23.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1328/2008

(2008. gada 22. decembris),

ar ko groza I, II, III, V, VII un VIII pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (1) un jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Kopīgie noteikumi konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm būtu jāatjaunina, ņemot vērā jaunākās tendences.

(2)

Divkāršas pārbaudes uzraudzības sistēma Ķīnai beigsies 2008. gada 31. decembrī.

(3)

Ar Lēmumu 2008/939/EK (2) Padome apstiprināja divpusēja nolīguma starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku par tirdzniecību ar tekstilizstrādājumiem parakstīšanu un pagaidu piemērošanu.

(4)

Grozījumi Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (3) attiecas arī uz dažiem kodiem, kas minēti I pielikumā Regulai (EEK) Nr. 3030/93.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3030/93.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tekstilpreču komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3030/93 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3030/93 I, II, III, V, VII un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Catherine ASHTON


(1)  OV L 275, 8.11.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 335, 13.12.2008., 39. lpp.

(3)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 3030/93 I, II, III, V, VII un VIII pielikumu groza šādi.

(1)

I pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

I PIELIKUMS

TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI, KAS MINĒTI 1. PANTĀ (1)

1.

Ciktāl tas nav pretrunā kombinētās nomenklatūras interpretēšanas noteikumiem, preču aprakstu formulējumi uzskatāmi tikai par norādi, jo katrā kategorijā iekļautos izstrādājumus šajā pielikumā apzīmē ar KN kodiem. Ja pirms KN koda ir simbols “ex”, tad katrā kategorijā iekļautos izstrādājumus definē gan pēc KN koda, gan pēc atbilstošā apraksta.

2.

Ja Ķīnas izcelsmes 1. līdz 114. kategorijas izstrādājumu sastāvs nav īpaši norādīts, uzskata, ka šie izstrādājumi izgatavoti tikai no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, kokvilnas vai ķīmiskajām šķiedrām.

3.

Apģērbus, ko nevar droši apzīmēt kā vīriešu vai zēnu apģērbus vai sieviešu vai meiteņu apģērbus, klasificē kā sieviešu vai meiteņu apģērbus.

4.

Ja izmanto formulējumu “mazu bērnu apģērbi”, tie ir apģērbi līdz 86. sērijveida izmēram, to ieskaitot.

Kategorija

Apraksts

KN-kods 2009

Atbilstības tabula

gabali/kg

g/gabals

(1)

(2)

(3)

(4)

I A GRUPA

1

Kokvilnas šujamie diegi, nesagatavoti mazumtirdzniecībai

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Kokvilnas audumi, izņemot marli, frotē audumus, šauros audumus, plūksnotus audumus, šenila audumus, tillu un pārējās tīkla drānas

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

To skaitā, izņemot balinātus vai nebalinātus

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Sintētisko šķiedru audumi (atgriezumi un atlikas), izņemot šauros audumus, plūksnotus audumus (ieskaitot frotē audumus) un šenila audumus

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

To skaitā, izņemot balinātus vai nebalinātus

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

I B GRUPA

4

Krekli, T krekli, viegli smalkadījuma džemperi un puloveri ar ruļļveida, polo vai augstu uzrullētu apkakli (izņemot no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem), apakškrekli u.tml., trikotāžas

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Jakas, puloveri, svīteri, vestes, džempera un jakas komplekti, kardiganjakas, rītasvārki un džemperi (izņemot žaketes un bleizerus), anoraki, vējjakas, virsjakas u.tml., trikotāžas

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Vīriešu vai zēnu pusgarās un īsās auduma bikses, izņemot peldbikses un garās bikses (arī platās bikses); sieviešu vai meiteņu garās bikses no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām; oderētu treniņtērpu lejasdaļas, izņemot 16. vai 29. kategoriju, no kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes, trikotāžas vai austas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Vīriešu vai zēnu krekli, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

II A GRUPA

9

Dvieļu frotē audumi un tamlīdzīgi frotē audumi no kokvilnas; vannas un virtuves dvieļi, izņemot trikotāžas, no dvieļu frotē auduma un austiem frotē audumiem, no kokvilnas

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Gultas veļa, izņemot trikotāžas

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Štāpeļšķiedras pavedieni vai sintētisko šķiedru atlikas, nesagatavoti mazumtirdzniecībai

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

To skaitā no akrila

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Štāpeļšķiedras pavedieni vai mākslīgo šķiedru atlikas, nesagatavotas mazumtirdzniecībai

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Plūksnotie un šenila audumi (izņemot dvieļu frotē audumus vai frotē audumus no kokvilnas un šauri austus audumus), audumus ar šūtām plūksnām no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām tekstilšķiedrām

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

To skaitā velvetkords

5801 22 00

 

 

39

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi, izņemot trikotāžas, izņemot no dvieļu frotē audumiem vai tamlīdzīgiem kokvilnas frotē audumiem

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

II B GRUPA

12

Zeķbikses un garās zeķes, pusgarās zeķes, īszeķes, kapzeķes, pēdzeķes un pārējie zeķu veidi, trikotāžas, izņemot mazu bērnu zeķes, ieskaitot zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām, izņemot 70. kategorijas ražojumus

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 pāri

41

13

Vīriešu vai zēnu apakšbikses un garās apakšbikses, sieviešu vai meiteņu biksītes un stilbbikses, trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām (izņemot siltās virsjakas) (21. kategorija)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni; žaketes un bleizeri no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām tekstilšķiedrām (izņemot siltās virsjakas) (21. kategorija)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Vīriešu vai zēnu uzvalki un kostīmi, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; vīriešu vai zēnu sporta kostīmi ar oderi, ar virspusi no viena vienkārtas auduma, no kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Vīriešu vai zēnu žaketes un bleizeri, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Vīriešu vai zēnu sporta krekli un citi apakškrekli, apakšbikses un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, mājas halāti un līdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Sieviešu vai meiteņu sporta krekli vai citi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, garās apakšbikses, biksītes, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, mājaskleitas un līdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Kabatlakati, izņemot trikotāžas

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Siltas vējjakas; anoraki, vējjakas, virsjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no vilnas, no kokvilnas vai no ķīmiskām šķiedrām; treniņtērpu augšdaļas ar oderi, izņemot 16. un 29. kategoriju, no kokvilnas vai no ķīmiskām šķiedrām

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, mājas halāti un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, mājaskleitas un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Sieviešu vai meiteņu kleitas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Sieviešu vai meiteņu svārki, ieskaitot bikšusvārkus

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses), trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus; sieviešu vai meiteņu sporta kostīmi ar oderi, ar virspusi no viena vienkārtas auduma, no kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Krūšturi, auduma vai trikotāžas

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Mazu bērnu apģērbi un to piederumi, izņemot 10. un 87. kategorijas bērnu pirkstaiņus, dūraiņus un cimdus, un 88. kategorijas bērnu pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Treniņtērpi no trikotāžas auduma, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām tekstilšķiedrām

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Vīriešu vai zēnu apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām, izņemot trikotāžas

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Sieviešu vai meiteņu priekšauti, kombinezoni un citi apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām, izņemot trikotāžas

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Slēpošanas kostīmi, izņemot trikotāžas

ex 6211 20 00

 

 

78

Apģērbi, izņemot trikotāžas, izņemot 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. un 77. kategorijas apģērbus

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Mēteļi, žaketes, bleizeri un citi apģērbi, ieskaitot slēpošanas kostīmus, trikotāžas, izņemot 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74., 75. kategorijas apģērbus

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

III A GRUPA

33

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kas iegūta no polietilēna vai polipropilēna lentēm vai tamlīdzīgām formām, ne platāki par 3 m

5407 20 11

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, kas nav trikotāžas, no sloksnēm vai līdzīgām formām

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, kas iegūta no polietilēna vai polipropilēna lentēm vai tamlīdzīgām formām, 3 m plati vai platāki

5407 20 19

 

 

35

Audumi no sintētiskām šķiedrām (vienlaidu), izņemot 114. kategorijas audumus riepām

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

To skaitā tādi, kas nav nebalināti vai balināti

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Audumi no mākslīgām vienlaidu šķiedrām, izņemot 114. kategorijas audumus riepām

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

To skaitā tādi, kas nav nebalināti vai balināti

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Audumi no mākslīgām štāpeļšķiedrām

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

To skaitā tādi, kas nav nebalināti vai balināti

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Trikotāžas sintētiski aizkaru audumi, ieskaitot tīklveida aizkaru audumus

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Tīklveida aizkari, izņemot trikotāžas

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Auduma aizkari (ieskaitot drapērijas, ritināmās žalūzijas, lambrekenus un baldahīnus un citādus izstrādājumus mājas aprīkojumam), izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Sintētisko pavedienu (vienlaidu) dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot neteksturētu vienkārtas dziju, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 50 vijumu metrā

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Ķīmiskas šķiedras (vienlaidus), nesagatavotas mazumtirdzniecībai

5401 20 10

Mākslīgo šķiedru dzija; mākslīgo pavedienu dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot viskozes pavedienu vienkārtas dziju, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 250 vijumu metrā, kā arī vienkārtas neteksturētu acetilcelulozes dziju

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Ķīmisko pavedienu dzija, mākslīgo štāpeļšķiedru dzija, kokvilnas dzija, sagatavota mazumtirdzniecībai

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Kārsta vai ķemmēta aitu vai jēru vilna vai citi smalki dzīvnieku mati

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Dzija no kārstas aitas vai jēra vilnas (vilnas dzija) vai no kārstiem smalkiem dzīvnieku matiem, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Aitas vai jēra vilnas ķemmdzija (aparātdzija) vai ķemmdzija no smalkiem dzīvnieku matiem, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Dzija no aitas vai jēra vilnas vai no smalkiem dzīvnieku matiem, sagatavota mazumtirdzniecībai

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Audumi no aitas vai jēra vilnas vai no smalkiem dzīvnieku matiem

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Kokvilna, kārsta vai ķemmēta

5203 00 00

 

 

53

Kokvilnas marle

5803 00 10

 

 

54

Mākslīgās štāpeļšķiedras, ieskaitot atlikas, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

5507 00 00

 

 

55

Sintētiskās štāpeļšķiedras, ieskaitot atlikas, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (ieskaitot atlikas), sagatavota mazumtirdzniecībai

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Paklāji, grīdsegas un grīdceliņi ar sietiem mezgliem (apdarināti vai neapdarināti)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas, izņemot 58. kategorijas paklājus

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un ar rokām izšūti gobelēni (piemēram, petit point un krustdūrienu tehnikā), gabalos, un tamlīdzīgi izstrādājumi

5805 00 00

 

 

61

Šauri austi audumi, un šaurās neaustas drānas no paralēliem līmētiem šķēru pavedieniem bez audiem, izņemot 62. kategorijas etiķetes un līdzīgus izstrādājumus Elastīgie audumi un apdares materiāli (ne trikotāžas) no tekstilmateriāliem, kas veidoti no gumijas pavedieniem

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Šenilpavedieni (tai skaitā šenils no pūkām), pozamenta pavedieni (izņemot metalizētus pavedienus un pozamenta pavedienus no zirgu astriem)

5606 00 915606 00 99

Tills un pārējie tīkla audumi, izņemot austus un trikotāžas audumus, ar rokām vai mehāniski darinātas mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos ornamentos

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Austas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bet bez izšuvumiem

5807 10 105807 10 90

Pītas lentes un dekoratīvie apdares materiāli gabalos; pušķi, bumbuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi

5808 10 005808 90 00

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu motīvu veidā

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Sintētisko šķiedru trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk elastīgo pavedienu, un trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk gumijas pavedienu

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Rašelmežģīnes un audumi ar garām plūksnām no sintētiskām šķiedrām

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Trikotāžas audumi, izņemot 38. A un 63. kategorijas audumus, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Ceļotāju pledi un segas, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

III B GRUPA

10

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, trikotāžas

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 pāri

59

67

Trikotāžas apģērbu piederumi, izņemot mazu bērnu apģērbu piederumus; visu veidu trikotāžas mājsaimniecībā izmantojamā veļa; aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, trikotāžas; trikotāžas segas un ceļotāju pledi, citi trikotāžas izstrādājumi, ieskaitot apģērbu daļas vai apģērba piederumus

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

To skaitā maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no polietilēna vai polipropilēna sloksnēm

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Sieviešu un meiteņu kombinē un apakšsvārki, trikotāžas

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Zeķbikses un zeķes no sintētiskām šķiedrām ar viena pavediena lineāro blīvumu mazāku par 67 deciteksiem (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Sieviešu garās zeķes no sintētiskām šķiedrām

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pāri

33

72

Peldkostīmi un peldbikses no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Sieviešu vai meiteņu trikotāžas kostīmi un komplekti no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Vīriešu vai zēnu trikotāžas uzvalki un komplekti no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Kaklasaites, tauriņi un kravates, izņemot trikotāžas, no vilnas, kokvilnas vai ķīmiskām šķiedrām

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Korsetes, korsešjostas, korsetes ar zeķturi, bikšturi, zeķturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī trikotāžas

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas; pārējie apģērba piederumi, apģērba elementi vai piederumi, izņemot mazu bērnu, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Auklas, virves, troses un tauvas no sintētiskām šķiedrām, pītas vai nepītas

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Teltis

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Austu materiālu maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, kas nav izgatavoti no polietilēna vai polipropilēna sloksnēm

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās; tekstilšķiedras, ne garākas par 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Filcs un tā izstrādājumi, impregnēts vai neimpregnēts, ar segumu vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Neaustas drānas un izstrādājumi no šādām drānām, impregnēti vai neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma, pārklāti vai laminēti

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Linumi un tīkli no auklām, tauvām vai virvēm, kā arī gatavi zvejas tīkli no pavedieniem, auklām, tauvām vai virvēm

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Citi izstrādājumi no pavedieniem, auklām, tauvām, virvēm vai trosēm, izņemot tekstilaudumus, no šādiem audumiem gatavoti izstrādājumi un 97. kategorijas izstrādājumi

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Tekstilizstrādājumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai līdzīgiem mērķiem; pausaudums; gruntēti linaudekli gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

5901 10 005901 90 00

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar auduma pamatni, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

5904 10 005904 90 00

Gumijoti tekstilaudumi, kas nav trikotāžas, izņemot riepām paredzētos

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilaudumi, kas piesūcināti vai pārklāti ar agrāk nenosauktiem paņēmieniem; apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti, izņemot 100. kategorijas drānas

5907 00 00

 

 

100

Tekstilaudumi, kas piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar celulozes atvasinājumiem vai pārējiem mākslīgajiem plastītiem

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, izņemot no sintētiskām šķiedrām

ex 5607 90 90

 

 

109

Brezents, buras, markīzes un sauljumi

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Auduma piepūšamie matrači

6306 40 00

 

 

111

Tūrisma piederumi, auduma, izņemot piepūšamos matračus un teltis

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Pārējie gatavie tekstilizstrādājumi no auduma, izņemot 113. un 114. kategorijas izstrādājumus

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Grīdas lupatas, trauku lupatas un putekļu lupatas, izņemot trikotāžas

6307 10 90

 

 

114

Audumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

IV GRUPA

115

Linšķiedras vai rāmijas dzija

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Lina vai rāmijas audumi

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Lina vai rāmijas aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, izņemot trikotāžas

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no lina vai rāmijas

ex 5607 90 90

 

 

122

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, lietoti, no lina, izņemot trikotāžas

ex 6305 90 00

 

 

123

Plūksnotie un šenila audumi no lina vai rāmijas, izņemot šauri austos audumus

5801 90 10ex 5801 90 90

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

ex 6214 90 00

 

 

V GRUPA

124

Sintētiskās štāpeļšķiedras

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Sintētisko pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot 41. kategorijas dziju

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un sintētisko materiālu ketguta imitācija

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Mākslīgās štāpeļšķiedras

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Mākslīgo pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai, izņemot 42. kategorijas dziju

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un mākslīgo tekstilmateriālu ketguta imitācija

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Rupji dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

5105 40 00

 

 

129

Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5110 00 00

 

 

130 A

Zīda diegi, izņemot pavedienus no zīda atlikām

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Zīda diegi, izņemot 130. A kategorijas izstrādājumus; zīdtārpiņa pavediens

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām

5308 90 90

 

 

132

Papīra pavedieni

5308 90 50

 

 

133

Kaņepāju dzija

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizēti pavedieni

5605 00 00

 

 

135

Audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5113 00 00

 

 

136

Audumi no zīda vai zīda atlikām

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Plūksnotie un šenila audumi, un šauri audumi no zīda vai zīda atlikām

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Audumi no papīra pavedieniem un pārējām tekstilšķiedrām, izņemot rāmiju

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Audumi no metāla pavedieniem vai metalizētiem pavedieniem

5809 00 00

 

 

140

Trikotāžas drāna no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Ceļotāju pledi un segas no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6301 90 90

 

 

142

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, vai no Manilas kaņepāju šķiedrām

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Filcs no rupjiem dzīvnieku matiem

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no abakas (Manilas kaņepēm) vai kaņepēm

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Auklas vai iesaiņošanas aukla lauksaimniecības mašīnām, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Auklas, virves, troses un tauvas, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, izņemot 146. A kategorijas ražojumus

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, kuru preču pozīcija ir Nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, izņemot kārstas vai ķemmētas

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru dzija, kas minēta preču pozīcijā Nr. 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kokosšķiedras dzija

5308 10 00

 

 

149

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm; Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot iepriekš minētās

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Grīdsegas no kokosšķiedrām

5702 20 00

 

 

151 B

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot plūksnotas vai flokētas

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Filcs, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, nepiesūcinātām vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

5602 10 11

 

 

153

Lietoti maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no preču pozīcijā Nr. 5303 minētām džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām

6305 10 10

 

 

154

Attīšanai derīgi zīdtārpiņa kokoni

5001 00 00

Jēlzīds (negrodots)

5002 00 00

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, nekārstas vai neķemmētas

ex 5003 00 00

Vilna, nekārsta vai neķemmēta

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Smalki vai rupji dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot plucinātas izejvielas

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Plucināta vilna, vai plucināti smalki vai rupji dzīvnieku mati

5104 00 00

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: linšķiedras pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rāmija un pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: pakulas, atsukas un atlikas, izņemot kokosšķiedru un abaku

5305 00 00

Kokvilna, nekārsta vai neķemmēta

5201 00 105201 00 90

Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas izejvielas)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Kaņepāju šķiedra (cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: kaņepāju pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilas kaņepājs jeb Musa textilis Nee), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: abakas pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

Džutas šķiedra un pārējās lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedras, kaņepju šķiedras un rāmiju), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5303 10 005303 90 00

Pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: šādu šķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

 

 

156

Sieviešu vai meiteņu blūzes un puloveri, trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Apģērbi, trikotāžas, izņemot no 1. līdz 123. kategorijā un 156. kategorijā minētos

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Kleitas, blūzes un kreklblūzes, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6204 49 106206 10 00

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6214 10 00

Kaklasaites, tauriņi un kravates no zīda vai zīda atlikām

6215 10 00

 

 

160

Kabatlakati no zīda vai zīda atlikām

ex 6213 90 00

 

 

161

Apģērbi, izņemot trikotāžas, izņemot no 1. līdz 123. kategorijā un 159. kategorijā minētos

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

I A PIELIKUMS

Kategorija

Apraksts

KN-kods 2009

Atbilstības tabula

gabali/kg

g/gabals

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Marle un marles izstrādājumi, safasēti vai iepakoti mazumtirdzniecībai

3005 90 31

 

 

I B PIELIKUMS

1.

Šajā pielikumā ir iekļautas izejvielas tekstilrūpniecībai (128. un 154. kategorija), tekstilizstrādājumi, izņemot izstrādājumus no vilnas un smalkiem dzīvnieku matiem, kokvilnas un ķīmiskajām šķiedrām, kā arī 124., 125.A, 125.B, 126., 127.A un 127.B kategorijas ķīmiskās šķiedras, pavedieni un diegi.

2.

Ciktāl tas nav pretrunā kombinētās nomenklatūras interpretēšanas noteikumiem, preču aprakstu formulējumi uzskatāmi tikai par norādi, jo katrā kategorijā iekļautos izstrādājumus šajā pielikumā apzīmē ar KN kodiem. Ja KN koda priekšā ir simbols “ex”, kategorijā ietilpstošo produkciju nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

3.

Apģērbus, kurus nevar droši apzīmēt kā vīriešu vai zēnu apģērbus vai sieviešu vai meiteņu apģērbus, klasificē kā sieviešu vai meiteņu apģērbus.

4.

Ja izmanto formulējumu “mazu bērnu apģērbi”, ar to ir domāti apģērbi līdz 86. sērijveida izmēram, to ieskaitot.

Kategorija

Apraksts

KN-kods 2009

Atbilstības tabula

gabali/kg

g/gabals

(1)

(2)

(3)

(4)

I GRUPA

ex 20

Gultas veļa, izņemot trikotāžas

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Plūksnotie un šenila audumi, un audumi ar šūtām plūksnām

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi, izņemot trikotāžas, un izņemot 118. kategorijas izstrādājumus

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

II GRUPA

ex 12

Zeķbikses un garās zeķes, pusgarās zeķes, kapzeķes, īszeķes, zeķītes, pēdzeķes un līdzīgas, trikotāžas, izņemot mazu bērnu zeķes

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Vīriešu vai zēnu apakšbikses un garās apakšbikses, sieviešu vai meiteņu biksītes un stilbbikses, trikotāžas

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi mēteļi, apmetņi un pelerīni, žaketes un bleizeri, izņemot siltās virsjakas

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citi apakškrekli, apakšbikses, garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, garās apakšbikses, biksītes, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Kabatlakati, izņemot no zīda vai no zīda atlikām

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

ex 6107 29 00

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Sieviešu vai meiteņu svārki, ieskaitot bikšusvārkus

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses), trikotāžas

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Krūšturi, auduma vai trikotāžas

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Mazu bērnu apģērbi un to piederumi, izņemot mazu bērnu ex 10. un ex 87. kategorijas pirkstaiņus, dūraiņus un cimdus, un mazu bērnu ex 88. kategorijas pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Treniņtērpi no trikotāžas drānas

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Apģērbi no auduma, kas minēts preču pozīcijā Nr. 5903, 5906 un 5907, izņemot apģērbus, kas minēti ex 14. un ex 15. kategorijā

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Trikotāžas apģērbi no drānas, kas minēta preču pozīcijās Nr. 5903 un 5907, un slēpošanas kostīmi, trikotāžas

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

III A GRUPA

ex 38 B

Tīklveida aizkari, izņemot trikotāžas

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Austi aizkari (ieskaitot drapērijas, ritināmas žalūzijas, lambrekenus un baldahīnus un citādus interjera priekšmetus), izņemot trikotāžas

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Paklāji, grīdsegas un grīdceliņi, mezgloti (apdarināti vai neapdarināti)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas, izņemot ex 58., 142.un 151.B kategorijas paklājus

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un ar rokām izšūti gobelēni (piemēram, petit point un krustdūrienu tehnikā), gabalos, un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Šaurie audumi, šaurās neaustās drānas no paralēliem līmētiem pavedieniem vai šķiedrām, izņemot ex 62. un 137. kategorijas etiķetes un līdzīgus izstrādājumus Elastīgie audumi un apdares materiāli (ne trikotāžas) no tekstilmateriāliem, kas veidoti no gumijas pavedieniem

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Šenilpavedieni (tai skaitā šenils no pūkām), pozamenta pavedieni (izņemot metalizētus pavedienus un pozamenta pavedienus no zirgu astriem)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tills un pārējie tīkla audumi, izņemot austus un trikotāžas audumus, ar rokām vai mehāniski darinātas mežģīnes vienā gabalā, lentēs vai atsevišķos ornamentos

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Austas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem gabalos, lentēs vai piegriezumā, bez izšuvumiemv

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Pītas lentes un dekoratīvie apdares materiāli gabalos; pušķi, bumbuļi un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu motīvu veidā

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Sintētisko šķiedru trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk elastīgo pavedienu, un trikotāžas audumi, kuros ir 5 % no svara un vairāk gumijas pavedienu

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Trikotāža, izņemot ex 63. kategorijā minētos izstrādājumus

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Ceļotāju pledi un segas, izņemot trikotāžas

ex 6301 10 00

 

 

III B GRUPA

ex 10

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, trikotāžas

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 pāri

59

ex 67

Trikotāžas apģērbu piederumi, izņemot mazu bērnu apģērbu piederumus; visu veidu trikotāžas mājsaimniecībā izmantojamā veļa; aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, trikotāžas; trikotāžas segas un ceļotāju pledi, citi trikotāžas izstrādājumi, ieskaitot apģērbu daļas vai apģērba piederumus

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Sieviešu un meiteņu kombinē un apakšsvārki, trikotāžas

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Peldkostīmi

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Vīriešu vai zēnu trikotāžas uzvalki un komplekti

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Kaklasaites, tauriņi un kravates, izņemot trikotāžas, un izņemot 159. kategorijas izstrādājumus

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korsetes, korsešjostas, korsetes ar zeķturi, bikšturi, zeķturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī trikotāžas

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Pusgarās zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot trikotāžas; pārējie apģērba piederumi, apģērba elementi vai piederumi, izņemot bērnu, izņemot trikotāžas

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Teltis

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vate no tekstilmateriāliem un izstrādājumi no tās; tekstilšķiedras, ne garākas par 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Filcs un tā izstrādājumi, impregnēts vai neimpregnēts, ar segumu vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Linumi un tīkli no auklām, tauvām vai virvēm, kā arī gatavi zvejas tīkli no pavedieniem, auklām, tauvām vai virvēm

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Citi izstrādājumi no pavedieniem, auklām, tauvām, virvēm vai trosēm, izņemot tekstilaudumus, no šādiem audumiem gatavotus izstrādājumus un 97. kategorijas izstrādājumus

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tekstilizstrādājumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai līdzīgiem mērķiem; pausaudums; gruntēti linaudekli gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli ar auduma pamatni, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumijoti tekstilaudumi, izņemot trikotāžas, izņemot riepām paredzētos

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstilaudumi, kas piesūcināti vai pārklāti, izmantojot agrāk nenosauktus paņēmienus; apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti, izņemot ex 100. kategorijas izstrādājumus

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Tekstilaudumi, kas piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar celulozes atvasinājumiem vai pārējiem mākslīgajiem plastītiem

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Brezents, buras, markīzes un sauljumi

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Auduma piepūšamie matrači

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Tūrisma piederumi, auduma, izņemot piepūšamos matračus un teltis

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Pārējie gatavie tekstilizstrādājumi, izņemot ex 113. un ex 114. kategorijas izstrādājumus

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Grīdas lupatas, trauku lupatas un putekļu lupatas, izņemot trikotāžas

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Audumi un izstrādājumi tehniskām vajadzībām, izņemot 136. kategorijā minētos

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

IV GRUPA

115

Linšķiedras vai rāmijas dzija

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Lina vai rāmijas audumi

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Galdauti un salvetes, vannas un virtuves dvieļi no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Lina vai rāmijas aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām un citi interjera priekšmeti, izņemot trikotāžas

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no lina vai rāmijas

ex 5607 90 90

 

 

122

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, lietoti, no lina, izņemot trikotāžas

ex 6305 90 00

 

 

123

Plūksnotie un šenila audumi no lina vai rāmijas, izņemot šauri austos audumus

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, no lina vai rāmijas, izņemot trikotāžas

ex 6214 90 00

 

 

V GRUPA

124

Sintētiskās štāpeļšķiedras

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Sintētisko pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un sintētisko materiālu ketguta imitācija

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Mākslīgās štāpeļšķiedras

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Mākslīgo pavedienu dzija (vienlaidu), nesagatavota mazumtirdzniecībai, vienkārtas viskozes pavedieni, negrodoti vai ar grodumu ne vairāk kā 250 metrā, kā arī vienkārtas neteksturēti pavedieni no acetilcelulozes

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monopavedieni, lentes (mākslīgie salmiņi un tamlīdzīgi) un mākslīgo tekstilmateriālu ketguta imitācija

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Rupji dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

5105 40 00

 

 

129

Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5110 00 00

 

 

130 A

Zīda diegi, izņemot pavedienus no zīda atlikām

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Zīda diegi, izņemot 130. A kategorijas izstrādājumus; zīdtārpiņa pavediens

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām

5308 90 90

 

 

132

Papīra pavedieni

5308 90 50

 

 

133

Kaņepāju dzija

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizēti pavedieni

5605 00 00

 

 

135

Audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai astriem

5113 00 00

 

 

136 A

Audumi no zīda vai zīda atlikām, izņemot nebalinātus, ķīmiski tīrītus vai balinātus

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Audumi no zīda vai zīda atlikām, izņemot 136.A kategorijā minētos

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Plūksnotie un šenila audumi, un šauri audumi no zīda vai zīda atlikām

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Audumi no papīra pavedieniem un pārējām tekstilšķiedrām, izņemot rāmiju

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Audumi no metāla pavedieniem vai metalizētiem pavedieniem

5809 00 00

 

 

140

Trikotāžas drāna no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Ceļotāju pledi un segas no tekstilmateriāliem, kas nav vilna vai smalki dzīvnieku mati, kokvilna vai ķīmiskā šķiedra

ex 6301 90 90

 

 

142

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, vai no Manilas kaņepāju šķiedrām

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Filcs no rupjiem dzīvnieku matiem

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Auklas, virves, troses un tauvas, pītas vai nepītas, no abakas (Manilas kaņepēm) vai kaņepēm

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Auklas vai iesaiņošanas aukla lauksaimniecības mašīnām, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Auklas, virves, troses un tauvas, no sizala vai citām agaves dzimtas augu šķiedrām, izņemot 146. A kategorijas izstrādājumus

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, kuru preču pozīcija ir Nr. 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, izņemot kārstas vai ķemmētas

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru dzija, kas minēta preču pozīcijā Nr. 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kokosšķiedras dzija

5308 10 00

 

 

149

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi ar platumu vairāk nekā 150 cm; maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot iepriekš minētās

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Grīdsegas no kokosšķiedrām

5702 20 00

 

 

151 B

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, izņemot plūksnotas vai plucinātas

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Filcs, kas iegūts ar adatošanas paņēmienu no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, nepiesūcinātām vai bez seguma, kas nav paredzēts grīdsegām

5602 10 11

 

 

153

Lietoti maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai, no preču pozīcijā Nr. 5303 minētām džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām

6305 10 10

 

 

154

Attīšanai derīgi zīdtārpiņa kokoni

5001 00 00

Jēlzīds (negrodots)

5002 00 00

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni), vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas, nekārstas vai neķemmētas

ex 5003 00 00

Vilna, nekārsta vai neķemmēta

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Smalki vai rupji dzīvnieku mati, nekārsti vai neķemmēti

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Vilnas vai smalku vai rupju dzīvnieku matu atkritumi, tostarp pavedienu atkritumi, izņemot plucinātas izejvielas

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Plucināta vilna, vai plucināti smalki vai rupji dzīvnieku mati

5104 00 00

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: linšķiedras pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rāmija un pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: pakulas, atsukas un atlikas, izņemot kokosšķiedru un abaku

5305 00 00

Kokvilna, nekārsta vai neķemmēta

5201 00 105201 00 90

Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas izejvielas)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Kaņepāju šķiedra (cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: kaņepāju pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilas kaņepājs jeb Musa textilis Nee), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta: abakas pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

Džutas šķiedra un pārējās lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedras, kaņepju šķiedras un rāmiju), neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5303 10 005303 90 00

Pārējās augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas: šādu šķiedru pakulas un atlikas (tajā skaitā vērpšanas atlikas un plucinātas izejvielas)

5305 00 00

 

 

156

Sieviešu vai meiteņu blūzes un puloveri, trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Trikotāžas apģērbi, izņemot ex 10., ex 12., ex 13., ex 24., ex 27., ex 28., ex 67., ex 69., ex 72., ex 73., ex 75., ex 83. un 156. kategorijā minētos

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Kleitas, blūzes un kreklblūzes, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6204 49 106206 10 00

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot trikotāžas, no zīda vai zīda atlikām

6214 10 00

Kaklasaites, tauriņi un kravates no zīda vai zīda atlikām

6215 10 00

 

 

160

Kabatlakati no zīda vai zīda atlikām

ex 6213 90 00

 

 

161

Apģērbi, kas nav trikotāžas, izņemot ex 14., ex 15., ex 18., ex 31., ex 68., ex 72., ex 78., ex 86., ex 87., ex 88. un 159. kategorijā minētos

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

(2)

II pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“II PIELIKUMS

EKSPORTĒTĀJVALSTIS, KAS MINĒTAS 1. PANTĀ

Baltkrievija

Krievija

Serbija

Uzbekistāna”

(3)

III pielikumu groza šādi.

a)

Regulas 28. panta 6. punktu aizstāj ar šādu tekstu.

“6.   Numurs ietver šādus elementus:

divus burtus, kas šādi apzīmē eksportētājvalsti:

Baltkrievija = BY

Serbija = RS

Uzbekistāna = UZ;

divus burtus, kas apzīmē galamērķa dalībvalsti vai šādu dalībvalstu grupu:

AT = Austrija

BG = Bulgārija

BL = Bulgārija

CY = Kipra

CZ = Čehija

DE = Vācijas Federatīvā Republika

DK = Dānija

EE = Igaunija

GR = Grieķija

ES = Spānija

FI = Somija

FR = Francija

GB = Apvienotā Karaliste

HU = Ungārija

IE = Īrija

IT = Itālija

LT = Lietuva

LV = Latvija

MT = Malta

PL = Polija

PT = Portugāle

RO = Rumānija

SE = Zviedrija

SI = Slovēnija

SK = Slovākija

attiecībā uz šā pielikuma A tabulā uzskaitītajiem izstrādājumiem — viencipara skaitli, kas norāda kvotas gadu vai gadu, kurā eksportpreces reģistrētas, un kas atbilst attiecīgā gada pēdējam ciparam, piem., “8” 2008. gadam un “9” 2009. gadam;

divciparu skaitli, kas apzīmē izdevēju iestādi eksportētājā valstī;

secīgu piecciparu skaitli no 00001 līdz 99999, kas piešķirts konkrētai galamērķa dalībvalstij.”

b)

A tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Valstis un kategorijas, kurām piemēro dubultas pārbaudes uzraudzības sistēmu

Trešā valsts

Grupa

Kategorija

Vienība

Uzbekistāna

I A

1

tonnas

3

tonnas

I B

4

1 000 gabali

5

1 000 gabali

6

1 000 gabali

7

1 000 gabali

8

1 000 gabali

II B

26

1 000 gabali”

c)

tabulu svītro.

(4)

V pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu.

“V PIELIKUMS

KOPIENAS NOTEIKTIE KVANTITATĪVIE IEROBEŽOJUMI

Piemēro attiecībā uz 2009. gadu

BALTKRIEVIJA

Kategorija

Vienība

Kvota no 2009. gada 1. janvāra

IA grupa

1

tonnas

1 586

2

tonnas

6 643

3

tonnas

242

IB grupa

4

T gabali

1 839

5

T gabali

1 105

6

T gabali

1 705

7

T gabali

1 377

8

T gabali

1 160

IIA grupa

20

tonnas

329

22

tonnas

524

IIB grupa

15

T gabali

1 726

21

T gabali

930

24

T gabali

844

26/27

T gabali

1 117

29

T gabali

468

73

T gabali

329

IIIB grupa

67

tonnas

359

IV grupa

115

tonnas

420

117

tonnas

2 312

118

tonnas

471

T gabali: tūkstoš gabalu”

(5)

Tabulu VII pielikumā aizstāj ar šādu tabulu:

“Tabula

Kopienas noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi preču atpakaļievešanai, izmantojot ppa

Piemēro attiecībā uz 2009. gadu

BALTKRIEVIJA

Kategorija

Vienība

No 2009. gada 1. janvāra

IB grupa

4

1 000 gabali

6 610

5

1 000 gabali

9 215

6

1 000 gabali

12 290

7

1 000 gabali

9 225

8

1 000 gabali

3 140

IIB grupa

15

1 000 gabali

5 387

21

1 000 gabali

3 584

24

1 000 gabali

922

26/27

1 000 gabali

4 492

29

1 000 gabali

1 820

73

1 000 gabali

6 979”

(6)

Tabulas VIII pielikumā aizstāj ar šādu tabulu:

“1.

VALSTS

2.

Iepriekšēja izmantošana

3.

Pārnesums

4.

Pārnešana no 1. kategorijas uz 2. un 3. kategoriju

5.

Savstarpēja pārnešana 2. un 3. kategorijā

6.

Savstarpēja pārnešana 4., 5., 6., 7., 8. kategorijā

7.

Pārnešana no I, II, III grupas uz II, III, IV grupu

8.

Maksimālais palielinājums katrā kategorijā.

9.

Papildu nosacījumi

Baltkrievija

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Ņemot vērā 7. aili, pārnešanu arī var veikt no un uz V grupu. I grupas kategoriju ierobežojums 8. ailē ir 13 %.

Serbija

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Ņemot vērā 7. aili, pārnešanu arī var veikt no jebkuras kategorijas I, II un III grupā uz II un III grupu.”


(1)  NB! Attiecas tikai uz 1. līdz 114. kategoriju, izņemot Baltkrieviju, Krievijas Federāciju, Uzbekistānu un Serbiju, kuru gadījumā attiecas uz 1. līdz 161. kategoriju.

(2)  Attiecas tikai uz importu no Ķīnas.