1.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 760/2008

(2008. gada 31. jūlijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz atļauju izmantot siera ražošanā kazeīnu un kazeinātus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 121. panta i) punktu, 192. pantu un 194. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 1990. gada 24. jūlija Regula (EEK) Nr. 2204/90, ar ko paredz papildu vispārīgus noteikumus piena un piena produktu tirgus kopīgajai organizācijai attiecībā uz sieru (2), no 2008. gada 1. jūlija ir atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007.

(2)

Regulas (EEK) Nr. 2204/90 3. panta noteikumi par informācijas apmaiņu un kontroli un administratīviem pasākumiem nav iekļauti Regulā (EK) Nr. 1234/2007. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 192. un 194. pantu šie noteikumi iekļaujami Komisijas 2006. gada 13. oktobra Regulā (EK) Nr. 1547/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 2204/90 (3) piemērošanai.

(3)

Skaidrības un lietderības labad Regula (EK) Nr. 1547/2006 jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 119. pantā paredzēts, ka kazeīna un kazeinātu izmantošanai siera ražošanā iepriekš jāsaņem atļauja. Jānosaka sīki izstrādāti noteikumi šo atļauju piešķiršanai, ņemot vērā prasības attiecībā uz uzņēmumu pārbaudēm. Lai atvieglotu izņēmumu ieviešanu un uzraudzību, attiecīgās atļaujas jāpiešķir uz noteiktu laika periodu.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 121. panta i) punktā paredzēts, ka sierā iekļaujamais kazeīna un kazeinātu maksimums procentos jānosaka, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas noteikti, ņemot vērā tehnoloģiski nepieciešamo. Ir lietderīgi noteikt minēto procentuālo daudzumu Kopienas mērogā, ņemot vērā pieejamās zināšanas. Lai atvieglotu pārbaudes, kas nodrošina atbilstību šim noteikumam, ieteicams noteikt kopējo maksimumu procentos, nevis maksimumu atsevišķiem produktiem, neskarot stingrākus valsts standartus.

(6)

Izmantojot sierā kazeīnus un/vai kazeinātus, jāievēro starptautiskie siera standarti jo īpaši attiecībā uz sūkalu olbaltumvielu/kazeīna attiecību (4).

(7)

Jānosaka sīki izstrādāti kontroles un sodu noteikumi, ņemot vērā nozares struktūru. Soda lielums jānosaka tad, ja atkal ir ieviests atbalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 100. pantu.

(8)

Neskarot valstīs paredzētos sodus, ja kazeīni un kazeināti siera ražošanā ir izmantoti bez atļaujas, ir lietderīgi, ja atbalsta apjoms noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 100. pantu, pieprasīt sodu, kas noteikts, ņemot vērā kazeīna un kazeinātu vērtību un atbilstīgā vājpiena pulvera daudzuma vērtību, lai vismaz neitralizētu ekonomisko ieguvumu, ko rada neatļauta izmantošana. Kamēr atbalsts par kazeīna un kazeinātu ražošanu ir noteikts nulles apmērā, nav lietderīgi noteikt soda lielumu.

(9)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 204. panta 2. punkta f) apakšpunktā noteikts, ka attiecībā uz pienu un piena produktu nozari regulu piemēro no 2008. gada 1. jūlija, izņemot noteikumus, kas paredzēti II daļas I sadaļas III nodaļā. Ar šo regulu no minētā datuma tika atcelta Regula (EEK) Nr. 2204/90. Tāpēc šī regula jāpiemēro no 2008. gada 1. jūlija.

(10)

Lai dotu iespēju nozarei pielāgoties jaunajam procentu maksimumam, kas iekļaujams un attiecināms uz citiem sieriem, jāparedz sešu mēnešu atkāpe.

(11)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 119. pantā minēto atļauju piešķir uz 12 mēnešiem pēc attiecīgā uzņēmuma pieprasījuma, ja tas iepriekš rakstveidā uzņēmies saistības pieņemt un izpildīt šīs regulas 3. panta noteikumus.

2.   Atļaujas izsniedz, piešķirot kārtas numuru katram uzņēmumam vai, ja vajadzīgs, katrai ražošanas vienībai.

3.   Atļaujas var attiekties uz vienu vai vairākiem siera veidiem saskaņā ar attiecīgā uzņēmuma pieteikumu.

2. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 121. panta i) punkta i) apakšpunktā minētais maksimums procentos, kas iekļaujams produktos ar KN kodu 0406, ir 10 %. To piemēro to sieru svaram, ko attiecīgais uzņēmums vai ražošanas vienība saražojusi sešos mēnešos.

Attiecībā uz sieriem, kuriem pievienots kazeīns vai kazeināti, netiek pārsniegta piena sūkalu olbaltumvielu un piena kazeīna olbaltumvielu attiecība un tiek ievēroti ražotājvalsts tiesību akti par kazeīna un kazeinātu izmantošanu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, līdz 2008. gada 31. decembrim minētā punkta pirmajā daļā norādītais maksimums procentos ir 5 %:

a)

kausētam sieram, uz ko attiecas KN kods 0406 30;

b)

rīvētam kausētam sieram, uz ko attiecas KN kods ex 0406 20, kas ražots nepārtrauktā procesā, nepievienojot jau gatavu kausēto sieru;

c)

kausēta siera pulverim, uz ko attiecas KN kods ex 0406 20, kas ražots nepārtrauktā procesā, nepievienojot jau gatavu kausēto sieru.

3. pants

1.   Uzņēmumi:

a)

deklarē kompetentajai iestādei saražotā siera daudzumus un veidus, kā arī dažādos produktos iekļautos kazeīna un kazeinātu daudzumus;

b)

veic krājumu uzskaiti, kas dod iespēju pārbaudīt saražotā siera daudzumu un veidu, iepirktā un/vai saražotā kazeīna un kazeinātu daudzumu un to galamērķi un/vai izmantojumu.

2.   Krājumu uzskaitē, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā, iekļauj informāciju par siera ražošanā izmantoto izejmateriālu izcelsmi, sastāvu un daudzumu. Dalībvalstis var pieprasīt noņemt paraugus, lai šo informāciju pārbaudītu. Dalībvalstis nodrošina, lai informāciju, ko iegūst no uzņēmumiem, uzskata par konfidenciālu informāciju.

4. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina atbilstību šai regulai, veicot administratīvu un fizisku pārbaudi jo īpaši:

a)

izdarot biežas, pēkšņas pārbaudes ražošanas vietās, lai veiktu gan krājumu uzskaites, gan attiecīgu tirdzniecības dokumentu un faktisko krājumu kontrolpārbaudes; šādām pārbaudēm jāattiecas uz reprezentatīvu 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto deklarāciju skaitu;

b)

veicot to uzņēmumu izlases veida pārbaudes, kuri ražo sieru un kuriem nav piešķirta atļauja.

2.   Katru atļauju saņēmušo uzņēmumu pārbauda vismaz reizi gadā.

5. pants

Dalībvalstis veic uzskaiti par:

a)

piešķirto un/vai atsaukto atļauju skaitu;

b)

saistībā ar šīm atļaujām deklarētajiem kazeīna vai kazeinātu daudzumiem un saražotā siera daudzumiem;

c)

gadījumiem, kad kazeīns un/vai kazeināti izmantoti vai nu bez atļaujas, vai neievērojot noteikto procentuālo daudzumu, norādot izmantotā neatļautā kazeīna un kazeinātu daudzumus.

6. pants

1.   Neskarot attiecīgo dalībvalstu noteiktos sodus, par neatļautu kazeīna vai kazeinātu izmantošanu piemēro sodu. Soda lielums jānosaka tad, kad, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 100. pantu, ir mainīts atbalsta lielums.

2.   Summas, kas iekasētas saskaņā ar 1. punktu, uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2006 (5) 12. pantam un tās paziņo Komisijai saskaņā ar minētās regulas 5. pantu.

7. pants

1.   Regula (EK) Nr. 1547/2006 tiek atcelta.

Tomēr atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1547/2006 1. pantu, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

2.   Atsauces uz atcelto regulu un Regulas (EEK) Nr. 2204/90 3. pantu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar pielikumā sniegto atbilstības tabulu.

8. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija. Tomēr Regulas 2. panta 1. punktu piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 201, 31.7.1990., 7. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2583/2001 (OV L 345, 29.12.2001., 6. lpp.).

(3)  OV L 286, 17.10.2006., 8. lpp.

(4)  Pārtikas kodeksa vispārīgie siera standarti (CODEX STAN A-6, grozīti 2006. gadā).

(5)  OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1547/2006

Regula (EEK) Nr. 2204/90

Šī regula

1. un 2. pants

 

1. un 2. pants

 

3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

3. panta 1. punkts

 

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

 

3. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

 

4. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

 

5. panta c) punkts

4. panta 1. punkts

 

6. pants

4. panta 2. punkts

 

5. pants

 

5. panta a) un b) punkts

6. pants

 

 

7. pants

7. pants

 

8. pants

I pielikums

 

II pielikums

 

III pielikums