds;

N,N-diorganogēna ditiokarbamāta molibdēna komplekss

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

maisījums: bis[(2-etil-1-oksoheksil)oksi]dioktilstannāns;

bis[((2-etil-1-oksoheksil)oksi)dioktilstannil]oksīds;

bis(1-fenil-1,3-dekāndionil)dioktilstannāns;

((2-etil-1-oksoheksil)oksi)-(1-fenil-1,3-dekāndionil)dioktilstannāns

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

maisījums: tri-p-tolilalvas hidroksīds;

heksa-p-tolil-distannoksāns

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolīnija(III)sulfīta trihidrāts

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hidroksidisulfītplatīn(II) skābe

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platīna(IV) nitrāta/slāpekļskābes šķīdums

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bārija kalcija cēzija svina samārija stroncija bromīds hlorīds fluorīds jodīds, kas satur eiropiju

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

maisījums: sec-butilfenil(fenil)metāna izomēru maisījums;

1-(sec-butilfenil(fenil)-2-feniletāna izomēru maisījums;

1-(sec-butilfenil-1-feniletāna izomēru maisījums

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cikloheksadeka-1,9-diēns

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

maisījums: endo-2-metil-ekso-3-metil-ekso-2-[(ekso-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-ekso-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptāns;

ekso-2-metil-ekso-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-ekso-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptāns

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-heksil-biciklo[2.2.1]hept-2-ēns

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

maisījums: 5-endo-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-ēns;

5-ekso-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-ēns (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

nātrija 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butānsulfināts

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-brom-4,6-difluoranilīns

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluor-4-jod-1-butēns

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorfenil)metanols

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoksipropiltrimetilamonija hlorīds … %;

glicidiltrimetilamonija hlorīds … %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindēn[5,6-c]pirāns;

galaksolīds;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoksi-2-metilbutāns;

terc-amilmetilēteris

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoksicikloheksāns

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hidroksi-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktāna bis(tetrafluorborāts)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihidro-1H-indēn-2-ols

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terc-butilfenil 2-butil-2-etil-1,3-propāndiolfosfīts

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzil[2-(2-metoksifenoksi)etil]amino}-3-(9H-karbazol-4-iloksi)propān-2-ols

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-hlorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etāndiola hidrohlorīds;

[satur < 0,1 % 4-hloranilīna (EK Nr. 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-hlorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etāndiola hidrohlorīds;

[satur ≥ 0,1 % 4-hloranilīna (EK Nr. 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilamino-3-hidroksi-6-metiltetrahidropirān-2-il)oksi]-2-etil-3,4,12-trihidroksi-9-metoksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6,14-okso-1-oksaciklotetradekāns

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-ciklopentilidēnciklopentanols;

1,1′-bi(ciklopentilidēn)-2-ols

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluor-2-(trifluormetil)-heksāns

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

eritromicīna A9 -oksīms (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didezoksi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-heksopiranozil)oksi)-14-etil-7,12,13-trihidroksi-3,5,7,9,11,13-heksametil-6-((3,4,6-tridezoksi-3-dimetilamino-β-D-ksiloheksapiranozil)oksi)oksaciklotetradekan-2-on-10-oksīms (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoksifenil)-1,3,5-triazīn-2,4-diil)bisbenzol-1,3-diols

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hidro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)dioksi]karbonil]oksi]-poli[oksi(metil-1,2-etāndiil)]ēteris ar 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propāndiolu (4:1);

reakcijas produkts: α-hidro-ω-((hlorkarbonil)oksi)-poli(oksi(metil-1,2-etāndiil))ēteris ar 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propāndiolu ar kālija 1,1-dimetiletilperoksalātu

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihidro-2-oksiranil-2H-1-benzopirāns;

6-fluor-2-(2-oksiranil)hromāns

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

nātrija (Z)-3-hlor-3-(4-hlorfenil)-1-hidroksi-2-propēn-1-sulfonāts

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-heksametildekahidro-2H-indeno[4,5-b]furāns

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propāndiols

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-heksametil-9-[1-(4-oksiranilmetoksi-fenil)-etoksi]-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undekāns

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

maisījums: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metānindēn-5-ilidēn)-3-metilbutān-2-ols;

4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metānindēn-5-ilidēn)-3-metilbutān-2-ols;

1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metānindēn-5-ilidēn)pentān-3-ols;

1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahidro-4,7-metānindēn-5-ilidēn)pentān-3-ols;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-1H-4,7-metānindēn-5-il)-3-metilbut-3-ēn-2-ols;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahidro-3H-4,7-metānindēn-5-il)-3-metilbut-3-ēn-2-ols

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoksi-2,2,7,7-tetrametiltriciklo96.2.1.0(1,6))undec-5-ēns

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabrombisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-izopropilidēndifenols

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenols;

4-terc-oktilfenols

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftaleīns

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-il-4-metil-6-(2-metilalil)fenols

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilēn-bis(1-metiletilidēn))bisfenols

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluor-3-trifluormetilfenols

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hidroksifenil)-1-feniletāns

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-hlor-6-fluor-fenols

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonilbisfenola polimērs ar amonija hlorīdu (NH4Cl), pentahlorfosforānu un fenolu

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoksi-2,3-difluorbenzols

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

maisījums: 1,2-naftahinondiazīd-5-sulfonilhlorīda (vai sulfonskābes) monoesteris ar 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etilidēn)bisfenolu;

1,2-naftahinondiazīd-5-sulfonilhlorīda (vai sulfonskābes) diesteris ar 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etilidēn)bisfenolu;

1,2-naftahinondiazīd-5-sulfonilhlorīda (vai sulfonskābes) triesteris ar 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroksifenil)-1-metiletil)fenil)etilidēn)bisfenolu

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-terc-butiltiofenols

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-hlor-2-hinolinil)vinil]benzaldehīds;

3-[(E)-2-(7-hlor-2-hinolinil)vinil]benzaldehīds

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentān-1-āls

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihidroksi-5-nitrobenzaldehīds

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ciklopropil-3-(2-metiltio-4-trifluormetilfenil)-1,3-propāndions

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzilimidazolidīn-2,4-dions

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihidroksipropilamino)antrahinons

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilēn)bis[5-hlor-1H-izoindol]-1,3(2H)-dions

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metilfenil)amino]-1,6-difenil-4Z-heksēn-3-ons;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzilamino)-1,6-difenilheks-4-ēn-3-ons

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioksa-spiro[4.5]dec-8-il)-cikloheksanons

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

ciklisks 3-(1,2-etāndiilacetāl)-estra-5(10),9(11)-diēn-3,17-dions

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoksiandrost-4-ēn-3,17-dions

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-triēn-3,17-dions

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cikloheksadekanons

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetraizobutil-4,10,12,16,22,24-heksametil-1,7,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetraazaciklo-tetrakozān-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaons

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiazinilidēn]-3,3′-dions

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitrobenzofurān-3-il)[4-(3-dibutilaminopropoksi)fenil]metanons

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dihlorfenil)-3,4-dihidro-2H-naftalīn-1-ons

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hidroksi-1-(4-(4-(2-hidroksi-2-metilpropionil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-ons

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

nātrija 3-(metoksikarbonil)-4-okso-3,4,5,6-tetrahidro-2-piridinolāts

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

maisījums: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9-un 10-etilidēn-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekān-4-ons;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etilidēn-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekān-4-ons;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etilidēn-3-oksatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekān-4-ons

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etil-7-hlor-1-(2,4-difluorfenil)-6-fluor-1,4-dihidro-4-okso-1,8-naftiridīn-3-karboksilāts

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadiona nātrija bisulfīts;

1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-diokso-2-naftalīnsulfoskābes nātrija sāls

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadiona nikotīnamīda bisulfīts;

1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioksonaftalīn-2-sulfoskābes savienojums ar nikotīn-3-amīdu (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinātrija nitriltriacetāts

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektīns (ISO);

milbemektīns (ISO); [maisījums: milbemicīns A3 (CAS Nr. 51596-10-2) un milbemicīns A4 (CAS Nr. 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etilheksil-2-etilheksanoāts

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diizobutilftalāts

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluoroktānsulfoskābe;

heptadekafluoroktān-1-sulfoskābe; [1]

kālija perfluoroktānsulfonāts;

kālija heptadekafluoroktān-1-sulfonāts; [2]

dietanolamīna perfluoroktānsulfonāts; [3]

amonija perfluoroktānsulfonāts;

amonija heptadekafluoroktānsulfonāts; [4]

litija perfluoroktānsulfonāts;

litija heptadekafluoroktānsulfonāts [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-propargils (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etil-1-(2,4-dihlorfenil)-5-(trihlormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilāts

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzil-2-okso-5-oksazolidinil]metil-4-nitrobenzosulfonāts

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-okso-4-(p-tolil)sviestskābes adukts ar 4-etilmorfolīnu

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metil-1-(1-oksopropoksi)propoksi](4-fenilbutil)fosfinil]etiķskābe

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akrilskābes 3-(trimetoksisilil)propilesteris

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

maisījums: 2-(2-((okso(fenil)acetil)oksi)etoksi)etil-okso(fenil)acetāts;

(2-(2-hidroksietoksi)etil)-okso(fenil)acetāts

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)fenoksi)-propil]-1-hidroksi-5-(2-metilpropil-oksikarbonilamino)-naftamīds

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinātrija 5-{[4-hlor-6-(1-naftilamino)-1,3,5-triazīn-2-il]amino}-4-hidroksi-3-[(E)-(4-metoksi-2-sulfonātfenil)diazenil]-2,7-naftalīndisulfonāts

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoksipropionilhlorīds;

(1S)-2-hlor-1-metil-2-oksoetilacetāts

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinātrija N-(3-propionāt)-L-aspartāts

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-brom-2-metilpropilpropionāts

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinātrija 8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoetoksi)sulfonil]fenilazo}naftalīn-2-sulfonāts

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hidroksibenzoskābes 2-butiloktilesteris

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-dihidro-1-benzofurān-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenilacetāts

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formilamino)-3-tiofēnkarbonskābe;

2-formamido-3-tiofēnkarbonskābe

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametilēn-1,11-dimetakrilāts

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-hidroksisukcināts

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metil-2,2-dimetil-6-metilēncikloheksānkarboksilāts

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranātrija 2-(4-fluor-6-(metil-(2-(sulfātetilsulfonil)etil)amino)-1,3,5-triazīn-2-ilamino)-5-hidroksi-6-(4-metil-2-sulfonātfenilazo)naftalīn-1,7-disulfonāts

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-eritroheksānskābes 2,4-didezoksi-3,5-O-(1-metiletilidēn)-1,1-dimetiletilesteris;

terc-butil 2-[(4R,6S)-6-(hidroksimetil)-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4-il]acetāts

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoksi-2-(R,S)butiriloksimetil-1,3-oksatiolāns

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(hlorkarbonil)-2-metilfenil]acetāts

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentāndiamīn-1,3-benzdikarboksilāts

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

nātrija 2-(nonanoiloksi)benzosulfonāts

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etil-N 2-dodekanoil-L-arginināta hidrohlorīds

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hidroksietil)metilamonija) 3-(4-(7-acetilamino-1-hidroksi-3-sulfonātnaftalīn-2-ilazo)-5-metoksi-2-sulfonātfenilazo)-7-(4-amino-3-sulfonātfenilamino)-4-hidroksinaftalīn-2-sulfonāts

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hidroksi-γ-butirolaktons

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etil-6,8-dihloroktanoāts

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

4-amino-3,6-bis[[5-[[4-hlor-6-[(2-metil-4-sulfofenil)amino]-1,3,5-triazīn-2-il]amino]-2-sulfofenil]azo]-5-hidroksi-2,7-naftalīnsulfoskābes nātrija sāls

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanātrija 7-(4-(4-(3-(2-sulfātetānsulfonil)fenilamino)-6-(4-(2-sulfātetānsulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazīn-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftalīn-1,3,6-trisulfonāts

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dihlor-2-((6-(((4-(1,1-dimetiletil)fenil)sulfonil)amino)-2-naftalīnil)sulfonil)-4,11-trifenodioksazīndisulfoskābes litija kālija nātrija sāls

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanātrija N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonil)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonātnaftalīn-2-il)azo]fenil]amino]-6-hlor-1,3,5-triazīn-2-il]amino]-2-sulfonāt-4-[[4-[[-2-(oksisulfonāt)etil]sulfonil]fenil]azo]fenil]-3-aminopropānskābe

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluor-6-(2-(2-vinilsulfoniletoksi)etilamino)-1,3,5-triazīn-2-ilamino]fenilazo]fenilazo}naftalīn-4,6,8-trisulfonāta trinātrija sāls

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(brommetil)bifenil-2-karboksilāts

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metil-2-(acetilamino)-3-hlorpropionāts

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etilheksil)naftalīn-2,6-dikarboksilāts

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metil-2-hlorsulfonil-4-(metānsulfonilaminometil)benzoāts

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metil-2-etil-but-2-ēnoāts

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benziloksi)-2-(1,3-diokso-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)-5-oksopentānskābe

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

hlor-1-etilcikloheksilkarbonāts

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-izopropil-5-karboksi-1,3-dioksāns

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metil(9-acetoksi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-dioksa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-il)oktadekanoāts

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutil-3-(4-(5-amino-2-butil)benzofurān-3-il)karbonil)fenoksi)propilamonija oksalāts;

(5-amino-2-butilbenzofurān-3-il) [4-(3-dibutilaminopropoksi)fenil]metanona dioksalāts

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietil-1,4-cikloheksāndikarboksilāts

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

maisījums: 2-hidroksi-3-(metakriloiloksi)propil(2-benzoil)benzoāts;

1-hidroksimetil-2-(metakriloiloksi)etil(2-benzoil)benzoāts;

x-hidroksi-y-(metakriloiloksi)propil-(vai etil-) (2-benzoil)benzoāts

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etil-5,6,7,8-tetrahidrohinolīnija tozilāts

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

maisījums: cis-9-oktadecēndiskābe;

cis-9-cis-12-oktadekadiēndiskābe;

heksadekāndiskābe;

oktadekāndiskābe

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

maisījums: 2-metilnonāndiskābe;

2,4-dimetil-4-metoksikarbonilundekāndiskābe;

2,4,6-trimetil-4,6-dimetoksikarboniltridekāndiskābe;

8,9-dimetil-8,9-dimetoksikarbonilheksadekāndiskābe

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioksopirolidīn-1-il N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tiazolil]metil]amino]karbonil}-L-valināts

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

maisījums: etil(2R,3R)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-ēn-2-karboksilāts;

etil(2S,3S)-3-izopropilbiciklo[2.2.1]hept-5-ēn-2-karboksilāts

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

maisījums: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonij)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(metil)amonija di(acetāts);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-1-[3-(metilamonij)propil]-6-okso-3-piridilazo}benzamido]fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonija di(acetāts);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilamino)propil]-1,6-dihidro-2-hidroksi-4-metil-6-okso-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil}propil(dimetil)amonija di(acetāts)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terc-butil(6-{2-[4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidīn-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]dioksān-4-il)acetāts

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

maisījums: 9-nonil-10-oktil-19-karboniloksiheksadecilnonadekānskābe;

9-nonil-10-oktil-19-karboniloksioktadecilnonadekānskābe;

diheksadecil 9-nonil-10-oktilnonadekāndioāts;

1-oktadecil,19-heksadecil 9-nonil-10-oktilnonadekāndioāts;

dioktadecil 9-nonil-10-oktilnonadekāndioāts

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

Komplekss maisījums, kas sastāv no Ķīnas balzāma kolofonija reakcijas produktiem ar akrilskābi

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

maisījums: metil-3-((1E)-2-metilprop-1-ēnil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts;

metil-3-((1Z)-2-metilprop-1-ēnil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkēnu C12-14, hidroformilēšanas produktu destilācijas atlikumi, C-(hidrogensulfobutāndioātu) dinātrija sāļi

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

amonija 2-kokoiloksietānsulfonāts

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-diokso)[metilēn-bis(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfoniloksi)-6-metil-2-fenilēn]di(naftalīn-1-sulfonāts)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

maisījums: 2-{3,6-bis-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-ksantīlij-9-il}-benzosulfonāts (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cikloheksa-1,4-diēnil-1-metoksikarbonilmetilamonija hlorīds

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

maisījums: metil-1,4-dimetilcikloheksānkarboksilāts (“para-izomērs” kas sastāv no cis-un trans-izomēriem);

metil-1,3-dimetilcikloheksānkarboksilāts (“meta-izomērs” kas sastāv no cis-un trans-izomēriem)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoksi-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetil)-S,S′-bi(L-homocisteinil) diimino]diheksanoāts

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

C16-18 un C18 nepiesātināto, zarotas virknes un taisnas virknes tauksābju magnija sāļi

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

C16-18 un C18 nepiesātināto, zarotas virknes un taisnas virknes tauksābju cinka sāļi

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

heksil-2-(1-(dietilaminohidroksifenil)metānil)benzoāts

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etil-5,5-difenil-2-izoksazolīn-3-karboksilāts

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenil-2-(3-pirolidinil)acetonitrila hidrobromīds

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dihlor-4-(trifluormetil)fenil)-1H-pirazol-3-karbnitrils

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofēnkarbnitrils

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluor-4-hidroksibenznitrils

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzacetonitrils

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cianometiltrimetilamonija metilsulfāts

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

muskusketons;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terc-butilacetofenons;

4′-terc-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenons

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinātrija 5-benzamido-4-hidroksi-3-(4-metil-2-sulfonātfenilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oksibis(benzosulfonilazīds)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triamonija 4-[4-[7-(4-karboksilātanilīn)-1-hidroksi-3-sulfonāt-2-naftilazo]-2,5-dimetoksifenilazo]benzoāts

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

3,3′-(metilēnbis((dihidroksifenilēn)azo))bis-benzosulfoskābes kālija nātrija sāls;

kālija nātrija 3-[(E)-(6-{3,4-dihidroksi-2-[(Z)-(3-sulfonātfenil)diazenil]benzil}-2,3-dihidroksifenil)diazenil]benzosulfonāts

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reakcijas maisījums: 2,3,4,2′,3′,4′-heksahidroksi-5,5′-diacetildifenilmetāns un 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalīnsulfonilhlorīds un 3-diazo-3,4-dihidro-6-metoksi-4-okso-1-naftalīnsulfonilhlorīds

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinātrija 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroksi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalīn-2,7-disulfonāts

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

maisījums: 1,1,1-tris(fenil-4′-(3′′-diazo-3′′,4′′-dihidro-4′′-okso-naftalīn-1′′-sulfonāt)etāns;

1,1,1-tris(fenil-4′-(6′′-diazo-5′′,6′′-dihidro-5′′-okso-naftalīn-1′′-sulfonāt)etāns;

1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etāna reakcijas produkts ar 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilhlorīdu un 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilhlorīdu (2:1);

1,1,1-tris(p-hidroksifenil)etāna reakcijas produkts ar 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftilsulfonilhlorīdu un 3-diazo-3,4-dihidro-4-okso-1-naftilsulfonilhlorīdu (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinātrija [1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonātnaftalīn)azo)-(4′-nitrobenzol)diolāt-O,O,N][(Z)-2,2-((fenilkarbamoilprop-1′-ēnil)azo)-5-sulfamoilbenzol)diolāt-O,O,N]hromāts(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetilamonij)etiloksi)karbonil)fen-2-ilazo)benzol-1,3-diolbis(metānsulfonāts)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetilamonij)etiloksi)karbonil)fen-2-ilazo)benzol-1,3-diola sulfāts

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

maisījums: 2,2′-dimetil-2,2′-azobutānnitrils;

2-metilpentānnitril-2-azo-2′-(2′-metilpropānnitrils);

2,2′-dimetil-2,2′-azoheptānnitrils;

2-metilheptānnitril-2-azo-2′-(2′-metilpropānnitrils);

2-metilheptānnitril-2-azo-2′-(2′-metilbutānnitrils)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

maisījums: tetranātrija 4-amino-6-(5-(2,6-difluorpirimidīn-4-ilamino)-2-sulfonātfenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(sulfātetilsulfonil)fenilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts;

tetranātrija 4-amino-6-(5-(4,6-difluorpirimidīn-2-ilamino)-2-sulfonātfenilazo)-5-hidroksi-3-(4-(2-sulfātetilsulfonil)fenilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

maisījums: pentanātrija 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}{(E)-2-sulfonāt-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}naftalīn-2,7-disulfonāts;

tetranātrija 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonāt-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

tetranātrija 4-amino-5-hidroksi-6-{(E)-2-sulfonāt-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

nātrija bis[tris(2-hidroksietil)amonija][6-anilīn-4′-(4,8-disulfonāt-2-naftilazo)-5′-metil-3-sulfonātnaftalīn-2-azobenzo-1,2′-diolāt]kuprāts(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

maisījums: 3-[[4-hlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalinil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazīn-2-il]amino]-5-[[4-hlor-6-[[8-hidroksi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)azo]-1-naftalinil]amino]-1,3,5-triazīn-2-il]amino]benzoskābe;

3,5-bis[[4-hlor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalinil)azo]-8-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalinil]amino]-1,3,5-triazīn-2-il]amino]benzoskābe

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

nātrija 5-(2-karboksifenilazo)-6-hidroksinaftalīn-2-sulfonāts

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

maisījums: trinātrija 2-((1-(2-hidroksi-κ-O-5-(2-sulfonātetānsulfonil)fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonātbenzoāt(5-)-κ-O)kuprāts(II);

dinātrija 2-((1-(5-etēnsulfonil-2-hidroksi-κ-O-fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonātbenzoāt-κ-O-(5-))kuprāts(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

maisījums: trinātrija 3-(5-(2,6-difluorpirimidīn-4-ilamino)-2-sulfonātfenilazo)-5-(4-fluor-6-morfolīn-4-il-1,3,5-triazīn-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalīndisulfonāts;

trinātrija 3-(5-(4,6-difluorpirimidīn-2-ilamino)-2-sulfonātfenilazo)-5-(4-fluor-6-morfolīn-4-il-1,3,5-triazīn-2-ilamino)-4-hidroksi-2,7-naftalīndisulfonāts

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

maisījums: triamonija 6-amino-3-((2,5-dietoksi-4-(3-fosfonfenil)azo)fenil)azo-4-hidroksi-2-naftalīnsulfonāts;

diamonija 3-((4-((7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-naftalīn-2-il)azo)-2,5-dietoksifenil)azo)benzoāts

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

maisījums: 3-[3-karbamoil-5-(5-{4-hlor-6-[4-(2-sulfonātoksietilsulfonil)anilīn]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-2-sulfonātfenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propānskābes trinātrija sāls;

3-[3-karbamoil-5-(5-{4-hlor-6-[4-(vinilsulfonil)anilīn]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-2-sulfonātfenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1-piridil]propānskābes dinātrija sāls

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

maisījums: 3-[5-(4-etēnsulfonilbutirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-hlor-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalīn-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-4-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābes nātrija sāls;

3-[5-(4-(2-hloretānsulfonil)butirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-hlor-[6-(4-(3-amino-5-hidroksi-2,7-disulfonaftalīn-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-4-hidroksinaftalīn-2,7-disulfoskābes nātrija sāls

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

maisījums: trinātrija 5-{4-hlor-6-[N-etil-(3-(2-sulfonātoksi)etilsulfonil)anilīn]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

trinātrija 5-{4-hlor-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilīn]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[4-(2-(sulfonātoksi)etilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

dinātrija 5-{4-hlor-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilīn]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-4-hidroksi-3-[(4-vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

tetranātrija 5-{4-hlor-6-[N-etil-3-(2-(sulfonātoksi)etilsulfonil)anilīn]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-3-[4-(2-(sulfonātoksi)etilsulfonil)fenilazo]-4-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonāts

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihidroksibenzil)-p-krezola esteris ar 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-1-naftalīnsulfonātu

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

maisījums: pentanātrija bis[6-anilīn-3,5′-disulfonātnaftalīn-2-azobenzo-1,2′-diolāt]kobaltāts(III);

tetranātrija [6-anilīn-3,5′-disulfonātnaftalīn-2-azobenzo-1,2′-diolāt][6-anilīn-5′-sulfamoil-3-sulfonātnaftalīn-2-azobenzo-1,2′-diolāt]kobaltāts(III);

trinātrijabis[6-anilīn-5′-sulfamoil-3-sulfonāoaftalīn-2-azobenzo-1,2′-diolāt]kobaltāts(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

maisījums: pentanātrija 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonāt-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}naftalīn-2,7-disulfonāts;

tetranātrija 4-amino-5-hidroksi-3-{(E)-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonāt-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

tetranātrija 4-amino-5-hidroksi-6-[(E)-2-sulfonāt-4-[2-(sulfonātoksi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

trinātrija 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonāt-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

trinātrija 4-amino-5-hidroksi-3-[(2-hidroksietilsulfonil)-fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonāt-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts;

trinātrij 4-amino-5-hidroksi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[-2-sulfonāt-4-(2-hidroksietilsulfonil)fenilazo]naftalīn-2,7-disulfonāts

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

maisījums: pentanātrija 2-[[8-[[4-hlor-6-[[4-(2-sulfonātetilsulfonil)]fenil]amino]-1,3,5-triazīn-2-il]amino-1-hidroksi-3,6-disulfonāt-2-naftalinil]azo]naftalīn-1,5-disulfonāts;

2-[[8-[[4-hlor-6-[[4-[[2-etēnil]sulfonil]fenil]amino]-1,3,5-triazīn-2-il]amino]-1-hidroksi-3,6-disulfonāt-2-naftalinil]azo]naftalīn-1,5-disulfonāts

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

dzelzs kompleksi savienojumi ar diazotēta 4-aminobenzosulfonamīda, diazotēta 3-aminobenzosulfoskābes, diazotēta 3-amino-4-hidroksibenzosulfonamīda, diazotētas 3-amino-4-hidroksi-N-fenilbenzosulfonamīda, diazotētas 5-amino-2-(fenilamino)benzosulfoskābes un resorcīna nātrija sāļiem

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīds ... %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetramīns;

diaminobenzidīns

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanils (ISO);

N-(4,6-dimetilpirimidīn-2-il)anilīns

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazīna hidrohlorīds; [1]

piperazīna dihidrohlorīds; [2]

piperazīna fosfāts [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ciprodinils (ISO);

4-ciklopropil-6-metil-N-fenilpirimidīn-2-amīns

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-dihlorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalīnamīna 2-hidroksi-2-fenilacetāts

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazīn-1-il)-benzo[d]izotiazola hidrohlorīds

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etilfenilhidrazīna hidrohlorīds

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-hloretil)(3-hidroksipropil)amonija hlorīds

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N′-hidroksi-4-nitrobenzokarboksimīdamīds

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

difenilamīna, fentiazīna, un zarotas virknes alkēnu (C8-10, galvenokārt C9) reakcijas produkts

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-hlorfenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzodiamīna dihidrohlorīds

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

hlor-N,N-dimetilformimīnija hlorīds

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijadamantāna hlorīds

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprids (ISO);

1-(6-hlorpiridīn-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidīn-2-ilidēnamīns

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoksi-6-(3-morfolīn-4-il-propoksi)-3H-hinazolīn-4-ons;

[satur < 0,5 % formamīda (EK Nr. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoksi-6-(3-morfolīn-4-il-propoksi)-3H-hinazolīn-4-ons;

[satur ≥ 0,5 % formamīda (EK Nr. 200-842-0) ]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

diizopropanolamīna un formaldehīda (1:4) reakcijas produkti

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoksipropil)-4-piperidīnamīns

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzil(S)-2-[(2′-ciānbifenil-4-ilmetil)pentanoilamino]-3-metilbutirāts

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropilamonija dihidrogenfosfāts

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetoksisilil-2-metilpropānamīns

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dihlor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluorpropoksi)anilīns

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hidroksietil)-(2-hidroksipropil)amonija acetāts

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-hlor-4-(3-fluorbenziloksi)anilīns

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hidrogenētu talalkil-C16-18)hidroksilamīns

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

maisījums: 1-[di(4-oktilfenil)aminometil]-5-metil-1H-benztriazols;

1-[di(4-oktilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benztriazols;

maisījums: N-[(5-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilīns;

N-[(4-metil-1H-benztriazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktilfenil)anilīns

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidīn-2-karbonskābes 4-ciānbenzilamīda hidrohlorīds

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

maisījums: etil-2-((4-(5,6-dihlorbenztiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoāts;

etil-2-((4-(6,7-dihlorbenztiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoāts

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

amonija (η-6-2-(2-(1,2-dikarboksilātetilamino)etilamino)butān-1,4-dioāt(4-))dzelzs(3+) monohidrāts

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkil(rapšu eļļas) bis(2-hidroksietil)amonija fluorīds

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksifenil)etil]cikloheksanola acetāts

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

nepiesātināto C18 taukskābju dimēru reakcijas produkti ar 1-piperazīnetānamīnu un taleļļu

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-diokso-2-antracēnsulfoskābes dinātrija sāls reakcijas produkti ar 2-[[3-[(4,6-dihlor-1,3,5-triazīn-2-il)etilamino]fenil]sulfonil]etilhidrogensulfāta nātrija sāļiem

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

maisījums: kālija/nātrija 4-amino-3-(4-etēnsulfonil-2-sulfonātfenilazo)-5-hidroksi-6-(5-{4-hlor-6-[4-(2-sulfonātoksietānsulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-2-sulfonātfenilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts;

kālija/nātrija 4-amino-5-hidroksi-6-(5-{4-hlor-6-[4-(2-sulfonātoksietānsulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-2-sulfonātfenilazo)-3-(2-sulfonāt-4-(2-sulfonātoksietānsulfonil)fenilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etidijbromīds;

3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridīnija bromīds

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetilbutāna amīds

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etilkarbazols;

9-etilkarbazol-3-ilamīns

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilfluanīds (ISO);

dihlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metānsulfēnamīds;

[satur < 0,1 % no masas daļiņas, kuru aerodinamiskais diametrs ir mazāks par 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidīn-2-ons;

dimetilpropilēnurīnviela

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

hinolīns

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazols (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-hlorbenzilidēn)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanols

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonazols;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dihlorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolān-4-il]metoksi]fenil]piperazīn-1-il]etanons

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazols (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-hlorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanols

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hidroksibenztriazols, bezūdens; [1]

1-hidroksibenztriazols, monohidrāts [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kālija 1-metil-3-morfolīnkarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolīnkarbonil-5-okso-2-pirazolīn-4-ilidēn)-1-propenil]pirazol-5-olāts;

[satur < 0,5 % N,N-dimetilformamīda (EK Nr 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kālija 1-metil-3-morfolīnkarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolīnkarbonil-5-okso-2-pirazolīn-4-ilidēn)-1-propenil]pirazol-5-olāts;

[satur ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamīda (EK Nr. 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jod-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazols

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetilkarbamoil)-imidazolija hlorīds

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-hlor-2-fluor-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluormetil)-1H-pirazols

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hidroksi-7-(2-aminoetil)-1,3-benztiazol-2(3H)-ona hidrohlorīds

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroksifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-ons

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metil-2,3-epoksipropil)-perhidro-2,4,6-okso-1,3,5-triazīns

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-terc-butilfenil)-6-ciano-5-[bis(etoksikarbonilmetil)karbamoiloksi]-1H-pirol[1,2-b][1,2,4] triazol-7-karbonkābes 2,6-di-terc-butil-4-metilcikloheksilesteris

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-heksildekānskābes [4-(6-tert-butil-7-hlor-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilkarbamoil]metilesteris

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-hlor-6,11-dihidro-5,5-diokso-6-metil-dibenzo[c,f][1,2]tiazepīna hidrohlorīds

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakālija 2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonātfenil)-4,5-dihidro-3-metilkarbamoil-5-oksopirazol-4-ilidēn]-3-metil-1,3-pentadiēnil)-3-metilkarbamoil-5-oksidopirazol-1-il)benzol-1,4-disulfonāts

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromfenil)-2-terc-butil-2H-tetrazols

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-hidroksi-4-metil-5-(3-metilimidazolija-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridīn-2-on)etilēndilaktāts

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

1. svarīgākais komponents (1. izomērs): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-3-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-propāna nātrija sāls;

1. svarīgākais komponents (2. izomērs): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-3-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-propāna nātrija sāls;

2. svarīgākais komponents: 2,3-bis-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-propāna nātrija sāls;

3. svarīgākais komponents: 2,3-bis-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroksi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-propāna nātrija sāls

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-il-oktadekān-2-ols

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metoksi-5-(2-metil-butoksikarbonil)fenilkarbamoil]-[2-oktadecil-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazīn-3-il]metil}imidazol-4,5-dikarboksilāts

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinātrija 2-(5-karbamoil-1-etil-2-hidroksi-4-metil-6-okso-1,6-dihidro-piridīn-3-ilazo)-4-(4-fluor-6-(4-(2-sulfoniloksi-etilsulfonil)-fenilamino)-1,3,5-triazīn-2-ilamino)benzosulfonāts

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenoksifenoksi)etoksi)piridīns

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihidroksi-2,3-dihidro-1H-indolijbromīds

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hidroksi-4-oktiloksifenil)-2H-benzotriazols

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioksopirolidīn-1-il)-9H-fluorēn-9-ilmetilkarbonāts

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidīns (ISO);

3-[(2-hlor-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitroguanidīns

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metiltiazols

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperazīns

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenil)-3-(3,4-metilēndioksi-fenoksimetil)-N-benzilpiperidīna hidrohlorīds

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenil-guanidīns

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzolmetanola monohidrohlorīds

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dions

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-deciloksazolidīn-2-ons;

4-decil-1,3-oksazolidīn-2-ons

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakālija 4-[5-[3-karboksilāt-4,5-dihidro-5-okso-1-(4-sulfonātfenil)pirazol-4-ilidēn]-3-(piperidīnkarbonil)penta-1,3-diēnilidēn]-5-hidroksi-1-(4-sulfonātfenil)pirazol-3-karboksilāts

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilopropān-tri(3-aziridinilpropanoāts);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-hlorfenilizocianāts

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilēnbis(3-hlor-2,6-di-etilfenilizocianāts)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-karboksamīds

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoksistrobīns (ISO);

(E)-2-(metoksiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamīds

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamīds (ISO);

(RS)-N-benzil-2-(α,α,α,4-tetrafluor-m-toliloksi)butiramīds

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ciazofamīds (ISO);

4-hlor-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamīds

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tiokso-1H-tetrazol-1-il)acetamīds

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetilkarbamoil-4-(2-sulfonātetil)piridīns

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetil-propānamido)]fenilazo-3-(2-hlor-5-(2-(3-pentadecilfenoksi)butilamido)anilīn)-1-(2,4,6-trihlorfenil)-2-pirazolīn-5-ons

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenilacetamīds

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-hlorfenil)glicīnamīds

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetrametil-1-oksilpiperidīn-4-il)acetamīds;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oksīdanils

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-ēn-4-ona hidrohlorīds

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-heksildeciloksi)benzamīds

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoksietil)aminoacetanilīds

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-amino)-feniltio)-5-okso-1-(2,4,6-trihlorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-hlorfenil)tetradekānamīds;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]amino}fenil)tio]-5-okso-1-(2,4,6-trihlorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-hlorfenil]tetradekānamīds

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoksietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamīds

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-hlor-N-(4-metilfenil)acetamīds

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilamino)tioacetamīda hidrohlorīds

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metildodekān-1-sulfonanilīds

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetilbutilidēn)-3-hidroksi-2-naftahidrazīds

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecil-4-metoksibenzamīds

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioksonaft[2,3-c]acridīn-6-il)benzamīds

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-hlor-1,4-fenilēn)bis(3-oksobutānamīds)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimetil-2,4-dioksooksazolidīn-3-il)-4,4-dimetil-3-okso-N-(2-metoksi-5-oktadekanoilaminofenil)pentānskābes amīds

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoksi-etil)-amino]-2-(6-brom-2-metil-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenil]acetamīds

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decil-4-nitrobenzamīds

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butānamīds

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoksipropil)-1,1-diokso-1,2,4-benzotiadiazīn-3-il]-5′-terc-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-diokso-1,3-oksazolidīn-3-il)-2′-[(2-etilheksil)tio]acetanilīds

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]acetamīds

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoksi-N,N-dimetilacetamīds

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

1-hidroksi-4-(β-(4-(1-hidroksi-3,6-disulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoksi)etoksi)-N-dodecil-2-naftamīda dinātrija sāls

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

maisījums: kālija N-[3-(dimetiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktāna sulfonamidāts;

N-[3-(dimetiloksidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktāna sulfonamīds

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hidroksi-oktadekamīd-N-metilēn]-benzols

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

maisījums: N,N′-etān-1,2-diilbis(heksānamīds);

12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil]oktadekānamīds;

N,N′-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekānamīds)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hidroksioktadekānskābes reakcijas produkti ar 1,3-benzodimetānamīnu un heksametilēndiamīnu

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

maisījums: 2,2′-[(3,3′-dihlor[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-okso-butānamīds;

2-[[3,3′-dihlor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-okso-butānamīds;

2-[[3,3′-dihlor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oksopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-karboksilfenil)-3-okso-butānamīds

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

maisījums: N-[5-[bis-(2-metoksi-etil)-amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)-fenil]-acetamīds;

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]-acetamīds

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metilēndi-4,1-fenilēn)bis[N′-oktilurīnviela]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

maisījums: 1,2-dimetilpropilidēndihidroperoksīds;

dimetil-1,2-benzodikarboksilāts

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakāze

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


1C PIELIKUMS

Svītro I pielikuma ierakstus ar šādu numuru:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.