24.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/10


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2009. gada 27. janvāris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus

(ECB/2009/2)

(2009/154/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 11.6. pantu,

ņemot vērā 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 19. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), noteiktās publisko konkursa procedūru robežvērtības grozītas ar Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulu (EK) Nr. 1422/2007, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (3). Lai gan Direktīva 2004/18/EK uz Eiropas Centrālo banku (ECB) neattiecas, ECB ir nolūks tās pašas robežvērtības piemērot savām publisko konkursu procedūrām.

(2)

Lai veicinātu atklātību un konkurenci, jo īpaši iepirkumos, kas ir mazāki par 2007. gada 3. jūlija Lēmumā ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (4), paredzētajām robežvērtībām, ECB vēlas ieviest piemērotu piegādātāju sarakstu, kurus var uzaicināt iesniegt konkursa piedāvājumu attiecībā uz iepirkumiem, kas ir mazāki par robežvērtībām, vai piedalīties publiskajos konkursos. Sarakstus izveidos pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiks publicēti uzaicinājumi izteikt ieinteresētību.

(3)

Lai novērstu pārkāpumus, cīnītos pret krāpšanu un korupciju un veicinātu pienācīgu un efektīvu pārvaldību, kandidātiem vai pretendentiem, kas vainīgi šādās darbībās vai kas ir interešu konflikta stāvoklī, aizliedz piedalīties turpmākajās ECB veiktajās konkursa procedūrās. Lēmumā ECB/2007/5 jāprecizē šāda aizlieguma noteikumi.

(4)

Skaidrības dēļ jāprecizē daži Lēmuma ECB/2007/5 noteikumi,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu ECB/2007/5 groza šādi.

1)

Lēmuma 1. pantu papildina ar šādu definīciju:

“p)

“uzaicinājums izteikt ieinteresētību” ir procedūra, ar kuras palīdzību izveido to piemēroto piegādātāju sarakstu, kas var tikt uzaicināti piedalīties iepirkuma procedūrās.”

2)

Šādi groza 2. pantu:

a)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 3. punkta b) apakšpunktu:

“b)

iepirkumu procedūras, kurās piedalās ECB un kuras rīko: i) Kopienas iestādes un struktūras, ii) starptautiskās organizācijas vai iii) valdības aģentūras, ja šo iepirkuma procedūru reglamentējošie noteikumi atbilst Kopienas iepirkuma tiesību aktu vispārīgajiem principiem;”;

b)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 3. punkta c) apakšpunktu:

“c)

nolīgumiem ar citām Kopienas iestādēm vai struktūrām, starptautiskajām organizācijām vai valdības aģentūrām, ko ECB slēdz, pildot savus publiskos uzdevumus;”.

3)

Ar šādu punktu aizstāj 4. panta 3. punktu:

“3.   Piemēro šādas robežvērtības:

a)

piegādes un pakalpojumu līgumiem – EUR 206 000;

b)

būvdarbu līgumiem – EUR 5 150 000.”

4)

Šādi groza 13. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2.   ECB var izmantot arī sarunu procedūru, ja atklātā vai slēgtā konkursa vai cenu aptaujas rezultātā nav saņemti atbilstoši piedāvājumi. ECB var nepublicēt jaunu līguma paziņojumu, ja tā iekļauj sarunu procedūrā pilnīgi visus pretendentus, kas piedalījās iepriekšējā procedūrā, atbilda atlases kritērijiem un iesniedza savus piedāvājumus saskaņā ar konkursa formālajām prasībām. ECB var uzsākt sarunu procedūru bez paziņojuma saskaņā ar 29. pantu arī tad, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai neviens piedāvājums neatbilst konkursa formālajām prasībām. Jebkurā gadījumā nedrīkst būtiski grozīt līguma sākotnējos noteikumus.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 5. punktu:

“5.   Pēc piedāvājumu novērtēšanas ECB var risināt sarunas ar pretendentiem, lai saskaņotu viņu piedāvājumu ar ECB prasībām. ECB var uzsākt sarunas ar:

a)

pretendentu, kas novērtēts kā labākais. Ja sarunas ar labāko pretendentu neizdodas, ECB var uzsākt sarunas ar pretendentu, kas novērtēts kā nākamais labākais; vai

b)

reizē ar vairākiem pretendentiem, kas vislabāk atbilst līguma piešķiršanas kritērijiem. Sarunām pielaisto pretendentu skaitu var pakāpeniski ik pēc posma samazināt, piemērojot līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu noteiktos piešķiršanas kritērijus.

Pirms sarunu uzsākšanas ECB informē visus pretendentus, kuri pielaisti sarunām, par to, kā sarunas norisināsies.”

5)

Šādu teikumu pievieno 15. panta 4. punkta beigās:

“Piemēro attiecīgi 30. panta 1. un 2. punktu.”

6)

Lēmumā iekļauj šādu 16.a pantu:

“16.a pants

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību

1.   ECB var izmantot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, ja tā vēlas piešķirt vairākus līgumus, kas attiecas uz vienu un to pašu iepirkuma priekšmetu vai līdzīgiem iepirkuma priekšmetiem. Šī procedūra notiek atbilstoši slēgtās procedūras noteikumiem, ja vien šajā pantā nav noteikts citādi.

2.   Piemērotu piegādātāju saraksta izveides nolūkā ECB Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē līguma paziņojumu, norādot vismaz piešķiramo līgumu priekšmetu, atbilstības un izvēles kritērijus un termiņu to pieteikumu saņemšanai, kas tiks izskatīti pirmo reizi izmantojot piemēroto piegādātāju sarakstu (turpmāk – “saraksts”).

3.   Saraksts ir spēkā ne ilgāk kā četrus gadus pēc dienas, kurā līguma paziņojums nosūtīts Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojam. Pieteikumu par iekļaušanu sarakstā piegādātājs var nosūtīt jebkurā laikā, kamēr nav beidzies saraksta spēkā esamības periods, izņemot pēdējos trīs šī perioda mēnešus. Pieteikumam pievieno līguma paziņojumā norādītos dokumentus. Lai pieteikumi tiktu izskatīti pirmajā saraksta izmantošanas reizē, piegādātājiem tie jāiesniedz līdz līguma paziņojumā norādītajam termiņam.

4.   Pēc pieteikumu saņemšanas ECB pārbauda kandidātu atbilstību un novērtē pieteikumu atbilstību līguma paziņojumā norādītajiem atlases kritērijiem. ECB sarakstā iekļauj visus atbilstības un izvēles kritērijiem atbilstošos kandidātus. ECB cik ātri vien iespējams informē kandidātus par viņu iekļaušanu sarakstā vai par noraidījumu.

5.   Sarakstā iekļautie piegādātāji bez liekas kavēšanās informē ECB par būtiskām izmaiņām, kas varētu ietekmēt to atbilstību vai spēju pildīt līgumu. Turklāt sarakstā iekļautie piegādātāji, ja tie to uzskata par nepieciešamu, ECB var izsniegt atjauninātus vai papildinātus dokumentus.

6.   Ja ECB vēlas piešķirt līgumu, kura iespējamā vērtība ir mazāka par 4. panta 3. punktā noteiktajām robežvērtībām, tā, ja iespējams, uzaicina vismaz trīs līdz piecus sarakstā iekļautos piegādātājus iesniegt konkursa piedāvājumu saskaņā ar 29. pantā izklāstīto kārtību. ECB, ņemot vērā piešķiramo līgumu, uzaicina piegādātājus, kuri vislabāk atbilst līguma paziņojumā minētajiem izvēles kritērijiem.

7.   Ja ECB vēlas piešķirt līgumu, kura iespējamā vērtība ir lielāka par 4. panta 3. punktā noteiktajām robežvērtībām, tā Oficiālajā Vēstnesī publicē vienkāršotu līguma paziņojumu, kurā aprakstīts konkrētais līgums. Ieinteresētie piegādātāji, kuri vēl nav iekļauti sarakstā, pieteikumu par iekļaušanu sarakstā var iesniegt laikā, kas norādīts vienkāršotajā līguma paziņojumā un kas nav īsāks par 15 dienām no dienas, kurā nosūtīts vienkāršotais līguma paziņojums. Pēc saņemto pieteikumu izvērtēšanas ECB uzaicina vismaz piecus sarakstā iekļautos piemērotos piegādātājus iesniegt konkursa piedāvājumu ar nosacījumu, ka ir pieejams pietiekams piegādātāju skaits. ECB, ņemot vērā piešķiramo līgumu, izvēlas piegādātājus, kuri vislabāk atbilst līguma paziņojumā minētajiem izvēles kritērijiem. Attiecīgi piemēro 12. panta 4. un 5. punktu.

8.   Šī panta 6. un 7. punktā minētajos gadījumos ECB var lūgt sarakstā iekļautos piegādātājus sniegt atjauninātu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz atbilstības un izvēles kritēriju izpildi.”

7)

Ar šādu punktu aizstāj 21. panta 2. punktu:

“2.   Ja kandidāti vai pretendenti uzskata, ka ECB prasības, kas noteiktas līguma paziņojumā, uzaicinājumā uz konkursu vai apstiprinošajos dokumentos, ir nepilnīgas, nekonsekventas vai nelikumīgas vai ka ECB vai citi kandidāti/pretendenti pārkāpuši piemērojamos iepirkuma noteikumus, tie bez liekas kavēšanās rakstveidā paziņo ECB par savām bažām. Paziņojuma termiņš sākas no brīža, kad tie uzzinājuši par pārkāpumu vai kad var pamatoti uzskatīt, ka tie to varēja uzzināt. ECB tad var vai nu izlabot vai papildināt prasības vai novērst pārkāpumu kā pieprasīts, vai noraidīt pieprasījumu, norādot noraidījuma iemeslus. Tādus iebildumus, par kuriem nav paziņots ECB bez liekas vilcināšanās, vairs nevar izvirzīt vēlākā posmā.”

8)

Šādi groza 24. pantu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 3.–5. punktu:

“3.   Kandidāti vai pretendenti iesniedz tikai vienu pieteikumu vai piedāvājumu. ECB no dalības var izslēgt kandidātus/pretendentus, kas iesniedz atsevišķu pieteikumu vai piedāvājumu un kas:

a)

ir dalībnieki saistīto uzņēmumu grupā, kurā ir arī citi kandidāti/pretendenti;

b)

ir dalībnieki pagaidu grupā kopā ar citiem kandidātiem/pretendentiem;

c)

piedāvā ievērojamu līguma daļu apakšuzņēmēja statusā piešķirt citiem kandidātiem/pretendentiem,

ja ir pazīmes, ka tie saņēmuši informāciju par citu kandidātu/pretendentu pieteikumu vai piedāvājumu, vai ja atsevišķu pieteikumu/piedāvājumu iesniegšana traucē brīvai konkurencei kandidātu/pretendentu starpā.

4.   ECB kandidātiem vai pretendentiem liedz piedalīties, ja par tiem pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, līdzdalību noziedzīgā organizācijā vai jebkādu citu noziedzīgu darbību, kas kaitē Kopienu, ECB vai NCB finanšu interesēm.

5.   ECB var jebkurā brīdī liegt kandidātiem vai pretendentiem piedalīties, ja tie:

a)

ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to lietas pārvalda tiesas, tie noslēguši vienošanos ar kreditoriem, pārtraukuši uzņēmējdarbību, attiecībā uz tiem notiek tiesvedība saistībā ar šiem jautājumiem vai arī tie ir jebkādā citā analoģiskā situācijā, kas izriet no līdzīgas valsts tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras;

b)

ar spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par noziedzīgu nodarījumu saistībā ar viņu profesionālo darbību;

c)

bijuši vainojami nopietnā profesionālās darbības pārkāpumā;

d)

nav izpildījuši savas saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts, kurā tie dibināti, vai līgumslēdzējas iestādes valsts vai līguma izpildes vietas valsts tiesību aktu noteikumiem;

e)

tiesa vai šķīrējtiesa noteikusi, ka tie nopietni pārkāpuši līgumu, jo nav ievērojuši savas līgumsaistības pēc citas konkursa procedūras;

f)

to vadība, darbinieki vai pārstāvji iesaistīti interešu konfliktā;

g)

vainojami būtiskā datu sagrozīšanā, sniedzot ECB pieprasīto informāciju;

h)

kontaktējas ar citiem kandidātiem vai pretendentiem, lai vājinātu konkurenci.”

b)

Tiek pievienots šāds 6. un 7. punkts:

“6.   Kandidātiem vai pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviena no 4. un 5. punktā minētajām situācijām, un/vai jāiesniedz līguma paziņojumā vai uzaicinājumā uz konkursu norādītie pierādījumi. Ja šādi apstākļi rodas procedūras laikā, attiecīgais kandidāts/pretendents par to informē ECB bez nepamatotas vilcināšanās.

7.   Piegādātāju, uz kuru attiecas kāda no 4. un 5. punktā minētajām situācijām, ECB uz pienācīgu laiku var izslēgt no dalības turpmākajās konkursa procedūrās. ECB lēmumu par izslēgšanu pieņem un tā darbības laiku nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu, ņemot vērā pārkāpuma smagumu, laiku, kurš pagājis no pārkāpuma izdarīšanas brīža, pārkāpuma ilgumu un atkārtošanos, attiecīgā piegādātāja nolūku vai neuzmanības pakāpi, kā arī piegādātāja veiktos pasākumus, lai novērstu līdzīgus pārkāpumus nākotnē. Izslēgšanas laiks nav ilgāks par 10 gadiem. Pirms pieņemt lēmumu par piegādātāja izslēgšanu ECB piegādātājam dod iespēju paust viņa viedokli, izņemot gadījumus, ja izslēgšanas pamatā esošie fakti, konstatēti spēkā stājušās spriedumā. ECB par savu lēmumu un tā pieņemšanas iemesliem piegādātājam paziņo rakstveidā.”

9)

Ar šādu punktu aizstāj 28. panta 2. punktu:

“2.   Paziņojumu nosūta vismaz 10 dienas pirms līguma parakstīšanas no ECB puses, ja paziņojumu nosūta pa faksu vai elektroniskā ceļā, vai vismaz 15 dienas pirms līguma parakstīšanas, ja izmanto citus komunikācijas līdzekļus.”

10)

Šādi groza 29. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   ECB izraugās piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, no pretendentiem, kas pielaisti dinamiskai iepirkuma sistēmai vai, ja šāda sistēma nav izveidota – no piemēroto piegādātāju saraksta, kas sastādīts pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību, vai, ja šāds saraksts nav izveidots – pamatojoties uz pienācīgu tirgus analīzi. Pēdējā minētajā gadījumā piemērotu piegādātāju iepriekšēja atlase ir vienīgi ECB ziņā.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 5. punktu:

“5.   Novērtē saņemto piedāvājumu atbilstību kritērijiem, kas noteikti pieprasījumā iesniegt priekšlikumu. Pēc rakstveida piedāvājumu novērtēšanas ECB var sākt sarunas ar pretendentiem, ja šāda iespēja tika izziņota pieprasījumā iesniegt priekšlikumu. Sarunas var risināt kā secīgas sarunas, lai noteiktu pretendentu izvietojuma secību, vai arī kā paralēlas sarunas ar vairākiem pretendentiem, kas vislabāk atbilst līguma piešķiršanas kritērijiem.”

2. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 1. martā.

2.   Konkursa procedūras, kas uzsāktas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, pabeidz saskaņā ar Lēmuma ECB/2007/5 sākotnējiem noteikumiem. Šā noteikuma piemērošanai konkursa procedūru uzskata par uzsāktu dienā, kad līguma paziņojums nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim vai, ja šāds paziņojums nav nepieciešams – dienā, kad ECB uzaicināja vienu vai vairākus piegādātājus iesniegt piedāvājumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 27. janvārī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(3)  OV L 317, 5.12.2007., 34. lpp.

(4)  OV L 184, 14.7.2007., 34. lpp.