14.1.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/52


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2008. gada 19. decembris)

par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8625)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, maltiešu, portugāļu, slovēņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(2009/23/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 211. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 106. panta 2. punktu dalībvalstis var emitēt monētas, kuru emisijas daudzums jāapstiprina Eiropas Centrālajai bankai.

(2)

Padome saskaņā ar Līguma 106. panta 2. punkta otro teikumu šajā jomā ir pieņēmusi saskaņošanas pasākumus, kas izklāstīti Padomes 1998. gada 3. maija Regulā (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (1).

(3)

Saskaņā ar 11. pantu Padomes 1998. gada 3. maija Regulā (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (2) monētām euro un centu denominācijā, ja tās atbilst denominācijām un tehniskajiem datiem, ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visās “iesaistītajās” dalībvalstīs, kā tas noteikts minētajā regulā.

(4)

Saskaņā ar ierasto praksi iesaistītajās dalībvalstīs apgrozībai paredzētās euro monētas, tostarp piemiņas monētas, jālaiž apgrozībā pēc to nominālvērtības. Tas tomēr neizslēdz iespēju, ka neliela daļa no emitēto monētu kopapjoma tiek pārdota par augstāku cenu, ja saražotajām monētām ir īpaša kvalitāte vai tās ir īpašā iepakojumā.

(5)

Euro monētas ir apgrozībā ne tikai to emisijas dalībvalstī, bet visā euro zonā, kā arī ārpus tās. Šajā kontekstā uz euro monētas valsts puses jābūt skaidrai norādei par emisijas dalībvalsti, lai šīs monētas lietotāji bez grūtībām varētu identificēt emisijas dalībvalsti.

(6)

Euro monētām ir kopīga “Eiropas puse” un atšķirīga valsts puse. Euro monētu kopīgajā Eiropas pusē ir norādīts gan vienotās valūtas nosaukums, gan monētas denominācija. Valsts pusē nav jāatkārto ne vienotās valūtas nosaukums, ne monētas denominācija.

(7)

Euro monētu valsts puses dizainparaugus izvēlas katra iesaistītā dalībvalsts, bet dizainparaugs pilnībā jāaptver divpadsmit Eiropas Savienības karoga zvaigznēm.

(8)

Iesaistītajām dalībvalstīm jāievēro kopīgi noteikumi attiecībā uz izmaiņām euro monētu valsts pusē. Apgrozībai paredzēto parasto euro monētu valsts puses dizainparaugi principā nebūtu jāmaina, izņemot gadījumus, ja mainās uz monētas attēlotais vai minētais valsts vadītājs.

(9)

Piemiņas monētas ir īpašas monētas, kuras paredzēts laist apgrozībā un kurām parasto valsts dizainparaugu aizstāj ar atšķirīgu valsts dizainparaugu, lai pieminētu kādu īpašu elementu. Šādam nolūkam vispiemērotākā denominācija ir divu euro monēta, galvenokārt monētas lielā diametra un tās tehnisko parametru dēļ, kas piedāvā pienācīgu aizsardzību pret viltošanu.

(10)

Emitējot apgrozībai paredzētās piemiņas euro monētas, to atceres objektiem jābūt svarīgiem valsts vai Eiropas mērogā, jo šādas monētas paredzēts laist apgrozībā visā euro zonā. Mazāk svarīgi notikumi jāsvin, emitējot euro kolekcijas monētas, kuras nav paredzēts laist apgrozībā un kuras vajadzētu viegli atšķirt no apgrozībai paredzētajām euro monētām. Uz visu iesaistīto dalībvalstu kopīgi emitētajām piemiņas euro monētām jāattēlo tikai tādi elementi, kuriem ir īpaša nozīme Eiropas mērogā.

(11)

Līdz šim noteiktais ierobežojums, kas ļauj emisijas dalībvalstij emitēt apgrozībai paredzētu piemiņas euro monētu vienu reizi gadā, ir darbojies labi, un šāda kārtība jāievēro arī turpmāk, sniedzot papildu iespēju visām iesaistītajām dalībvalstīm kopīgi emitēt apgrozībai paredzētu piemiņas euro monētu. Turklāt dalībvalstis var emitēt apgrozībai paredzētu piemiņas euro monētu, ja valsts vadītāja vakance ir brīva uz pagaidu laiku vai šādus pienākumus pilda pagaidu vadītājs.

(12)

Ir jānosaka konkrēti apjoma ierobežojumi apgrozībai paredzēto piemiņas monētu emisijai, lai nodrošinātu, ka šādas monētas aizvien veido procentuāli nelielu daļu no kopējā apgrozībā esošā divu euro monētu kopskaita. Vienlaikus saskaņā ar minētajiem apjoma ierobežojumiem jāļauj emitēt pietiekams monētu apjoms, lai nodrošinātu efektīvu piemiņas monētu apgrozību.

(13)

Tā kā euro monētas ir apgrozībā visā euro zonā, to valsts dizainparauga pazīmes ir kopīgas ieinteresētības jautājums. Emisijas dalībvalstis cita citu informē par jaunajām valsts pusēm pietiekamu laiku pirms plānotās emisijas dienas. Šajā nolūkā emisijas dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai savi euro monētu dizainparaugu projekti, lai tā verificētu to atbilstību šim ieteikumam.

(14)

Lai ņemtu vērā dalībvalstu dažādās prakses un vēlmes šajā jomā, šajā ieteikumā ietvertās pamatnostādnes ir apspriestas ar dalībvalstīm.

(15)

Kopiena ir noslēgusi monetāros nolīgumus ar Monako Firstisti, Sanmarīno Republiku un Vatikāna Pilsētvalsti, ar ko tām tiek dotas tiesības emitēt noteiktus daudzumus euro monētu. Kopējās pamatnostādnes attiecas arī uz apgrozībai paredzētām monētām, ko emitē iepriekšminētās valstis.

(16)

Šā ieteikuma pārskatīšana jāveic pirms 2015. gada beigām, lai noteiktu, vai pamatnostādnēs jāveic izmaiņas.

(17)

Ar šo ieteikumu jāaizstāj Komisijas 2003. gada 29. septembra Ieteikums par vispārpieņemto praksi, veicot izmaiņas apgrozībā laisto euro monētu aversa valsts puses dizainparaugos (3), un Komisijas 2005. gada 3. jūnija Ieteikums par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu valsts pusēm (4),

AR ŠO IESAKA.

1.   Euro monētu laišana apgrozībā

Apgrozībai paredzētās euro monētas jālaiž apgrozībā pēc to nominālvērtības. Tas neizslēdz to, ka neliela daļa no emitēto monētu apjoma tiek pārdota par augstāku cenu, ja to var pamatot ar īpašu kvalitāti vai iepakojumu.

2.   Emisijas dalībvalsts identifikācija

Uz visu denomināciju apgrozībai paredzēto euro monētu valsts pusēm ir norāde par emisijas dalībvalsti, proti, dalībvalsts nosaukums vai tā saīsinājums.

3.   Valūtas nosaukuma un denominācijas neatkārtošana

1.

Apgrozībai paredzēto euro monētu valsts pusē neatkārto norādes ne par monētas denomināciju vai tās daļu, ne arī par vienotās valūtas vai tās apakšvienības nosaukumu, ja vien šādu norāžu pamatā nav atšķirīga alfabēta lietojums.

2.

Uzrakstā uz divu euro monētu apmales ir norāde par denomināciju, izmantojot tikai skaitli “2” vai terminu “euro”, vai abus iepriekšminētos.

4.   Valsts pušu dizainparaugs

Uz apgrozībai paredzēto euro monētu valsts puses jāatveido divpadsmit Eiropas Savienības karoga zvaigznes, kuras pilnībā ietver valsts dizainparaugu, tostarp gada zīmi un emisijas dalībvalsts nosaukuma norādi. Eiropas Savienības zvaigznes jāattēlo tādā pašā veidā kā uz Eiropas Savienības karoga.

5.   Izmaiņas apgrozībai paredzēto parasto euro monētu valsts pusēs

Neskarot 6. punktu, apgrozībai paredzēto euro vai centu denominācijas monētu valsts pušu dizainparaugi nebūtu jāmaina, izņemot gadījumus, ja mainās uz monētas attēlotais vai minētais valsts vadītājs. Tomēr emisijas dalībvalstīm jāļauj ik pēc piecpadsmit gadiem atjaunināt euro monētu dizainparaugu, uz kura attēlots valsts vadītājs, lai ņemtu vērā izmaiņas viņa/viņas izskatā. Emisijas dalībvalstīm arī jāatļauj atjaunināt euro monētu valsts puses, lai pilnībā izpildītu šā ieteikuma norādījumus.

Ja valsts vadītāja vakance ir brīva uz pagaidu laiku vai šādus pienākumus pilda pagaidu vadītājs, šādā gadījumā nebūtu jāpiešķir tiesības mainīt apgrozībai paredzēto parasto euro monētu valsts puses dizainparaugu.

6.   Apgrozībai paredzēto piemiņas euro monētu emisija

1.

Uz apgrozībai paredzēto piemiņas euro monētu dizainparauga, kas atšķiras no apgrozībai paredzēto parasto euro monētu dizainparauga, jāatveido tikai tādi elementi, kuri ir svarīgi valsts vai Eiropas mērogā. Uz apgrozībai paredzētajām piemiņas euro monētām, ko kopīgi emitējušas visas iesaistītās dalībvalstis, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 974/98 1. pantā (turpmāk – iesaistītās dalībvalstis), jānorāda elementi, kas ir ļoti svarīgi Eiropas mērogā, un to emisija jāapstiprina Padomei.

2.

Apgrozībai paredzēto piemiņas euro monētu emisijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

a)

jāparedz ierobežojums, kas ļauj emisijas dalībvalstij emitēt piemiņas euro monētu vienu reizi gadā, izņemot gadījumus, ja:

i)

apgrozībai paredzētās piemiņas euro monētas kopīgi emitē visas iesaistītās dalībvalstis;

ii)

apgrozībai paredzētu piemiņas euro monētu emitē, ja valsts vadītāja vakance ir brīva uz pagaidu laiku vai šādus pienākumus pilda pagaidu vadītājs;

b)

divu euro monēta ir vienīgā denominācija šādai emisijai;

c)

katrā emisijas reizē apgrozībā laistajam monētu kopskaitam nebūtu jāpārsniedz šādas divas robežvērtības:

i)

0,1 % no visu iesaistīto dalībvalstu apgrozībā laistā divu euro monētu kopskaita līdz tā gada sākumam, kas ir pirms attiecīgās piemiņas monētas emisijas gada; šo robežvērtību var paaugstināt līdz 2,0 % no visu iesaistīto dalībvalstu apgrozībā laistā divu euro monētu kopskaita, ja tiek atzīmēts globāli un simboliski svarīgs notikums, šādā gadījumā emisijas dalībvalstij jāatsakās turpmākajos četros gados emitēt vēl vienu apgrozībai paredzētu piemiņas monētu un izmantot paaugstināto robežvērtību un, iesniedzot 7. punktā paredzēto informāciju, jāizklāsta iemesli, kādēļ tā izvēlējusies paaugstināto robežvērtību;

ii)

5,0 % no attiecīgās emisijas dalībvalsts apgrozībā laistā divu euro monētu kopskaita līdz gada sākumam, kas ir pirms attiecīgās piemiņas monētas emisijas gada;

d)

uzrakstam uz apgrozībai paredzēto piemiņas euro monētu ārējās apmales jābūt tādam pašam kā uzrakstam uz apgrozībai paredzēto parasto euro monētu apmales.

7.   Informācijas procedūra un turpmāko izmaiņu publicēšana

Dalībvalstis savstarpēji informē cita citu par euro monētu jaunu valsts pušu dizainparaugu projektiem, ieskaitot uzrakstu uz monētu apmales un emisijas apjomu, pirms tās pieņem galīgo lēmumu par dizainparaugiem. Šādā nolūkā emisijas dalībvalstij jāiesniedz Komisijai jaunie euro monētu dizainparaugu projekti parasti sešus mēnešus pirms plānotās emisijas dienas. Komisijai jāverificē atbilstība šā ieteikuma pamatnostādnēm un nekavējoties jāinformē dalībvalstis ar Ekonomikas un finanšu komitejas attiecīgās apakškomitejas starpniecību. Ja Komisija uzskata, ka nav ievērotas šā ieteikuma pamatnostādnes, par dizainparauga apstiprināšanu lemj Ekonomikas un finanšu komitejas attiecīgā apakškomiteja.

Ekonomikas un finanšu komitejas attiecīgajai apakškomitejai jāapstiprina visu iesaistīto dalībvalstu kopīgi emitēto apgrozībai paredzēto piemiņas euro monētu dizainparaugi.

Visu informāciju saistībā ar jauno euro monētu valsts dizainparaugiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8.   Ieteikuma darbības joma

Šis ieteikums attiecas uz apgrozībai paredzēto gan parasto, gan piemiņas euro monētu valsts pusēm un uzraksta uz monētas apmales. Tas neattiecas uz to apgrozībai paredzēto parasto un piemiņas euro monētu valsts pusēm un uzraksta uz monētas apmales, kuras pirmoreiz emitētas vai apstiprinātas atbilstīgi saskaņotajai informācijas procedūrai pirms šā ieteikuma pieņemšanas.

9.   Iepriekšējo ieteikumu atcelšana

Ar šo atceļ Ieteikumus 2003/734/EK un 2005/491/EK.

10.   Adresāti

Šis ieteikums ir adresēts visām iesaistītajām dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 139, 11.5.1998., 6. lpp.

(2)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 264, 15.10.2003., 38. lpp.

(4)  OV L 186, 18.7.2005., 1. lpp.