28.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 281/7


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2009/788/KĀDP

(2009. gada 27. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība (ES) 2009. gada 29. septembrī stingri nosodīja drošības spēku vardarbīgo vēršanos pret politiskās demonstrācijas dalībniekiem Konakri 28. septembrī un aicināja atbrīvot arestētos demonstrantus un opozīcijas locekļus. ES mudināja Gvinejas Republikas iestādes nekavējoties veikt incidentu izmeklēšanu.

(2)

ES 2009. gada 6. oktobrī, satraukta par paziņotajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notika pēc vardarbīgās apspiešanas, un ļoti norūpējusies par notikumu attīstību Gvinejas Republikā, mudināja Nacionālo demokrātijas un attīstības padomi (NCDD), politiskās partijas un visus attiecīgos dalībniekus Gvinejas Republikā nekavējoties rīkoties, lai atjaunotu tiesiskumu un atgrieztu valsti atpakaļ uz konstitucionālas varas un demokrātijas ceļa.

(3)

Ņemot vērā pašreizējo nopietno situāciju Gvinejas Republikā, Padome uzskata, ka ir jāpieņem pasākumi attiecībā uz NCDD locekļiem un personām, kas ar tiem saistītas, kuri ir atbildīgi par vardarbīgo apspiešanu vai politisko strupceļu valstī, un jānosaka ieroču tirdzniecības embargo pret Gvinejas Republiku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus ar to karogu, vai to lidaparātus, ir aizliegts Gvinejas Republikai pārdot, piegādāt, nodot vai uz to eksportēt ieročus un ar tiem saistītus visdažādākos materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militārus transportlīdzekļus un ekipējumu, pusmilitāru ekipējumu un visa minētā rezerves daļas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās.

2. pants

1.   Kopējās nostājas 1. pantu nepiemēro:

a)

tāda militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs, bet kas paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO), ES un Kopienas iestāžu izveidošanas programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

b)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu transportlīdzekļus, kas nav paredzēti militāriem mērķiem un kas ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, nolūkā nodrošināt Gvinejas Republikā izvietotā ES un tās dalībvalstu personāla aizsardzību;

ar nosacījumu, ka šādam eksportam iepriekš piekritusi kompetentā iestāde.

2.   Kopējās nostājas 1. pants neattiecas uz aizsargapģērbu, tostarp bruņuvestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, ES, Kopienas vai tās dalībvalstu personāls, informācijas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības darbinieki, kā arī ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Gvinejas Republiku tikai personīgām vajadzībām.

3. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu ieceļot to teritorijā vai liegtu to šķērsot pielikumā uzskaitītajiem NCDD locekļiem un indivīdiem, kas ar tiem saistīti, kuri ir atbildīgi par vardarbīgo apspiešanu 2009. gada 28. septembrī vai politisko strupceļu valstī.

2.   Panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt tās valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Panta 1. punktu nepiemēro gadījumos, ja dalībvalstij jāievēro starptautisko tiesību aktu normas, proti:

a)

tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b)

kā ANO sasauktas vai tās aizgādībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējai valstij; vai

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Izlīguma Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Uzskata, ka šā panta 3. punktu piemēro arī gadījumos, ja dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar 1. punktu, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta ES vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Gvinejas Republikā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas pieļaut 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu tomēr var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Gadījumos, ja saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu kāda dalībvalsts ļauj ieceļot tās teritorijā vai ceļot tai cauri pielikumā uzskaitītajām personām, atļauja aprobežojas tikai ar to mērķi, kādam tā piešķirta, un to var izmantot tikai personas, uz ko tā attiecas.

4. pants

Padome, lemjot pēc kādas dalībvalsts vai Komisijas priekšlikuma, izdara grozījumus pielikumā ietvertajos sarakstos, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Gvinejas Republikā.

5. pants

Lai iepriekš minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, ES aicina trešās valstis pieņemt šajā kopējā nostājā ietvertajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

6. pants

Šī kopējā nostāja ir spēkā 12 mēnešus. To pastāvīgi pārskata. To atjaunina vai vajadzības gadījumā groza, ja Padome uzskata, ka tās mērķi nav sasniegti.

7. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

8. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 27. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. BILDT


PIELIKUMS

To personu saraksts, kas minētas 3. panta 1. punktā

 

Vārds, uzvārds (un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija (amats/tituli, dzimšanas datums un vieta (dd/mm/gg), pases/personas apliecības numurs, … )

1.

Kapteinis Moussa Dadis CAMARA

CNDD priekšsēdētājs

dzimšanas datums: 01/01/64 vai 29/12/68

Pase: R0001318

2.

Ģenerālis Mamadouba Toto CAMARA

Drošības un civilās aizsardzības ministrs, CNDD loceklis

3.

Ģenerālis Sékouba KONATÉ

Valsts aizsardzības ministrs un CNDD loceklis

dzimšanas datums: 01/01/1964

Pase: R0003405

4.

Pulkvedis Mathurin BANGOURA

Telekomunikāciju un jauno informācijas tehnoloģiju ministrs, CNDD loceklis

dzimšanas datums: 15/11/1962

Pase: R0003491

5.

Pulkvežleitnants Aboubacar Sidiki (saukts arī Idi Amin) CAMARA

CNDD pastāvīgais ministrs/ sekretārs, atbrīvots no armijas 26/01/09

6.

Majors Oumar BALDÉ

CNDD loceklis

dzimšanas datums: 26/12/1964

Pase: R0003076

7.

Majors Mamadi MARA

CNDD loceklis

8.

Majors Almamy CAMARA

CNDD loceklis

dzimšanas datums: 17/10/75

Pase: R0023013

9.

Pulkvežleitnants Mamadou Bhoye DIALLO

CNDD loceklis

dzimšanas datums: 01/01/1956

Pase: (dienesta) R0001855

10.

Kapteinis Koulako BÉAVOGUI

CNDD loceklis

11.

Pulkvežleitnants Kandia MARA

CNDD loceklis

Pase: R0178636

12.

Pulkvedis Sékou MARA

Valsts policijas direktora vietnieks, CNDD loceklis

13.

Morciré CAMARA

CNDD loceklis

dzimšanas datums: 01/01/1949

Pase: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

CNDD loceklis

15.

Majors Mamadou Korka DIALLO

Tirdzniecības, rūpniecības un MVU lietu ministrs, CNDD loceklis

dzimšanas datums: 19/02/1962

16.

Majors Kelitigui FARO

Republikas Prezidenta ministrs/ ģenerālsekretārs un CNDD loceklis

dzimšanas datums: 03/08/1972

Pase: R0003410

17.

Pulkvedis Fodeba TOURÉ

Jaunatnes lietu ministrs un CNDD loceklis

atbrīvots no armijas 07/05/09,

dzimšanas datums: 07/06/1961

Pase: R0003417/R0002132

18.

Majors Cheick Tidiane CAMARA

CNDD loceklis

19.

Pulkvedis Sékou (arī Sékouba) SAKO

CNDD loceklis

20.

Virsleitnants Jean-Claude PIVI (arī COPLAN)

Prezidenta drošības lietu ministrs un CNDD loceklis

21.

Leitnants Saa Alphonse TOURÉ

CNDD loceklis

22.

Majors Moussa KEITA

CNDD pastāvīgais ministrs/ sekretārs ar atbildību par attiecībām ar Republikas iestādēm un CNDD loceklis

23.

Pulkvežleitnants Aïdor (saukts arī Aëdor) BAH

CNDD loceklis

24.

Majors Bamou LAMA

CNDD loceklis

25.

Mohamed Lamine KABA kungs

CNDD loceklis

26.

Kapteinis Daman (saukts arī Dama) CONDÉ

CNDD loceklis

27.

Majors Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

CNDD loceklis

28.

Kapteinis Moussa Tiégboro CAMARA

Prezidenta ministrs ar atbildību par narkotiku un organizētās noziedzības apkarošanas īpašiem dienestiem un CNDD loceklis

dzimšanas datums: 01/01/1968

Pase: 7190

29.

Kapteinis Issa CAMARA

Mamou gubernators un CNDD loceklis

30.

Pulkvedis Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Veselības un sanitārijas ministrs un CNDD loceklis

dzimšanas datums: 26/02/1957

Pase: 13683

31.

Mamady CONDÉ

CNDD loceklis (pārstāvis NNUU)

dzimšanas datums: 28/11/52

Pase: R0003212

32.

Leitnants Cheikh Ahmed TOURÉ

CNDD loceklis

33.

Majors Aboubacar Biro CONDÉ

CNDD loceklis

dzimšanas datums: 15/10/1962

Pase: 2443

34.

Bouna KEITA

CNDD loceklis

35.

Idrissa CHERIF

Prezidenta biroja loceklis

dzimšanas datums: 13/11/1967

Pase: R0105758

36.

Mamoudou CONDÉ kungs

Stratēģijas jautājumu un ilgtspējīgas attīstības valsts sekretārs

dzimšanas datums: 09/12/1960

Pase: R0020803

37.

Virsleitnants Aboubacar Chérif (saukts arī Toumba) DIAKITÉ

Prezidenta adjutants

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

“Toumba” Diakité īpašais padomnieks

dzimšanas datums: 01/01/1976

Pase: R0000968

39.

Leitnants Marcel KOIVOGUI

Toumba Diakité vietnieks

40.

Papa Koly KOUROUMA kungs

Ilgtspējīga attīstība

dzimšanas datums: 03/11/1962

Pase: R11914

41.

Nouhou THIAM

CNDD oficiālais pārstāvis

42.

Policijas kapteinis Théodore KOUROUMA

Prezidenta biroja atašejs

dzimšanas datums: 13/05/1971

Pase: (dienesta) R0001204