8.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 155/11


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS

(2009. gada 18. jūnijs)

par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 155/02

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 149. panta 4. punktu un 150. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu iedzīvotāju personisko un profesionālo attīstību, kā arī konkurētspēju, nodarbinātību un sociālo kohēziju Kopienā, ir būtiski attīstīt un atzīt viņu zināšanas, prasmes un kompetences. Šajā ziņā tam būtu jāveicina darba ņēmēju un izglītojamo personu pārrobežu mobilitāte un Eiropas darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma prasību apmierināšana. Tāpēc Kopienas līmenī būtu jāveicina un jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un tās pieejamība visiem, kā arī formālās, neformālās un informālās mācībās indivīdu sasniegto mācību rezultātu pārnešana, atzīšana un uzkrāšana.

(2)

Eiropadomes Lisabonas sanāksmē 2000. gadā secināja, ka kvalifikāciju lielākai pārredzamībai un mūžizglītībai vajadzētu būt diviem galvenajiem komponentiem, kas nepieciešami, lai Kopienas izglītības un apmācības sistēmas pielāgotu zināšanu sabiedrības prasībām un augstāka līmeņa un kvalitatīvākas nodarbinātības vajadzībām. Turklāt Eiropadomes Barselonas sanāksmē 2002. gadā uzsvēra pārredzamības un atzīšanas metožu uzlabošanas svarīgumu profesionālajā izglītībā un apmācībā (“PIA”).

(3)

PIA sistēmas, kas ir viena no galvenajām mūžizglītības jomām, ir tieši saistīta ar vispārējo un augstāko izglītību un ar katras dalībvalsts nodarbinātības un sociālo politiku. Tā kā šai sistēmai ir starpnozaru ietekme, tā ne tikai sekmē Eiropas ekonomikas konkurētspēju un apmierina darba tirgus vajadzības, bet arī veicina sociālo kohēziju, vienlīdzību un iedzīvotāju līdzdalību un iesaistīšanos.

(4)

Padomes 2002. gada 19. decembra Rezolūcijā par ciešākas sadarbības veicināšanu profesionālās izglītības un apmācības jomā Eiropā (4) (“Kopenhāgenas process”) un Padomes un Komisijas 2004. gada Kopīgajā starpposma ziņojumā par 2010. gada darba programmas izglītībai un apmācībai īstenošanu (5) uzsvērta kredītpunktu pārneses sistēmas nozīme profesionālajā izglītībā un apmācībā, savukārt Padomes un Komisijas 2008. gada kopīgajā progresa ziņojumā (6) ir uzsvērta vajadzība pastiprināt centienus, lai uzlabotu PIA kvalitāti un pievilcību.

(5)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2004. gada 15. novembra secinājumos par turpmākām prioritātēm ciešākai sadarbībai profesionālās izglītības un apmācības jomā Eiropā par prioritāti atzina Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas PIA izstrādi un īstenošanu, kas izglītojamajām personām, pārejot no vienas profesionālās apmācības sistēmas uz citu, ļautu balstīties uz savā mācību ceļā iegūtajiem sasniegumiem.

(6)

Šā ieteikuma mērķis ir radīt Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai (“ECVET”), kas paredzēta, lai atvieglotu indivīdu, kuri cenšas iegūt kvalifikāciju, pārbaudītu mācību rezultātu pārnešanu, atzīšanu un uzkrāšanu. Tas uzlabos vispārēju izpratni par iedzīvotāju mācību rezultātiem, kā arī šo rezultātu pārredzamību, starpvalstu mobilitāti un pārnesamību gan starp dalībvalstīm, gan, attiecīgos gadījumos, pašās dalībvalstīs, veidojot pārrobežu mūžizglītības telpu, kā arī valsts līmenī sekmēs kvalifikāciju mobilitāti un pārnesamību darba tirgū un starp dažādām ekonomikas nozarēm; turklāt tiks attīstīta un pastiprināta Eiropas mēroga sadarbība vispārējās un profesionālās izglītības jomā.

(7)

ECVET pamatā vajadzētu būt principiem un tehniskajām specifikācijām, kas izklāstītas II pielikumā. Turklāt tās pamatā vajadzētu būt kopējiem kvalitātes nodrošināšanas principiem, kas izklāstīti Padomes 2004. gada 28. maija Secinājumos par kvalitātes nodrošināšanu profesionālās izglītības un apmācību jomā un Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumā (2009. gada 18. jūnijs) par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām (7).

(8)

ECVET ir piemērojama visiem mācību rezultātiem, kādus principā iespējams sasniegt dažādos izglītības un mācību ceļos visos izglītības līmeņos saistībā ar Eiropas kvalifikāciju sistēmu mūžizglītībai (“EQF”) un pēc tam pārnest un atzīt. Tāpēc šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu un darbinieku un izglītojamo nodarbinātības iespēju, atvērtību mobilitātei un sociālās integrācijas palielināšanu. Ar to jo īpaši atvieglos elastīgu un individualizētu ceļu izstrādi, kā arī ļaus apliecināt tos mācību rezultātus, kuri iegūti neformālajās un informālajās mācībās.

(9)

Pārredzamiem kvalitātes nodrošināšanas principiem, informācijas apmaiņai un partnerību veidošanai starp kompetentajām institūcijām kvalifikācijas piešķiršanai, profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem un citām atbilstošajām ieinteresētajām personām būtu jāpalīdz veidot savstarpēju uzticību un būtu jāveicina šā ieteikuma īstenošana.

(10)

Šim ieteikumam būtu jāatvieglo PIA izmantoto kredītpunktu sistēmu un augstākās izglītības sektorā izmantotās Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (“ECTS”) savienojamība, salīdzināmība un papildināmība, tādējādi veicinot izglītības un apmācības līmeņu lielāku pārredzamību saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

(11)

Pārbaudītu neformālu un informālu mācību rezultātu apstiprināšana jāveicina saskaņā ar Padomes 2004. gada 28. maija Secinājumiem par kopējiem Eiropas principiem oficiāli neatzītu un nereģistrētu mācību identificēšanai un apstiprināšanai.

(12)

Šis ieteikums papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu (2008. gada 23. aprīlis) par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (8), kurā dalībvalstīm ieteikts veicināt ciešu saikni starp EQF un pašreizējām vai turpmākām Eiropas sistēmām saistībā ar kredītpunktu pārnešanu un uzkrāšanu augstākajā izglītībā un PIA. EQF galvenais mērķis ir uzlabot jau iegūto kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību un pārnesamību, savukārt ECVET mērķis ir atvieglot indivīdu mācību rezultātu pārnešanu, atzīšanu un uzkrāšanu to ceļā uz kvalifikācijas iegūšanu.

(13)

Šajā ieteikumā ņemts vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2241/2004/EK (2004. gada 15. decembris) par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass) (9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2006. gada 18. decembris) par pārrobežu mobilitāti Kopienā izglītības un apmācības nolūkā – Eiropas mobilitātes kvalitātes harta (10).

(14)

Ar šo ieteikumu būtu jāveicina vietējo un reģionālo kompetento iestāžu iesaistīšanās vajadzības gadījumā valsts vai citu kvalifikāciju sistēmu savienošanā ar ECVET.

(15)

Šim ieteikumam nevajadzētu skart Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (11), ar ko piešķir tiesības un uzliek pienākumus gan attiecīgajai valsts iestādei, gan migrantiem. ECVET izmantošana nedrīkstētu ietekmēt piekļuvi darba tirgum, ja profesionālā kvalifikācija ir atzīta saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Turklāt ECVET nedod pilsoņiem jaunas tiesības saņemt mācību rezultātu vai kredītpunktu automātisku atzīšanu.

(16)

Atbilstoši Līguma 149. un 150. pantam ECVET ieviešana un īstenošana ir brīvprātīga, un tāpēc to var veikt tikai saskaņā ar esošajiem valstu normatīvajiem aktiem.

(17)

Ņemot vērā to, ka šā ieteikuma mērķus – proti, atbalstīt un papildināt dalībvalstu rīcību, veicināt sadarbību starp tām, palielināt pārskatāmību un sekmēt mobilitāti un mūžizglītību – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka mēroga vai iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā ieteikumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai, ciktāl tas neaizstāj un nenosaka valsts kvalifikāciju sistēmas un/vai kvalifikācijas un/vai valstu kredītpunktu sistēmas, nenosaka īpašus mācību rezultātus vai indivīda kompetences, un tā mērķis nav kvalifikācijas sistēmas sadalīt sīkāk vai saskaņot,

AR ŠO IESAKA DALĪBVALSTĪM:

1)

veicināt I un II pielikumā izklāstīto Eiropas kredītsistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai (“ECVET”) visos EQF līmeņos ar atsauci uz PIA kvalifikācijām, lai atvieglotu pārrobežu mobilitāti un mācību rezultātu atzīšanu PIA, kā arī pārrobežu mūžizglītību;

2)

izveidot vajadzīgos apstākļus un pieņemt pasākumus, lai no 2012. gada saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi un pamatojoties uz izmēģināšanu un pārbaudēm, pakāpeniski varētu ieviest un izmantot ECVET nolūkā pārnest, atzīt un uzkrāt indivīdu mācību rezultātus, kas sasniegti formālās mācību sistēmās un, vajadzības gadījumā, neformālās un informālās mācībās;

3)

atbalstīt tādu valstu un Eiropas partnerību un sadarbības tīklu veidošanu, kas paredzēti ECVET izmēģināšanai, īstenošanai un veicināšanai, iesaistot iestādes, kas atbildīgas par diplomu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu jomu, PIA sniedzējus, sociālos partnerus un citas ieinteresētās personas;

4)

nodrošināt, ka ieinteresētajām personām un indivīdiem PIA jomā ir piekļuve informācijai un norādījumiem attiecībā uz ECVET izmantošanu, vienlaikus veicinot informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Turklāt nodrošināt, ka kompetentās iestādes pienācīgi publisko ECVET piemērošanu kvalifikācijām un ka ar to saistītajos Europass dokumentos, ko izdod kompetentās iestādes, ir precīzi formulēta attiecīgā informācija;

5)

izmantojot ECVET, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi piemērot kopējos PIA kvalitātes nodrošināšanas principus, kuri izklāstīti Padomes 2004. gada 28. maija Secinājumos par kvalitātes nodrošināšanu profesionālajā izglītībā un apmācībā, jo īpaši attiecībā uz mācību rezultātu pārbaudi, apstiprināšanu un atzīšanu;

6)

nodrošināt, ka saskaņā ar katras dalībvalsts tiesību aktiem, struktūrām un prasībām atbilstošos līmeņos ir darbotiesspējīgi koordinācijas un uzraudzības mehānismi, lai garantētu ECVET īstenošanai veikto iniciatīvu kvalitāti, pārredzamību un konsekvenci.

APSTIPRINA KOMISIJAS NOLŪKUS:

1)

atbalstīt dalībvalstis 1. līdz 6. punktā minēto uzdevumu izpildē un ECVET principu un tehnisko specifikāciju izmantošanā kā tie izklāstīti II pielikumā, jo īpaši atvieglojot pārbaudi, sadarbību, savstarpēju mācīšanos un reklāmu, kā arī, uzsākot informatīvus un konsultāciju pasākumus un vienlaikus nodrošinot, lai norādījumu materiāls būtu pieejams visiem interesentiem;

2)

sadarbībā ar dalībvalstīm, valstu un Eiropas ekspertiem un lietotājiem izstrādāt lietotāju rokasgrāmatas un instrumentus, un pieņemt attiecīgos Europass dokumentus; sadarbībā ar PIA un augstākās izglītības ekspertiem un lietotājiem Eiropas un dalībvalstu mērogā vairot specializētas zināšanas, lai uzlabotu ECVET un augstākās izglītības sektorā izmantotās ECTS salīdzināmību un papildināmību, un regulāri sniegt informāciju par ECVET īstenošanu;

3)

veicināt Eiropas ECVET tīklu un kopā ar dalībvalstīm piedalīties tajā, iesaistot attiecīgās PIA ieinteresētās personas un valstu kompetentās iestādes, kas piedalās Eiropas ECVET sadarbības tīklā, lai izplatītu un atbalstītu ECVET dalībvalstīs un lai izveidotu ilgtspējīgu platformu informācijas un pieredzes apmaiņai starp dalībvalstīm; uz šā tīkla pamata izveidot ECVET lietotāju grupu, lai dotu ieguldījumu lietotāju rokasgrāmatas atjaunināšanā un veicinātu sadarbības procesa kvalitāti un sadarbības procesa vispārējo saskaņotību ECVET īstenošanai;

4)

uzraudzīt un sekot līdzi veiktajiem pasākumiem, tostarp izmēģināšanai un pārbaudēm, jo īpaši atjauninot norādījumu materiālu, un pēc šā pasākuma pārbaudes un novērtēšanas, kas veikta sadarbībā ar dalībvalstīm, līdz 2014. gada 18. jūnijam ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei par iegūto pieredzi un turpmāko ietekmi, un, ja nepieciešams, par šā ieteikuma iespējamo pārskatīšanu un pielāgošanu, ietverot pielikumu un norādījumu materiālu atjaunināšanu sadarbībā ar dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā.

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Štefan FÜLE


(1)  OV C 100, 30.4.2009., 140. lpp.

(2)  OV C 325, 19.12.2008., 48. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 11. maija Lēmums.

(4)  OV C 13, 18.1.2003., 2. lpp.

(5)  OV C 104, 30.4.2004., 1. lpp.

(6)  OV C 86, 5.4.2008., 1. lpp.

(7)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(8)  OV C 111, 6.5.2008, 1. lpp.

(9)  OV L 390, 31.12.2004., 6. lpp.

(10)  OV L 394, 30.12.2006., 5. lpp.

(11)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.


I PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS

Šajā ieteikumā lietotas šādas definīcijas:

a)

“kvalifikācija” ir oficiāls pārbaudes un atzīšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta iestāde konstatē, ka indivīds ir sasniedzis mācību rezultātus atbilstoši konkrētiem standartiem;

b)

“mācību rezultāti” ir atzinumi par to, ko izglītojamais zina, izprot un spēj darīt pēc mācību procesa pabeigšanas, un tie ir definēti zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē;

c)

“mācību rezultātu vienība” (vienība) ir kvalifikācijas sastāvdaļa, ko veido saskaņots zināšanu, prasmju un kompetences kopums, ko iespējams pārbaudīt un apstiprināt;

d)

“mācību rezultātu kredītpunkti” (kredītpunkti) ir indivīda tādu mācību rezultātu kopums, kas ir pārbaudīti un kurus var uzkrāt kvalifikācijas iegūšanai vai pārnest uz citām mācību programmām vai kvalifikācijām;

e)

“kompetentā iestāde” ir iestāde, kas atbild par kvalifikāciju izstrādi un piešķiršanu vai vienību atzīšanu vai citām ar ECVET saistītām funkcijām, piemēram, ECVET kredītpunktu piešķiršanu kvalifikācijām un vienībām, mācību rezultātu pārbaudi, apstiprināšanu un atzīšanu saskaņā ar iesaistīto valstu noteikumiem un praksēm;

f)

“mācību rezultātu pārbaude” ir metodes un procesi, kas izmantoti, lai novērtētu līmeni, kādā mācību procesā iesaistītais faktiski ieguvis noteiktas zināšanas, prasmes un kompetenci;

g)

“mācību rezultātu apstiprināšana” ir apstiprināšanas process, kas apliecina, ka noteikti pārbaudītie mācību rezultāti, ko sasniedzis izglītojamais, atbilst konkrētiem rezultātiem, kas var būt prasīti attiecībā uz vienību vai kvalifikāciju;

h)

“mācību rezultātu atzīšana” ir oficiāli sasniegto mācību rezultātu apliecināšanas process, piešķirot vienības vai kvalifikācijas;

i)

ECVET kredītpunkti” ir skaitlisks mācību rezultātu vispārējais atspoguļojums kvalifikācijā un vienību īpatsvara skaitlisks atspoguļojums attiecība uz kvalifikāciju.


II PIELIKUMS

ECVET — PRINCIPI UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

ECVET ir tehnisks pamats, lai pārnestu, atzītu un vajadzības gadījumā uzkrātu indivīdu mācību rezultātus kvalifikācijas ieguves nolūkā. ECVET instrumenti un metodika ietver kvalifikācijas aprakstu, kas izteikts ar mācību rezultātu vienībām saistītos kredītpunktos, pārneses un uzkrāšanas procesu un papildu dokumentus, piemēram, mācību līgumus, atzīmju lapu izrakstus un ECVET lietotāju rokasgrāmatas.

ECVET ir paredzēta, lai saskaņā ar valsts tiesību aktiem un saistībā ar mobilitāti atvieglotu mācību rezultātu atzīšanu kvalifikācijas iegūšanas nolūkā. Būtu jāatzīmē, ka ECVET nedod pilsoņiem nekādas jaunas tiesības saņemt automātisku mācību rezultātu vai kredītpunktu atzīšanu. Tās piemērošana konkrētai kvalifikācijai atbilst tiesību aktiem un noteikumiem, kas ir spēkā dalībvalstīs, un ir balstīta uz šādiem principiem un tehniskajām specifikācijām:

1.   Mācību rezultātu vienības

Vienība ir kvalifikācijas sastāvdaļa, ko veido saskaņots zināšanu, prasmju un kompetences kopums, ko iespējams pārbaudīt un apstiprināt ar attiecīgu ECVET kredītpunktu skaitu. Kvalifikācija faktiski ietver vairākas vienības un to veido viss vienību kopums. Tādējādi izglītojamais var iegūt kvalifikāciju, uzkrājot nepieciešamās vienības, kas iegūtas dažādās valstīs un dažādu veidu mācībās (formālajā izglītībā un, attiecīgā gadījumā, neformālajās un informālajās mācībās), vienlaikus ievērojot valsts tiesību aktus attiecībā uz vienību uzkrāšanu un mācību rezultātu atzīšanu.

Vienībām, kas veido kvalifikācijas, jābūt:

aprakstītām, izmantojot skaidrus un saprotamus terminus, atsaucoties uz tajā ietvertajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm;

izveidotām un organizētām saskaņotā veidā attiecībā uz vispārējo kvalifikāciju;

izveidotām tā, lai varētu atsevišķi pārbaudīt un apstiprināt vienībā ietvertos mācību rezultātus.

Vienība var būt attiecināta uz vienu konkrētu kvalifikāciju vai kopēja vairākām kvalifikācijām. Paredzamos mācību rezultātus, kas veido vienību, var iegūt neatkarīgi no tā, kur vai kā tie iegūti. Tādējādi vienību nedrīkst sajaukt ar formālās izglītības mācību programmas vai apmācības sastāvdaļu.

Noteikumus un procedūras mācību rezultātu vienību raksturlielumu definēšanai un vienību kombinēšanai un uzkrāšanai noteiktas kvalifikācijas iegūšanai nosaka kompetentās institūcijas un apmācības procesā iesaistītie partneri saskaņā ar valsts vai reģiona noteikumiem.

Vienības specifikācijās jābūt:

vispārējam vienības nosaukumam;

vispārējam tās kvalifikācijas (vai kvalifikāciju) nosaukumam, uz kuru attiecīgā gadījumā attiecas vienība;

atsaucei uz kvalifikāciju atbilstoši EQF līmenim, ja vajadzīgs, valsts kvalifikācijas sistēmas (“VKS”) līmenim, vai ar ECVET kredītpunktiem, kas saistīti ar kvalifikāciju;

vienībā ietvertajiem mācību rezultātiem;

procedūrām un kritērijiem šo mācību rezultātu pārbaudei;

ar vienību saistītajiem ECVET kredītpunktiem;

ja vajadzīgs, vienības derīguma termiņam laika izteiksmē.

2.   Mācību rezultātu pārnešana un uzkrāšana, ECVET partnerības

Izmantojot ECVET, pārbauda mācību rezultātu vienības, kas sasniegtas vienā mācību sistēmā, un pēc sekmīgas pārbaudes pārnes tās uz citu mācību sistēmu. Šajā otrajā mācību sistēmā tās kā daļu no attiecīgās kvalifikācijas prasībām, ko vēlas iegūt persona, apstiprina un atzīst kompetenta iestāde. Mācību rezultātu vienības tad var uzkrāt šīs kvalifikācijas iegūšanai saskaņā ar valsts vai reģiona noteikumiem. Procedūras un pamatnostādnes mācību rezultātu vienību novērtēšanai, apstiprināšanai, uzkrāšanai un atzīšanai izstrādā attiecīgās kompetentās iestādes un apmācības procesā iesaistītie partneri.

Uz ECVET balstīta un formālās izglītības sistēmās sasniegtu mācību rezultātu pārnešanai izmantotā kredītpunktu pārnešana jāatvieglo, izveidojot partnerības un sadarbības tīklus, iesaistot kompetentās iestādes, no kurām katra ir pilnvarota savā mācību sistēmā piešķirt kvalifikācijas vai vienības vai piešķirt kredītpunktus par sasniegtajiem mācību rezultātiem to pārnešanai un apstiprināšanai.

Partnerību izveides mērķis ir:

nodrošināt starp partneriem vispārīgu sadarbības struktūru, kas noteikta saprašanās memorandā (“SM”), ar kura palīdzību tiek izveidota savstarpēja uzticēšanās;

palīdzēt partneriem konkrētas kārtības izstrādāšanā izglītojamo kredītpunktu pārnešanai.

SM jāapstiprina, ka partneri:

pieņem viens otra kā kompetentās iestādes statusu;

pieņem viens otra kvalitātes nodrošināšanas, pārbaudes, apstiprināšanas un atzīšanas kritērijus un procedūras kā atbilstošas kredītpunktu pārnešanas mērķiem;

vienojas par partnerības darbības nosacījumiem, piemēram, mērķiem, termiņu un kārtību SM pārskatīšanai;

vienojas par kredītpunktu pārnešanai atbilstošo kvalifikāciju salīdzināmību, izmantojot EQF noteiktos atsauces līmeņus;

apzina citus dalībniekus un kompetentās iestādes, kas var būt iesaistītas attiecīgajā procesā, un to funkcijās.

Lai piemērotu ECVET mācību rezultātiem, kas iegūti neformālās un informālās mācībās vai ārpus saprašanās memorandā noteiktajām sistēmām, kompetentajai iestādei, kura pilnvarota piešķirt kvalifikācijas, vienības vai kredītpunktus, jāizveido procedūras un mehānismi šo mācību rezultātu apzināšanai, apstiprināšanai un atzīšanai, piešķirot atbilstošas vienības un ar tām saistītos ECVET kredītpunktus.

3.   Studiju līgums un personīgā protokola kopija

Lai piemērotu kredītpunktu pārnešanu, kurā iesaistīti divi partneri un konkrēts mobils izglītojamais, abas apmācībā un apstiprināšanā iesaistītās kompetentās iestādes un izglītojamais saistībā ar SM noslēdz mācību līgumu. Šajā līgumā:

jānošķir kompetentā “mītnes” un “uzņemošā” iestāde (1);

jānosaka konkrēti mobilitātes laikposma nosacījumi, piemēram, izglītojamās personas identitāte, mobilitātes laikposms, paredzamie mācību rezultāti un ar tiem saistītie ECVET kredītpunkti.

Studiju līgumā jānosaka, ka tad, ja izglītojamais būs sasniedzis paredzētos mācību rezultātus un tos pozitīvi novērtējusi “uzņemošā” iestāde, “mītnes” iestādei saskaņā ar kompetentās iestādes izstrādātajiem noteikumiem un procedūrām tie ir jāapstiprina un jāatzīst par daļu no prasībām kvalifikācijas iegūšanai.

Kredītpunktu pārnešana starp partneriem var attiekties uz mācību rezultātiem, kas sasniegti saistībā ar formālu, vai, attiecīgā gadījumā, neformālu izglītību vai informālām mācībām. Tādējādi par sasniegtajiem rezultātiem piešķirto kredītpunktu pārnešana notiek trīs posmos:

“uzņemošā” iestāde pārbauda sasniegtos mācību rezultātus un izglītojamajai personai piešķir kredītpunktus. Sasniegtie mācību rezultāti un attiecīgie ECVET kredītpunkti tiek ierakstīti izglītojamās personas “personīgajā protokola kopijā” (2);

“mītnes” iestāde apstiprina kredītpunktus kā derīgu ierakstu par izglītojamās personas sasniegumiem;

pēc tam “mītnes” iestāde atzīst iegūtos mācību rezultātus. Atzīšanas rezultātā var piešķirt vienības un attiecīgos ECVET kredītpunktus saskaņā ar “mītnes” sistēmas noteikumiem.

Apstiprināšana un atzīšana, ko veic kompetentā “mītnes” iestāde, ir atkarīga no veiksmīgas mācību rezultātu pārbaudes, ko veic kompetentā “uzņemošā” iestāde saskaņā ar savstarpēji noteiktajām procedūrām un kvalitātes nodrošināšanas kritērijiem.

4.    ECVET kredītpunkti

ECVET kredītpunkti sniedz papildu informāciju par kvalifikācijām un vienībām skaitliskā izteiksmē. Tiem nav neatkarīgas vērtības no konkrētajai kvalifikācijai iegūtajiem mācību rezultātiem, uz kuriem tie attiecas, un tie atspoguļo mācību rezultātus un uzkrātās vienības. Lai nodrošinātu vienotu pieeju ECVET kredītpunktu izmantošanai, piemēro metodi, saskaņā ar kuru piešķir 60 kredītpunktus par mācību rezultātiem, ko paredzēts sasniegt oficiālā pilna laika PIA laikā gadā.

Kredītpunktu piešķiršana ECVET sistēmā parasti notiek divos posmos: ECVET piešķir vispirms kvalifikācijai kopumā un tad tās vienībām. Konkrētajai kvalifikācijai kā atsauci pieņem vienu formālo mācību sistēmu un, pamatojoties uz vienošanos, šai kvalifikācijai piešķir kopējo kredītpunktu skaitu. No šā kopējā skaita katrai vienībai piešķir ECVET kredītpunktus atbilstoši īpatsvaram, kāds tām ir kvalifikācijā.

Kvalifikācijām, kurām nav atsauces uz formālu mācību sistēmu, ECVET kredītpunktus var piešķirt, tos aprēķinot salīdzinājumā ar citu kvalifikāciju, kurai ir atsauce uz formālu mācību sistēmu. Lai noteiktu kvalifikāciju salīdzināmību, kompetentajai iestādei būtu jāatsaucas uz atbilstošu EQF līmeni vai, iespējams, valsts kvalifikācijas sistēmas līmeni vai uz līdzību ar mācību rezultātiem cieši saistītā profesionālā jomā.

Mācību rezultātu vienību īpatsvars attiecībā uz kvalifikāciju jānosaka saskaņā ar šādiem kritērijiem vai to kombināciju:

mācību rezultātu, kas veido vienību līdzdalībai darba tirgū, salīdzinošais nozīmīgums pārejai uz citiem kvalifikācijas līmeņiem vai attiecībā uz sociālo integrāciju;

mācību rezultātu, kas veido vienību, sarežģītība, joma un apjoms;

pūles, kas jāpieliek izglītojamajai personai, lai iegūtu vienībai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

Konkrētas vienības, kas kopīga vairākām kvalifikācijām, ECVET kredītpunktos izteiktais īpatsvars var būt atšķirīgs attiecībā uz dažādām kvalifikācijām.

ECVET kredītpunktu piešķiršanas sistēma parasti ir daļa no kvalifikāciju un vienību izstrādes. Tos izstrādā kompetentā iestāde, kas atbild par kvalifikācijas izstrādi un uzturēšanu, vai iestāde, kas īpaši pilnvarota šā uzdevuma veikšanai. Valstīs, kur jau ir valsts kredītpunktu sistēma, attiecīgās kompetentās iestādes nosaka kārtību valsts kredītpunktu pārrēķināšanai ECVET kredītpunktos.

Kvalifikācijas vai vienības veiksmīgas iegūšanas rezultātā tiek piešķirti ar to saistītie ECVET kredītpunkti, neatkarīgi no faktiskā laika, kas nepieciešams to iegūšanai.

Parasti vienību pārnešana ir saistīta ar attiecīgo ECVET kredītpunktu pārnešanu, lai tos iekļautu, kad pārnestie mācību rezultāti tiek atzīti saskaņā ar valsts vai reģiona noteikumiem. Kompetentās iestādes ziņā ir, ja nepieciešams, no jauna apsvērt vai ņemt vērā ECVET kredītpunktus, ja šim mērķim noteiktie noteikumi un metodikas ir pārredzami un balstīti uz kvalitātes nodrošināšanas principiem.

Jebkādām kvalifikācijām un ar tām saistītām vienībām, kas iegūtas neformālās vai informālās mācībās, kam nevar noteikt atsauci uz formālu mācību sistēmu, kā atsauci izmanto tos pašus ECVET kredītpunktus, ja tiek sasniegti tādi paši mācību rezultāti.


(1)  “Mītnes” iestāde ir iestāde, kas apstiprinās un atzīs izglītojamā sasniegtos mācību rezultātus. “Uzņemošā” iestāde ir iestāde, kas nodrošina apmācību attiecīgo mācību rezultātu sasniegšanai un pārbauda sasniegtos mācību rezultātus.

(2)  Personīgā protokola kopija ir dokuments, kur atspoguļoti pārbaudītie izglītojamo personu mācību rezultāti un piešķirtās vienības un ECVET kredītpunkti.