1.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 759/2008

(2008. gada 31. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 712/2008, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Eksporta kompensācijas par Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta c), d) un g) apakšpunktā minētajiem produktiem saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 712/2008 (2) stājas spēkā no 2008. gada 25. jūlijs.

(2)

Ņemot vērā Komisijas rīcībā esošo papildu informāciju, kas attiecas uz pasaules tirgus cenu un iekšējā tirgus cenu attiecību izmaiņām, ir jāveic patlaban piemērojamo eksporta kompensāciju korekcijas.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 712/2008 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 712/2008 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2008. gada 1. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijos Regulu (EK) Nr. 1260/2007 (OV L 283, 27.10.2007, 1. lpp.). Regula (EK) Nr. 318/2006 tiks aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.) no 2008. gada 1. oktobra.

(2)  OV L 197, 25.7.2008., 32. lpp.


PIELIKUMS

Eksporta kompensācijas, kas no 2008. gada 1. augusta piemērojamas par sīrupu un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1829 (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes × 100 kg produkta tīrā svara

0,1829

NB: Galamērķi ir noteikti šādi:

S00

visi galamērķi, izņemot šādus:

a)

trešās valstis: Andora, Lihtenšteina, Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts), Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija (), Melnkalne, Albānija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika;

b)

Kopienas muitas teritorijā neiekļautās ES dalībvalstu teritorijas: Fēru salas, Grenlande, Helgolande, Seūta, Meliļa, Itālijas pašvaldības Livinjo un Kampioni un Kipras Republikas apgabali, kuros Kipras Republikas valdība neveic efektīvu kontroli;

c)

Eiropas teritorijas, par kuru ārlietām ir atbildīga kāda no dalībvalstīm un kuras nav iekļautas Kopienas muitas teritorijā: Gibraltārs.


(1)  Tostarp Kosova, Apvienoto Nāciju Organizācijas aizgādībā, saskaņā ar ANO Drošības padomes 1999. gada 1. augustā Rezolūciju Nr. 1244.

(2)  Pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(3)  Pamatlikme nav piemērojama Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.) pielikuma 2. punktā definētajiem produktiem.