11.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 657/2008

(2008. gada 10. jūlijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 102. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 11. decembra Regula (EK) Nr. 2707/2000, kurā izklāstīti noteikumi par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Tā kā ir nepieciešami turpmāki grozījumi, minētā regula ir jāatceļ un skaidrības un racionalitātes dēļ jāaizstāj ar jaunu regulu.

(2)

Atbalsts, kas paredzēts piena un dažu piena produktu piegādei skolēniem, tiek sniegts bērnudārziem, citām pirmsskolas iestādēm, pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēm. Ņemot vērā cīņu pret aptaukošanos, un lai nodrošinātu bērniem veselīgus piena produktus, pret minēto veidu skolām jāattiecas vienādi, un shēmai jābūt tām pieejamai. Lai atvieglotu pārvaldību, ir jāizslēdz to skolēnu patēriņš, kuri uzturas skolu brīvdienu nometnēs.

(3)

Lai paskaidrotu atbalsta shēmas piemērošanu, ir jāuzsver, ka skolēniem atbalsts jāizmanto vienīgi mācību dienu laikā. Turklāt mācību dienu kopējais skaits, izņemot brīvdienas, ir jāapstiprina katras dalībvalsts izglītības pārvaldes iestādei vai izglītības iestādei.

(4)

Pieredze ir parādījusi uzraudzības grūtības attiecībā uz subsidēto piena produktu izmantošanu skolēnu maltīšu pagatavošanai. Turklāt tas nav efektīvs veids, kā sasniegt shēmas izglītojošo mērķi. Tāpēc ēdienu gatavošana saskaņā ar to ir jāierobežo.

(5)

Lai ņemtu vērā piena un dažu piena produktu atšķirīgos ēšanas ieradumus Kopienā un reaģētu uz esošajām veselības un uztura tendencēm, ir jāpaplašina un jāvienkāršo to produktu saraksts, par kuriem var saņemt atbalstu, tomēr atstājot dalībvalstīm iespēju noteikt savu produktu diapazonu atbilstoši minētajam sarakstam.

(6)

Lai nodrošinātu, ka produktiem, par kuriem var saņemt atbalstu, ir augsts veselības aizsardzības līmenis, šie produkti jāsagatavo saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (4), un uz tiem jābūt identifikācijas marķējumam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (5).

(7)

Atbalsta shēmas pārvaldības un uzraudzības nolūkos jāizveido pretendentu apstiprināšanas procedūra.

(8)

Atbalsta likme dažādiem produktiem, par kuriem var saņemt atbalstu, jānosaka, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1234/2007 102. pantā noteikto likmi pienam, kā arī tehniskās sakarības starp produktiem.

(9)

Attiecībā uz atbalsta maksājumu ir jānorāda prasības, kas jāizpilda pretendentiem, un jāparedz noteikumi par pieteikumu iesniegšanu, pārbaudēm un sankcijām, ko piemēros kompetentās iestādes, un par maksāšanas procedūru.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 102. panta 4. punktu tāds maksimālais piena daudzums dienā uz vienu skolēnu, par kuru var piešķirt atbalstu, ir 0,25 litri piena. Ir jānorāda piena ekvivalents attiecībā pret dažādiem citiem produktiem.

(11)

Lai garantētu, ka atbalsts ir pienācīgi atspoguļots cenā, ko maksā saņēmēji, un ka subsidētie produkti netiek novirzīti no to paredzētās izmantošanas, dalībvalstīm ir jānosaka atbalsta shēmas uzraudzības noteikumi.

(12)

Kopienas finanšu interešu aizsardzības nolūkā ir jāveic atbilstoši kontroles pasākumi, lai cīnītos ar pārkāpumiem un krāpšanu. Minētajos kontroles pasākumos ir jāiekļauj pilna administratīvā pārbaude, ko papildina pārbaudes uz vietas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un vienveidīgu pieeju dalībvalstīs, ņemot vērā atšķirīgo shēmas īstenošanu tajās, ir jāprecizē šādu kontroles pasākumu apjoms, saturs, grafiks, kā arī jāziņo par tiem Turklāt ir jāatgūst nepamatoti samaksātās summas un jānosaka sankcijas, lai pretendentus atturētu no krāpnieciskas rīcības.

(13)

Lai vienkāršotu dalībvalstu administratīvo darbu, jāveic maksimālā ar atbalstu subsidējamā daudzuma aprēķins, pamatojoties uz pretendenta reģistrā norādīto skolēnu skaitu, kuri regulāri apmeklē izglītības iestādi.

(14)

Pieredze ir parādījusi, ka saņēmēji nav pietiekami informēti par lomu, kāda Eiropas Savienībai ir skolu piena piegādes shēmā. Tādēļ Eiropas Savienības subsidējošā loma shēmā ir skaidri jānorāda katrā izglītības iestādē, kas piedalās skolas piena shēmā.

(15)

Noteikta informācija par skolu piena piegādes shēmu katru gadu jānosūta Komisijai uzraudzības nolūkos.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz noteikumus Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz Kopienas atbalstu dažu piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem (turpmāk atbalsts) atbilstoši minētās regulas 102. pantam.

2. pants

Saņēmēji

Atbalsta saņēmēji ir skolēni, kas regulāri apmeklē šādas izglītības iestādes: bērnudārzus/ citas pirmsskolas iestādes, pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, ko administrē vai atzīst dalībvalsts kompetentā iestāde.

3. pants

Produkti, par kuriem var saņemt atbalstu

1.   Dalībvalstis var maksāt atbalstu par I pielikumā uzskaitītajiem produktiem. Tās var piemērot stingrākus standartus saskaņā ar prasībām attiecībā uz I pielikumā norādītajiem produktiem, par kuriem var saņemt atbalstu.

2.   Francijas aizjūras departamentos ar šokolādi vai citādi aromatizētais piens, kas minēts I pielikumā, var būt piena pulvera šķīdums ūdenī.

3.   Dalībvalstis var atļaut pievienot I kategorijas produktiem maksimāli 5 mg fluora uz kilogramu.

4.   Atbalstu piešķir tikai šīs regulas I pielikumā uzskaitītajiem produktiem, ja produkti atbilst Regulas (EK) Nr. 852/2004 un Regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām un jo īpaši prasībām par sagatavošanu apstiprinātā iestādē un identifikācijas marķējuma prasībām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā.

4. pants

Atbalsta likme

1.   Atbalsta likmes ir norādītas II pielikumā.

2.   Ja atbalsta likme euro tiek mainīta, likmi, kas ir spēkā mēneša pirmajā dienā, piemēro visiem šā mēneša laikā piegādātajiem daudzumiem.

3.   Ja piegādātie daudzumi ir izteikti litros, pārvēršanai kilogramos izmanto koeficientu 1,03.

5. pants

Maksimālais subsidējamais daudzums

1.   Dalībvalstis pārbauda, vai nav pārsniegts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 102. panta 4. punktā minētais maksimālais daudzums 0,25 litri, ņemot vērā mācību dienu skaitu un skolēnu skaitu, kuri regulāri apmeklē izglītības iestādi, laikposmā, uz kuru attiecas maksājuma pieteikums, un ņemot vērā šīs regulas 4. panta 3. punktā minēto koeficientu.

2.   Attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajiem II–V kategorijas produktiem 1. punktā minētajā pārbaudē izmanto šādus ekvivalentus:

a)

II kategorija: 100 kg = 90 kg piena;

b)

III kategorija: 100 kg = 300 kg piena;

c)

IV kategorija: 100 kg = 899 kg piena;

d)

V kategorija: 100 kg = 765 kg piena.

3.   Regulas 2. pantā norādītie saņēmēji izmanto atbalstu tikai mācību dienās. Mācību dienu kopējo skaitu, izņemot brīvdienas, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde paziņo dalībvalsts kompetentajai iestādei un attiecīgā gadījumā pretendentam. Uzturoties brīvdienu nometnēs, skolēni atbalstu neizmanto.

4.   Atbalstu neattiecina uz pienu un piena produktiem, ko izmanto ēdienu gatavošanai.

Tomēr uz pienu un piena produktiem, ko izmanto ēdienu gatavošanai izglītības iestādes telpās un ko neapstrādā termiski, var attiecināt atbalstu. Turklāt var atļaut I pielikumā uzskaitīto I a) un b) kategorijas produktu karsēšanu.

5.   Šā panta 4. punkta izpildei attiecībā uz termiski apstrādājamo produktu atšķiršanu no produktiem, kurus termiski neapstrādā un/vai patērē tieši, var izmantot koeficientu, kas noteikts, pamatojoties uz agrāk izmantotajiem daudzumiem un/vai receptēm atbilstoši attiecīgās dalībvalsts prasībām.

6. pants

Atbalsta piešķiršanas vispārējie nosacījumi

1.   Atbalsta pieteikums ir derīgs tikai, ja to iesniedzis pretendents, kas saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu apstiprināts I pielikumā uzskaitīto Kopienas produktu piegādei.

2.   Atbalsta pieteikumu var iesniegt:

a)

izglītības iestāde;

b)

izglītības pārvaldes iestāde attiecībā uz produktiem, ko izplata skolēniem tās rajonā;

c)

produktu piegādātājs, ja dalībvalsts tā paredz;

d)

organizācija, kas darbojas vienas vai vairāku izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldes iestāžu vārdā un kas īpaši izveidota šim nolūkam, ja dalībvalsts tā paredz.

7. pants

Pretendentu apstiprināšana

Pretendenti atbalsta saņemšanai jāapstiprina kompetentajai iestādei dalībvalstī, kurā atrodas izglītības iestāde, kam produktus piegādā.

8. pants

Apstiprināšanas vispārējie nosacījumi

1.   Apstiprināšanas nosacījums ir šādas kompetentajai iestādei sniegtas rakstiskas pretendenta saistības:

a)

saskaņā ar šo regulu izmantot produktus tikai skolēnu patēriņam tajā izglītības iestādē vai iestādēs, attiecībā uz kuru vai kurām tas iesniegs atbalsta pieteikumu;

b)

atmaksāt nepareizi samaksātu atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem, ja ir konstatēts, ka produkti nav izplatīti 2. pantā minētajiem saņēmējiem, vai ja tas ir samaksāts par daudzumiem, kas nav paredzēti saskaņā ar 5. pantu;

c)

pēc kompetento iestāžu pieprasījuma darīt tām pieejamus apliecinošus dokumentus;

d)

ļaut veikt jebkuru pārbaudi, par ko izlēmusi dalībvalsts kompetentā iestāde, jo īpaši padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi.

2.   Apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2707/2000 7., 8. un 9. pantu, paliek spēkā šajā regulā.

9. pants

Dažu pretendentu apstiprināšanas īpašie nosacījumi

Ja atbalsta pieteikumu iesniedz 6. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā minēts pretendents, pretendentam papildus 8. pantā minētajām saistībām jāsniedz rakstiskas saistības veikt izglītības iestāžu vai attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumu un adrešu uzskaiti un attiecīgajām izglītības iestādēm vai izglītības pārvaldes iestādēm pārdoto vai piegādāto produktu un daudzumu uzskaiti.

10. pants

Apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

Ja ir konstatēts, ka atbalsta pretendents vairs neatbilst 8. un 9. pantā paredzētajiem nosacījumiem vai kādām citām saistībām saskaņā ar šo regulu, apstiprinājumu atkarībā no pārkāpuma smaguma aptur uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem vai atsauc.

Šādu darbību neveic force majeure gadījumos vai tad, ja dalībvalsts konstatē, ka pārkāpums nav izdarīts tīši vai nolaidības dēļ, vai tas ir maznozīmīgs.

Apstiprinājumu, ja tas atsaukts, var pēc pretendenta lūguma atjaunot ne agrāk kā pēc divpadsmit mēnešiem.

11. pants

Maksājumu pieteikumi

1.   Maksājumu pieteikumi jāizdara, kā noteikusi dalībvalsts kompetentā iestāde, un tajos jāiekļauj vismaz šāda informācija:

a)

izplatītie daudzumi atbilstīgi produktu kategorijām un apakškategorijām;

b)

izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes iestādes, uz kuru attiecas a) apakšpunktā minētā informācija, nosaukums un adrese vai unikālais identifikācijas numurs.

2.   Dalībvalstis nosaka pieteikumu biežumu. Tie var attiekties uz laikposmiem no viena līdz septiņiem mēnešiem.

3.   Izņemot force majeure gadījumus, lai atbalsta pieteikumi būtu derīgi, tiem jābūt pareizi aizpildītiem, un tie jāiesniedz līdz trešā mēneša pēdējai dienai, skaitot no tā laikposma beigām, uz kuru tie attiecas.

Ja šis termiņš ir pārsniegts par mazāk nekā diviem mēnešiem, atbalstu tomēr maksā, bet samazina:

a)

par 5 %, ja termiņš pārsniegts par vienu mēnesi vai mazāk;

b)

par 10 %, ja termiņš pārsniegts vairāk par vienu mēnesi, bet mazāk par diviem mēnešiem.

4.   Pieteikumā uzrādītie daudzumi jāapliecina ar kompetentām iestādēm pieejamu dokumentāru pierādījumu. Tajā atsevišķi jānorāda katra piegādātā produkta cena, un jāpievieno kvīts vai cits maksājuma pierādījums.

12. pants

Atbalsta maksājums

1.   Neskarot 11. panta 4. punktu, atbalstu maksā 6. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem piegādātajiem vai organizācijām tikai:

a)

ja uzrāda kvīti par faktiski piegādātajiem daudzumiem; vai

b)

pamatojoties uz kompetentās iestādes pirms galīgā atbalsta maksājuma veiktās pārbaudes ziņojumu, kurā konstatēts, ka maksājuma prasības ir izpildītas; vai

c)

ja dalībvalsts atļauj – uzrādot alternatīvu pierādījumu, ka atbilstīgi šai regulai par piegādātajiem daudzumiem ir samaksāts.

2.   Atbalstu izmaksā kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts 11. pantā minētais pareizi aizpildītais un derīgais pieteikums, ja vien nav uzsākta administratīva izmeklēšana.

13. pants

Avansu maksājumi

1.   Dalībvalstis var maksāt avansu, kas vienāds ar atbalsta summu, par ko iesniegts pieteikums, pret nodrošinājumu, kas vienāds ar 110 % no avansa summas.

2.   Ja 6. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā minētais piegādātājs vai organizācija iesniedz pieteikumu avansa saņemšanai, tad kompetentā iestāde var to izmaksāt, pamatojoties uz piegādātajiem daudzumiem un neprasot 12. panta 1. punktā norādītos dokumentāros pierādījumus. Viena mēneša laikā pēc avansa izmaksas piegādātājs vai organizācija iesniedz kompetentajai iestādei dokumentus, kas vajadzīgi galīgā atbalsta maksājuma saņemšanai, ja vien minētā kompetentā iestāde negatavo ziņojumu saskaņā ar 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

14. pants

Cenu uzraudzība

1.   Dalībvalstis veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka atbalsta summa pienācīgi atspoguļojas saņēmēja maksātajā cenā.

2.   Dalībvalstis var noteikt maksimālās cenas, ko maksā saņēmēji par dažādiem I pielikumā uzskaitītajiem produktiem, kurus izplata to teritorijā.

15. pants

Kontrole un sankcijas

1.   Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai. Šie pasākumi iekļauj atbalsta pieteikumu pilnu administratīvo pārbaudi, ko papildina pārbaudes uz vietas, kas norādītas 2.–8. punktā.

2.   Administratīvās pārbaudes veic par visiem atbalsta pieteikumiem, un tās iekļauj dalībvalstu noteikto pamatojuma dokumentu pārbaudi attiecībā uz produkta piegādi un atbilstību 5. panta 1. punktā minētajiem maksimālajiem daudzumiem uz vienu skolēnu dienā.

Pirmajā daļā minētās administratīvās pārbaudes papildina pārbaudes uz vietas, ko veic jo īpaši attiecībā uz:

a)

atbalsta ietekmi uz cenu, ko maksā saņēmējs;

b)

9. pantā minēto uzskaiti, tostarp finanšu uzskaiti, piemēram, iegādes un pārdošanas faktūrrēķini un bankas kontu izraksti;

c)

subsidēto produktu izmantošanu saskaņā ar šo regulu, jo īpaši, ja ir pamats aizdomām par pārkāpumiem.

3.   Pārbaužu uz vietas, kas veiktas attiecībā uz katru laikposmu no 1. augusta līdz 31. jūlijam, kopējais skaits iekļauj vismaz 5 % no visiem 6. pantā minētajiem pretendentiem. Ja pretendentu skaits dalībvalstī ir mazāks par simtu, pārbaudes uz vietas veic piecu pretendentu telpās. Ja pretendentu skaits dalībvalstī ir mazāks par pieciem, kontrolē visus pretendentus. Pārbaužu uz vietas, kas veiktas attiecībā uz katru laikposmu no 1. augusta līdz 31. jūlijam, kopējais skaits turklāt iekļauj vismaz 5 % valsts līmenī sadalītā atbalsta.

4.   Pārbaudes uz vietas veic visā laikposmā no 1. augusta līdz 31. jūlijam, un tās iekļauj vismaz iepriekšējo 12 mēnešu laikposmu.

5.   Pārbaudēm uz vietas pakļaujamos pretendentus atlasa kompetentā kontroles iestāde, pienācīgi ņemot vērā atšķirīgos ģeogrāfiskos apgabalus un pamatojoties uz riska analīzi, ņemot vērā jo īpaši kļūdas, kas atkārtojas, un iepriekšējos gados veikto pārbaužu konstatācijas. Riska analīzē ņem vērā arī dažādās iesaistītās atbalsta summas un 6. panta 2. punktā minēto pretendentu kategorijas.

6.   Ja uz atbalstu piesakās 6. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētais pretendents, pārbaudi uz vietas pretendenta telpās papildina pārbaude uz vietas vismaz divu izglītības iestāžu telpās vai vismaz 1 % no pretendenta reģistrā paziņoto izglītības iestāžu telpās, izvēloties to, kurš skaitlis ir lielāks.

7.   Ar nosacījumu, ka nav apdraudēts kontroles nolūks, var sniegt iepriekšēju paziņojumu, kas stingri ierobežots ar minimālo nepieciešamo laikposmu.

8.   Kompetentā kontroles iestāde sagatavo kontroles ziņojumu par katru pārbaudi uz vietas. Ziņojumā precīzi apraksta dažādos kontrolētos punktus.

Kontroles ziņojumu iedala šādās daļās:

a)

vispārējā daļa, kurā jo īpaši ir šāda informācija:

i)

shēma, iekļautais laikposms, kontrolētie pieteikumi, piena produktu daudzumi, par kuriem samaksāts atbalsts, un iesaistītā naudas summa;

ii)

klātesošās atbildīgās personas;

b)

daļa, kurā atsevišķi aprakstītas veiktās pārbaudes un kurā jo īpaši sniegta šāda informācija:

i)

pārbaudītie dokumenti;

ii)

veikto pārbaužu veids un apjoms;

iii)

piezīmes un konstatācijas.

9.   Nepamatoti samaksāto summu atgūšanai mutatis mutandis piemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 (6) 73. panta 1., 3., 4. un 8. punktu.

10.   Neskarot 10. pantu, krāpšanas gadījumā papildus 9. punktā paredzētajai nepamatoti samaksātās summas atgūšanai pretendents samaksā arī summu, kas vienāda ar starpību starp sākotnēji samaksāto summu un summu, ko pretendents ir tiesīgs saņemt.

16. pants

Eiropas skolām paredzētā piena plakāts

Izglītības iestādes, kas izplata produktus saskaņā ar šo regulu, izgatavo vai liek izgatavot plakātu saskaņā ar III pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām, lai tas būtu skaidri redzams un salasāms un pastāvīgi atrastos pie iestādes galvenās ieejas.

17. pants

Paziņojumi

1.   Līdz 30. novembrim pēc iepriekšējā laikposma, kas turpinājies no 1. augusta līdz 31. jūlijam, dalībvalstis sniedz Komisijai kopsavilkuma datus par piedalījušos pretendentu un izglītības iestāžu skaitu, veiktajām pārbaudēm uz vietas un ar tām saistītajām konstatācijām.

2.   Pirms katra gada 31. janvāra dalībvalstis sniedz Komisijai vismaz šādu informāciju attiecībā uz iepriekšējo laikposmu, kas turpinājies no 1. augusta līdz 31. jūlijam:

a)

kategorijās un apakškategorijās iedalītu piena un piena produktu daudzumi, par kuriem samaksāts atbalsts iepriekšējā laikposmā no 1. augusta līdz 31. jūlijam, kā arī maksimālais atļautais daudzums un tā aprēķins;

b)

aplēstais to skolēnu skaits, kuri piedalās skolu piena shēmā.

3.   Paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem, ko Komisija dara pieejamus dalībvalstīm. Minētos paraugus izmanto tikai pēc tam, kad informēta Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja.

18. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 2707/2000 ir atcelta.

Norādes uz atcelto regulu uzskata par norādēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar IV pielikumā doto korelācijas tabulu.

19. pants

Pārejas noteikums

1.   Regulu (EK) Nr. 2707/2000 turpina piemērot piegādēm, kas veiktas pirms 2008. gada 1. augusta.

2.   Atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2707/2000 2. panta 3. punktu, turpina piemērot līdz 2008. gada 31. decembrim.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 311, 12.12.2000., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1544/2007 (OV L 337, 21.12.2007., 64. lpp.).

(3)  Skatīt IV pielikumu.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1243/2007 (OV L 281, 25.10.2007., 8. lpp.).

(6)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.


I PIELIKUMS

TO PRODUKTU SARAKSTS, PAR KURIEM VAR PRETENDĒT UZ KOPIENAS ATBALSTU

I   kategorija

a)

termiski apstrādāts piens (1);

b)

termiski apstrādāts piens ar šokolādi, augļu sulu (2) vai aromatizēts, kurā pēc svara ir vismaz 90 % a) punktā norādītā piena un ne vairāk kā 7 % pievienota cukura (3) un/vai medus;

c)

fermentēta piena produkti ar augļu sulu vai bez tās (2), aromatizēti vai nearomatizēti, kuros pēc svara ir vismaz 90 % a) punktā norādītā piena un ne vairāk kā 7 % pievienota cukura (3) un/vai medus.

II   kategorija

Aromatizēti un nearomatizēti fermentēta piena produkti ar augļiem (4), kuros pēc svara ir vismaz 80 % I kategorijas a) punktā norādītā piena un ne vairāk kā 7 % pievienota cukura (5) un/vai medus.

III   kategorija

Aromatizēti un nearomatizēti svaigi un pārstrādāti sieri, kuros pēc svara ir vismaz 90 % siera.

IV   kategorija

Grana Padano siers un Parmigiano Reggiano siers.

V   kategorija

Aromatizēti un nearomatizēti sieri, kuros pēc svara ir vismaz 90 % siera un kuri neatbilst III un IV kategorijai.


(1)  Tostarp laktozi nesaturošs piena dzēriens.

(2)  Augļu sulu izmanto saskaņā ar Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem.

(3)  Šajā kategorijā cukurs nozīmē produktus, kas uzskaitīti atbilstoši KN kodam 1701 un 1702. Piena vai no tā atvasinātos dzērienos, kuros ir samazināta enerģētiskā vērtība vai nav pievienots cukurs, saldinātājus izmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos.

(4)  Šajā kategorijā fermentēta piena produkti ar augļiem vienmēr satur augļus, augļu mīkstumu, augļu biezeni vai augļu sulu. Šajā kategorijā augļi nozīmē produktus, kas uzskaitīti Kombinētās nomenklatūras 8. nodaļā, izņemot riekstus un riekstus saturošus produktus. Augļu sulu, augļu mīksutmu un augļu biezeni izmanto saskaņā ar Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem.

(5)  Šajā kategorijā cukurs nozīmē punktus, kas uzskaitīti atbilstoši KN kodam 1701 un 1702. Augļiem pievienotais cukurs iekļaujams ne vairāk par 7 % pievienotā cukura. Piena vai no tā atvasinātos produktos, kuros ir samazināta enerģētiskā vērtība vai nav pievienots cukurs, saldinātājus izmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos.


II PIELIKUMS

Atbalsta likmes

a)

EUR 18,15/100 kg par I kategorijas produktiem;

b)

EUR 16,34/100 kg par II kategorijas produktiem;

c)

EUR 54,45/100 kg par III kategorijas produktiem;

d)

EUR 163,14/100 kg par IV kategorijas produktiem;

e)

EUR 138,85/100 kg par V kategorijas produktiem.


III PIELIKUMS

Minimālās prasības plakātam saistībā ar Eiropas skolām paredzēto piena piegādes shēmu

Plakāta lielums: A3 vai lielāks

Burti: 1 cm vai lielāki

Virsraksts: Eiropas skolām paredzētā piena piegādes shēma

Saturs: Vismaz šāds formulējums, ņemot vērā izglītības iestādes tipu:

“Mūsu [izglītības iestādes veids (piemēram, bērnudārzs/pirmsskolas iestāde/skola)] izsniedz piena produktus, ko subsidē Eiropas Savienība atbilstoši Eiropas skolu piena shēmai”.

Ir ieteicams uzsvērt uztura priekšrocības un bērnu uztura pamatnostādnes.

Novietojums: Skaidri redzams un salasāms pie izglītības iestādes galvenās ieejas.


IV PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 2707/2000

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

2. pants

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

3. pants

3. panta 1. punkta pirmais teikums

3. panta 1. punkta otrais teikums

3. panta 2., 3. un 4. punkts

3. panta 2., 3. un 4. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkta otrā daļa

4. panta 4. punkts

4. panta 3. punkts

5. pants

5. pants

6. panta 1. punkts

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 2. punkts

7. pants

7. pants

8. pants

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

9. panta 1. punkts

9. pants

9. panta 2. punkts

10. pants

10. pants

11. pants

11. pants

12. panta 1. punkta a) apakšpunkts

12. panta 1. punkta a) apakšpunkts

12. panta 1. punkta b) apakšpunkts

12. panta 1. punkta b) apakšpunkts

12. panta 1. punkta c) apakšpunkts

12. panta 1. punkta c) apakšpunkts

12. panta 2. punkts

12. panta 2. punkts

12. panta 3. punkts

13. panta 1. un 2. punkts

13. panta 1. un 2. punkts

13. panta 3. punkts

14. panta 1. punkta pirmā daļa

14. panta 1. punkts

14. panta 1. punkta otrās daļas pirmais teikums

14. panta 2. punkts

14. panta 1. punkta otrās daļas otrais un trešais teikums

14. panta 2. un 3. punkts

15. pants

15. pants

16. pants

16. pants

17. pants

17.–20. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums