10.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 9. oktobris)

par Kopienas finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles, inspekcijas un uzraudzības programmās 2009. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7592)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(2009/746/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 861/2006, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā (1), un jo īpaši tās 21. pantu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstis ir iesniegušas Komisijai savas zivsaimniecības kontroles programmas 2009. gadam kopā ar pieteikumiem Kopienas finanšu ieguldījumam par izdevumiem, kas saistīti ar šajās programmās ietvertiem projektiem.

(2)

Pieteikumi par darbībām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 861/2006 8. panta a) punktā, var dot tiesības uz Kopienas finansējuma saņemšanu.

(3)

Kopienas finansējuma saņemšanas nolūkā iesniegtajiem pieteikumiem jāatbilst Komisijas Regulas (EK) Nr. 391/2007 (2) noteikumiem.

(4)

Ir lietderīgi noteikt Kopienas finansiālā ieguldījuma maksimālo summu un likmi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 861/2006 15. pantā noteiktajām robežvērtībām, kā arī šā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumus.

(5)

Lai veicinātu ieguldījumus Komisijas noteiktajās prioritārajās darbībās un ņemot vērā finanšu krīzes negatīvo ietekmi uz dalībvalstu budžetu, izdevumiem, kas saistīti ar elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmām (ERS) un kuģu satelītnovērošanas sistēmām (VMS), kā arī ar nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas novēršanu, ir jāpiemēro augsta līdzfinansējuma likme, ievērojot Regulas (EK) Nr. 861/2006 15. pantā noteiktos ierobežojumus.

(6)

Automātiskajām lokalizācijas ierīcēm, lai par tām varētu saņemt minēto finansiālo ieguldījumu, jāatbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2003. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 2244/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz kuģu satelītnovērošanas sistēmām (3).

(7)

Uz zvejas kuģiem uzstādītajām elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas ierīcēm, lai par tām varētu saņemt minēto finansiālo ieguldījumu, jāatbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2008. gada 3. novembra Regulā (EK) Nr. 1077/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1566/2007 (4).

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā paredzēts Kopienas 2009. gada finansiālais ieguldījums to izmaksu segšanā, kas dalībvalstīm 2009. gadā radušās, ieviešot uzraudzības un kontroles sistēmas, kuras piemērojamas saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), kā minēts Regulas (EK) Nr. 861/2006 8. panta a) punktā. Ar to nosaka Kopienas finanšu ieguldījumu katrai dalībvalstij, Kopienas finanšu ieguldījuma likmi un nosacījumus, ar kādiem šāds ieguldījums ir piešķirams.

2. pants

Neizpildīto saistību slēgšana

Visus maksājumus, attiecībā uz kuriem ir pieprasīts atlīdzinājums, attiecīgā dalībvalsts veic līdz 2013. gada 30. jūnijam. Maksājumi, ko dalībvalsts veic pēc minētā termiņa beigām, nav atlīdzināmi. Neizmantotās budžeta apropriācijas, kas saistītas ar šo lēmumu, atceļ vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim.

3. pants

Jaunās tehnoloģijas un IT tīkli

1.   Izdevumus, kas radušies, iegādājoties un uzstādot datoru iekārtas un sniedzot ar tām saistīto tehnisko palīdzību, kā arī ierīkojot IT tīklus, lai notiktu efektīva un droša datu apmaiņa saistībā ar zvejas darbību novērošanu, kontroli un uzraudzību, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 50 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot I pielikumā noteiktos ierobežojumus.

2.   Izdevumiem, kas norādīti I pielikumā un ir saistīti ar kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS), elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmām (ERS) vai nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas novēršanu, piemērojamā 1. punktā minētā līdzfinansējuma likme ir 95 %.

4. pants

Automātiskās lokalizācijas ierīces

1.   Izdevumus, kas radušies, iegādājoties automātiskās lokalizācijas ierīces un aprīkojot ar tām zvejas kuģus, lai zvejas uzraudzības centrs ar kuģu satelītnovērošanas sistēmas (VMS) palīdzību tos varētu novērot no attāluma, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 95 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot II pielikumā noteiktos ierobežojumus.

2.   Finansiālais ieguldījums, kas minēts 1. punktā, nepārsniedz EUR 1 500 par kuģi.

3.   Automātiskajām lokalizācijas ierīcēm, lai par tām varētu saņemt 1. punktā minēto finansiālo ieguldījumu, jāatbilst prasībām, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 2244/2003.

5. pants

Elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmas

Izdevumus, kas radušies saistībā ar elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas sistēmām nepieciešamo komponentu izstrādi, iegādi un uzstādīšanu, kā arī saistībā ar attiecīgo tehnisko palīdzību, lai notiktu efektīva un droša datu apmaiņa saistībā ar zvejas darbību novērošanu, kontroli un uzraudzību, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 95 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot III pielikumā noteiktos ierobežojumus.

6. pants

Elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas ierīces

1.   Izdevumus, kas radušies, iegādājoties elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas ierīces un aprīkojot ar tām zvejas kuģus, lai kuģi varētu elektroniski reģistrēt un paziņot zvejas uzraudzības centram datus par zvejas darbībām, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 95 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot IV pielikumā noteiktos ierobežojumus.

2.   Finansiālais ieguldījums, kas minēts 1. punktā, nepārsniedz EUR 4 500 par kuģi, neskarot 4. punkta noteikumus.

3.   Elektroniskās reģistrācijas un ziņošanas ierīcēm, lai par tām varētu saņemt finansiālu ieguldījumu, jāatbilst prasībām, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1077/2008.

4.   Ierīcēm, kuras pilda gan ERS, gan VMS funkcijas un atbilst Regulā (EK) Nr. 2244/2003 un (EK) Nr. 1077/2008 noteiktajām prasībām, šā panta 1. punktā minētais finansiālais ieguldījums nepārsniedz EUR 6 000.

7. pants

Izmēģinājuma projekti

Izdevumus, kas radušies saistībā ar jaunu kontroles tehnoloģiju izmēģinājuma projektiem, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 95 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot V pielikumā noteiktos ierobežojumus.

8. pants

Mācību un apmaiņas programmas

Izdevumus, kas radušies saistībā ar mācību un apmaiņas programmām, kuras paredzētas par zvejas darbību novērošanu, kontroli un uzraudzību atbildīgajiem ierēdņiem, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 50 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot VI pielikumā noteiktos ierobežojumus.

9. pants

Inspekcijas un novērošanas izmēģinājuma shēmas

Izdevumus, kas radušies saistībā ar inspekcijas un novērošanas izmēģinājuma shēmām, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 50 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot VII pielikumā noteiktos ierobežojumus.

10. pants

Izdevumu novērtēšana

Izdevumus, kas radušies, ieviešot sistēmu kopējās zivsaimniecības politikas kontroles izdevumu novērtēšanai, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 50 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot VIII pielikumā noteiktos ierobežojumus.

11. pants

Iniciatīvas, lai palielinātu informētību par KZP noteikumiem

Izdevumus, kas radušies saistībā ar tādām iniciatīvām, tostarp semināru rīkošanu un plašsaziņas līdzekļu izmantošanu, kuru mērķis ir uzlabot zvejnieku un citu ieinteresēto aprindu, piemēram, inspektoru, prokuroru un tiesnešu, kā arī plašas sabiedrības izpratni par nepieciešamību apkarot bezatbildīgu un nelikumīgu zveju, un kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu izpildes izdevumus kompensē ar finansiālu ieguldījumu 75 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot IX pielikumā noteiktos ierobežojumus.

12. pants

Zvejas patruļkuģi un patruļlidmašīnas

1.   Izdevumus, kas dalībvalstīm radušies saistībā ar tādu kuģu un gaisakuģu iegādi un modernizēšanu, kurus dalībvalstu kompetentās iestādes izmanto zvejas darbību inspicēšanai un uzraudzībai, kompensē ar finansiālu ieguldījumu 50 % apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, ievērojot X pielikumā noteiktos ierobežojumus.

2.   Finansiālā ieguldījuma apmēru, kurš katrai dalībvalstij ir precizēts X pielikumā, aprēķina, pamatojoties uz dalībvalstu deklarācijām par to, cik lielu procentuālo daļu darbībā pavadītā laika attiecīgais kuģis vai gaisakuģis ir izmantots inspekcijas un uzraudzības vajadzībām.

13. pants

Kopējais maksimālais Kopienas ieguldījums katrai dalībvalstij

Kopējie katrai dalībvalstij plānotie izdevumi, to attiecināmā daļa un kopējais maksimālais Kopienas ieguldījums katrai dalībvalstij attiecībā uz 3. līdz 12. pantā minētajām darbībām ir šāds:

(EUR)

Dalībvalsts

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Beļģija

805 000

805 000

764 750

Bulgārija

352 000

362 000

282 250

Dānija

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Vācija

222 000

278 000

220 000

Igaunija

706 000

706 000

645 500

Īrija

120 000

90 000

45 000

Grieķija

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spānija

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Francija

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Itālija

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Lietuva

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Nīderlande

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Polija

497 713

468 713

416 479

Portugāle

783 500

759 250

629 038

Rumānija

80 000

80 000

62 500

Somija

920 000

820 000

659 750

Zviedrija

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Apvienotā Karaliste

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Kopā

73 319 466

48 186 908

30 100 000

14. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Īrijai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Lietuvas Republikai, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2009. gada 9. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 160, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 97, 12.4.2007., 30. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 17. lpp.

(4)  OV L 295, 4.11.2008., 3. lpp.


I PIELIKUMS

JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS UN IT TĪKLI

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Bulgārija:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Starpsumma

140 000

150 000

117 750

Dānija:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Starpsumma

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Vācija:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Starpsumma

106 000

162 000

121 500

Igaunija:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Starpsumma

650 000

650 000

595 000

Īrija:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Starpsumma

90 000

60 000

30 000

Grieķija:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Starpsumma

1 710 000

368 000

64 400

Spānija:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Starpsumma

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Francija:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Starpsumma

803 500

660 000

330 000

Itālija:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Starpsumma

220 000

55 000

27 500

Lietuva:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Starpsumma

27 000

27 000

25 650

Nīderlande:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Starpsumma

625 000

595 000

565 250

Polija:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Starpsumma

133 000

104 000

70 000

Portugāle:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Starpsumma

478 000

453 750

338 813

Rumānija:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Starpsumma

15 000

15 000

7 500

Somija:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Starpsumma

235 000

235 000

117 500

Zviedrija:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Starpsumma

525 000

525 000

453 750

Apvienotā Karaliste:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Starpsumma

335 348

306 991

211 499

Kopā

10 472 451

8 648 885

6 252 408


II PIELIKUMS

AUTOMĀTISKĀS LOKALIZĀCIJAS IERĪCES

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Spānija:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Starpsumma

179 656

179 656

130 174

Francija:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Starpsumma

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Starpsumma

22 000

22 000

7 500

Kopā

1 524 656

1 524 656

578 674


III PIELIKUMS

ELEKTRONISKĀS REĢISTRĀCIJAS UN ZIŅOŠANAS SISTĒMAS

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Beļģija:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Starpsumma

580 000

580 000

551 000

Bulgārija:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Starpsumma

105 000

105 000

99 750

Dānija:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Starpsumma

268 352

268 352

254 935

Spānija:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Starpsumma

356 059

348 628

331 199

Lietuva:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Starpsumma

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Starpsumma

199 975

199 975

189 977

Nīderlande:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Starpsumma

240 000

240 000

228 000

Polija:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Starpsumma

169 713

169 713

161 229

Portugāle:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Starpsumma

305 500

305 500

290 225

Somija:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Starpsumma

550 000

550 000

522 500

Zviedrija:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Starpsumma

300 000

300 000

285 000

Kopā

3 427 599

3 420 168

3 249 165


IV PIELIKUMS

ELEKTRONISKĀS REĢISTRĀCIJAS UN ZIŅOŠANAS IERĪCES

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Beļģija:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Starpsumma

225 000

225 000

213 750

Dānija:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Starpsumma

134 176

134 176

127 468

Vācija:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Starpsumma

90 000

90 000

85 500

Igaunija:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Starpsumma

50 000

50 000

47 500

Grieķija:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Starpsumma

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spānija:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Starpsumma

2 000 000

0

0

Francija:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Starpsumma

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Starpsumma

763 200

763 200

715 500

Nīderlande:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Starpsumma

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Polija:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Starpsumma

195 000

195 000

185 250

Rumānija:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Starpsumma

50 000

50 000

47 500

Zviedrija:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Starpsumma

500 000

500 000

475 000

Apvienotā Karaliste:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Starpsumma

418 896

418 896

397 952

Kopā

13 961 272

11 961 272

8 365 170


V PIELIKUMS

IZMĒĢINĀJUMA PROJEKTI

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Bulgārija:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Starpsumma

25 000

25 000

23 750

Spānija:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Starpsumma

96 887

96 887

92 043

Zviedrija:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Starpsumma

240 000

240 000

228 000

Kopā

361 887

361 887

343 793


VI PIELIKUMS

MĀCĪBU UN APMAIŅAS PROGRAMMAS

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Bulgārija:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Starpsumma

70 000

70 000

35 000

Vācija:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Starpsumma

26 000

26 000

13 000

Igaunija:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Starpsumma

6 000

6 000

3 000

Īrija:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Starpsumma

30 000

30 000

15 000

Spānija:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Starpsumma

118 610

118 610

59 305

Francija:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Starpsumma

115 000

115 000

57 500

Itālija:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Starpsumma

8 149 925

936 340

468 170

Lietuva:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Starpsumma

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Starpsumma

18 300

18 300

9 150

Nīderlande:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Starpsumma

115 000

115 000

57 500

Somija:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Starpsumma

30 000

30 000

15 000

Zviedrija:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Starpsumma

50 000

50 000

25 000

Apvienotā Karaliste:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Starpsumma

290 498

183 575

91 793

Kopā

9 033 833

1 713 325

856 668


VII PIELIKUMS

INSPEKCIJAS UN NOVĒROŠANAS IZMĒĢINĀJUMA SHĒMAS

(EUR)

Dalībvalstsun projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Apvienotā Karaliste:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Starpsumma

66 023

11 384

5 692

Kopā

66 023

11 384

5 692


VIII PIELIKUMS

ANALĪZE UN IZDEVUMU NOVĒRTĒŠANA

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Bulgārija

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Starpsumma

12 000

12 000

6 000

Kopā

12 000

12 000

6 000


IX PIELIKUMS

INICIATĪVAS, LAI PALIELINĀTU INFORMĒTĪBU PAR KZP NOTEIKUMIEM

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Spānija

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Starpsumma

165 518

165 518

124 139

Francija

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Starpsumma

15 000

10 000

7 500

Itālija

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Starpsumma

570 000

370 000

277 500

Lietuva

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Starpsumma

13 400

13 400

10 050

Somija

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Starpsumma

5 000

5 000

4 750

Zviedrija

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Starpsumma

100 000

100 000

75 000

Apvienotā Karaliste

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Starpsumma

89 134

34 150

25 614

Kopā

958 052

698 068

524 553


X PIELIKUMS

PATRUĻKUĢI UN PATRUĻLIDMAŠĪNAS

(EUR)

Dalībvalsts un projekta kods

Zvejas kontroles nacionālajā programmā plānotie izdevumi

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar šo lēmumu

Kopienas ieguldījums

Grieķija

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Starpsumma

7 647 000

1 050 000

525 000

Spānija

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Starpsumma

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Francija

FR/09/09

150 000

0

0

Starpsumma

150 000

0

0

Itālija

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Starpsumma

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Nīderlande

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Starpsumma

365 000

0

0

Rumānija

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Starpsumma

15 000

15 000

7 500

Somija

FI/09/07

100 000

0

0

Starpsumma

100 000

0

0

Apvienotā Karaliste

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Starpsumma

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Kopā

33 501 693

19 835 263

9 917 877