12.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/59


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 15. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7789)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/822/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 6. panta 4. punkta otrās daļas pēdējo teikumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2009. gada 28. septembra Lēmumā 2009/821/EK, ar ko izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka Traces veterinārās vienības (3), ir robežkontroles punktu saraksts, kuri apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 91/496/EEK un 97/78/EK. Šis saraksts sniegts minētā lēmuma I pielikumā.

(2)

Turklāt Lēmums 2009/821/EK atceļ un aizstāj Komisijas 2001. gada 7. decembra Lēmumu 2001/881/EK, ar ko izstrādā to robežkontroles punktu sarakstu, kas ir apstiprināti veterinārajai kontrolei attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un atjaunina sīki izstrādātos noteikumus attiecībā uz pārbaudēm, kas jāveic Komisijas ekspertiem (4).

(3)

Komisijas inspekcijas dienests (Pārtikas un veterinārais birojs) 2008. gada novembrī inspicēja robežkontroles punktu Grieķijas ostā Astakos saskaņā ar Lēmumu 2001/881/EK.

(4)

Inspekcijā atklājās vairāki strukturāli trūkumi. Tādēļ kompetentā iestāde Grieķijā iesniedza rīcības plānu, lai minētos trūkumus novērstu. Konstatēja, ka minētais plāns bija apmierinošs. Tādēļ Astakos ostas robežkontroles punkts ir iekļaujams apstiprināto robežkontroles punktu sarakstā, kas sniegts Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2009/821/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/821/EK I pielikuma daļā par Grieķiju iekļauj šādu ierakstu pirms ieraksta par Atēnu starptautisko lidostu:

1

2

3

4

5

6

Astakos

GR AST 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT”

 

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi.

(4)  OV L 326, 11.12.2001., 44. lpp.