28.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1056/2008

(2008. gada 27. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 7. panta 6. punktu Komisijas 2003. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (2) Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) ir veikusi šīs regulas I pielikuma (M daļas) noteikumu ietekmes vērtējumu.

(2)

Aģentūra secinājusi, ka Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) pašreizējie noteikumi ir pārāk stingri gaisa kuģiem, kas nepiedalās gaisa komercpārvadājumos, un jo īpaši gaisa kuģiem, kas klasificēti kā “komplicēti ar dzinēju darbināmi gaisa kuģi”.

(3)

Tā kā beidzas periods, kurā dalībvalstīm bija iespēja piemērot izņēmumu gaisa kuģiem, kas nepiedalās gaisa komercpārvadājumos, kā paredz Regulas (EK) Nr. 2042/2003 7. panta 3. punkta a) apakšpunkts, kuru faktiski piemērojusi lielākā daļa dalībvalstu, no 2008. gada 28. septembra I pielikuma (M daļas) noteikumi tiks pilnībā piemēroti visās dalībvalstīs, ja izmaiņas netiks pieņemtas savlaicīgi.

(4)

Aģentūra ierosinājusi ieviest būtiskus grozījumus Regulā (EK) Nr. 2042/2003, un jo īpaši tās I pielikumā (M daļā), lai pielāgotu esošās prasības gaisa kuģu dažādo kategoriju un darbības veidu sarežģītībai, nevājinot drošības līmeni.

(5)

Lai ļautu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm pietiekamā mērā iepazīties ar M daļas jaunajām prasībām un tām pielāgoties, dalībvalstīm vajadzētu atļaut atlikt M daļas piemērošanu gaisa kuģiem, kas nepiedalās gaisa komercpārvadājumos, uz papildu viena vai divu gadu termiņu atkarībā no attiecīgajiem noteikumiem.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2042/2003.

(7)

Šajā regulā paredzētajos noteikumos ir ņemts vērā Komisijas 2008. gada 11. janvāra paziņojums “Darba kārtība vispārējas nozīmes un komercaviācijas ilgtspējīgai nākotnei” (3).

(8)

Šajā regulā paredzēto pasākumu pamatā ir atzinums, kuru sniegusi Aģentūra atbilstoši Regulas (EK) Nr. 216/2008 17. panta 2. punkta b) apakšpunktam un 19. panta 1. punktam.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2042/2003 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantu papildina ar šādu k) un l) punktu:

“k)

ar “ELA1 gaisa kuģi” tiek apzīmēts šāds Eiropas vieglais gaisa kuģis:

i)

lidmašīna, planieris vai planieris ar dzinēju, kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir mazāka par 1 000 kg un kurš nav klasificēts kā komplekss ar dzinēju darbināms gaisa kuģis;

ii)

balons ar maksimālo izstrādāto pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjomu, kas nepārsniedz 3 400 m3 karstā gaisa baloniem, 1 050 m3 gāzes gaisa baloniem un 300 m3 piesietiem gāzes baloniem;

iii)

dirižablis, kas paredzēts ne vairāk kā diviem pasažieriem un kura maksimālais izstrādātais pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjoms nepārsniedz 2 500 m3 karstā gaisa dirižabļiem un 1 000 m3 gāzes dirižabļiem;

l)

LSA gaisa kuģis” nozīmē vieglu sporta lidmašīnu, uz kuru attiecināmas visas turpmāk norādītās pazīmes:

i)

maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nepārsniedz 600 kg;

ii)

maksimālais iekrišanas ātrums nosēšanās konfigurācijā (VS0) nepārsniedz kalibrētā gaisa ātruma (CAS) 45 mezglus pie gaisa kuģa maksimālās sertificētās pacelšanās masas un kritiskākā smaguma centra;

iii)

maksimālais pasažieru vietu skaits nepārsniedz divas, ieskaitot pilotam paredzēto;

iv)

viens bezturbīnu dzinējs, kas aprīkots ar propelleru;

v)

nehermetizēta kabīne.”

2)

Regulas 3. pantu papildina ar šādu 4. punktu:

“4.   Gaisa kuģiem, kas netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, jebkāds lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts vai tam līdzvērtīgs dokuments, kas izdots atbilstoši dalībvalsts prasībām un derīgs 2008. gada 28. septembrī, ir derīgs līdz tā termiņa beigu datumam vai 2009. gada 28. septembrim atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. Pēc tā derīguma termiņa beigām atbildīgā iestāde var no jauna izdot lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu vai tam līdzvērtīgo dokumentu vai veikt tā derīguma termiņa vienreizēju pagarināšanu uz vienu gadu, ja to pieļauj dalībvalstī spēkā esošās prasības. Derīguma termiņam atkārtoti beidzoties, atbildīgā iestāde var vēlreiz no jauna izdot lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu vai tam līdzvērtīgo dokumentu vai veikt tā derīguma termiņa vienreizēju pagarināšanu uz vienu gadu, ja to pieļauj dalībvalstī spēkā esošās prasības. Pēc tam turpmāka atkārtota izdošana vai derīguma termiņa pagarināšana nav atļauta. Ja šā punkta noteikumi piemēroti, nododot gaisa kuģa reģistrāciju ES teritorijā, tiek izdots jauns lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts atbilstoši M.A.904. punkta noteikumiem.”

3)

Regulas 4. pantu papildina ar šādu 4. punktu:

“4.   Izmantošanas sertifikāti un autorizētie izmantošanas sertifikāti, kurus pirms šīs regulas spēkā stāšanās datuma izdevusi saskaņā ar dalībvalsts prasībām apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kas nepieciešami atbilstoši I pielikuma (M daļas) attiecīgi M.A.801. un M.A.802. punkta noteikumiem.”

4)

Ar šādu punktu aizstāj 5. panta 1. punktu:

“1.   Sertificējošais personāls ir kvalificēts atbilstoši III pielikuma noteikumiem, izņemot gadījumus, kuri paredzēti I pielikuma M.A.606. punkta h) apakšpunktā, M.A.607. punkta b) apakšpunktā, M.A.801. punkta d) apakšpunktā, M.A.803. punktā un II pielikuma (145. daļas) 145.A.30. punkta j) apakšpunktā, kā arī II pielikuma (145. daļas) IV papildinājumā.”

5)

Regulas 7. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Atkāpjoties no 1. punkta:

a)

I pielikuma noteikumus, izņemot M.A.201. punkta h) apakšpunkta 2. punkta un M.A.708. punkta c) apakšpunkta noteikumus, piemēro no 2005. gada 28. septembra;

b)

I pielikuma M.A.201. punkta f) apakšpunkts piemērojams gaisa kuģiem, kas nav iesaistīti trešo valstu pārvadājumu uzņēmumu veiktos gaisa komercpārvadājumos, no 2009. gada 28. septembra.”;

b)

minētā panta 3. punktu groza šādi:

i)

tā a) apakšpunktu aizstāj ar šo:

“a)

I pielikuma noteikumus gaisa kuģiem, kurus neizmanto gaisa komercpārvadājumiem, – līdz 2009. gada 28. septembrim;”;

ii)

minēto punktu papildina ar šādu g) apakšpunktu:

“g)

gaisa kuģiem, kas nav iesaistīti gaisa komercpārvadājumos un kas nav lieli gaisa kuģi, līdz 2010. gada 28. septembrim jāpiemēro šādi III pielikuma (66. daļas) noteikumi:

I pielikuma (M daļas) M.A.606. punkta g) apakšpunkta un M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punkts,

II pielikuma (145. daļas) 145.A.30. punkta g) un h) apakšpunkts.”

6)

I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.

(3)  COM(2007) 869, galīgā redakcija.


PIELIKUMS

1.

Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikumu (M daļu) groza šādi.

1)

Pielikuma M.1. punkta 4. apakšpunktam pievieno šādu iii) punktu:

“iii)

atkāpjoties no 4. apakšpunkta i) punkta, kad gaisa komercpārvadājumos neizmantota gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu pārvalda lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem un nav pakļauta reģistrācijas dalībvalsts uzraudzībai, un tikai tad, ja tam pirms tehniskās apkopes programmas apstiprināšanas piekritusi reģistrācijas dalībvalsts:

a)

iestāde, ko iecēlusi par lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pārraudzību atbildīgā dalībvalsts; vai

b)

Aģentūra, ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija atrodas trešā valstī.”

2)

M.A.201. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

Lai izpildītu a) apakšpunktā minētos pienākumus:

i)

gaisa kuģa īpašnieks var noslēgt līgumu par uzdevumu, kas saistīti ar lidojumderīguma uzturēšanu, veikšanu ar apstiprinātu lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kā norādīts šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļā. Šajā gadījumā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija uzņemas atbildību par pienācīgu šo uzdevumu izpildi;

ii)

īpašnieks, kas nolemj pārvaldīt gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu uz savu atbildību bez līguma atbilstoši I papildinājumam, tomēr var noslēgt ierobežotu līgumu ar lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem, lai izstrādātu tehniskās apkopes programmu un apstiprinātu to atbilstoši M.A.302. punktam. Šajā gadījumā ar ierobežoto līgumu atbildība par tehniskās apkopes programmas izstrādi un apstiprināšanu tiek nodota lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai, ar kuru noslēgts līgums.”

3)

M.A.201. punkta i) apakšpunkta ievadteikumu aizstāj ar šādu: “Ja dalībvalsts pieprasa, lai uzņēmējam būtu sertifikāts tādu darbību veikšanai, kas nav gaisa komercpārvadājumi, tas:”.

4)

M.A.202. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Ikviena persona vai organizācija, kas ir atbildīga saskaņā ar M.A.201. punkta noteikumiem, ziņo reģistrācijas valsts ieceltajai kompetentajai iestādei, organizācijai, kas atbild par tipa projektu vai papildu tipa projektu, un, ja vajadzīgs, uzņēmēja dalībvalstij par ikvienu atklātu gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas pazīmi, kas apdraud lidojumu drošību.”

5)

M.A.302. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.302   Gaisa kuģu tehniskās apkopes programma

a)

Ikviena gaisa kuģa tehniskā apkope tiek organizēta atbilstoši gaisa kuģa apkopes programmai.

b)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu un visus turpmākos grozījumus tajā apstiprina kompetentā iestāde.

c)

Ja gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu vada lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas noteikumiem, gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu un grozījumus tajā var apstiprināt ar netiešās apstiprināšanas procedūru:

i)

sajā gadījumā netiešās apstiprināšanas procedūru lidojumderīguma uzturēšanas vadības rokasgrāmatas ietvaros nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, un tā jāapstiprina kompetentajai iestādei, kas atbildīga par šo lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju;

ii)

lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija neizmanto netiešās apstiprināšanas procedūru, ja šī organizācija neatrodas reģistrācijas dalībvalsts pārraudzībā, ja vien nav noslēgts M.1. punkta 4. apakšpunkta ii) vai iii) punktam atbilstošs līgums, ar kuru atbildība par gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas apstiprināšanu tiek nodota kompetentajai iestādei, kas atbildīga par lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju.

d)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmai jāatbilst:

i)

kompetentās iestādes izdotajiem norādījumiem;

ii)

lidojumderīguma uzturēšanas norādījumiem, ko izdevuši tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkāda cita tāda atbilstoša apstiprinājuma turētāji, kas izdots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1702/2003 un tās pielikumu (21. daļu);

iii)

papildu vai alternatīviem norādījumiem, ko ierosinājis īpašnieks vai lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, pēc tam, kad tie apstiprināti saskaņā ar M.A.302. punktu, izņemot ar drošību saistītu darbu veikšanas intervālus, kas minēti e) apakšpunktā un kuru nozīmīgums var tikt palielināts pēc tam, kad veikta pietiekama g) apakšpunktam atbilstoša pārskatīšana un tikai tad, ja tie tiek tieši apstiprināti saskaņā ar M.A.302. punkta b) apakšpunktu.

e)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā tiek iekļauta sīkāka informācija, tostarp visu veicamo apkopes darbību biežums un tostarp arī jebkādi specifiski uzdevumi, kas saistīti ar darbību tipu un specifiku.

f)

Lielu gaisa kuģu gadījumā, kad tehniskās apkopes programma ir balstīta uz tehniskās apkopes vadības grupas loģiku vai stāvokļa uzraudzību, gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā jāiekļauj drošības programma.

g)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma regulāri jāpārskata un, ja nepieciešams, atbilstoši jāgroza. Pārskatīšana nodrošina to, ka programma turpina būt derīga atbilstoši darbības pieredzei un kompetentās iestādes norādījumiem, vienlaikus arī ņemot vērā jaunus un/vai mainītus tehniskās apkopes norādījumus, kurus izdevuši tipa sertifikāta un papildu tipa sertifikāta turētāji, kā arī jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikumu (21. daļu).”

6)

M.A.305. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas reģistrā ietilpst:

1.

gaisa kuģa reģistrācijas žurnāls, dzinēja reģistrācijas žurnāla(-iem) vai dzinēja moduļa formulārkartes, propellera reģistrācijas žurnāla(-iem) jebkādu daļu, kuru kalpošanas laiks ir ierobežots, formulārkartes, ja piemērojams; un

2.

uzņēmēja tehniskā reģistrācijas žurnāls, ja tas nepieciešams saskaņā ar M.A.306. punkta prasībām gaisa komerctransportam vai dalībvalsts prasībām tādām komerciālajām darbībām, kas nav gaisa komerctransports.”

7)

M.A.403. punkta b) apakšpunktā vārdus “atbilstoši M.A.801. iedaļas b) punkta 1. apakšpunktam, M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakšpunktam vai 145. daļai” aizstāj ar vārdiem “atbilstoši M.A.801. punkta b) apakšpunkta 1. punktam, M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktam, M.A.801. punkta c) apakšpunktam, M.A.801. punkta d) apakšpunktam vai II pielikumam (145. daļai)”.

8)

M.A.501. punkta a) apakšpunktā vārdus “norādīts citādi 145. daļā un F apakšdaļā” aizstāj ar vārdiem “norādīts citādi Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikumā (21. daļā), šīs regulas II pielikumā (145. daļā) vai I pielikuma A iedaļas F apakšdaļā”.

9)

M.A.502. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.502   Sastāvdaļu tehniskā apkope

a)

Sastāvdaļu tehnisko apkopi veic atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai II pielikuma (145. daļas) noteikumiem apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ikvienas sastāvdaļas tehnisko apkopi atbilstoši gaisa kuģa tehniskās apkopes datiem vai, ja to atļāvusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem var veikt ar “A” līmeni novērtēta organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai vai II pielikumam (145. daļai), kā arī sertificējošs personāls, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā tikai tad, kad šādas sastāvdaļas ir uzstādītas gaisa kuģim. Tomēr šāda organizācija vai sertificējošais personāls var īslaicīgi nomontēt šo sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi. Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši šim punktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. punktā minētās gaisa kuģa izmantošanas prasības.

c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, dzinēja vai spēka palīgiekārtas (APU) sastāvdaļu tehnisko apkopi atbilstoši dzinēju/APU tehniskās apkopes datiem vai, ja to atļāvusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem var veikt ar “B” līmeni novērtēta organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai vai II pielikumam (145. daļai) tikai tad, kad šādas sastāvdaļas ir uzstādītas dzinējam/APU. Tomēr šāda ar “B” līmeni novērtēta organizācija var īslaicīgi nomontēt šo sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi.

d)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta un M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punkta, sastāvdaļas, kura uzstādīta vai īslaicīgi nomontēta no ELA1 gaisa kuģa, kas netiek izmantots gaisa komercpārvadājumos, tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši sastāvdaļas tehniskās apkopes datiem, var veikt sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā, izņemot:

1.

tādu sastāvdaļu kapitālo remontu, kuras nav dzinēju un propelleru sastāvdaļas; un

2.

dzinēju un propelleru kapitālo remontu gaisa kuģiem, kas nav CS-VLA, CS-22 un LSA.

Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas veikta atbilstoši d) apakšpunktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. punktā minētās gaisa kuģa izmantošanas prasības.”

10)

M.A.503. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.503   Ierobežota darbmūža sastāvdaļas

Iemontētās ierobežota darbmūža sastāvdaļas nepārsniedz apstiprināto darbmūža ierobežojumu, kas norādīts apstiprinātajā tehniskās apkopes programmā un norādījumos attiecībā uz lidojumderīgumu, izņemot gadījumos, kas minēti M.A.504. punkta c) apakšpunktā.”

11)

M.A.504. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu punktu:

“b)

Lietošanai nederīgās sastāvdaļas apzīmē un glabā drošā vietā, ko uzrauga apstiprināta tehniskās apkopes organizācija, līdz tiek pieņemts lēmums par šīs sastāvdaļas turpmāko statusu. Tomēr gaisa kuģim, kas netiek izmantots gaisa komercpārvadājumos un nav liels gaisa kuģis, persona vai organizācija, kas klasificējusi sastāvdaļu kā lietošanai nederīgu, pēc šīs sastāvdaļas atzīšanas par lietošanai nederīgu var nodot to glabāšanā gaisa kuģa īpašniekam ar noteikumu, ka šāda nodošana tiek atspoguļota kuģa reģistrācijas žurnālā, dzinēja reģistrācijas žurnālā vai sastāvdaļas reģistrācijas žurnālā.”

12)

M.A.601. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.601   Darbības joma

Šajā apakšdaļā ir noteiktas prasības, kas jāievēro organizācijai, lai tai varētu piešķirt vai pagarināt apstiprinājumu attiecībā uz gaisa kuģu un to sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas nav norādītas M.A.201. punkta g) apakšpunktā.”

13)

M.A.604. punkta a) apakšpunkta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“5.

sertificējošā personāla saraksts ar viņu apstiprinājuma darbības jomu; un

6.

saraksts ar vietām, kur tiek veikta tehniskā apkope, kā arī vispārīgs telpu apraksts;”.

14)

M.A.606. punktam pievieno šādu h) apakšpunktu:

“h)

Atkāpjoties no g) apakšpunkta, organizācijas var izmantot sertificējošu personālu, kas kvalificēts atbilstoši turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, nodrošinot tehniskās apkopes atbalstu uzņēmējiem, kas iesaistīti komerciālās darbībās, saskaņā ar atbilstošu kārtību, kas apstiprināma kā daļa no organizācijas rokasgrāmatas:

1.

atkārtotas pirmslidojuma lidojumderīguma pārbaudes direktīvas gadījumā, kurā īpaši norādīts, ka lidojuma apkalpe var izpildīt šādas lidojumderīguma uzturēšanas direktīvas prasības, organizācija var izdot ierobežotu sertifikācijas atļauju gaisa kuģa komandierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci, ar noteikumu, ka organizācija nodrošina, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu to, ka šī persona var izpildīt lidojumderīguma uzturēšanas direktīvas prasības atbilstoši attiecīgajiem standartiem;

2.

gadījumos, kad gaisa kuģis darbojas ārpus vietas, kur tiek sniegts apkopes atbalsts, organizācija var izdot ierobežotu sertifikācijas atļauju gaisa kuģa komandierim, pamatojoties uz lidojuma apkalpes licenci, ar noteikumu, ka organizācija nodrošina, ka ir veikta pietiekama praktiskā apmācība, lai nodrošinātu to, ka šī persona var izpildīt uzdevumu atbilstoši attiecīgajiem standartiem.”

15)

M.A.607. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.607   Sertificējošais personāls

a)

Papildus M.A.606. punkta g) apakšpunkta noteikumiem sertificējošais personāls var izmantot savas tiesības tikai tad, ja organizācija ir nodrošinājusi, ka:

1.

sertificējošais personāls var pierādīt, ka atbilst III pielikuma (66. daļas) 66.A.20. punkta b) apakšpunkta prasībām, izņemot gadījumus, kad III pielikums (66. daļa) atsaucas uz dalībvalsts noteikumiem, un šādos gadījumos personālam jāatbilst šo noteikumu prasībām; un

2.

sertificējošajam personālam ir pietiekama izpratne par attiecīgo apkopjamo gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļu(-ām) un attiecīgajām organizācijas procedūrām.

b)

Turpmāk minētajos neparedzētajos gadījumos, ja gaisa kuģis atrodas vietā, kas nav galvenā bāze, un nav pieejams atbilstīgs sertificējošais personāls, tehniskās apkopes organizācija, kura nolīgta tehniskās apkopes veikšanai, var izdot vienreizēju sertifikācijas atļauju:

1.

vienam no tās darbiniekiem, kam ir tipveida kvalifikācija par līdzīgas tehnoloģijas, uzbūves un sistēmas gaisa kuģi; vai

2.

ikvienai personai, kurai ir ne mazāk kā triju gadu ilga pieredze tehniskajā apkopē un kurai ir derīga ICAO gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kas attiecas uz gaisa kuģa tipu, kam vajadzīga sertificēšana, ja konkrētajā atrašanās vietā nav organizācijas, kas apstiprināta atbilstīgi šīs daļas noteikumiem, un nolīgtās organizācijas rīcībā ir pierādījumi par šīs personas pieredzi un licenci.

Par visiem šādiem gadījumiem jāziņo kompetentajai iestādei septiņu dienu laikā pēc šādas sertifikācijas atļaujas izdošanas. Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija, kas izdod vienreizēju sertifikācijas atļauju, nodrošina, ka ikvienu apkopes darbu, kas var ietekmēt lidojuma drošību, pārbauda atkārtoti.

c)

Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija reģistrē visu informāciju, kas attiecas uz sertificējošo personālu, un uztur visu sertificējošā personāla darbinieku atjauninātu sarakstu, kurā norādīta viņu apstiprinājuma darbības joma kā daļa no organizācijas rokasgrāmatas atbilstoši M.A.604. punkta a) apakšpunkta 5. punktam.”

16)

M.A.608. punkta a) apakšpunkta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.

tur savā īpašumā iekārtas un instrumentus, kas norādīti M.A.609. punktā, vai arī pārbaudītas līdzvērtīgas iekārtas un instrumentus, kas uzskaitīti tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā, kuri vajadzīgi ikdienas apkopes darbiem apstiprinājuma darbības jomā; un”.

17)

M.A.610. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.610   Tehniskās apkopes darbuzdevumi

Pirms apkopes veikšanas organizācija un organizācija, kas pieprasījusi apkopi, vienojas par darbuzdevumu rakstveidā, kurā skaidri ir norādīta veicamā tehniskā apkope.”

18)

M.A.613. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Pabeidzot visus nepieciešamos gaisa kuģa sastāvdaļas tehniskās apkopes darbus atbilstoši šīs apakšdaļas prasībām, izsniedz gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu atbilstoši M.A.802. punkta prasībām. Tiek izsniegta EASA 1. veidlapa, izņemot tās sastāvdaļas, kuru tehniskā apkope veikta atbilstoši M.A.502. punkta b) apakšpunkta un M.A.502. punkta d) apakšpunkta prasībām, un tās sastāvdaļas, kuras izgatavotas atbilstoši M.A.603. punkta b) apakšpunkta prasībām.”

19)

M.A.615. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.615   Organizācijas tiesības

Tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas prasībām, var:

a)

apkopt ikvienu gaisa kuģi un/vai sastāvdaļu, attiecībā uz kuru tā ir apstiprināta, vietās, kas norādītas apstiprinājuma sertifikātā un tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā;

b)

organizēt specializētu pakalpojumu veikšanu tehniskās apkopes organizācijas uzraudzībā citā pienācīgi kvalificētā organizācijā, ja tiek ievērotas atbilstošas procedūras, kuras noteiktas tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā un kuras tieši apstiprinājusi kompetentā iestāde;

c)

apkopt ikvienu gaisa kuģi un/vai tā sastāvdaļu, attiecībā uz kuru tā ir apstiprināta, jebkurā atrašanās vietā atbilstoši vajadzībai, kas rodas vai nu tādēļ, ka gaisa kuģis nav izmantojams, vai arī tādēļ, ka nepieciešams atbalstīt operatīvo tehnisko apkopi atbilstoši apstākļiem, kuri norādīti tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā;

d)

pēc tehniskās apkopes pabeigšanas izsniegt izmantošanas sertifikātus atbilstoši M.A.612. vai M.A.613. punkta prasībām.”

20)

M.A.703. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Par apstiprinājuma piešķiršanu liecina kompetentās iestādes izdotā apliecība, kas iekļauta VI papildinājumā.”;

ii)

pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

Darbības jomu, kuru paredzēts iekļaut apstiprinājumā, nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības rokasgrāmatā atbilstoši M.A.704. punkta prasībām.”

21)

M.A.704. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunkta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.

personas(-u), kas minēta(-as) M.A.706. punkta a), c), d) un i) apakšpunktā, vārds(-i) un amats(-i);”;

ii)

punkta a) apakšpunktam pievieno 9. apakšpunktu:

“9.

apstiprināto gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu sarakstu vai, tādu gaisa kuģu gadījumā, kas nav iesaistīti gaisa komercpārvadājumos, “vispārīgu” un “pamata” tehniskās apkopes programmu sarakstu”;

iii)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“c)

Neskarot b) apakšpunkta noteikumu, nelielus grozījumus pašraksturojumā var apstiprināt netieši ar netiešās apstiprināšanas procedūras palīdzību. Netiešās apstiprināšanas procedūra definē nelielus atbilstošus grozījumus, to pašraksturojuma ietvaros nosaka lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija un apstiprina kompetentā iestāde, kas atbildīga par šo lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju.”

22)

M.A.706. punktam tiek pievienots šāds i) un j) apakšpunkts:

“i)

To organizāciju gadījumā, kas pagarina lidojumderīguma pārskata sertifikātus atbilstoši M.A.711. punkta a) apakšpunkta 4. punkta un M.A.901. punkta f) apakšpunkta prasībām, organizācija ieceļ personas, kas ir pilnvarotas šā uzdevuma veikšanai, kuras apstiprina kompetentā iestāde.

j)

Organizācija tās lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatā nosaka un atjaunina tās (to) personas(-u) vārdu(-us) un amatu(-us), kas minēta(-as) M.A.706. punkta a) apakšpunktā, M.A.706. punkta c) apakšpunktā, M.A.706. punkta d) apakšpunktā un M.A.706. punkta i) apakšpunktā.”

23)

M.A.707. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Lai varētu saņemt apstiprinājumu lidojumderīguma pārbaužu veikšanai, apstiprinātajai lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai ir atbilstošs lidojumderīguma pārbaudes personāls, kas izdod A iedaļas I apakšdaļā minētos lidojumderīguma pārbaudes sertifikātus vai ieteikumus.

1.

Visu to gaisa kuģu gadījumā, kas tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, un to gaisa kuģu gadījumā, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot balonus, šim personālam ir:

a)

vismaz piecu gadu ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga III pielikuma (66. daļas) prasībām atbilstoša licence vai nacionāli atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst gaisa kuģa kategorijai (ja III pielikumā (66. daļā) ir atsauce uz valstīs spēkā esošajiem noteikumiem), vai zinātņu grāds aeronavigācijā vai tam līdzvērtīgs; un

c)

oficiāla apmācība aeronavigācijas tehniskajā apkopē, un

d)

amats apstiprinātajā organizācijā ar atbilstošiem pienākumiem;

e)

neatkarīgi no 1. punkta a) līdz d) apakšpunkta prasību, kas paredzēta M.A.707. punkta a) apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunktā, var aizstāt ar piecu gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā papildus pieredzei, ko jau nosaka M.A.707. punkta a) apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkta prasība.

2.

Tādu gaisa kuģu gadījumā, kuri netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos un kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir mazāka vai vienāda ar 2 730 kg, kā arī balonu gadījumā šim personālam ir:

a)

vismaz trīs gadus ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga III pielikuma (66. daļas) prasībām atbilstoša licence vai valsts atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst gaisa kuģa kategorijai (ja III pielikumā (66. daļā) ir atsauce uz nacionālajiem noteikumiem), vai zinātņu grāds aeronavigācijā vai tam līdzvērtīgs; un

c)

atbilstoša apmācība aeronavigācijas apkopē, un

d)

amats apstiprinātajā organizācijā ar atbilstošiem pienākumiem;

e)

neatkarīgi no šā punkta a) līdz d) apakšpunkta prasību, kas paredzēta M.A.707. punkta a) apakšpunkta 2. punkta b) apakšpunktā, var aizstāt ar četru gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā papildus pieredzei, ko jau pieprasa M.A.707. punkta a) apakšpunkta 2. punkta a) apakšpunkts.”

24)

M.A.708. punkta b) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.

iesniedz kompetentajai iestādei apstiprināšanai gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu kopā ar grozījumiem tajā, ja vien nav piemērojama netiešās apstiprināšanas procedūra atbilstoši M.A.302. punkta c) apakšpunkta prasībām, un izdod programmas kopiju gaisa kuģa, kuru nelieto komerciāliem pārvadājumiem, īpašniekam;”.

25)

M.A.709. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.709   Dokumentācija

a)

Veicot lidojumderīguma uzturēšanas darbus, apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija glabā un lieto jaunākos piemērojamos tehniskās apkopes datus, kas norādīti M.A.401. punktā, lai veiktu lidojumderīguma uzturēšanas darbus, kas minēti M.A.708. punktā. Šos datus var sniegt īpašnieks vai uzņēmējs atbilstoši attiecīgajam līgumam, kas noslēgts ar šādu īpašnieku vai uzņēmēju. Šajā gadījumā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai nepieciešams saglabāt šos datus tikai tik ilgi, kamēr spēkā ir līgums, izņemot gadījumus, kurus paredz M.A.714. punktā.

b)

Tādu gaisa kuģu gadījumā, kas nepiedalās gaisa komercpārvadājumos, apstiprinātā pastāvīgā lidojumderīguma vadības organizācija var izstrādāt “pamata” un/vai “vispārīgas” tehniskās apkopes programmas, lai būtu iespējams veikt sākotnējo apstiprināšanu un/vai apstiprinājuma darbības jomas paplašināšanu, neslēdzot līgumus, kas minēti šā pielikuma (M daļas) I papildinājumā. Tomēr “pamata” un/vai “vispārīgās” tehniskās apkopes programmas neizslēdz nepieciešamību izveidot atbilstošu gaisa kuģu apkopes programmu, kas ir saskaņā ar M.A.302. punkta prasībām, savlaicīgi pirms M.A.711. punktā minēto tiesību izmantošanas.”

26)

M.A.711. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.711   Organizācijas tiesības

a)

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām, var:

1.

vadīt tāda gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, kuru lieto nekomerciāliem gaisa pārvadājumiem, kā uzskaitīts apstiprinājuma apliecībā;

2.

vadīt tāda gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, kuru lieto komerciāliem gaisa pārvadājumiem, ja tas ir norādīts minētā gaisa kuģa apstiprinājuma apliecībā un gaisa kuģa ekspluatanta sertifikātā (AOC);

3.

organizēt ierobežotu ar lidojumderīguma uzturēšanu saistītu uzdevumu veikšanu ar jebkādu organizāciju, ar kuru noslēgts līgums un kura strādā saskaņā ar tās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā uzskaitīts apstiprinājuma apliecībā;

4.

atbilstoši M.A.901. punkta f) apakšpunkta noteikumiem pagarināt lidojumderīguma pārbaudes apliecības darbības termiņu, ko izsniegusi kompetentā iestāde vai cita lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļai.

b)

Apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas reģistrēta kādā no dalībvalstīm, var papildus tikt apstiprināta, lai veiktu lidojumderīguma pārbaudes, kas minētas M.A.710. punktā un:

1.

izsniegtu attiecīgo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu un savlaicīgi pagarinātu tā darbības termiņu atbilstoši M.A.901. punkta c) apakšpunkta 2. punkta vai M.A.901. punkta e) apakšpunkta 2. punkta noteikumiem; un

2.

ieteiktu reģistrācijas valsts kompetentajai iestādei veikt lidojumderīguma pārbaudi.”

27)

M.A.712. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“f)

Mazas organizācijas gadījumā, kura nevada lidojumderīguma uzturēšanu gaisa kuģiem, kas tiek izmantoti gaisa komerctransportā, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu var aizstāt ar regulāru organizācijas pārskatu veikšanu, kas jāapstiprina kompetentajai iestādei, izņemot gadījumus, kad organizācija izsniedz lidojumderīguma pārbaudes apliecības gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg un kas nav baloni. Gadījumā, ja organizācijai nav kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, organizācija neslēdz līgumus ar citām pusēm par lidojumderīguma uzturēšanas vadības uzdevumu veikšanu.”

28)

M.A.714. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

Ja lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijai ir M.A.711. punkta b) apakšpunktā minētās tiesības, tā saglabā kopiju no katras izsniegtās vai pagarinātās lidojumderīguma pārbaudes apliecības un ieteikuma kopā ar visiem apliecinošajiem dokumentiem. Turklāt organizācija saglabā kopiju no katras lidojumderīguma pārbaudes apliecības, ko tā pagarinājusi atbilstoši tiesībām, kas minētas M.A.711. punkta a) apakšpunkta 4. punktā.”

29)

M.A.801. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.801   Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts

a)

Izņemot gaisa kuģi, kuru nodevusi lietošanā organizācija, kas apstiprināta atbilstoši II pielikuma (145. daļas) prasībām, izmantošanas sertifikātu izsniedz atbilstoši šīs apakšdaļas noteikumiem.

b)

Gaisa kuģi nevar nodot izmantošanai, ja pēc jebkādas tehniskās apkopes veikšanas, pārliecinoties, ka nepieciešamā tehniskā apkope veikta pienācīgi, nav izdots izmantošanas sertifikāts, ko izsniedz:

1.

attiecīgais sertificējošais personāls šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļā minētās apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas vārdā; vai

2.

sertificējošais personāls atbilstoši III pielikuma (66. daļas) prasībām, izņemot kompleksos tehniskās apkopes darbus, kas uzskaitīti šā pielikuma VII papildinājumā, uz kuru attiecināms 1. punkts; vai

3.

pilots īpašnieks atbilstoši M.A.803. punkta noteikumiem.

c)

Atkāpjoties no M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punkta, ELA1 gaisa kuģiem, kas netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, gaisa kuģu kompleksās tehniskās apkopes darbus, kas uzskatīti VII papildinājumā, var pieņemt sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā.

d)

Atkāpjoties no M.A.801. punkta b) apakšpunkta, neparedzētu situāciju gadījumā, kad gaisa kuģis ir atstādināts no lidojumiem vietā, kur nav pieejama atbilstoši šim pielikumam vai II pielikumam (145. daļai) pienācīgi apstiprināta tehniskās apkopes organizācija un atbilstošs sertificējošais personāls, īpašnieks var pilnvarot jebkuru personu, kurai ir ne mazāk kā triju gadu atbilstoša tehniskās apkopes pieredze un atbilstoša kvalifikācija, veikt tehnisko apkopi atbilstoši standartiem, kas noteikti šā pielikuma D apakšdaļā, un nodot gaisa kuģi izmantošanai. Šajā gadījumā īpašnieks:

1.

iegūst un saglabā gaisa kuģa atskaišu informāciju par visām darbībām, kas veiktas, un tās personas kvalifikāciju, kas izdevusi sertifikātu; un

2.

nodrošina to, ka jebkādu šādu apkopi pārbauda un pieņem pienācīgi pilnvarota persona, kas minēta M.A.801. punkta b) apakšpunktā, vai organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai II daļas (145. daļas) prasībām, tiklīdz tas iespējams, bet laika posmā, kas nav ilgāks par septiņām dienām; un

3.

informē organizāciju, kas atbildīga par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību, ja ar to noslēgts līgums atbilstoši M.A.201. punkta e) apakšpunktam, vai, gadījumā, ja šāds līgums nav noslēgts, kompetento iestādi septiņu dienu laikā no šādas sertifikācijas atļaujas izdošanas.

e)

Gaisa kuģa nodošanas lietošanā gadījumā atbilstoši M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punkta vai M.A.801. punkta c) apakšpunkta prasībām sertificējošajam personālam tehniskās apkopes darbu veikšanā var palīdzēt viena vai vairākas personas, kas atrodas tiešā un nepārtrauktā tā uzraudzībā.

f)

Gaisa kuģa izmantošanas sertifikātā jābūt vismaz:

1.

pamatinformācijai par veikto apkopi un

2.

datumam, kad šāda apkope veikta; un

3.

organizācijas un/vai personas, kas izdod sertifikātu, identitāte, tostarp:

i)

tehniskās apkopes organizācijas, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai, un sertificējošā personāla, kas izsniedz šādu sertifikātu, apstiprinājuma norāde;

ii)

M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punkta vai M.A.801. punkta c) apakšpunkta gadījumā minētā izmantošanas sertifikāta gadījumā sertificējošā personāla, kas izsniedz šādu sertifikātu, identitāte un, ja vajadzīgs, licences numurs;

4.

lidojumderīguma vai darbību ierobežojumi, ja tādi ir.

g)

Atkāpjoties no b) apakšpunkta un neatkarīgi no h) apakšpunkta noteikumiem, ja noteikto tehnisko apkopi nav iespējams pabeigt, var tikt izdots izmantošanas sertifikāts ar apstiprinātiem gaisa kuģa ierobežojumiem. Šis fakts, kā arī jebkādi piemērojami lidojumderīguma vai darbību ierobežojumi jāatspoguļo gaisa kuģa izmantošanas sertifikātā pirms tā izdošanas kā daļa no informācijas, kas nepieciešama saskaņā ar f) apakšpunkta 4. punktu.

h)

Izmantošanas sertifikātu neizsniedz ikvienas zināmas neatbilstības gadījumā, kas apdraud lidojumu drošību.”

30)

M.A.802. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.802   Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts

a)

Izmantošanas sertifikātu izsniedz pēc visu tehniskās apkopes darbu pabeigšanas, kas veikti gaisa kuģa sastāvdaļai atbilstoši M.A.502. punkta prasībām.

b)

Autorizēts izmantošanas sertifikāts, kas identificēts kā EASA 1. veidlapa, uzskatāms par gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu, izņemot gadījumus, kad gaisa kuģa sastāvdaļu tehniskā apkope veikta atbilstoši M.A.502. punkta b) apakšpunkta vai M.A.502. punkta d) apakšpunkta prasībām, un šādā gadījumā tehniskajā apkopē jāievēro gaisa kuģa nodošanas izmatošanai procedūras atbilstoši M.A.801. punktam.”

31)

M.A.803. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.803   Pilota īpašnieka atļauja

a)

Pilots īpašnieks ir persona, kurai:

1.

ir derīga pilota licence (vai tai līdzvērtīgs dokuments) ar dalībvalsts attiecīgā tipa vai klases novērtējumu;

2.

atsevišķi vai kopīgi pieder apkopjamais gaisa kuģis, un tā īpašnieks ir:

i)

viena no reģistrācijas veidlapā minētajām fiziskajām personām; vai

ii)

bezpeļņas juridiskas personas, kas darbojas atpūtas jomā, biedrs, ja juridiskā persona ir norādīta reģistrācijas dokumentā kā īpašnieks vai uzņēmējs, un šis biedrs tieši piedalās juridiskās personas lēmumu pieņemšanas procesā un juridiskā persona viņu norīkojusi veikt pilotam īpašniekam atbilstošo gaisa kuģa tehnisko apkopi.

b)

Ikviena privāti lietota vienkāršas konstrukcijas gaisa kuģa, kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 730 kg un mazāka, planiera, planiera ar dzinēju un balona gadījumā pilots īpašnieks var izsniegt izmantošanas sertifikātu pēc paša veiktas ierobežotas tehniskās apkopes, kas uzskaitīta VIII papildinājumā.

c)

Ierobežoto tehnisko apkopi, kuru veic pilots īpašnieks, definē M.A.302. punktā minētajā gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā.

d)

Izmantošanas sertifikāts jāpievieno reģistrācijas žurnāliem, un tajā jābūt pamatinformācijai par veiktajiem tehniskās apkopes darbiem, izmantotajiem apkopes datiem, dienu, kad šādi apkopes darbi tika veikti, identifikācijai un pilota īpašnieka, kas izsniedz šādu sertifikātu, parakstam un pilota licences numuram.”

32)

M.A.901. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.A.901   Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude

Lai nodrošinātu gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāta spēkā esību, periodiski jāveic gaisa kuģa un tā lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites pārbaude.

a)

Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izsniedz atbilstoši III papildinājuma noteikumiem (EASA 15.a vai 15.b veidlapa) pēc apmierinošas lidojumderīguma pārbaudes pabeigšanas. Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts ir derīgs vienu gadu.

b)

Gaisa kuģis kontrolētā vidē ir gaisa kuģis: i) kuru pastāvīgi pārvaldījusi atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija un kurš nav mainījis organizācijas pēdējo 12 mēnešu laikā; ii) kuru pēdējos 12 mēnešus apkopušas atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai II pielikuma (145. daļas) prasībām apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas. Tajā iekļauj M.A.803. punkta b) apakšpunktā minēto veikto apkopi un nodošanu lietošanā atbilstoši M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. vai 3. punktā minētajiem noteikumiem.

c)

Visiem gaisa kuģiem, kas tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, un gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot balonus, un kuri atrodas kontrolētā vidē, b) apakšpunktā minētā gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija var, ja tā ir pienācīgi apstiprināta un ievērojot k) apakšpunkta prasības:

1.

izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu atbilstoši M.A.710. punkta noteikumiem; un

2.

lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu gadījumā, kurus tā ir izsniegusi, ja gaisa kuģis ir atradies kontrolētā vidē, divreiz pagarināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu uz vienu gadu katrā reizē.

d)

Visiem gaisa kuģiem, kuri tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, un gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot balonus, un: i) kuri neatrodas kontrolētā vidē vai ii) kuru lidojumderīguma uzturēšanu pārvalda lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kurai nav tiesību veikt lidojumderīguma pārbaudes, lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izsniedz kompetentā iestāde pēc apmierinoša novērtējuma saņemšanas, kura pamatā ir atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām apstiprinātas lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas ieteikums, kas nosūtīts kopā ar īpašnieka vai uzņēmēja pieteikumu. Šis ieteikums ir pamatots uz lidojumderīguma pārbaudi, kas veikta atbilstoši M.A.710. punkta noteikumiem.

e)

Gaisa kuģiem, kuri tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos un kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 730 kg vai mazāka, kā arī baloniem jebkāda lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām un kuru iecēlis īpašnieks vai uzņēmējs, var, ja tā ir pienācīgi apstiprināta un atbilst k) apakšpunkta prasībām:

1.

izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu atbilstoši M.A.710. punkta noteikumiem; un

2.

lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu gadījumā, kurus tā ir izsniegusi, ja gaisa kuģis ir atradies kontrolētā vidē šīs organizācijas pārvaldībā, divreiz pagarināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu uz vienu gadu katrā reizē.

f)

Atkāpjoties no M.A.901. punkta c) apakšpunkta 2. punkta un M.A.901. punkta e) apakšpunkta 2. punkta, gaisa kuģiem, kuri atrodas kontrolētā vidē, organizācija, kura minēta b) apakšpunktā un kura vada gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanu, atbilstoši k) apakšpunkta noteikumiem var divreiz uz vienu gadu katrā reizē pagarināt lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu, ko izsniegusi kompetentā iestāde vai cita lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļai.

g)

Atkāpjoties no M.A.901. punkta e) apakšpunkta un M.A.901. punkta i) apakšpunkta 2. punkta, ELA1 gaisa kuģiem, kuri netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos un uz kuriem nav attiecināms M.A.201. punkta i) apakšpunkts, lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu var izsniegt arī kompetentā iestāde pēc apmierinoša novērtējuma saņemšanas, kura pamatā ir kompetentās iestādes oficiāli apstiprināta un III pielikuma (66. daļas) prasībām, kā arī prasībām, ko nosaka M.A.707. punkta a) apakšpunkta 2. punkta a) apakšpunkts, atbilstoša sertificējošā personāla ieteikums, kas nosūtīts kopā ar īpašnieka vai uzņēmēja pieteikumu. Šis ieteikums ir pamatots uz lidojumderīguma pārbaudi, kas veikta atbilstoši M.A.710. punkta noteikumiem, un to izsniedz uz termiņu, kas nepārsniedz divus gadus pēc kārtas.

h)

Vienmēr, kad apstākļi norāda uz potenciālā drošības apdraudējuma esību, kompetentā iestāde veic lidojumderīguma pārbaudi un pati izsniedz lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu.

i)

Papildus h) apakšpunkta noteikumiem kompetentā iestāde var pati veikt lidojumderīguma pārbaudi un izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu šādos gadījumos:

1.

gaisa kuģim, kas nav iesaistīts gaisa komercpārvadājumos, ja gaisa kuģi pārvalda lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas G apakšdaļas prasībām un atrodas trešā valstī;

2.

visiem baloniem un citiem gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir 2 730 kg vai mazāka, ja to pieprasa gaisa kuģa īpašnieks.

j)

Ja kompetentā iestāde veic lidojumderīguma pārbaudi un/vai izsniedz lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu pati, īpašniekam un uzņēmējam jānodrošina kompetentajai iestādei:

1.

kompetentās iestādes prasītā dokumentācija; un

2.

piemērotas telpas tās personālam attiecīgajā vietā; un

3.

ja vajadzīgs, personāla atbalsts, kas ir pietiekami kvalificēts atbilstoši III pielikuma (66. daļas) prasībām vai līdzvērtīgām personāla prasībām, kas noteiktas II pielikuma (145. daļas) 145.A.30. punkta j) apakšpunkta 1. un 2. punktā.

k)

Nevar izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu vai pagarināt tā termiņu, ja ir pierādījumi vai pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis nav lidojumderīgs.”

33)

M.A.904. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

Ievedot gaisa kuģi no trešās valsts un reģistrējot to dalībvalsts reģistrā, pieteikuma iesniedzējs:

1.

iesniedz pieteikumu reģistrācijas dalībvalstij, lai tā izsniegtu jaunu lidojumderīguma sertifikātu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) noteikumiem; un

2.

gaisa kuģiem, kas nav jauni gaisa kuģi, organizē pienācīgu lidojumderīguma pārbaudi atbilstoši M.A.901. punkta prasībām; un

3.

organizē visus tehniskās apkopes darbus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību apstiprinātajai tehniskās apkopes programmai saskaņā ar M.A.302. punkta prasībām.

b)

Pārliecinoties, ka gaisa kuģis atbilst attiecīgajām prasībām, lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, ja nepieciešams, nosūta dokumentētu ieteikumu reģistrācijas dalībvalstij izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu.”

34)

M.B.301. punktu groza šādi:

i)

punkta b) apakšpunktā tekstu “M.A.302. iedaļas e) punktā” aizstāj ar “M.A.302. punkta c) apakšpunktā”;

ii)

punkta d) apakšpunktā tekstu “M.A.302. iedaļas c) un d) punktā” aizstāj ar “M.A.302. punkta d), e) un f) apakšpunktā”.

35)

M.B.302. punktā tekstu “10. panta 3. punktam” aizstāj ar “14. panta 4. punktam”.

36)

M.B.303. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Kompetentā iestāde izveido apsekojuma programmu, lai uzraudzītu tās reģistrā esošās gaisa kuģu flotes lidojumderīguma statusu.”

37)

M.B.303. punktam pievieno šādu i) apakšpunktu:

“i)

Lai atvieglotu atbilstošu izpildes pasākumu īstenošanu, kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par konstatētajām neatbilstībām saskaņā ar h) apakšpunkta noteikumiem.”

38)

M.B.606. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.B.606   Izmaiņas

a)

Kompetentā iestāde atbilst visiem piemērojamajiem sākotnējā apstiprinājuma elementiem ikvienas organizācijas izmaiņas gadījumā, par kuru ziņots atbilstoši M.A.617. punkta prasībām.

b)

Kompetentā iestāde var norādīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var darboties šādu izmaiņu laikā, ja vien tā nenosaka, ka apstiprinājums ir jāaptur šo izmaiņu būtības vai mēroga dēļ.

c)

Gadījumos, kad tiek veiktas jebkādas izmaiņas tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatā:

1.

tiešas izmaiņu apstiprināšanas gadījumā atbilstoši M.A.604. punkta b) apakšpunkta prasībām kompetentā iestāde pārbauda, vai rokasgrāmatā norādītās procedūras atbilst šā pielikuma (M daļas) prasībām, pirms oficiāli paziņot apstiprinātajai organizācijai par apstiprinājumu;

2.

gadījumā, ja tiek izmantota netiešas izmaiņu apstiprināšanas procedūra izmaiņu apstiprināšanai atbilstoši M.A.604. punkta c) apakšpunkta prasībām, kompetentā iestāde nodrošina to, ka: i) izmaiņas saglabājas nelielas un ii) tai ir pietiekama kontrole pār izmaiņu apstiprināšanu, lai nodrošinātu to, ka tās turpina būt atbilstošas šā pielikuma (M daļas) prasībām.”

39)

M.A.706. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.B.706   Izmaiņas

a)

Kompetentā iestāde atbilst visiem piemērojamajiem sākotnējā apstiprinājuma elementiem ikvienas organizācijas izmaiņas gadījumā, par kuru ziņots atbilstoši M.A.713. punkta prasībām.

b)

Kompetentā iestāde var norādīt nosacījumus, saskaņā ar kuriem apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija var darboties šādu izmaiņu laikā, ja vien tā nenosaka, ka apstiprinājums ir jāaptur šo izmaiņu būtības vai mēroga dēļ.

c)

Jebkādu izmaiņu gadījumā, kas veiktas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatā:

1.

tiešas izmaiņu apstiprināšanas gadījumā atbilstoši M.A.704. punkta b) apakšpunkta prasībām kompetentā iestāde pārbauda, vai rokasgrāmatā norādītās procedūras atbilst šā pielikuma (M daļas) prasībām, pirms oficiāli paziņot apstiprinātajai organizācijai par apstiprinājumu;

2.

gadījumā, ja tiek izmantota netiešas izmaiņu apstiprināšanas procedūra izmaiņu apstiprināšanai atbilstoši M.A.704. punkta c) apakšpunkta prasībām, kompetentā iestāde nodrošina to, ka: i) izmaiņas saglabājas nelielas un ii) tai ir pietiekama kontrole pār izmaiņu apstiprināšanu, lai nodrošinātu to, ka tās turpina būt atbilstošas šā pielikuma (M daļas) prasībām.”

40)

M.B.901. punktā tekstu “M.A.902. iedaļas d) punktu” aizstāj ar “M.A.901. punktu”.

41)

M.B.902. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“M.B.902   Kompetentās iestādes veiktā lidojumderīguma pārbaude

a)

Ja kompetentā iestāde veic lidojumderīguma pārbaudi un izsniedz lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu EASA 15.a veidlapā (III papildinājums), tā veic lidojumderīguma pārbaudi atbilstoši M.A.710. punkta prasībām.

b)

Kompetentajai iestādei ir atbilstošs personāls lidojumderīguma pārbaužu veikšanai.

1.

Visu gaisa kuģu, kas tiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, gadījumā un gaisa kuģu, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 2 730 kg, izņemot balonus, gadījumā šim personālam ir:

a)

vismaz piecu gadu ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga III pielikuma (66. daļas) prasībām atbilstoša licence vai nacionāli atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst gaisa kuģa kategorijai (ja III pielikumā (66. daļā) ir atsauce uz nacionālajiem noteikumiem), vai zinātņu grāds aeronavigācijā vai tam līdzvērtīgs; un

c)

oficiāla apmācība aeronavigācijas tehniskajā apkopē; un

d)

amats ar atbilstošiem pienākumiem.

Neatkarīgi no iepriekš minētā a) līdz d) apakšpunkta noteikumiem prasību, ko paredz M.B.902. punkta b) apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts, var aizstāt ar piecu gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā papildus pieredzei, ko jau nosaka M.B.902. punkta b) apakšpunkta 1. punkta a) apakšpunkta prasība.

2.

Gaisa kuģu, kas netiek izmantoti gaisa komercpārvadājumos, gadījumā un gaisa kuģu, kuru maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir mazāka vai vienāda ar 2 730 kg, kā arī balonu gadījumā šim personālam ir:

a)

vismaz trīs gadus ilga pieredze lidojumderīguma uzturēšanas jomā; un

b)

attiecīga III pielikuma (66. daļas) prasībām atbilstoša licence vai nacionāli atzīta tehniskās apkopes personāla kvalifikācija, kas atbilst gaisa kuģa kategorijai (ja III pielikumā (66. daļā) ir atsauce uz nacionālajiem noteikumiem), vai zinātņu grāds aeronavigācijā vai tam līdzvērtīgs; un

c)

atbilstoša apmācība aeronavigācijas apkopē; un

d)

amats ar atbilstošiem pienākumiem.

Neatkarīgi no iepriekš minētā a) līdz d) apakšpunkta noteikumiem prasību, ko paredz M.B.902. punkta b) apakšpunkta 2. punkta b) apakšpunkts, var aizstāt ar četru gadu pieredzi lidojumderīguma uzturēšanas jomā papildus pieredzei, ko jau nosaka M.B.902. punkta b) apakšpunkta 2. punkta a) apakšpunkta prasība.

c)

Kompetentā iestāde veic uzskaiti par personālu lidojumderīguma pārbaužu veikšanai, kur iekļauj informāciju par jebkuru atbilstīgu kvalifikāciju, kam pievienots kopsavilkums par attiecīgo lidojumderīguma uzturēšanas vadības pieredzi un apmācību.

d)

Kompetentajai iestādei, veicot lidojumderīguma pārbaudi, ir piekļuve piemērojamajiem datiem, kā norādīts M.A.305., M.A.306. un M.A.401. punktā.

e)

Personāls, kas veic lidojumderīguma pārbaudi, pēc apmierinoši veiktas lidojumderīguma pārbaudes izsniedz 15.a veidlapu.”

42)

I papildinājuma “Lidojumderīguma uzturēšanas pasākumi” 5.1. un 5.2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“5.1.

Apstiprinātās organizācijas pienākumi:

1.

ietvert gaisa kuģa tipu tās apstiprinājuma jomā;

2.

ievērot turpmāk uzskaitītos nosacījumus gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanai:

a)

izveidot tehniskās apkopes programmu gaisa kuģim, ieskaitot ikvienu izveidoto drošības programmu, ja nepieciešams;

b)

noteikt tehniskās apkopes uzdevumus (tehniskās apkopes programmā), ko var veikt pilots īpašnieks atbilstoši M.A.803. punkta c) apakšpunktam;

c)

organizēt gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas apstiprināšanu;

d)

tiklīdz tā ir apstiprināta, izsniegt šīs programmas kopiju īpašniekam;

e)

organizēt saistošo pārbaudi ar gaisa kuģa iepriekšējo tehniskās apkopes programmu;

f)

organizēt visus tehniskās apkopes darbus, kuri jāveic apstiprinātai tehniskās apkopes organizācijai;

g)

organizēt, lai visas piemērojamās lidojumderīguma direktīvas tiktu piemērotas;

h)

organizēt, lai apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija novērstu visus defektus, kuri atklāti plānotās tehniskās apkopes vai lidojumderīguma pārbaudes laikā vai par kuriem ir ziņojis īpašnieks;

i)

koordinēt plānoto tehnisko apkopi, lidojumderīguma direktīvu piemērošanu, ierobežota darbmūža detaļu nomaiņu un sastāvdaļu pārbaudes prasības;

j)

informēt īpašnieku katru reizi, kad nepieciešams gaisa kuģi nogādāt apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai;

k)

pārvaldīt visus tehniskās uzskaites datus;

l)

arhivēt visus tehniskās uzskaites datus;

3.

atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) noteikumiem organizēt ikvienas izmaiņas gaisa kuģim apstiprināšanu, pirms tā tiek veikta;

4.

atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) noteikumiem organizēt ikviena remonta gaisa kuģim apstiprināšanu, pirms tas tiek veikts;

5.

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad īpašnieks pēc šīs organizācijas pieprasījuma nav nodevis gaisa kuģi apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai;

6.

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad nav tikusi ievērota šī vienošanās;

7.

ja vajadzīgs, veikt gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudi un izsniegt lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu vai ieteikumu reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei;

8.

desmit dienu laikā nosūtīt ikviena izsniegtā vai pagarinātā lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta kopiju reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei;

9.

ziņot par visiem atgadījumiem, kā to nosaka piemērojamie noteikumi;

10.

informēt reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad jebkura no pusēm denonsē šo vienošanos.

5.2.

Īpašnieka pienākumi:

1.

ir vispārīga izpratne par apstiprināto tehniskās apkopes programmu;

2.

ir vispārīga izpratne par šā pielikuma (M daļas) prasībām;

3.

nogādā gaisa kuģi apstiprinātajai tehniskās apkopes organizācijai, pēc vienošanās ar šo organizāciju noteiktajā laikā, kas izvēlēts pēc tās pieprasījuma;

4.

neveic izmaiņas gaisa kuģim bez iepriekšējas apspriešanās ar apstiprināto organizāciju;

5.

informē apstiprināto organizāciju par visiem tehniskās apkopes darbiem, kas veikti izņēmuma kārtā un bez apstiprinātās organizācijas ziņas un uzraudzības;

6.

ziņo apstiprinātajai organizācijai par visiem defektiem, kas atklāti darbību laikā, ar reģistrācijas žurnālu palīdzību;

7.

informē reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi ik reizi, kad jebkura no pusēm denonsē šo vienošanos.

8.

informē reģistrācijas dalībvalsts kompetento iestādi un apstiprināto organizāciju ik reizi, kad gaisa kuģis ir pārdots;

9.

ziņo par visiem atgadījumiem, kā to nosaka piemērojamie noteikumi;

10.

regulāri informē apstiprināto organizāciju par gaisa kuģa lidojumstundām un sniedz citus datus par tā izmantošanu saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar apstiprināto organizāciju;

11.

ievada izmantošanas sertifikātu reģistrācijas žurnālos, kā noteikts M.A.803. punkta d) apakšpunktā, veicot pilota īpašnieka tehnisko apkopi, nepārkāpjot tehniskās apkopes uzdevumu ierobežojumu sarakstu, kā noteikts apstiprinātajā tehniskās apkopes programmā atbilstoši M.A.803. punkta c) apakšpunkta noteikumiem;

12.

informē apstiprināto lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas atbildīga par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc ikviena pilota īpašnieka veiktā tehniskās apkopes uzdevuma atbilstoši M.A.305. punkta a) apakšpunktam.”

43)

II papildinājuma 2. sadaļu “IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS” groza šādi:

a)

sadaļas 13. bloka ceturtā daļas astoto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

sastāvdaļas izmantošanas sertifikāta paziņojums, kas minēts M.A.613. punktā,”;

b)

sadaļas 19. bloku aizstāj ar šādu:

“19. bloks. Visu tehniskās apkopes darbu gadījumā, ko veikušas tehniskās apkopes organizācijas, kas apstiprinātas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļai, jāatzīmē lodziņš “citi noteikumi, kas norādīti 13. blokā” un 13. blokā jāziņo par izmantošanas sertifikātu.

13. blokā tiek iekļauts šāds paziņojums par sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu, kas minēts M.A.613. punktā:

“Apliecina, ka, ja vien šajā blokā nav norādīts citādi, darbs, kas identificēts 12. blokā un aprakstīts šajā blokā, tika veikts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas prasībām un attiecībā uz šo darbu elements ir gatavs izmantošanai. ŠĪ NAV NODOŠANA IZMANTOŠANAI ATBILSTOŠI REGULAS (EK) Nr. 2042/2003 II PIELIKUMAM (145. DAĻAI).”

Apliecinošais paziņojums “ja vien šajā blokā nav norādīts citādi” ir paredzēts, lai attiektos uz šādiem gadījumiem:

i)ja tehnisko apkopi nav bijis iespējams pabeigt;ii)ja tehniskajā apkopē pieļautas atkāpes no standartiem, ko nosaka šā pielikuma (M daļas) prasības;iii)ja apkope veikta atbilstoši prasībām, kas nav noteiktas šajā pielikumā (M daļā). Šajā gadījumā 13. blokā norāda konkrēto valsts tiesību aktu noteikumu.

Jebkuru no gadījumiem vai gadījumu kombināciju norāda 13. blokā.”

44)

III papildinājumu aizstāj ar šādu:

“III papildinājums

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāti

Image

Image

45)

IV papildinājuma 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“4.

A kategorijas klases novērtējums nozīmē to, ka atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas noteikumiem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var veikt apkopi gaisa kuģim un jebkurai tā sastāvdaļai (ieskaitot dzinējus un/vai palīgdzinējus) atbilstoši gaisa kuģa tehniskās apkopes datiem vai, ja tam piekritusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļu tehniskās apkopes datiem tikai tad, ja šādas sastāvdaļas ir uzmontētas gaisa kuģim. Tomēr šāda apstiprināta A kategorijas tehniskās apkopes organizācija var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi. Šai darbībai ir piemērojama dalībvalstij pieņemama kontroles procedūra tehniskās apkopes rokasgrāmatā. Iedaļā par ierobežojumiem būs norādīts šādas tehniskās apkopes mērķis, tādējādi norādot apstiprinājuma jomu.

5.

B kategorijas klases novērtējums nozīmē to, ka atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas noteikumiem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var veikt nomontēta dzinēja un/vai palīgdzinēja apkopi un dzinēja un/vai palīgdzinēja sastāvdaļu apkopi atbilstoši dzinēja un/vai palīgdzinēja tehniskās apkopes datiem vai, ja tam piekritusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļu tehniskās apkopes datiem tikai tad, ja šādas sastāvdaļas ir uzmontētas dzinējam un/vai palīgdzinējam. Tomēr šāda apstiprināta B kategorijas tehniskās apkopes organizācija var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi. Iedaļā par ierobežojumiem būs norādīts šādas tehniskās apkopes mērķis, tādējādi norādot apstiprinājuma jomu. Atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas noteikumiem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija ar B kategorijas klases novērtējumu var veikt apkopi arī iemontētam dzinējam “bāzes” un “operatīvās” tehniskās apkopes laikā, uz ko attiecas tehniskās apkopes rokasgrāmatā minētā kontroles procedūra. Tehniskās apkopes rokasgrāmatā minētajā darba mērķī norāda šādu darbību, ja to atļauj dalībvalsts.”

46)

VI papildinājumu aizstāj ar šādu:

“VI papildinājums

Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma sertifikāts, kas minēts I pielikuma (M daļas) G apakšdaļā

Image

Image

47)

Šādi groza VII papildinājumu:

a)

pirmo teikumu aizstāj ar šādu: “Kompleksie tehniskās apkopes uzdevumi, kas minēti M.A.502. punkta d) apakšpunkta 3. punktā, M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā un M.A.801. punkta c) apakšpunktā, ir šādi:”;

b)

pievieno šādu 3., 4. un 5. punktu:

“3.

Šādas virzuļdzinēja tehniskās apkopes veikšana:

a)

virzuļdzinēja demontāža un pēc tam tā atkārtota montāža, izņemot gadījumus: i) lai iegūtu piekļuvi virzuļu/cilindru kopumiem; vai ii) lai noņemtu aizmugurējo papildu pārsegu, lai pārbaudītu un/vai nomainītu eļļas sūkņa daļas, ja šāds darbs neietver iekšējo mehānismu izņemšanu un atkārotu uzstādīšanu;

b)

redukcijas mehānismu demontāža un pēc tam to atkārtota montāža;

c)

savienojumu cietlodēšana un metināšana, kas nav nelieli izplūdes elementu metināšanas labojumi, ko veic pienācīgi apstiprināts vai atzīts metinātājs, izņemot sastāvdaļu nomaiņu;

d)

tādu elementu atsevišķu sastāvdaļu noņemšana, kas piegādāti kā uz darbmašīnas pārbaudīti elementi, izņemot apkopē parasti izņemamu vai regulējamu sastāvdaļu aizstāšanu vai regulēšanu.

4.

Propellera balansēšana, izņemot:

a)

statiskās balansēšanas sertifikāciju, ja to paredz tehniskās apkopes rokasgrāmata;

b)

dinamisko balansēšanu uzstādītiem propelleriem, izmantojot elektrisko balansēšanas aprīkojumu, ja to atļauj tehniskās apkopes rokasgrāmata vai citi apstiprināti lidojumderīguma dati.

5.

Jebkuri papildu uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešami:

a)

īpaši rīki, aprīkojums vai telpas; vai

b)

ievērojamas koordinēšanas procedūras uzdevumu lielā izpildes laika un vairāku personu iesaistīšanas dēļ.”

48)

VIII papildinājumu aizstāj ar šādu:

“VIII papildinājums

Ierobežota tehniskā apkope, ko veic pilots īpašnieks

Papildus I pielikumā (M daļā) noteiktajām prasībām, pirms tiek veikti tehniskās apkopes uzdevumi saskaņā ar tādas tehniskās apkopes noteikumiem, kuru veic pilots īpašnieks, ir jāizpilda šādi pamatprincipi:

a)

Kompetence un atbildība

1.

Pilots īpašnieks vienmēr ir atbildīgs par jebkuru veikto tehnisko apkopi.

2.

Pirms jebkuru pilota īpašnieka veiktas tehniskās apkopes uzdevumu izpildes pilotam īpašniekam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš ir kompetents veikt šo uzdevumu. Piloti īpašnieki ir atbildīgi par to, lai viņi paši iepazītos ar standarta tehniskās apkopes praksi saviem gaisa kuģiem un ar gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu. Ja pilots īpašnieks nav kompetents veicamā uzdevuma izpildīšanai, pilots īpašnieks nevar pieņemt šo uzdevumu.

3.

Pilots īpašnieks (vai šā pielikuma A iedaļas G apakšdaļā minētā organizācija, ar kuru tas ir noslēdzis līgumu) ir atbildīgs par pilota īpašnieka uzdevumu noteikšanu saskaņā ar šiem pamata principiem tehniskās apkopes programmā un par to, lai dokuments tiktu savlaicīgi atjaunināts.

4.

Tehniskās apkopes programmas apstiprināšana ir jāveic saskaņā ar M.A.302. punkta noteikumiem.

b)

Uzdevumi

Pilots īpašnieks var veikt vienkāršas vizuālas pārbaudes vai darbības, lai pārbaudītu vispārējo stāvokli un acīm redzamus bojājumus, un parastas darbības ar lidmašīnas korpusu, dzinējiem, sistēmām un daļām.

Tehniskās apkopes uzdevumus nedrīkst veikt pilots īpašnieks, ja uzdevums:

1)

ir būtiski saistīts ar drošību, ja nepareiza tā veikšana radikāli ietekmēs gaisa kuģa lidojumderīgumu vai tas ir tehniskās apkopes jautājums, kas jūtami ietekmē lidojuma drošību, kā ir noteikts M.A.402. punkta a) apakšpunktā; un/vai

2)

prasa lielu sastāvdaļu vai kopumu noņemšanu; un/vai

3)

tiek veikts saskaņā ar Lidojumderīguma direktīvu vai Lidojumderīguma ierobežojuma punktu, ja vien LD vai LIP noteikumos nav īpaši atļauts citādi; un/vai

4)

pieprasa īpašu rīku, kalibrētu rīku (izņemot dinamometrisko atslēgu un gofrēšanas rīku) izmantošanu; un/vai

5)

pieprasa testēšanas aprīkojuma vai speciālas testēšanas izmantojumu (piemēram, NDT, sistēmas testus vai darbības testus avionikas aprīkojumam); un/vai

6)

sastāv no neplānotām īpašām pārbaudēm (piemēram, smagas nolaišanās pārbaudēm); un/vai

7)

ietekmē sistēmas, kas ir būtiskas IFR darbībām; un/vai

8)

ir nosaukts VII papildinājumā vai ir sastāvdaļas tehniskās apkopes uzdevums saskaņā ar M.A.502. punktu.

Iepriekš nosaukto 1. līdz 8. kritēriju nevar neievērot, piemērojot mazāk ierobežojošus norādījumus, kas izdoti saskaņā ar “M.A.302. punkta d) apakšpunkta tehniskās apkopes programmu”.

Visi uzdevumi, kas ir aprakstīti gaisa kuģa lidojuma rokasgrāmatā, sagatavojot gaisa kuģi lidojumam (piemēram, komplektējot planiera spārnus vai veicot pirmslidojuma apskati), ir uzskatāmi par pilota uzdevumu un nav uzskatāmi par pilota īpašnieka tehniskās apkopes uzdevumu, līdz ar to tiem nav vajadzīgs izmantošanas sertifikāts.

c)

Pilota īpašnieka veiktās tehniskās apkopes uzdevumu izpilde un pieraksti

Tehniskās apkopes datiem, kā ir norādīts M.A.401. punktā, vienmēr ir jābūt pieejamiem pilota īpašnieka veiktās tehniskās apkopes laikā, un tie ir jāievēro. Saskaņā ar M.A.803. punkta d) apakšpunktu izmantošanas sertifikātā ir jāiekļauj papildu informācija par datiem, kuri ir izmantoti, pilotam īpašniekam veicot tehnisko apkopi.

Pilotam īpašniekam ne vēlāk kā 30 dienu pēc pilota īpašnieka tehniskās apkopes uzdevumu veikšanas saskaņā ar M.A.305. punkta a) apakšpunktu ir jāinformē apstiprinātā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija, kas ir atbildīga par gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas vadību.”

2.

Regulas (EK) Nr. 2042/2003 II pielikumu (145. daļu) groza šādi.

1)

Pielikuma 145.A.50. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Izmantošanas sertifikātu organizācijas vārdā izdod attiecīgi apstiprināts sertificējošais personāls, kad ir pārbaudīts, ka organizācija ir pienācīgi paveikusi visus pasūtītos tehniskās apkopes darbus atbilstoši procedūrām, kas norādītas 145.A.70. punktā, ņemot vērā 145.A.45. punktā minēto tehniskā apkopes datu pieejamību un lietojamību, un nav neatbilstību, kas bīstami ietekmē lidojumu drošību.”

2)

II papildinājumā “Organizāciju klases un novērtējuma sistēma” 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“4.

A kategorijas klases novērtējums nozīmē to, ka atbilstoši II pielikuma (145. daļas) noteikumiem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var veikt apkopi gaisa kuģim un jebkurai tā sastāvdaļai (ieskaitot dzinējus un/vai palīgdzinējus) atbilstoši gaisa kuģa tehniskās apkopes datiem vai, ja tam piekritusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļu tehniskās apkopes datiem tikai tad, ja šādas sastāvdaļas ir uzmontētas gaisa kuģim. Tomēr šāda atbilstoši II pielikuma (145. daļas) noteikumiem apstiprināta A kategorijas tehniskās apkopes organizācija var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi. Šai darbībai ir piemērojama dalībvalstij pieņemama kontroles procedūra tehniskās apkopes rokasgrāmatā. Iedaļā par ierobežojumiem būs norādīts šādas tehniskās apkopes mērķis, tādējādi norādot apstiprinājuma jomu.

5.

B kategorijas klases novērtējums nozīmē to, ka atbilstoši 145. daļai apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija var veikt nomontēta dzinēja un/vai palīgdzinēja apkopi un dzinēja un/vai palīgdzinēja sastāvdaļu apkopi atbilstoši dzinēja un/vai palīgdzinēja tehniskās apkopes datiem vai, ja tam piekritusi kompetentā iestāde, atbilstoši sastāvdaļu tehniskās apkopes datiem tikai tad, ja šādas sastāvdaļas ir uzmontētas dzinējam un/vai palīgdzinējam. Tomēr šāda atbilstoši II pielikuma (145. daļas) noteikumiem apstiprināta B kategorijas tehniskās apkopes organizācija var īslaicīgi nomontēt sastāvdaļu tehniskās apkopes veikšanai, lai atvieglotu piekļuvi sastāvdaļai, izņemot gadījumus, kad sastāvdaļas nomontēšanas dēļ rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskās apkopes, uz kuru nav attiecināmi šā punkta noteikumi. Iedaļā par ierobežojumiem būs norādīts šādas tehniskās apkopes mērķis, tādējādi norādot apstiprinājuma jomu. Atbilstoši II pielikuma (145. daļas) noteikumiem apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija ar B kategorijas klases novērtējumu var veikt apkopi arī iemontētam dzinējam “bāzes” un “operatīvās” tehniskās apkopes laikā, uz ko attiecas tehniskās apkopes rokasgrāmatā minētā kontroles procedūra. Tehniskās apkopes rokasgrāmatā minētajā darba mērķī norāda šādu darbību, ja to atļauj dalībvalsts.”