3.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/30


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 21. septembris),

ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Austrijas

(2009/733/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Lēmumu 2006/524/EK, Euratom (1),

ņemot vērā Austrijas valdības priekšlikumu,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

tā kā pēc Evelyn REGNER kundzes atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 20. septembrim, Oliver RÖPKE kungs, Leiter des ÖGB Europabüros in Brüssel – Employees (Group II), ir iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2009. gada 21. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

T. BILLSTRÖM


(1)  OV L 207, 28.7.2006., 30. lpp.