8.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1104/2008

(2008. gada 24. oktobris)

par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 66. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Šengenas Informācijas sistēma (SIS), kas izveidota saskaņā ar 1990. gada 19. jūnija Konvencijas, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (2) (Šengenas konvencija), IV sadaļas noteikumiem, un tās turpinājums SIS 1+ ir svarīgi instrumenti Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā integrēto Šengenas acquis noteikumu piemērošanai.

(2)

Otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveide bija uzticēta Komisijai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2424/2001 (3) un Lēmumu 2001/886/TI (4). Šo instrumentu spēkā esamība beidzas 2008. gada 31. decembrī. Šai regulai tādējādi būtu jāpapildina minētie instrumenti līdz dienai, kas jānosaka Padomei, rīkojoties saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (5).

(3)

SIS II izveidoja ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (6). Šai regulai nebūtu jāskar minēto aktu noteikumi.

(4)

Konkrēti SIS II testi paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 189/2008 (7) un Lēmumā 2008/173/EK (8).

(5)

SIS II izstrāde būtu jāturpina un būtu jānoslēdz saistībā ar SIS II vispārējo grafiku, ko Padome apstiprināja 2008. gada 6. jūnijā.

(6)

SIS II visaptverošs tests būtu jāveic, pilnībā sadarbojoties dalībvalstīm un Komisijai, saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem. Cik drīz vien iespējams pēc tā pabeigšanas tests būtu jāapstiprina, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 2007/533/TI.

(7)

Dalībvalstīm būtu jāveic papildinformācijas apmaiņas tests.

(8)

Attiecībā uz SIS 1+ Šengenas konvencijā paredzēta tehniskā nodrošinājuma vienība (C.SIS). Attiecībā uz SIS II Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 2007/533/TI paredzēta centrālā SIS II, ko veido tehniskā nodrošinājuma vienība un vienotā valsts saskarne (NI-SIS). Centrālās SIS II tehniskā nodrošinājuma vienībai būtu jāatrodas Strasbūrā (Francijā), bet dublējumam – St. Johann im Pongau (Austrijā).

(9)

Lai labāk risinātu iespējamos sarežģījumus, kas varētu rasties no SIS 1+ migrēšanas uz SIS II, būtu jāizveido un jātestē Šengenas Informācijas sistēmas migrēšanas pagaidu arhitektūra. Migrēšanas pagaidu arhitektūrai nebūtu jāietekmē SIS 1+ operatīvā pieejamība. Komisijai būtu jānodrošina konvertētājs.

(10)

Dalībvalstij, kas izdod brīdinājumu, vajadzētu būt atbildīgai par to, lai Šengenas Informācijas sistēmā ievadītie dati būtu precīzi, aktuāli un likumīgi.

(11)

Komisijai arī turpmāk vajadzētu būt atbildīgai par centrālo SIS II un tās sakaru infrastruktūru. Šajā atbildībā ietverta SIS II un tās sakaru infrastruktūras uzturēšana un turpmākā izstrāde, tostarp vienmēr veicot kļūdu labošanu. Komisijai būtu jānodrošina kopīgo pasākumu koordinācija un atbalsts tiem. Komisijai jo īpaši centrālās SIS II līmenī būtu jānodrošina tehniskais un operatīvais atbalsts dalībvalstīm, tostarp palīdzības dienesta pieejamība.

(12)

Dalībvalstis ir atbildīgas un tām arī turpmāk vajadzētu būt atbildīgām par to valsts sistēmu izstrādi un uzturēšanu (N.SIS II).

(13)

Francijai arī turpmāk vajadzētu būt atbildīgai par SIS 1+ tehniskā nodrošinājuma vienību. Šī atbildība ir skaidri paredzēta Šengenas konvencijā.

(14)

Dalībvalstu pārstāvjiem, kuri piedalās SIS 1+, būtu Padomes sistēmā jāsaskaņo savas darbības. Jāizstrādā sistēma šai organizatoriskai darbībai.

(15)

Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai slēgt līgumus ar trešajām personām, tostarp ar valstu struktūrām, par to uzdevumu izpildi, kādi tai doti saskaņā ar šo regulu, kā arī to uzdevumu izpildi, kas saistīti ar budžeta īstenošanu saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (9).

Visos šajos līgumos būtu jāievēro datu aizsardzības un datu drošības noteikumi un būtu jāņem vērā attiecīgu datu aizsardzības iestāžu nozīme, kas attiecas uz SIS, jo īpaši Šengenas konvencijas un šīs regulas noteikumi.

(16)

Personas datu apstrādei, ko veic Komisija, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (10).

(17)

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, kas iecelts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2004/55/EK (2003. gada 22. decembris), ar ko izraugās neatkarīgu uzraudzības struktūru, kas paredzēta EK līguma 286. pantā (11), ir kompetents uzraudzīt Kopienas iestāžu un struktūru pasākumus attiecībā uz personas datu apstrādi. Šengenas konvencijā ietverti īpaši noteikumi par personas datu aizsardzību un drošību.

(18)

Ņemot vērā to, ka mērķus, proti, migrēšanas pagaidu arhitektūras izveidi un datu migrēšanu no SIS 1+ uz SIS II, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka rīcības mēroga vai iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(19)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(20)

Būtu jāgroza Šengenas konvencija, lai SIS 1+ varētu integrēt migrēšanas pagaidu arhitektūrā.

(21)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tādējādi šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šī regula papildina Šengenas acquis saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļas noteikumiem, Dānijai saskaņā ar minētā protokola 5. pantu sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas jānolemj, vai tā ieviesīs to savos valsts tiesību aktos.

(22)

Šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (12); tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(23)

Šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (13); tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(24)

Šī regula neskar kārtību, kādā Apvienotā Karaliste un Īrija daļēji piedalās Šengenas acquis, kā attiecīgi noteikts Lēmumā 2000/365/EK un 2002/192/EK.

(25)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma izpratnē, kurš noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par abu minēto valstu asociēšanu Šengenas acquis  (14) īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā tajā jomā, kas minēta 1. panta G punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (15) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu minēto nolīgumu.

(26)

Attiecībā uz Šveici šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma izpratnē, kurš noslēgts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (16), tajā jomā, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta G punktā saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 146/2008/EK (17) par minētā nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā.

(27)

Attiecībā uz Lihtenšteinu šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus tā protokola izpratnē, kurš parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā tajā jomā, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta G punktā saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/261/EK (2008. gada 28. februāris) par Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (18),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīgais mērķis

1.   Šengenas Informācijas sistēmu (SIS), kas izveidota saskaņā ar 1990. gada Šengenas konvencijas IV sadaļas noteikumiem (SIS 1+), aizstāj ar jaunu sistēmu – Šengenas Informācijas sistēmu II (SIS II), kuras izveidi, darbību un izmantošanu reglamentē ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006.

2.   Saskaņā ar procedūrām un uzdevumu sadalījumu šajā regulā Komisija un dalībvalstis izstrādā SIS II kā vienotu integrētu sistēmu un to sagatavo darbībām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“centrālā SIS II” ir SIS II tehniskā nodrošinājuma vienība, kurā ietverta datubāze – “SIS II datubāze” –, un vienotā valsts saskarne (NI-SIS);

b)

C.SIS” ir SIS 1+ tehniskā nodrošinājuma vienība, kurā ietverta atsauces datubāze – “SIS 1+ datubāze” –, un vienotā valsts saskarne (N.COM);

c)

N.SIS” ir SIS 1+ valsts sistēma, ko veido valstu datu sistēmas, kuras ir savienotas ar C.SIS;

d)

N.SIS II” ir SIS II valsts sistēma, ko veido valstu datu sistēmas, kuras ir savienotas ar centrālo SIS II;

e)

“konvertētājs” ir tehnisks līdzeklis, ar kuru var nodrošināt pastāvīgu un uzticamu savienojumu C.SIS un centrālo SIS II, nodrošinot 10. panta 3. punktā paredzētās funkcijas;

f)

“visaptverošs tests” ir tests, kas minēts Regulas (EK) 1987/2006 55. panta 3. punkta c) apakšpunktā;

g)

“papildinformācijas tests” ir Sirene biroju darbības testi.

3. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Šajā regulā noteikti Komisijas un dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, uzdevumi un pienākumi attiecībā uz šādiem uzdevumiem:

a)

SIS II izstrādes turpināšana un uzturēšana;

b)

SIS II visaptverošs tests;

c)

papildinformācijas tests;

d)

konvertētāja izstrāde un testu turpināšana;

e)

pagaidu migrēšanas arhitektūras izveidošana un tests;

f)

migrēšana no SIS 1+ uz SIS II.

4. pants

Migrēšanas arhitektūras tehniskās sastāvdaļas

Lai nodrošinātu migrēšanu no SIS 1+ uz SIS II, ir vajadzīgas šādas sastāvdaļas:

a)

C.SIS un savienojums ar konvertētāju;

b)

sakaru infrastruktūra SIS 1+, kas ļautu savienot C.SIS un N.SIS;

c)

N.SIS;

d)

centrālā SIS II, NI-SIS un sakaru infrastruktūra SIS II, kas ļautu savienot centrālo SIS II ar N.SIS II un konvertētāju;

e)

N.SIS II;

f)

konvertētājs.

5. pants

Ar SIS II izstrādi saistītie galvenie pienākumi

1.   Komisija turpina izstrādāt SIS II, sakaru infrastruktūru un konvertētāju.

2.   Francija padara pieejamu un vada C.SIS saskaņā ar Šengenas konvencijā paredzētajiem noteikumiem.

3.   Dalībvalstis turpina izstrādāt N.SIS II.

4.   Dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, uztur N.SIS saskaņā ar Šengenas konvencijas noteikumiem.

5.   Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, padara pieejamu un vada SIS 1+ sakaru infrastruktūru.

6.   Komisija koordinē darbības un sniedz vajadzīgo atbalstu 1. līdz 3. punktā minēto uzdevumu un pienākumu īstenošanai.

6. pants

Izstrādes turpināšana

Pasākumus, kas vajadzīgi, lai turpinātu izstrādāt SIS II, kā minēts 5. panta 1. punktā, jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, kas vajadzīgi, lai labotu kļūdas, pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

Pasākumus, kas vajadzīgi, lai turpinātu izstrādāt SIS II, kā minēts 5. panta 3. punktā, jo īpaši attiecībā uz vienotu valsts saskarni, lai nodrošinātu N.SIS II savietojamību ar centrālo SIS II, pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

7. pants

Galvenās darbības

1.   Komisija kopā ar dalībvalstīm, kas piedalās SIS 1+, veic visaptverošu testu.

2.   Izveido SIS migrēšanas pagaidu arhitektūru, un šīs arhitektūras pārbaudi veic Komisija kopā ar Franciju un citām dalībvalstīm, kuras piedalās SIS 1+.

3.   Komisija un dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, veic migrēšanu no SIS 1+ uz SIS II.

4.   Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, veic papildinformācijas apmaiņas testu.

5.   Komisija nodrošina visu vajadzīgo atbalstu centrālā SIS II mērogā 1. līdz 4. punktā minētajām darbībām.

6.   Darbojoties Padomē, Komisija un dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, koordinē 1. līdz 3. punktā minētās darbības.

8. pants

Visaptverošs tests

1.   Visaptverošu testu nesāk, pirms Komisija nav paziņojusi, ka tā uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 189/2008 1. pantā minēto testu izdošanās līmenis ir pietiekams, lai sāktu šādu testu.

2.   Veic visaptverošo testu, ar kuru jo īpaši cenšas apstiprināt tādu vajadzīgo tehnisko pasākumu noslēgšanu, kurus veikusi Komisija un dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, lai apstrādātu SIS II datus, un parāda, ka SIS II darbības līmenis ir vismaz līdzvērtīgs tam, kāds sasniegts ar SIS 1+.

3.   Visaptverošo N.SIS II testu veic dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, un visaptverošo centrālās SIS II testu veic Komisija.

4.   Visaptverošo testu veic saskaņā ar sīki izstrādātu grafiku, kuru nosaka dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, kopā ar Komisiju darbojoties Padomē.

5.   Visaptverošā testa pamatā ir tehniskas specifikācijas, kuras nosaka dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, kopā ar Komisiju darbojoties Padomē.

6.   Darbojoties Padomē, Komisija un dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, izveido kritērijus, lai noteiktu, vai ir pabeigti tehniskie pasākumi, lai apstrādātu SIS II datus, un vai SIS II darbības līmenis ir vismaz līdzvērtīgs tam, kāds sasniegts ar SIS 1+.

7.   Darbojoties Padomē, Komisija un dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, veic analīzi, izmantojot 6. punktā minētos kritērijus. Rezultātus apstiprina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 55. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

8.   Dalībvalstis, kas nepiedalās SIS 1+, var piedalīties visaptverošajā testā. To rezultāti neietekmē testa vispārējo apstiprināšanu.

9. pants

Papildinformācijas tests

1.   Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, veic Sirene darbības testus.

2.   Papildinformācijas testa veikšanas laikā Komisija dara pieejamu centrālo SIS II un tās sakaru infrastruktūru.

3.   Papildinformācijas testu veic saskaņā ar sīki izstrādātu grafiku, kuru nosaka dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, kopā ar Komisiju darbojoties Padomē.

4.   Papildinformācijas testa pamatā ir tehniskas specifikācijas, kuras nosaka dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, kopā ar Komisiju darbojoties Padomē.

5.   Darbojoties Padomē, dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, analizē testa rezultātus.

6.   Dalībvalstis, kas nepiedalās SIS 1+, var piedalīties papildinformācijas testā. To rezultāti neietekmē testa vispārējo apstiprināšanu.

10. pants

Migrēšanas pagaidu arhitektūra

1.   Izveido SIS migrēšanas pagaidu arhitektūru. Pārejas posmā konvertētājs savieno centrālo SIS II un C.SIS. N.SIS ir savienots ar C.SIS, N.SIS II ir savienots ar centrālo SIS II.

2.   Komisija nodrošina konvertētāju, centrālo SIS II un tās sakaru struktūru, kuras ir SIS migrēšanas arhitektūras daļa.

3.   Konvertētājs divos virzienos konvertē datus no C.SIS uz centrālo SIS II un sinhronizē C.SIS un centrālo SIS II.

4.   Komisija pārbauda sakarus starp centrālo SIS II un konvertētāju.

5.   Francija pārbauda sakarus starp C.SIS un konvertētāju.

6.   Komisija un Francija pārbauda sakarus starp centrālo SIS II un C.SIS, izmantojot konvertētāju.

7.   Francija kopā ar Komisiju ar konvertētāju savieno C.SIS ar centrālo SIS II.

8.   Komisija kopā ar Franciju un citām dalībvalstīm, kuras piedalās SIS 1+, pārbauda visu SIS migrēšanas pagaidu arhitektūru, izmantojot Komisijas sniegtu testa plānu.

9.   Francija vajadzības gadījumā pārbaudes mērķiem dara pieejamus datus.

11. pants

Migrācija no SIS 1+ uz SIS II

1.   Lai no C.SIS varētu migrēt uz centrālo SIS II, Francija dara pieejamu SIS 1+ datubāzi un Komisija ievada SIS 1+ datubāzi centrālajā SIS II.

2.   Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, vēlākais līdz 2009. gada 30. septembrim migrē no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot atbalstu no Francijas un no Komisijas. Vajadzības gadījumā šo datumu var mainīt saskaņā ar 17. panta 2. punktā noteikto procedūru.

3.   Valsts sistēmas migrēšana no SIS 1+ uz SIS II sastāv no N.SIS II datu ielādes, ja N.SIS II ir jāietver datne, valsts eksemplārs, kurā ir pilnīga vai daļēja SIS II datubāzes kopija un kurai seko katras dalībvalsts pāreja no N.SIS uz N.SIS II. Darbojoties Padomē, Komisija un dalībvalstis, kuras piedalās SIS 1+, nodrošina sīki izstrādātu migrēšanas grafiku.

4.   Komisija migrēšanas laikā palīdz koordinēt kopējās darbības un sniedz atbalstu.

5.   Migrēšanas procesā paredzēto pāreju veic pēc 8. panta 7. punktā minētās apstiprināšanas.

12. pants

Pamata tiesiskais regulējums

Migrēšanas laikā Šengenas Informācijas sistēmai turpina piemērot Šengenas konvencijas IV sadaļas noteikumus.

13. pants

Sadarbība

1.   Dalībvalstis un Komisija sadarbojas, lai veiktu šajā regulā ietvertās darbības saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām.

2.   Komisija jo īpaši centrālā SIS II mērogā nodrošina visu vajadzīgo atbalstu N.SIS II pārbaudēm un migrēšanai.

3.   Dalībvalstis jo īpaši N.SIS II mērogā nodrošina visu vajadzīgo atbalstu pagaidu migrēšanas infrastruktūrai.

14. pants

Ierakstu saglabāšana centrālajā SIS II

1.   Neskarot attiecīgos noteikumus Šengenas konvencijas IV sadaļā, Komisija nodrošina, ka katra piekļuve personas datiem un visa personas datu apmaiņa centrālajā SIS II tiek reģistrēta, lai pārbaudītu, vai meklēšana ir vai nav likumīga, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību un lai nodrošinātu centrālās SIS II un valstu sistēmu pareizu darbību, datu integritāti un drošību.

2.   Ierakstos konkrēti uzrāda datu pārraides datumu un laiku, meklēšanā izmantotos datus, atsauci uz pārraidītajiem datiem, kā arī par datu apstrādi atbildīgās kompetentās iestādes nosaukumu.

3.   Ierakstus lieto vienīgi 1. punktā minētajā nolūkā un dzēš ne ātrāk kā pēc gada un ne vēlāk kā pēc trim gadiem no to izveides dienas.

4.   Ierakstus var glabāt ilgāk, ja tie vajadzīgi uzraudzības procedūrām, kas jau ir iesāktas.

5.   Kompetentajām iestādēm, kuru pienākums ir pārbaudīt, vai meklēšana ir likumīga, uzraudzīt datu apstrādes likumību, veikt pašuzraudzību, nodrošināt centrālās SIS II pareizu darbību, datu integritāti un drošību, atbilstīgi to kompetencei un pēc to lūguma ir nodrošināta piekļuve šiem ierakstiem, lai tās varētu pildīt savus pienākumus.

15. pants

Izmaksas

1.   Izmaksas, ko rada migrēšana, visaptverošais tests, papildinformācijas tests, uzturēšanas un izstrādes pasākumi centrālās SIS II līmenī vai attiecībā uz komunikācijas infrastruktūru, sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

2.   Valstu sistēmu migrēšanas, testēšanas, uzturēšanas un izstrādes izmaksas sedz katra attiecīgā dalībvalsts.

3.   Izmaksas, ko rada SIS 1+ līmeņa pasākumi, tostarp papildu pasākumi, kurus veic Francija, rīkojoties to dalībvalstu vārdā, kuras piedalās SIS 1+, sedz saskaņā ar Šengenas konvencijas 119. pantā paredzētajiem noteikumiem.

16. pants

Grozījumi Šengenas konvencijas noteikumos

Šengenas konvencijas noteikumus ar šo groza šādi.

1)

Iekļauj šādu pantu:

“92.A pants

1.   Sākot no Padomes Regulas (EK) Nr. 1104/2008 (19) un Padomes Lēmuma 2008/839/TI (20) spēkā stāšanās dienas un paļaujoties uz minētās regulas 2. pantā ietvertajām definīcijām, Šengenas Informācijas sistēmas tehnisko arhitektūru var papildināt ar:

a)

papildu centrālo sistēmu, kurā ietver:

tehniskā nodrošinājuma vienību (centrālā SIS II), kas atrodas Francijā, un centrālās SIS II dublējumu, kuros ietverta SIS II datubāze un vienota valsts saskarne (NI-SIS),

tehnisko saslēgumu starp C.SIS un centrālo SIS II, izmantojot konvertētāju, kas ļauj konvertēt un sinhronizēt datus starp C.SIS un centrālo SIS II;

b)

valsts sistēmu (N.SIS II), ko veido valsts datu sistēmas, kuras ir saistītas ar centrālo SIS II;

c)

infrastruktūru sakariem starp centrālo SIS II un N.SIS II, kas pieslēgta NI-SIS.

2.   N.SIS II var aizstāt šīs konvencijas 92. pantā minēto valsts nodaļu, šādā gadījumā dalībvalstīm nav jābūt valsts datnei.

3.   Centrālās SIS II datubāze ir pieejama automatizētai meklēšanai katras dalībvalsts teritorijā.

4.   Ja kāda dalībvalsts aizstāj valsts nodaļu ar N.SIS II, 92. panta 2. un 3. punktā minētā tehniskā nodrošinājuma vienības obligātās funkcijas attiecībā uz to valstu nodaļām kļūst par obligātām funkcijām attiecībā uz centrālo SIS II, neskarot pienākumus, kas minēti Lēmumā 2008/839/TI un Regulas (EK) Nr. 1104/2008 5. panta 1. punktā, 10. panta 1., 2. un 3. punktā.

5.   Centrālā SIS II nodrošina pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai ievadītu un apstrādātu SIS datus, veiktu N.SIS II valsts eksemplāru tiešsaistes atjaunināšanu, N.SIS II valsts eksemplāru un centrālās SIS II datubāzes sinhronizāciju un saskanību un nodrošinātu kārtību N.SIS II valsts eksemplāru inicializēšanai un rekonstrukcijai.

6.   Francija, kura ir atbildīga par tehniskā nodrošinājuma vienību, pārējās dalībvalstis un Komisija sadarbojas, lai nodrošinātu, ka meklēšanas rezultāts N.SIS II datnēs vai SIS II datubāzē ir līdzvērtīgs meklēšanas rezultātam 92. panta 2. punktā minēto valstu nodaļu datnēs.

2)

Ar šādu tekstu aizstāj 119. panta pirmās daļas pirmo teikumu:

“Tehniskā nodrošinājuma vienības izveidošanu un lietošanu, kas minēta 92. panta 3. punktā, tostarp kabeļu uzstādīšanas izmaksas Šengenas Informācijas sistēmas valsts nodaļu sakariem ar tehniskā nodrošinājuma vienību, kā arī to pasākumu izmaksas, kurus veic saistībā ar uzdevumiem, kādi doti Francijai, saskaņā ar Lēmumu 2008/839/TI un Regulu (EK) Nr. 1104/2008 kopīgi apmaksā dalībvalstis.”

3)

Ar šādu tekstu aizstāj 119. panta otro daļu:

“Šengenas Informācijas sistēmas valsts nodaļu izveidošanas un lietošanas izmaksas, kā arī izmaksas, ko rada uzdevumi, kas valstu sistēmām doti saskaņā ar Lēmumu 2008/839/TI un Regulu (EK) Nr. 1104/2008, sedz katra dalībvalsts atsevišķi.”

17. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 51. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

18. pants

Ziņošana

Par SIS II izstrādes gaitu un migrēšanu no SIS 1+ uz SIS II Komisija ik pēc sešiem mēnešiem iesniedz progresa ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam, šādu ziņojumu pirmoreiz iesniedz 2009. gada pirmo sešu mēnešu laikposma beigās.

19. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tā zaudē spēku dienā, ko nosaka Padome, rīkojoties saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 55. panta 2. punktu, un ne vēlāk kā 2010. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Luksemburgā, 2008. gada 24. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  2008. gada 24. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

(3)  OV L 328, 13.12.2001., 4. lpp.

(4)  OV L 328, 13.12.2001., 1. lpp.

(5)  OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.

(6)  OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.

(7)  OV L 57, 1.3.2008., 1. lpp.

(8)  OV L 57, 1.3.2008., 14. lpp.

(9)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(10)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(11)  OV L 12, 17.1.2004., 47. lpp.

(12)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(13)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(14)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(15)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(16)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(17)  OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.

(18)  OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.

(19)  OV L 299, 8.11.2008., 1. lpp.

(20)  OV L 299, 8.11.2008., 43. lpp.”