18.4.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/10


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2009. gada 19. marts),

ar ko groza 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu

(ECB/2009/5)

(2009/328/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk tekstā – “ECBS Statūti”) un jo īpaši to 10.2. un 12.3. pantu,

tā kā:

(1)

Pēc euro ieviešanas Slovākijā Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes locekļu skaits pārsniedz 21. ECBS Statūtu 10.2. pants nosaka, ka no dienas, kad Padomes locekļu skaits pārsniedz 21, katram Valdes loceklim ir viena balss, un balsstiesīgo prezidentu skaits ir 15. Minētais pants precizē arī balsstiesību rotācijas noteikumus. Saskaņā ar 10.2. panta sesto ievilkumu Padome ar divu trešdaļu visu tās locekļu balsu vairākumu var nolemt atlikt rotācijas sistēmas uzsākšanu līdz dienai, kad prezidentu skaits pārsniedz 18. Padome 2008. gada decembrī nolēma atlikt rotācijas sistēmas uzsākšanu līdz šādai dienai (1).

(2)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 10.2. panta sesto ievilkumu Padome ar divu trešdaļu visu tās locekļu balsu vairākumu veic visus nepieciešamos pasākumus rotācijas sistēmas ieviešanai. Šie pasākumi aptver: i) rotācijas ātrumu – prezidentu skaitu, kuri vienlaikus zaudē vai iegūst balsstiesības; ii) rotācijas periodu – laika posma ilgumu, kurā balsstiesīgo prezidentu sastāvs nemainās; iii) to, kā prezidenti ir izkārtoti attiecīgo grupu ietvaros; iv) pāreju no divu grupu sistēmas uz trīs grupu sistēmu. Padome ir nolēmusi veikt šos pasākumus, kuru dēļ nepieciešams grozīt 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (2), un kuri tiks piemēroti no dienas, kad prezidentu skaits pārsniedz 18.

(3)

Rotācijas sistēmas ieviešana respektē vienlīdzīgas attieksmes pret prezidentiem, caurredzamības un vienkāršības principus,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Grozījumi Eiropas Centrālās bankas Reglamentā

Lēmumu ECB/2004/2 groza šādi.

1)

Iekļauj šādu 3.a pantu:

“3.a pants

Rotācijas sistēma

1.   Prezidentus iedala grupās, kā noteikts Statūtu 10.2. panta pirmajā un otrajā ievilkumā.

2.   Katrā grupā prezidentus saskaņā ar ES praksi sarindo atbilstoši to nacionālo centrālo banku sarakstam, kas sastādīts dalībvalstu nosaukumu to nacionālajās valodās alfabēta secībā. Balsstiesību rotācija katras grupas ietvaros notiek turpmāk izklāstītajā kārtībā. Rotācija sākas no nejauši izvēlēta punkta sarakstā.

3.   Balsstiesības katras grupas ietvaros rotē katru mēnesi, sākot no pirmās dienas pirmajā mēnesī, kurā tiek ieviesta rotācijas sistēma.

4.   Pirmajā grupā katrā viena mēneša periodā rotē vienas balsstiesības, otrajā un trešajā grupā katrā viena mēneša periodā rotē balsstiesību skaits, kas vienāds ar grupā iedalīto prezidentu skaita un grupai piešķirto balsstiesību skaita starpību, no kuras atņemts divi.

5.   Ja grupu sastāvs tiek koriģēts saskaņā ar Statūtu 10.2. panta piekto ievilkumu, balsstiesību rotācija katras grupas ietvaros turpina notikt saskaņā ar 2. punktā minēto sarakstu. No dienas, kad prezidentu skaits sasniedz 22, rotācija trešās grupas ietvaros sākas no nejauši izvēlēta punkta sarakstā. Padome var nolemt grozīt rotācijas kārtību otrajā un trešajā grupā, lai novērstu to, ka daži prezidenti bez balsstiesībām vienmēr ir vienā un tajā pašā laikā gada ietvaros.

6.   To Padomes locekļu sarakstu, kuriem ir balsstiesības, ECB jau iepriekš publicē tās interneta lapā.

7.   Katras nacionālās centrālās bankas dalībvalsts daļu monetāro finanšu iestāžu kopējā bilancē aprēķina, balstoties uz mēneša vidējo datu vidējo gada rādītāju par pēdējo jaunāko kalendāra gadu, par kuru šādi dati ir pieejami. Ja saskaņā ar Statūtu 29.3. pantu tiek koriģēts kopējais iekšzemes kopprodukts tirgus cenās vai ja kāda valsts kļūst par dalībvalsti un tās nacionālā centrālā banka kļūst par Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieci, monetāro finanšu iestāžu kopējo bilanci dalībvalstīs, kas ieviesušas euro, aprēķina no jauna, balstoties uz datiem par pēdējo jaunāko kalendāra gadu, par kuru šādi dati ir pieejami.”

2)

Ar šādu teikumu aizstāj 4.1. panta pirmo teikumu:

“Lai Padome varētu balsot, vajadzīgais kvorums ir divas trešdaļas Padomes locekļu ar balsstiesībām.”

3)

Šādu teikumu pievieno 4.7. pantam:

“Lēmumus, ko pieņem, izmantojot rakstisko procedūru, apstiprina Padomes locekļi, kuriem apstiprināšanas laikā ir balsstiesības.”

4)

Ar šādu teikumu aizstāj 5.1. panta ceturto teikumu:

“Ja papildu dokumenti Padomes locekļiem nav nosūtīti savlaicīgi un ja to pieprasa vismaz trīs Padomes locekļi ar balsstiesībām, jautājumu svītro no darba kārtības.”

5)

Ar šādu pantu aizstāj 5.2. pantu:

“Padomes sēdes protokolu nākamajā sēdē (vai vajadzības gadījumā agrāk, izmantojot rakstisko procedūru) apstiprina tie Padomes locekļi, kuriem bija balsstiesības sēdē, uz kuru protokols attiecas, un to paraksta ECB prezidents.”

2. pants

Nobeiguma noteikums

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā centrālo banku prezidentu skaits ECB Padomē pārsniedz 18.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 19. martā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  2008. gada 18. decembra Lēmums ECB/2008/29, ar ko atliek rotācijas sistēmas ieviešanu Eiropas Centrālās bankas Padomē (OV L 3, 7.1.2009., 4. lpp.).

(2)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.