18.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 339/84


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1281/2008

(2008. gada 17. decembris)

par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura attiecībā uz cūkgaļu atvērta ar Regulu (EK) Nr. 812/2007

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 812/2007, ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifa kvotu cūkgaļai un paredz tās pārvaldīšanu (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 812/2007 ir atvērtas tarifa kvotas cūkgaļas nozares produktu importēšanai.

(2)

Daudzumi, kas norādīti importa licenču pieteikumos, kuri iesniegti 2008. gada decembra pirmajās septiņās dienās par apakšperiodu no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. marta, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Tāpēc ir jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi; šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 812/2007 netika iesniegti importa licenču pieteikumi attiecībā uz kvotu ar kārtas numuru 09.4170 un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2009. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnija, ir 2 611 500 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 18. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 182, 12.7.2007., 7. lpp.