4.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/238


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 454/2008

(2008. gada 21. maijs),

ar ko attiecībā uz pārejas laika pagarināšanu groza Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 998/2003 (3) ir noteiktas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un noteikumi, kas attiecas uz šādas pārvietošanas pārbaudēm.

(2)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. pantā noteikts, ka uz piecu gadu pārejas laiku, sākot no minētās regulas spēkā stāšanās dienas, suņus un kaķus, kurus tur kā lolojumdzīvniekus, drīkst ievest Īrijas, Maltas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes teritorijā, ja ir izpildītas īpašas prasības, ņemot vērā konkrēto situāciju minētajās dalībvalstīs attiecībā uz trakumsērgu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 998/2003 16. pantā noteikts, ka uz piecu gadu pārejas laiku, sākot no minētās regulas spēkā stāšanās dienas, tās dalībvalstis, kurām šīs regulas spēkā stāšanās dienā ir īpaši noteikumi ehinokokozes un ērču kontrolei, var piemērot šīs prasības lolojumdzīvnieku ievešanai to teritorijā. Somija, Īrija, Malta, Zviedrija un Apvienotā Karaliste piemēro savas valsts īpašos ievešanas noteikumus attiecībā uz ehinokokozi. Īrijā, Maltā un Apvienotajā Karalistē noteikta prasība, ka suņiem un kaķiem, kurus tur kā lolojumdzīvniekus, jāveic papildu aizsardzības pasākumi pret ērcēm, kas jāapliecina arī dzīvnieka pasē.

(4)

Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. un 16. pantā paredzētā pārejas laika pasākumu termiņš beigsies 2008. gada 3. jūlijā. Minētās regulas 23. pantā noteikts, ka pārejas laika pasākumi jāpārskata pirms pārejas laika beigām.

(5)

Tādēļ un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 998/2003 23. pantu Komisijai lūdza līdz 2007. gada 1. februārim iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par seroloģiskā testa saglabāšanas nepieciešamību, kā arī atbilstošus priekšlikumus to pasākumu noteikšanai, kas būtu piemērojami pēc minētās regulas 6., 8. un 16. pantā noteiktajiem pārejas laika pasākumiem. Minētais ziņojums jāizstrādā, pamatojoties uz līdz šim gūto pieredzi un riska novērtējumu, kas jāpamato ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnisko atzinumu.

(6)

Pēc Komisijas pieprasījuma EPNI sniedza zinātnisku atzinumu, lai palīdzētu Komisijai ierosināt atbilstošus, uz zinātnes atziņām pamatotus grozījumus Regulā (EK) Nr. 998/2003. Turklāt Komisijai bija arī jāņem vērā dalībvalstu ziņojumi par pieredzi, ko tās guvušas, īstenojot minētās regulas 6., 8. un 16. pantu.

(7)

Tomēr zinātniskā izvērtējuma veikšanai vajadzīgs vairāk laika, nekā plānots, un Komisijas ziņojums ir aizkavējies. Lai ļautu pienācīgi ņemt vērā ziņojuma secinājumus, pārejas laika pasākumu beigu termiņš ir jāpagarina.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 998/2003,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 998/2003 groza šādi.

1.

Regulas 6. panta 1. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   I pielikuma A daļā uzskaitītos lolojumdzīvniekus drīkst ievest Īrijas, Maltas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes teritorijā līdz 2010. gada 30. jūnijam, ja ir izpildītas šādas prasības:”

2.

Regulas 16. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Somija, Īrija, Malta, Zviedrija un Apvienotā Karaliste attiecībā uz ehinokokozi un Īrija, Malta un Apvienotā Karaliste attiecībā uz ērcēm līdz 2010. gada 30. jūnijam drīkst noteikt, ka lolojumdzīvniekus var ievest valsts teritorijā, ievērojot īpašos noteikumus, kas attiecīgajā valstī ir spēkā šīs regulas spēkā stāšanās dienā.”

3.

Regulas 23. pantā datumu “no 2008. gada 1. janvāra” aizstāj ar datumu “no 2010. gada 1. jūlija”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 21. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  2007. gada 12. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 10. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 19. maija Lēmums.

(3)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2007 (OV L 73, 13.3.2007., 9. lpp.).