27.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 26. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2005/51/EK attiecībā uz periodu, kurā Kopienā var ievest augsni, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1174)

(2009/162/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK, ar Komisijas 2005. gada 21. janvāra Lēmumu 2005/51/EK, ar ko dalībvalstīm uz pagaidu laiku ļauj paredzēt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz tādas augsnes ievešanu, kas ir piesārņota ar pesticīdiem vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem, atsārņošanas nolūkā (2), dalībvalstis, kas piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) programmā par novecojušu un nevēlamu pesticīdu lietošanas novēršanu un iznīcināšanu, ir pilnvarotas atļaut ievest ar šādiem pesticīdiem piesārņotu augsni Kopienā, lai to apstrādātu šim nolūkam īpaši paredzētās bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtās.

(2)

Minētās programmas īstenošana kavējas, tāpēc vēl uz laiku jāpagarina periods, kurā saskaņā ar atļauju, kas piešķirta ar Lēmumu 2005/51/EK, var ievest piesārņoto augsni.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/51/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/51/EK 1. panta otrajā daļā tekstu “2009. gada 28. februārim” aizstāj ar tekstu “2012. gada 29. februārim”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 26. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 21, 25.1.2005., 21. lpp.