25.10.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 282/17


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (EK) Nr. 1053/2008

(2008. gada 23. oktobris)

par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos

(ECB/2008/11)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 105. panta 2. punkta pirmo ievilkumu un 110. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 34.1. panta pirmo ievilkumu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18.2. pantu,

tā kā:

(1)

Lai uz laiku veicinātu likviditātes sniegšanu Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneriem, jāpaplašina kritēriji, kas nosaka tā nodrošinājuma atbilstību, ko Eurosistēmas monetārās politikas operāciju darījumu partneri sniedz Eurosistēmai, lai iegūtu likviditāti. Nodrošinājuma atbilstības kritēriji ir noteikti 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnē ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1).

(2)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2008. gada 15. oktobrī nolēma uz laiku paplašināt noteikumus par atbilstošo nodrošinājumu Eurosistēmas operācijās. Padome turklāt nolēma, ka tās lēmuma spēkā stāšanās datums un jebkuri turpmāki pasākumi saistībā ar paplašinātajiem atbilstības kritērijiem tiks paziņoti pēc iespējas ātrāk.

(3)

Lai iepriekš minēto lēmumu īstenotu veidā, kas to ļauj piemērot nekavējoties, tiek pieņemta regula, kas to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuras ieviesušas euro (tālāk tekstā – “NCB”), neprasa veikt turpmākus izpildes pasākumus. Šī regula ir spēkā uz ierobežotu laiku, un to aizstās ECB pamatnostādne,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dažu nodrošinājuma atbilstības kritēriju paplašināšana

1.   Nodrošinājuma atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā (tālāk tekstā “Vispārējā dokumentācija”), paplašina saskaņā ar šīs regulas 2.-7. pantu.

2.   Jebkuru pretrunu gadījumā starp šo regulu un Vispārējo dokumentāciju, kā to nacionālajā līmenī ieviesušas NCB, noteicošā ir šī regula. NCB turpina piemērot visus noteikumus, kas paredzēti Vispārējā dokumentācijā, neizmainītā veidā, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

2. pants

Nodrošinājuma ASV dolāros, sterliņu mārciņās vai Japānas jenās kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Vispārējās dokumentācijas 6.2.1. sadaļā aprakstītie tirgojamie parāda instrumenti ASV dolāros, sterliņu mārciņās vai Japānas jenās ir Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošs nodrošinājums, ja: i) tie ir emitēti euro zonā un tie tiek turēti/par tiem veic norēķinus euro zonā, un ii) to emitents ir reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonā.

2.   Eurosistēma visiem šādiem tirgojamiem parāda instrumentiem uzliek papildu diskontu 8% apmērā.

3. pants

Anglijas un Velsas tiesību regulējumam pakļautu sindicētu kredītu kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Anglijas un Velsas tiesību regulējumam pakļauti sindicēti kredīti, kas aprakstīti Vispārējās dokumentācijas 6.2.2. sadaļā, ir Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošs nodrošinājums.

2.   Turklāt prasība, kas noteikta Vispārējās dokumentācijas 6.2.2. sadaļā, saskaņā ar kuru noteicošo likumu, kas piemērojami: i) darījuma partnerim; ii) kreditoram; iii) parādniekam; iv) garantijas devējam (ja iespējams); v) līgumam par kredītprasību un vi) līgumam par nodrošinājuma laišanu apgrozībā, kopējais skaits nevar pārsniegt divus, šo sindicēto kredītu gadījumā tiek grozīta, lai noteicošo likumu kopējais skaits nepārsniegtu trīs.

4. pants

Kredītiestāžu emitētu parāda instrumentu, ko tirgo dažos neregulētos tirgos, kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Kredītiestāžu emitēti parāda instrumenti, ko tirgo dažos ECB norādītos neregulētos tirgos, ir Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošs nodrošinājums.

2.   Eurosistēma visiem šādiem parāda instrumentiem uzliek papildu diskontu 5 % apmērā.

5. pants

Nodrošinājuma ar kredītnovērtējumu “BBB-” un augstāku kredītnovērtējumu kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Eurosistēmas kredītstandarta novērtējuma minimālā prasība paredz, ka aktīvu kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstoša nodrošinājuma kredītnovērtējums atbilst “BBB-”. Šīs izmaiņas kredītreitingu prasībās attiecas kā uz tirgojamiem, tā arī uz netirgojamiem aktīviem, izņemot vērtspapīrus, kas balstīti uz aktīviem, kā aprakstīts Vispārējās dokumentācijas 6.3. sadaļā, kuriem augsta kredītstandarta prasība paliek negrozīta.

2.   Eurosistēma visiem atbilstošiem aktīviem ar kredītnovērtējumu zem “A-” uzliek papildu diskontu 5% apmērā.

6. pants

Pakārtoto aktīvu ar pietiekamām garantijām kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

1.   Nepakārtotības prasību attiecībā uz tirgojamu aktīvu kā Eurosistēmas monetārās politikas operāciju mērķiem atbilstošu nodrošinājumu, kas aprakstīta Vispārējās dokumentācijas 6.2.1. sadaļā, nepiemēro, ja finansiāli stabils garantijas devējs par šiem aktīviem sniedz beznosacījuma un neatsaucamu garantiju, kas izmaksājama pēc pirmā pieprasījuma, kā sīkāk noteikts Vispārējās dokumentācijas 6.3.2. sadaļā.

2.   Eurosistēma visiem šādiem aktīviem uzliek papildu diskontu 10% apmērā ar turpmāku 5% nocenošanu teorētiska aktīvu novērtējuma gadījumā.

7. pants

Termiņnoguldījumu kā kritērijiem atbilstoša nodrošinājuma pieņemšana

Vispārējās dokumentācijas 3.5. sadaļā aprakstītie termiņnoguldījumi no prasībām atbilstošiem darījumu partneriem ir atbilstošs nodrošinājums visām Eurosistēmas refinansēšanas operācijām.

8. pants

Turpmākie īstenošanas pasākumi

Padome deleģē Valdei kompetenci pieņemt turpmākos lēmumus, kas vajadzīgi Padomes 2008. gada 15. oktobra lēmuma īstenošanai.

9. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī regula stājas spēkā 2008. gada 25. oktobrī. Tās 2. un 3. pantu piemēro no 2008. gada 14. novembra.

2.   Šo regulu piemēro līdz 2008. gada 30. novembrim.

3.   Šo regulu nekavējoties publicē ECB tīmekļa vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 23. oktobrī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.