3.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 629/2008

(2008. gada 2. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 (2) noteikta konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikas produktos, ieskaitot metālu – svina, kadmija un dzīvsudraba – maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

(2)

Sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā ir svarīgi saglabāt tādu piesārņotāju koncentrāciju, kas nekaitē veselībai. Maksimāli pieļaujamajai svina, kadmija un dzīvsudraba koncentrācijai jābūt drošai un tik zemai, cik tas reāli iespējams, pamatojoties uz labu ražošanas un lauksaimniecības un zvejniecības praksi.

(3)

Pamatojoties uz jaunu informāciju, saskaņā ar labu lauksaimniecības un zvejniecības praksi noteiktās ūdensaugu un ūdensdzīvnieku sugās un sēnēs nav iespējams saglabāt tik zemu svina, kadmija un dzīvsudraba koncentrāciju, kāda ir prasīta Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumā. Tāpēc jāpārskata minētajiem piesārņotājiem noteiktā maksimāli pieļaujamā koncentrācija, vienlaikus saglabājot patērētāju veselības aizsardzību augstā līmenī.

(4)

Dažos uztura bagātinātājos, kas definēti 2. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvā 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (3), konstatēta augsta svina, kadmija un dzīvsudraba koncentrācija, un par to ziņots, izmantojot Pārtikas un barības ātrās reaģēšanas sistēmu (RASFF). Ir pierādīts, ka šie uztura bagātinātāji var būtiski veicināt svina, kadmija un dzīvsudraba iedarbību uz cilvēku. Tāpēc sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo svina, kadmija un dzīvsudraba koncentrāciju uztura bagātinātājos. Šai maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai jābūt drošai un tik zemai, cik tas reāli iespējams, pamatojoties uz labu ražošanas praksi.

(5)

Jūraszālēs dabīgi uzkrājas kadmijs. Tāpēc uztura bagātinātājos, kas sastāv tikai no kaltētām jūraszālēm vai kā sastāvā tās ir pārsvarā, vai kas sastāv no produktiem, kuri iegūti no jūraszālēm, var būt augstāka kadmija koncentrācija nekā citos uztura bagātinātājos. Ņemot to vērā, jānosaka augstāka kadmija koncentrācija uztura bagātinātājiem, kas sastāv tikai no kaltētām jūraszālēm vai kā sastāvā tās ir pārsvarā.

(6)

Dalībvalstīm un pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem vajadzīgs laiks, lai pielāgotos uztura bagātinātājiem noteiktajai jaunajai maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai. Tāpēc jāatliek maksimāli pieļaujamās koncentrācijas piemērošana uztura bagātinātājiem.

(7)

Jāgroza Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 1. zemsvītras piezīme, lai precizētu, ka augļiem noteiktā maksimāli pieļaujamā koncentrācija neattiecas uz koku riekstiem.

(8)

Ar Komisijas 2007. gada 28. marta Ieteikumu 2007/196/EK par uzraudzību attiecībā uz furāna sastopamību pārtikas produktos (4) un Komisijas 2007. gada 3. maija Ieteikumu 2007/331/EK par uzraudzību attiecībā uz akrilamīda koncentrāciju pārtikā (5) ieviesa jaunus uzraudzības ieteikumus. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1881/2006 noteikumi par uzraudzību un ziņojumu iesniegšanu jāpapildina ar atsaucēm uz šiem jaunajiem ieteikumiem. Ir pabeigti Komisijas Ieteikumā 2005/108/EK (6) paredzētie policiklisko aromātisko ogļūdeņražu uzraudzības pasākumi. Tāpēc var svītrot atsauci uz minēto uzraudzības ieteikumu.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1881/2006.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1881/2006 groza šādi.

1)

Regulas 9. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Dalībvalstīm ir pienākums Komisijai iesniegt konstatējumus par aflatoksīniem, dioksīniem, dioksīniem līdzīgiem PCB un PCB, kas nav dioksīniem līdzīgi, kā precizēts Komisijas Lēmumā 2006/504/EK (7) un Komisijas Ieteikumā 2006/794/EK (8). Dalībvalstīm ir pienākums EFSA iesniegt konstatējumus par akrilamīdu un furānu, kā precizēts Komisijas Ieteikumā 2007/196/EK (9) un Komisijas Ieteikumā 2007/331/EK (10).

2)

Pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 3.1.18., 3.2.19., 3.2.20. un 3.3.3. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro no 2009. gada 1. jūlija. Minēto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nepiemēro produktiem, kas likumīgi laisti tirgū pirms 2009. gada 1. jūlija. Par to, kad produkti ir laisti tirgū, pierādījumus sniedz attiecīgais pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1126/2007 (OV L 255, 29.9.2007., 14. lpp.).

(3)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/37/EK (OV L 94, 1.4.2006., 32. lpp.).

(4)  OV L 88, 29.3.2007., 56. lpp.

(5)  OV L 123, 12.5.2007., 33. lpp.

(6)  OV L 34, 8.2.2005., 43. lpp.

(7)  OV L 199, 21.7.2006., 21. lpp.

(8)  OV L 322, 22.11.2006., 24. lpp.

(9)  OV L 88, 29.3.2007., 56. lpp.

(10)  OV L 123, 12.5.2007., 33. lpp.’


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 3.1. apakšsadaļā (“Svins”) 3.1.11. punktu aizstāj ar šādu punktu un pievieno jaunu 3.1.18. punktu:

“3.1.11.

Kāpostu dārzeņi, lapu dārzeņi un šādas sēnes (27): Agaricus bisporus (divsporu atmatene), Pleurotus ostreatus (austersēne), Lentinula edodes (šitakē)

0,30

3.1.18.

Uztura bagātinātāji (1)

3,0

2.

Tekstu 3.2. apakšsadaļā (“Kadmijs”) aizstāj ar šādu tekstu:

“3.2.

Kadmijs

 

3.2.1.

Liellopu, aitu, cūku un mājputnu gaļa (izņemot subproduktus) (6)

0,050

3.2.2.

Zirgu gaļa, izņemot subproduktus (6)

0,20

3.2.3.

Liellopu, aitu, cūku, mājputnu un zirgu aknas (6)

0,50

3.2.4.

Liellopu, aitu, cūku, mājputnu un zirgu nieres (6)

1,0

3.2.5.

Zivju muskuļu gaļa (24)(25), izņemot 3.2.6., 3.2.7. un 3.2.8. punktā minētās sugas

0,050

3.2.6.

Šādu zivju muskuļu gaļa (24)(25):

 

pelamīda (Sarda sarda),

 

parastā jūras karūsa (Diplodus vulgaris),

 

zutis (Anguilla anguilla),

 

pelēkā kefale (Mugil labrosus labrosus),

 

stavridas (Trachurus species),

 

luvarus jeb lufars (Luvarus imperialis),

 

makreles (Scomber species),

 

sardīne (Sardina pilchardus),

 

sardīnes (Sardinops species),

 

tunzivis (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis),

 

īsspuru jūrasmēle (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7.

Šādu zivju muskuļu gaļa (24)(25):

makreļtunzivis (Auxis species)

0,20

3.2.8

Šādu zivju muskuļu gaļa (24)(25):

 

anšovi (Engraulis species),

 

zobenzivs (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9.

Vēžveidīgie, izņemot krabju brūno gaļu un izņemot omāru galvas un krūškurvja gaļu, un līdzīgi lielie vēžveidīgie (Nephropidae un Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10.

Gliemenes (26)

1,0

3.2.11.

Galvkāji (izņemot iekšējos subproduktus) (26)

1,0

3.2.12.

Graudaugi, izņemot klijas, dīgļus, kviešus un rīsus

0,10

3.2.13.

Klijas, dīgļi, kvieši un rīsi

0,20

3.2.14.

Sojas pupas

0,20

3.2.15.

Dārzeņi un augļi, izņemot lapu dārzeņus, svaigus garšaugus, sēnes, stublāju dārzeņus, sakņu dārzeņus un kartupeļus (27)

0,050

3.2.16.

Stublāju dārzeņi, sakņu dārzeņi un kartupeļi, izņemot sakņu selerijas (27). Maksimāli pieļaujamā koncentrācija kartupeļiem attiecas uz mizotiem kartupeļiem

0,10

3.2.17.

Lapu dārzeņi svaigi garšaugi, sakņu selerijas un šādas sēnes (27): Agaricus bisporus (divsporu atmatene), Pleurotus ostreatus (austersēne), Lentinula edodes (šitakē)

0,20

3.2.18.

Sēnes, izņemot 3.2.17. punktā minētās sēnes (27)

1,0

3.2.19.

Uztura bagātinātāji (2), izņemot 3.2.20. punktā minētos uztura bagātinātājus

1,0

3.2.20.

Uztura bagātinātāji (2), kas sastāv tikai no kaltētām jūraszālēm vai kuru sastāvā tās ir pārsvarā, vai kas sastāv no produktiem, kuri iegūti no jūraszālēm

3,0

3.

Pielikuma 3.3. apakšsadaļā (“Dzīvsudrabs”) 3.3.2. punktu aizstāj ar šādu punktu un pievieno jaunu 3.3.3. punktu:

“3.3.2

Šādu zivju muskuļu gaļa (24)(25):

 

jūrasvelni (Lophius species),

 

vilkzivs (Anarhichas lupus),

 

pelamīda (Sarda sarda),

 

zutis (Anguilla anguilla),

 

letrinīda, Atlantijas lielgalvis, trillija (Hoplostethus species),

 

makrūrzivs (Coryphaenoides rupestris),

 

paltuss (Hippoglossus hippoglossus),

 

Kapzemes vēdzeļzutis (Genypterus capensis)

 

marlīnas (Makaira species),

 

megrimi (Lepidorhombus species),

 

jūras barbes (Mullus species),

 

Amerikas vēdzeļzutis (Genypterus blacodes),

 

līdaka (Esox lucius),

 

vienkrāsas pelamīda (Orcynopsis unicolor),

 

Atlantijas menca (Trisopterus minutus),

 

baltacu haizivs (Centroscymnes coelolepis),

 

rajas (Raja species),

 

sarkanasari (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus),

 

burzivs (Istiophorus platypterus),

 

lepidops (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo),

 

zobaines (Pagellus species),

 

haizivis (visas sugas),

 

čūskas makrele jeb sviestazivs (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens),

 

store (Acipenser species),

 

zobenzivs (Xiphias gladius),

 

tunzivis (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis),

1,0

3.3.3.

Uztura bagātinātāji (3)

0,10

4.

Pielikuma (1). zemsvītras piezīmē pievieno šādu teikumu:

“Maksimāli pieļaujamā koncentrācija augļiem neattiecas uz koku riekstiem.”

5.

Pielikuma (8). zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu zemsvītras piezīmi:

“(8)

Šajā kategorijā uzskaitītie pārtikas produkti, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2006/141/EK (OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.).”


(1)  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz pārdošanā esošajiem uztura bagātinātājiem.”

(2)  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz pārdošanā esošajiem uztura bagātinātājiem.”

(3)  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz pārdošanā esošajiem uztura bagātinātājiem.”