26.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/8


PADOMES REGULA (EK) Nr. 718/2008

(2008. gada 24. jūlijs),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2015/2006 un (EK) Nr. 40/2008 attiecībā uz dažu zivju krājumu zvejas iespējām un ar tām saistītiem nosacījumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 20. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1559/2007 (2007. gada 17. decembris), ar ko izveido daudzgadu plānu zilo tunzivju krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2015/2006 (3) Kopienas zvejas kuģiem ir noteiktas konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas 2007. un 2008. gadā.

(2)

Minētajā regulā būtu jāprecizē dažu zvejas zonu apraksts, lai nodrošinātu pareizu tā apgabala identificēšanu, kurā kvota var tikt nozvejota.

(3)

Lai nodrošinātu daudzgadu plāna zilo tunzivju krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, ko izveidoja ar Regulu (EK) Nr. 1559/2007, pilnīgu īstenošanu, būtu jāpieņem daži pasākumi, kas paredzēti minētās regulas 7. pantā, un īpaši jānosaka kuģu skaits, kuriem atļauts Atlantijas okeānā zvejot zilās tunzivis, kas nav sasniegušas minimālo izmēru, kā arī to kopējo pieļaujamo nozveju un tās sadalījumu starp attiecīgajām dalībvalstīm.

(4)

Padomes Regulā (EK) Nr. 40/2008 (4) 2008. gadam ir noteiktas konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistīti nosacījumi, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur ir spēkā nozvejas limiti. Minētajā regulā ir neprecīzi norādītas dažu zvejas lieguma apgabalu koordinātas, un tās būtu jāizlabo.

(5)

Mencu nozvejas limiti ICES VIIb–k, VIII, IX un X zonā, kā arī CECAF 34.1.1. zonas EK ūdeņos ir provizoriski noteikti Regulas (EK) Nr. 40/2008 IA pielikumā. Pēc Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) jaunā zinātniski pamatotā šā krājuma novērtējuma, ir būtiski paredzēt kopējo pieļaujamo nozveju attiecībā uz šo krājumu.

(6)

Atsevišķas dažām sugām norādītās kvotas un zemsvītras piezīmes minētajā regulā ir neprecīzi norādītas, un tās jāizlabo.

(7)

Kopienai un Īslandei apspriežoties 2008. gada 10. aprīlī, tika panākta vienošanās par moivas kvotām Īslandes kuģiem, kuri līdz 2008. gada 30. aprīlim izmantos Kopienas kvotu, kas iedalīta atbilstīgi tās nolīgumam ar Dānijas valdību un Grenlandes pašvaldību, un par sarkanasaru kvotām Kopienas kuģiem, kuri no jūlija līdz decembrim zvejos Īslandes ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Minētā vienošanās būtu jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(8)

Kopienas tiesību aktos būtu jāiestrādā Eiropas Kopienas, Fēru salu, Grenlandes, Īslandes, Norvēģijas un Krievijas Federācijas nolīgums par sarkanasaru pārvaldību Irmingera jūrā un blakus esošajos ūdeņos NEAFC konvencijas apgabalā 2008. gadā, kuru noslēdza 2008. gada 13. un 14. februārī Kopenhāgenā. Tā kā minētais nolīgums attiecas uz visu 2008. gadu, pasākumi, kurus pieņems tā īstenošanai, jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2008. gada 1. janvāra.

(9)

Kopienas tiesību aktos būtu jāiestrādā ES un Grenlandes Apvienotās komitejas sanāksmes, kura notika 2007. gada 27. novembrī Nūkā, un Kopenhāgenas 2008. gada 12. februāra tehniskās sanāksmes secinājumi attiecībā uz EK daļu sarkanasaru kvotas Grenlandes ūdeņos ICES V un XIV zonā. Tā kā šī ar Grenlandi noslēgtā vienošanās un NEAFC nolīgums par sarkanasaru pārvaldību Irmingera jūrā ir savstarpēji saistīti, arī pasākumi, kurus pieņems ES un Grenlandes Apvienotās komitejas sanāksmes secinājumu īstenošanai, jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2008. gada 1. janvāra.

(10)

Saskaņā ar Eiropas Kopienas un Norvēģijas 2007. gada 26. novembra Saskaņotā zvejniecības apspriežu secinājumu protokola noteikumiem Kopienai 2008. gadā jāizmēģina velkamajiem zvejas rīkiem piemērojami tehniskie pasākumi, kuru mērķis ir panākt, lai izmesto mencu skaita proporcija nepārsniedz 10 %. Minētā vienošanās būtu jāiestrādā Kopienas tiesību aktos.

(11)

Lai attiecīgajiem zvejniekiem nodrošinātu noteiktību un ļautu viņiem plānot savu darbību šai zvejas sezonai, cik drīz vien iespējams, ir ļoti svarīgi piešķirt izņēmumu attiecībā uz sešu nedēļu periodu, kas paredzēts Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem pievienotā Protokola par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 1. daļas 3. punktā.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2015/2006 un Regula (EK) Nr. 40/2008,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2015/2006

Regulas (EK) Nr. 2015/2006 pielikuma 2. daļu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 40/2008

Regulu (EK) Nr. 40/2008 groza šādi.

1)

Regulas 30. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

dziļūdens zvejas lieguma apgabals “Lophelia rifs pie Capo Santa Maria di Leuca

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E”

2)

Pēc 82. panta iekļauj šādus pantus:

“82.a pants

Maksimālais zvejas kuģu skaits, kas zvejo zilās tunzivis Atlantijas okeāna austrumu daļā

1.   Kopienas laivu zvejai ar ēsmu un velcēšanas laivu maksimālais skaits, kurām ir atļauts Atlantijas okeāna austrumu daļā zvejot zilās tunzivis ar minimālo izmēru 8 kg vai 75 cm, un šā maksimālā skaita sadalījums starp dalībvalstīm ir noteikts šādi:

Spānija

63

Francija

44

EK

107

2.   Kopienas pelaģisko traleru maksimālais skaits, kuriem ir atļauts kā piezveju Atlantijas okeāna austrumu daļā zvejot zilās tunzivis ar minimālo izmēru 8 kg vai 75 cm, un šā maksimālā skaita sadalījums starp dalībvalstīm ir noteikts šādi:

Francija

107

EK

107

82.b pants

Zilo tunzivju nozvejas limiti Atlantijas okeāna austrumu daļā

1.   ID pielikumā paredzētajos nozvejas limitos zilo tunzivju nozvejas limiti, kuru izmērs ir no 8 kg vai 75 cm līdz 30 kg vai 115 cm 82.a pantā minētajiem Kopienas kuģiem, kuriem ir atļaujas, kā arī šo nozvejas limitu sadalījums starp dalībvalstīm ir noteikts šādi (tonnās):

Spānija

1 117,07 (5)

Francija

504

EK

1 621,07

2.   Šā panta 1. punktā paredzētajos nozvejas limitos zilo tunzivju, kuru minimālais svars ir 6,4 kg vai minimālais izmērs 70 cm, nozvejas limiti laivām zvejai ar ēsmu, kuru vidējais garums nepārsniedz 17 metrus un kas ir attiecināmi uz 82.a pantā minētajiem Kopienas kuģiem, kā arī nozvejas limitu sadalījums starp dalībvalstīm ir noteikts šādi (tonnās):

Francija

45 (6)

EK

45 (6)

82.c pants

Zilo tunzivju nozvejas limiti Atlantijas okeāna austrumu daļā, ko piemēro piekrastes zvejai Kopienā

ID pielikumā paredzētajos nozvejas limitos zilo tunzivju – kuru svars ir no 8 kg līdz 30 kg – nozvejas limiti, kas piešķirti Kopienas piekrastes zvejai svaigu zivju iegūšanai Atlantijas okeāna austrumu daļā, kā arī nozvejas limitu sadalījums starp dalībvalstīm ir noteikts šādi (tonnās):

Spānija

263,21

Francija

61,01

EK

324,22”

3)

Regulas (EK) Nr. 40/2008 I A, I B, III un XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 2. pantu attiecībā uz grozījumiem, kas paredzēti šīs regulas II pielikuma 2. punkta b) un c) apakšpunktā, piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. HORTEFEUX


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2007 (OV L 192, 24.7. 2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 340, 22.12.2007., 8. lpp.

(3)  OV L 384, 29.12.2006., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 541/2008 (OV L 157, 17.6.2008., 23. lpp.).

(4)  OV L 19, 23.1.2008., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2008 (OV L 178, 5.7.2008., 17. lpp.).

(5)  Tostarp velcēšanas laivām kā piezveja ne vairāk par 80 tonnām.

(6)  Komisija var mainīt šo daudzumu līdz 200 tonnām.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2015/2006 pielikuma 2. daļu groza šādi.

Ierakstu par Atlantijas lielgalvi Kopienas ūdeņos un ūdeņos, kuri nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā, ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII un XIV zonā aizstāj ar šādu ierakstu:

“Suga

:

Atlantijas lielgalvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV zonā ietilpstošo trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā

Gads

2007

2008

 

Spānija

4

3

 

Francija

23

15

 

Īrija

6

4

 

Portugāle

7

5

 

Apvienotā Karaliste

4

3

 

EK

44

30”

 


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 40/2008 pielikumus groza šādi.

1.

Regulas I A pielikumā:

a)

ierakstu par mencu VIIb–k, VIII, IX un X zonā un Kopienas ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā aizstāj ar šādu ierakstu:

“Suga

:

Menca

Gadus morhua

Zona

:

VIIb–k, VIII, IX un X zona; CECAF 34.1.1. zonas Kopienas ūdeņi

COD/7X7A34

Beļģija

217

Analītiskā KPN

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.”

Francija

3 725

Īrija

797

Nīderlande

31

Apvienotā Karaliste

404

EK

5 174

KPN

5 174

b)

ierakstu par putasu Kopienas ūdeņos II, IVa, V, VI zonā uz ziemeļiem no 56° 30′ N un VII zonā uz rietumiem no 12° W garuma aizstāj ar šādu ierakstu:

“Suga

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

EK ūdeņi II, IVa, V, VI zonā uz ziemeļiem no 56° 30′ N un VII zonā uz rietumiem no 12° W

WHB/24A567

Norvēģija

196 269 (1)  (2)

Analītiskā KPN

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Fēru salas

31 000 (3)  (4)

KPN

1 266 282

2.

Regulas I B pielikumā:

a)

ierakstu par moivu Grenlandes ūdeņos ICES V un XIV zonā aizstāj ar šādu ierakstu:

“Suga

:

Moiva

Mallotus villosus

Zona

:

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

CAP/514GRN

Visas dalībvalstis

0

 

EK

23 716 (5)  (6)

 

KPN

Nepiemēro

 

b)

ierakstu par sarkanasariem EK un starptautiskajos ūdeņos ICES V zonā un starptautiskajos ūdeņos ICES XII un XIV zonā aizstāj ar šādu ierakstu:

“Suga

:

Sarkanasari

Sebastes spp.

Zona

:

EK un starptautiskie ūdeņi V zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

RED/51214.

Igaunija

210 (7)

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Vācija

4 266 (7)

Spānija

749 (7)

Francija

398 (7)

Īrija

1 (7)

Latvija

76 (7)

Nīderlande

2 (7)

Polija

384 (7)

Portugāle

896 (7)

Apvienotā Karaliste

10 (7)

EK

6 992 (7)

KPN

46 000

c)

ierakstu par sarkanasariem Grenlandes ūdeņos ICES V un XIV zonā aizstāj ar šādu ierakstu:

“Suga

:

Sarkanasari

Sebastes spp.

Zona

:

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

RED/514GRN

Vācija

4 248

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Francija

22

Apvienotā Karaliste

30

EK

8 000 (8)  (9)

KPN

Nepiemēro

d)

ierakstu par sarkanasariem Īslandes ūdeņos ICES Va zonā aizstāj ar šādu ierakstu:

“Suga

:

Sarkanasari

Sebastes spp.

Zona

:

Īslandes ūdeņi Va zonā

RED/05A-IS

Beļģija

100 (10)  (11)

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Vācija

1 690 (10)  (11)

Francija

50 (10)  (11)

Apvienotā Karaliste

1 160 (10)  (11)

EK

3 000 (10)  (11)

KPN

Nepiemēro

3.

Regulas III pielikumā

a)

pēc 9. punkta iekļauj šādu punktu:

“9a.   Izmesto mencu skaita samazinājums Ziemeļjūrā

1.

Dalībvalstis, kurām iedalītas mencas nozvejas kvotas, 2008. gadā izmēģina velkamajiem zvejas rīkiem piemērojamus tehniskos pasākumus, kuru mērķis ir panākt, lai izmesto mencu skaita proporcija nepārsniedz 10 %.

2.

9.a.1. punktā minēto izmēģinājumu rezultātus dalībvalstis līdz 2008. gada 31. decembrim dara pieejamus Komisijai.”;

b)

pielikuma 13.1. punktā Hatton sēkļa koordinātas aizstāj ar šādām koordinātām:

 

Hatton sēklis:

59° 26′ N, 14° 30′ W

59° 12′ N, 15° 08′ W

59° 01′ N, 17° 00′ W

58° 50′ N, 17° 38′ W

58° 30′ N, 17° 52′ W

58° 30′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 18° 22′ W

58° 03′ N, 17° 30′ W

57° 55′ N, 17° 30′ W

57° 45′ N, 19° 15′ W

58° 30′ N, 18° 45′ W

58° 47′ N, 18° 37′ W

59° 05′ N, 17° 32′ W

59° 16′ N, 17° 20′ W

59° 22′ N, 16° 50′ W

59° 21′ N, 15° 40′ W”

4)

Regulas XIV pielikumā:

pārpublicētās Rezolūcijas VVZK/31/2007/2 teksta 3. pielikumā VVZK 2. ģeogrāfiskā apakšapgabala (ĢAA) ģeogrāfiskās koordinātas aizstāj ar šādām koordinātām:

“36° 05′ N 3° 20′ W

36° 05′ N 2° 40′ W

35° 45′ N 2° 40′ W

35° 45′ N 3° 20′ W”


(1)  Jāatskaita no Norvēģijas nozvejas limitiem, kas noteikti saskaņā ar Piekrastes valstu nolīgumu.

(2)  IV zonā nedrīkst nozvejot vairāk kā 49 067 tonnu.

(3)  Jāatskaita no Fēru salu nozvejas limitiem, kas noteikti saskaņā ar Piekrastes valstu nolīgumu.

(4)  Var zvejot arī VI b zonā. IV zonā nedrīkst nozvejot vairāk kā 7 750 tonnu.”

(5)  No tām 23 716 tonnas ir iedalītas Īslandei.

(6)  Zvejošanai līdz 2008. gada 30. aprīlim.”;

(7)  Apgabalā uz ziemeļiem no 59o N un uz austrumiem no 36o W no 2008. gada 1. aprīļa līdz 15. jūlijam drīkst izmantot ne vairāk kā 65 % šīs kvotas. Apgabalā uz ziemeļiem no 59o N un uz austrumiem no 36o W no 2008. gada 1. aprīļa līdz 10. maijam drīkst izmantot ne vairāk kā 30 % no atvēlētajiem nozvejas limitiem.”;

(8)  Var zvejot tikai ar pelaģisko trali. Var zvejot austrumos vai rietumos. Kvotu drīkst izmantot NEAFC pārvaldības apgabalā ar nosacījumu, ka tiek ievēroti Grenlandes noteikumi par nozveju paziņošanu.

(9)  No šā daudzuma 3 500 tonnas zvejai ar pelaģisko trali ir iedalītas Norvēģijai un 200 tonnas – Fēru salām.”;

(10)  Tostarp nenovēršamā piezveja (mencas piezveja nav atļauta).

(11)  Zvejošanai no jūlija līdz decembrim.”.