1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/73


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 13. decembris)

attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punkta un Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punkta īstenošanu laikposmā no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. martam, no vienas puses, un pēc 2017. gada 1. aprīļa, no otras puses

(2009/857/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

tā kā:

(1)

Būtu jāpieņem noteikumi, kas ļautu veiksmīgi pāriet no sistēmas, kurā lēmumus Padomē pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu – kā tā definēta tā Protokola par pārejas noteikumiem 3. panta 3. punktā, kuru turpinās piemērot līdz 2014. gada 31. oktobrim –, uz balsošanas sistēmu, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punktā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punktā, kuru piemēros, sākot no 2014. gada 1. novembra, tostarp – pārejas perioda laikā līdz 2017. gada 31. martam – specifiski noteikumi, kas paredzēti minētā protokola 3. panta 2. punktā.

(2)

Tiek atgādināts, ka Padomes prakse ir veltīt visas pūles tam, lai stiprinātu to lēmumu demokrātisko leģitimitāti, kas pieņemti ar kvalificētu balsu vairākumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1.   IEDAĻA

NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO LAIKPOSMĀ NO 2014. GADA 1. NOVEMBRA LĪDZ 2017. GADA 31. MARTAM

1. pants

Laikposmā starp 2014. gada 1. novembri un 2017. gada 31. martu, ja Padomes locekļi, kas pārstāv:

a)

vismaz trīs ceturtdaļas iedzīvotāju kopskaita vai

b)

vismaz trīs ceturtdaļas dalībvalstu kopskaita,

kas vajadzīgs, lai būtu panākts bloķējošais mazākums, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punkta pirmās daļas vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punkta piemērošanas, izsaka iebildumus sakarā ar kāda akta pieņemšanu Padomē ar kvalificētu balsu vairākumu, Padome apspriežas par šo jautājumu.

2. pants

Šādas apspriešanās gaitā Padome dara visu, kas ir tās spēkos, lai saprātīgā laikposmā, un neskarot ar Savienības tiesību aktiem noteiktos obligātos laika ierobežojumus, panāktu apmierinošu risinājumu, kas varētu kliedēt visas 1. pantā minēto Padomes locekļu bažas.

3. pants

Šajā sakarā Padomes priekšsēdētājs ar Komisijas palīdzību un atbilstīgi Padomes reglamentam uzņemas jebkādu iniciatīvu, lai nodrošinātu plašāku vienošanās pamatu Padomē. Padomes locekļi sniedz priekšsēdētājam savu palīdzību.

2.   IEDAĻA

NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO LAIKPOSMĀ PĒC 2017. GADA 1. APRĪĻA

4. pants

Sākot no 2017. gada 1. aprīļa, ja Padomes locekļi, kas pārstāv:

a)

vismaz 55 % iedzīvotāju kopskaita vai

b)

vismaz 55 % dalībvalstu kopskaita,

kas vajadzīgs, lai būtu panākts bloķējošais mazākums, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienību 9.C panta 4. punkta pirmās daļas vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 205. panta 2. punkta piemērošanas, izsaka iebildumus sakarā ar kāda akta pieņemšanu Padomē ar kvalificētu balsu vairākumu, Padome apspriežas par šo jautājumu.

5. pants

Šādas apspriešanās gaitā Padome dara visu, kas ir tās spēkos, lai saprātīgā laikposmā, un neskarot ar Savienības tiesību aktiem noteiktos obligātos laika ierobežojumus, panāktu apmierinošu risinājumu, kas varētu kliedēt visas 4. pantā minēto Padomes locekļu bažas.

6. pants

Šajā sakarā Padomes priekšsēdētājs ar Komisijas palīdzību un atbilstīgi Padomes reglamentam uzņemas jebkādu iniciatīvu, lai nodrošinātu plašāku vienošanās pamatu Padomē. Padomes locekļi sniedz priekšsēdētājam savu palīdzību.

3.   IEDAĻA

SPĒKĀ STĀŠANĀS

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā Lisabonas līguma spēkā stāšanās dienā.

Briselē, 2007. gada 13. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. AMADO