30.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/26


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 17. septembris),

ar kuru nosaka datumu migrēšanas no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) pabeigšanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 6910)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru, čehu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(2009/720/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 24. oktobra Regulu (EK) Nr. 1104/2008 par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (1) un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1104/2008 11. panta 2. punktā paredzēta to dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, migrēšana no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot atbalstu no Francijas un Komisijas, vēlākais līdz 2009. gada 30. septembrim. Vajadzības gadījumā šo datumu var mainīt saskaņā ar procedūru, kas noteikta minētās regulas 17. panta 2. punktā.

(2)

SIS II testēšanas laikā konstatēto problēmu rezultātā aizkavējās Regulā (EK) Nr. 1104/2008 noteikto darbību īstenošana. Padomes 2009. gada 26 un 27. februāra secinājumos teikts, ka, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams neatrisināto problēmu novēršanai, migrēšanai no SIS 1+ uz SIS II noteiktais termiņš 2009. gada septembrī vairs nav reāli izpildāms.

(3)

Ņemot vērā migrēšanas no SIS 1+ uz SIS II aizkavēšanos, jaunais datums migrēšanas pabeigšanai būtu jānosaka tā, lai tas sakristu ar Regulas (EK) Nr. 1104/2008 darbības beigu galīgo termiņu, ļaujot līdz minētajam datumam turpināt darbības, kuru rezultātā SIS II uzsāktu darbību.

(4)

Saskaņā ar 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un EK līgumam, Dānija nepiedalījās Regulas (EK) Nr. 1104/2008 pieņemšanā, un tādējādi šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro. Tomēr, ņemot vērā to, ka Regulas (EK) Nr. 1104/2008 pamatā ir Šengenas acquis saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, Dānija atbilstoši protokola 5. pantam paziņoja par šā acquis transponēšanu savos tiesību aktos. Tādējādi saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem Dānijai šis lēmums ir saistošs.

(5)

Šis lēmums pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kurā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (2). Tādējādi Apvienotā Karaliste nepiedalās lēmuma pieņemšanā, un lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro. Tāpēc šis lēmums Apvienotajai Karalistei nav jāadresē.

(6)

Šis lēmums pilnveido Šengenas acquis noteikumus, kurā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (3). Tādējādi Īrija nepiedalās lēmuma pieņemšanā, un lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro. Tāpēc šis lēmums Īrijai nav jāadresē.

(7)

Attiecībā uz Īslandi un Norvēģiju – saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes un Īslandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (4) – šis lēmums pilnveido tos Šengenas acquis noteikumus, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta G punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (5) par dažiem pasākumiem minētā nolīguma piemērošanai.

(8)

Attiecībā uz Šveici šis lēmums pilnveido Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma izpratnē, kurš noslēgts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā tajā jomā, kura norādīta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta G punktā saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/146/EK (6) par minētā nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā.

(9)

Attiecībā uz Lihtenšteinu šis lēmums pilnveido Šengenas acquis noteikumus tā protokola izpratnē, kurš parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā jomā, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta G punktā saistībā ar 3. pantu Padomes 2008. gada 28. februāra Lēmumā 2008/261/EK par Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (7).

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir atbilstīgi atzinumam, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1987/2006 (8) 51. pantu un minēta Regulas (EK) Nr. 1104/2008 17. panta 1. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, pabeidz migrēšanu no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot atbalstu no Francijas un Komisijas, līdz Regulas (EK) Nr. 1104/2008 darbības termiņa beigām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Austrijas Republikai, Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Francijas Republikai, Grieķijas Republikai, Igaunijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovākijas Republikai, Slovēnijas Republikai, Somijas Republikai, Spānijas Karalistei, Ungārijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2009. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 299, 8.11.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(3)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(4)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(6)  OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.

(8)  OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.