4.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/65


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 451/2008

(2008. gada 23. aprīlis),

ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 3696/93 (2) izveidoja statistisko preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) Eiropas Ekonomikas kopienā.

(2)

Lai atspoguļotu ekonomikas tehnoloģisko attīstību un strukturālās pārmaiņas, būtu jāizveido atjaunota preču klasifikācija.

(3)

Preču klasifikācijas strukturēšana saskaņā ar attiecīgo ražošanas nozari novērš savstarpēji nesaistītu kodēšanas sistēmu izplatīšanos un veicina ražotāju identifikāciju attiecīgajos tirgos.

(4)

Nepieciešams izveidot pamatprincipu kopumu, saskaņā ar kuriem varētu salīdzināt statistikas datus par ražošanu, patēriņu, ārējo tirdzniecību un transportu.

(5)

Atjaunotā CPA ir būtiska, lai Komisija turpinātu Kopienas statistikas uzlabošanas pasākumus; paredzams, ka, izmantojot salīdzināmus un atbilstīgus datus, tiks nodrošināta labāka ekonomikas pārvaldība EK un valstu līmenī.

(6)

Iekšējā tirgus darbībai nepieciešami statistikas standarti, ko piemēro valsts un Kopienas statistikas datu vākšanai, nosūtīšanai un publicēšanai, lai uzņēmumiem, finanšu iestādēm, valdībām un citiem iekšējā tirgus dalībniekiem sniegtu ticamu un salīdzināmu statistikas informāciju. Tādēļ ir būtiski, lai dažādās CPA kategorijas Eiropas Kopienā tiktu vienādi interpretētas visās dalībvalstīs.

(7)

Ticama un salīdzināma statistika ir nepieciešama, lai uzņēmumi varētu novērtēt savu konkurētspēju, un tā noder Kopienas iestādēm konkurences izkropļojumu novēršanai.

(8)

Kopējas preču statistiskās klasifikācijas izveidošana pēc saimniecības nozarēm pati par sevi neuzliek pienākumu dalībvalstīm vākt, publicēt vai sniegt datus. Vienīgi tad, ja dalībvalstis izmanto preču klasifikācijas, kas saistītas ar Kopienas klasifikāciju, ir iespējams ātri un elastīgi sniegt saskaņotu statistisko informāciju, kas ir ticama un detalizēta atbilstīgi iekšējā tirgus pārvaldības vajadzībām.

(9)

Būtu jāparedz noteikums, kas ļauj dalībvalstīm, pamatojoties uz Eiropas Kopienas CPA, iekļaut valsts klasifikācijā papildu kategorijas, lai izpildītu savas valsts prasības.

(10)

Ekonomiskās statistikas datu starptautiskai salīdzināmībai dalībvalstis un Kopienas iestādes izmanto preču klasifikāciju, kas ir tieši saistīta ar centrālo preču klasifikāciju (CPC) 2. red., ko pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija.

(11)

Lai CPA varētu izmantot Kopienā, Komisijas darbā jāpiedalās Statistikas programmu komitejai, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (3), jo īpaši attiecībā uz to problēmu izskatīšanu, kas rodas, ieviešot CPA un iekļaujot grozījumus CPA.

(12)

Jaunas preču statistiskās klasifikācijas izveidošana nozīmē īpaši grozīt atsauces uz CPA. Tādēļ jāatceļ Regula (EEK) Nr. 3696/93.

(13)

Šīs regulas ieviešanas pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4). Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro grozīt CPA, lai ņemtu vērā tehnoloģisko un ekonomikas progresu un saskaņotu to ar citām ekonomikas un sociālām klasifikācijām. Tā kā šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot šo regulu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(14)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, jaunas CPA izveidošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(15)

Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu Kopienā izveido jaunu CPA, lai nodrošinātu atbilstību reālajai ekonomiskajai situācijai, kā arī valstu, Kopienas un starptautisko klasifikāciju un valstu, Kopienas un starptautiskās statistikas salīdzināmību.

2.   Ar terminu “prece” apzīmē saimnieciskās darbības produkciju, vai nu preces, vai pakalpojumus.

3.   Šī regula attiecas vienīgi uz klasifikācijas izmantošanu statistikas mērķiem.

2. pants

CPA līmeņi un struktūra

1.   CPA ietverts:

a)

pirmais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots alfabēta kods (iedaļas);

b)

otrais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots divu zīmju ciparu kods (nodaļas);

c)

trešais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots trīs zīmju kods (grupas);

d)

ceturtais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots četru zīmju ciparu kods (klases);

e)

piektais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots piecu zīmju ciparu kods (kategorijas); un

f)

sestais līmenis, ko veido pozīcijas, kuru norādei izmantots sešu zīmju ciparu kods (apakškategorijas).

2.   CPA ir izklāstīta pielikumā.

3. pants

CPA izmantošana

Komisija izmanto CPA visu veidu statistikai, kas klasificēta atbilstīgi precēm pēc saimniecības nozarēm.

4. pants

Valsts preču klasifikācijas pēc saimniecības nozarēm

1.   Dalībvalstis var izmantot CPA apkopotiem vai sīki izstrādātiem valsts, īpašiem vai funkcionāliem pielāgojumiem, kuru pamatā ir CPA apakškategorijas.

2.   Šīs klasifikācijas būs saistītas ar CPA saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

klasifikācijas, kuras ir vairāk apkopotas nekā CPA, ietver precīzus CPA apakškategoriju apkopojumus;

b)

klasifikācijas, kas ir sīkāk izstrādātas nekā CPA, ietver pozīcijas, kas pilnībā ietilpst CPA apakškategorijās.

Klasifikācijas sistēmām, kas izveidotas atbilstīgi šim punktam, var būt atsevišķs kodējums.

3.   Dalībvalstis var izmantot valsts preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm, kas ir atvasināta no CPA. Tādā gadījumā tās iesniedz Komisijai projektus, kur noteikta attiecīgās valsts klasifikācija. 3 mēnešu laikā pēc šāda projekta saņemšanas Komisija pārbauda plānotās valsts klasifikācijas atbilstību 2. pantam un nosūta to citām dalībvalstīm zināšanai. Dalībvalstu klasifikācijā iekļauj valsts un CPA klasifikāciju atbilstības tabulu.

5. pants

Komisijas darbības

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina CPA izplatīšanu, uzturēšanu un veicināšanu, jo īpaši:

a)

sagatavojot, atjaunojot un publicējot CPA skaidrojošās piezīmes;

b)

izstrādājot un publicējot CPA piemērošanas pamatnostādnes;

c)

publicējot atbilstības tabulas attiecībā uz jauno un iepriekšējo CPA redakciju; iepriekšējo un jauno CPA redakciju; un CPA un Kombinēto nomenklatūru (KN), kas iekļauta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (5); un

d)

uzlabojot saskaņotību ar citām klasifikācijām.

6. pants

Ieviešanas pasākumi

1.   Pieņem šādus pasākumus, kas izstrādāti, lai ieviestu un atjauninātu šo regulu, saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru:

a)

lēmumi, kas nepieciešami, ja CPA ieviešanas rezultātā rodas sarežģījumi, tostarp preču iedalīšana konkrētās klasēs; un

b)

tehniskie pasākumi, lai nodrošinātu pilnībā saskaņotu pāreju no iepriekšējās CPA versijas.

2.   Atbilstīgi regulatīvajai kontroles procedūrai, kas minēta 7. panta 3. punktā, pieņem šādus pasākumus, kuri paredzēti nebūtisku šīs regulas elementu grozīšanai, tostarp tās papildināšanai ar jauniem elementiem:

a)

CPA grozījumi, lai ņemtu vērā tehnoloģiju un ekonomikas attīstību;

b)

CPA grozījumi, lai nodrošinātu saskaņotību ar citām klasifikācijām ekonomikā un sociālajā jomā.

3.   Jāievēro princips, ka CPA atjaunināšanas ieguvumiem jābūt svarīgākiem par šā procesa izmaksām, kā arī princips, ka papildu izmaksām un administratīvajam slogam jāpaliek samērīgam.

7. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Atsaucoties uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minētais laikposms ir trīs mēneši.

3.   Atsaucoties uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

8. pants

Regulas (EEK) Nr. 3696/93 atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 3696/93 atceļ no 2008. gada 1. janvāra.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 23. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 14. februāra Lēmums.

(2)  OV L 342, 31.12.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(5)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 360/2008 (OV L 111, 23.4.2008., 9. lpp.).


PIELIKUMS

CPA 2008

((*) – daļa no)

Kods

Pozīcija

CPC 2. vers.

A

LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS PRODUKTI

 

01

Lauksaimniecības, medību un saistīto pakalpojumu produkti

 

01.1

Viengadīgās kultūras

 

01.11

Graudaugu produkti (izņemot rīsus), pākšaugi un eļļas augu sēklas

 

01.11.1

Kvieši

 

01.11.11

Cietie kvieši

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Kvieši, izņemot cietos kviešus

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukurūza

 

01.11.20

Kukurūza

01121

01122

01.11.3

Mieži, rudzi un auzas

 

01.11.31

Mieži

01151

01152

01.11.32

Rudzi

01161

01162

01.11.33

Auzas

01171

01172

01.11.4

Sorgo, prosa un citi graudaugu produkti

 

01.11.41

Sorgo

01141

01142

01.11.42

Prosa

01181

01182

01.11.49

Citi graudaugu produkti

01190

01.11.5

Graudaugu salmi un sēnalas

 

01.11.50

Graudaugu salmi un sēnalas

01913

01.11.6

Svaigi pākšaugu dārzeņi

 

01.11.61

Svaigas pupas

01241

01.11.62

Svaigi zirņi

01242

01.11.69

Citi svaigi pākšaugu dārzeņi

01249

01.11.7

Kaltēti pākšaugu dārzeņi

 

01.11.71

Kaltētas pupas

01701

01.11.72

Kaltētas cūku pupas

01702

01.11.73

Kaltēti aunazirņi

01703

01.11.74

Kaltētas lēcas

01704

01.11.75

Kaltēti zirņi

01705

01.11.79

Citur neklasificēti pākšaugi (kaltēti pākšaugu dārzeņi)

01709

01.11.8

Sojas pupas, zemesrieksti un kokvilnas sēklas

 

01.11.81

Sojas pupas

01411

01412

01.11.82

Nelobīti zemesrieksti

01421

01422

01.11.83

Lobīti zemesrieksti

21421

01.11.84

Kokvilnas sēklas

01431

01432

01.11.9

Citas eļļas augu sēklas

 

01.11.91

Linsēklas

01441

01.11.92

Sinepju sēklas

01442

01.11.93

Rapšu vai ripšu sēklas

01443

01.11.94

Sezama sēklas

01444

01.11.95

Saulespuķu sēklas

01445

01.11.99

Pārējās citur neklasificētas eļļas augu sēklas

01446

01449

01.12

Nelobīti rīsi

 

01.12.1

Nelobīti rīsi

 

01.12.10

Nelobīti rīsi

01131

01132

01.13

Dārzeņi un melones, saknes un gumi

 

01.13.1

Lapu vai kātu dārzeņi

 

01.13.11

Sparģeļi

01211

01.13.12

Galviņkāposti

01212

01.13.13

Ziedkāposti un brokoļi

01213

01.13.14

Salāti

01214 (*)

01.13.15

Cigoriņi

01214 (*)

01.13.16

Spināti

01215

01.13.17

Artišoki

01216

01.13.19

Citi lapu vai kātu dārzeņi

01219

01.13.2

Melones

 

01.13.21

Arbūzi

01221

01.13.29

Citas melones

01229

01.13.3

Citi augļu dārzeņi

 

01.13.31

Svaigi (tikai Capsicum ģints) čilli un paprika

01231

01.13.32

Gurķi un kornišoni

01232

01.13.33

Baklažāni

01233

01.13.34

Tomāti

01234

01.13.39

Pārējie citur neklasificēti augļus nesoši dārzeņi

01235

01239

01.13.4

Sakņu, sīpolu vai bumbuļu dārzeņi

 

01.13.41

Burkāni un rāceņi

01251

01.13.42

Ķiploki

01252

01.13.43

Sīpoli

01253

01.13.44

Puravi un citi sīpolu dārzeņi

01254

01.13.49

Citi sakņu, sīpolu vai bumbuļu dārzeņi (bez augsta cietes vai inulīna satura)

01259

01.13.5

Pārtikas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu

 

01.13.51

Kartupeļi

01510

01.13.52

Batātes

01591

01.13.53

Manioka

01592

01.13.59

Citas pārtikas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu

01593

01599

01.13.6

Dārzeņu sēklas, izņemot biešu sēklas

 

01.13.60

Dārzeņu sēklas, izņemot biešu sēklas

01260

01.13.7

Cukurbietes un cukurbiešu sēklas

 

01.13.71

Cukurbietes

01801

01.13.72

Cukurbiešu sēklas

01803

01.13.8

Sēnes un trifeles

 

01.13.80

Sēnes un trifeles

01270

01.13.9

Citur neklasificēti svaigi dārzeņi

 

01.13.90

Citur neklasificēti svaigi dārzeņi

01290

01.14

Cukurniedres

 

01.14.1

Cukurniedres

 

01.14.10

Cukurniedres

01802

01809

01.15

Neapstrādāta tabaka

 

01.15.1

Neapstrādāta tabaka

 

01.15.10

Neapstrādāta tabaka

01970

25010

01.16

Šķiedru kultūras

 

01.16.1

Šķiedru kultūras

 

01.16.11

Kokvilna, attīrīta un neattīrīta

01921

01.16.12

Džuta, kenafa un citas neapstrādātas vai mērcētas lūksnes tekstilšķiedras, izņemot linus, kaņepājus un rāmiju

01922

01.16.19

Linšķiedras, kaņepāji un citur neklasificētas neapstrādātas šķiedraugu kultūras

01929

01.19

Citas viengadīgas kultūras

 

01.19.1

Lopbarības kultūraugi

 

01.19.10

Lopbarības kultūraugi

01911

01912

01919

01.19.2

Griezti ziedi un ziedu pumpuri; puķu sēklas

 

01.19.21

Griezti ziedi un ziedu pumpuri

01962

01.19.22

Puķu sēklas

01963

01.19.3

Biešu sēklas, lopbarības augu sēklas; citi augu materiāli

 

01.19.31

Biešu sēklas (izņemot cukurbiešu sēklas) un rupjās lopbarības augu sēklas

01940

01.19.39

Citur neklasificēti augu materiāli

01990

01.2

Daudzgadīgi augi

 

01.21

Vīnogas

 

01.21.1

Vīnogas

 

01.21.11

Galda vīnogas

01330 (*)

01.21.12

Citas svaigas vīnogas

01330 (*)

01.22

Tropu un subtropu augļi

 

01.22.1

Tropu un subtropu augļi

 

01.22.11

Avokado

01311

01.22.12

Banāni, miltu banāni un līdzīgi augļi

01312

01313

01.22.13

Dateles

01314

01.22.14

Vīģes

01315

01.22.19

Citi tropu un subtropu augļi

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusaugļi

 

01.23.1

Citrusaugļi

 

01.23.11

Pamelo un greipfrūti

01321

01.23.12

Citroni un laimi

01322

01.23.13

Apelsīni

01323

01.23.14

Tanžerīni, mandarīni, klementīni

01324

01.23.19

Citi citrusaugļi

01329

01.24

Sēkleņi un kauleņi

 

01.24.1

Āboli

 

01.24.10

Āboli

01351

01.24.2

Citi sēkleņi un kauleņi

 

01.24.21

Bumbieri

01352 (*)

01.24.22

Cidonijas

01352 (*)

01.24.23

Aprikozes

01353

01.24.24

Ķirši

01354

01.24.25

Persiki

01355 (*)

01.24.26

Nektarīni

01355 (*)

01.24.27

Plūmes

01356 (*)

01.24.28

Dzeloņplūmes

01356 (*)

01.24.29

Pārējie citur neklasificēti sēkleņi un kauleņi

01359

01.25

Citi koku un krūmu augļi un rieksti

 

01.25.1

Melleņu ģints ogas un augļi

 

01.25.11

Kivi

01342

01.25.12

Avenes

01343

01.25.13

Zemenes

01344

01.25.19

Pārējās citur neklasificētas melleņu ģints ogas, augļi

01341

01349

01.25.2

Augļu sēklas

 

01.25.20

Augļu sēklas

01360

01.25.3

Rieksti (izņemot savvaļas ēdamos riekstus, zemesriekstus un kokosriekstus)

 

01.25.31

Mandeles

01371

21422

01.25.32

Ēdamie kastaņi

01373

21429 (*)

01.25.33

Lazdu rieksti

01374

21423

01.25.34

Pistācijas

01375

21429 (*)

01.25.35

Valrieksti

01376

21429 (*)

01.25.39

Citi rieksti (izņemot savvaļas ēdamos riekstus, zemesriekstus un kokosriekstus)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Pārējie citur neklasificēti koku un krūmu augļi

 

01.25.90

Pārējie citur neklasificēti koku un krūmu augļi

01391

01399

01.26

Eļļas augu augļi

 

01.26.1

Olīvas

 

01.26.11

Galda olīvas

01450 (*)

01.26.12

Olīveļļas ražošanā izmantojamās olīvas

01450 (*)

01.26.2

Kokosrieksti

 

01.26.20

Kokosrieksti

01460

21429 (*)

01.26.9

Citi eļļas augu augļi

 

01.26.90

Citi eļļas augu augļi

01491

01499

01.27

Dzērienu ražošanā izmantojamās kultūras

 

01.27.1

Dzērienu ražošanā izmantojamās kultūras

 

01.27.11

Negrauzdētas kafijas pupiņas

01610

01.27.12

Tējas lapas

01620

01.27.13

Mate tējas lapas

01630

01.27.14

Kakao pupiņas

01640

01.28

Garšvielas, aromātiski un ārstnieciski augi

 

01.28.1

Neapstrādātas garšvielas

 

01.28.11

Neapstrādāti (Piper ģints) pipari

01651

01.28.12

Neapstrādāti, kaltēti (Capsicum ģints) čilli un pipari

01652

01.28.13

Neapstrādāti muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons

01653

01.28.14

Neapstrādāts parastais anīss, zvaigžņotais anīss, koriandrs, kumīns, ķimenes, fenheļa sēklas un kadiķogas

01654

01.28.15

Neapstrādāts kanēlis (canella)

01655

01.28.16

Neapstrādātas krustnagliņas (veseli stublāji)

01656

01.28.17

Neapstrādāts kaltēts ingvers

01657

01.28.18

Neapstrādāta vaniļa

01658

01.28.19

Citas neapstrādātas garšvielas

01690

01.28.2

Apiņu rogas

 

01.28.20

Apiņu rogas

01659

01.28.3

Augi, ko galvenokārt izmanto parfimērijas un farmaceitisko preparātu vai arī insekticīdu, fungicīdu u. c. līdzīgu preparātu ražošanai

 

01.28.30

Augi, ko galvenokārt izmanto parfimērijas un farmaceitisko preparātu vai arī insekticīdu, fungicīdu u. c. līdzīgu preparātu ražošanai

01930 (*)

01.29

Citi daudzgadīgi augi

 

01.29.1

Dabiskais kaučuks

 

01.29.10

Dabiskais kaučuks

01950

01.29.2

Nocirstas Ziemassvētku egles

 

01.29.20

Nocirstas Ziemassvētku egles

03241

01.29.3

Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto pīšanai vai kā pildījumu, polsterējumu, vai krāsošanai un miecēšanai

 

01.29.30

Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto pīšanai vai kā pildījumu, polsterējumu, vai krāsošanai un miecēšanai

03250

01.3

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

 

01.30

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

 

01.30.1

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

 

01.30.10

Stādmateriāls: stādi, sīpoli, gumi un saknes, spraudeņi un potzari; sēņotne

01961 (*)

01.4

Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku valsts produkti

 

01.41

Piena lopi, neapstrādāts piena liellopu piens

 

01.41.1

Dzīvi piena liellopi

 

01.41.10

Dzīvi piena liellopi

0211 (*)

01.41.2

Neapstrādāts piena liellopu piens

 

01.41.20

Neapstrādāts piena liellopu piens

0221

01.42

Citi dzīvi liellopi un bifeļi un to sperma

 

01.42.1

Citi dzīvi liellopi un bifeļi

 

01.42.11

Citi dzīvi liellopi un bifeļi, izņemot teļus

0211 (*)

01.42.12

Dzīvi liellopu un bifeļu teļi

0211 (*)

01.42.2

Liellopu un bifeļu sperma

 

01.42.20

Liellopu un bifeļu sperma

02411

01.43

Dzīvi zirgi un citi zirgu dzimtas dzīvnieki

 

01.43.1

Dzīvi zirgi un citi zirgu dzimtas dzīvnieki

 

01.43.10

Dzīvi zirgi un citi zirgu dzimtas dzīvnieki

02130

01.44

Dzīvi kamieļi un kamieļu dzimtas dzīvnieki

 

01.44.1

Dzīvi kamieļi un kamieļu dzimtas dzīvnieki

 

01.44.10

Dzīvi kamieļi un kamieļu dzimtas dzīvnieki

02121

01.45

Dzīvas aitas un kazas; neapstrādāts piens, cirpta aitu un kazu vilna

 

01.45.1

Dzīvas aitas un kazas

 

01.45.11

Dzīvas aitas

02122

01.45.12

Dzīvas kazas

02123

01.45.2

Neapstrādāts aitu un kazu piens

 

01.45.21

Neapstrādāts aitu piens

02291

01.45.22

Neapstrādāts kazu piens

02292

01.45.3

Cirpta aitu un kazu vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

 

01.45.30

Cirpta aitu un kazu vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

02941

01.46

Dzīvas cūkas

 

01.46.1

Dzīvas cūkas

 

01.46.10

Dzīvas cūkas

02140

01.47

Dzīvi mājputni un olas

 

01.47.1

Dzīvi mājputni

 

01.47.11

Dzīvi cāļi

02151

01.47.12

Dzīvi tītari

02152

01.47.13

Dzīvas zosis

02153

01.47.14

Dzīvas pīles un pērļu vistiņas

02154

02155

01.47.2

Svaigas olas ar čaumalu

 

01.47.21

Svaigas vistu olas ar čaumalu

02310

01.47.22

Svaigas citu mājputnu olas ar čaumalu

02320

01.47.23

Inkubējamās olas

02330

01.49

Citi lauksaimniecības dzīvnieki un dzīvnieku valsts produkti

 

01.49.1

Citi dzīvi lauksaimniecības dzīvnieki

 

01.49.11

Dzīvi mājas truši

02191

01.49.12

Citur neklasificēti dzīvi audzētavā audzēti putni

02193

02194

01.49.13

Audzētavā audzēti dzīvi rāpuļi (ietverot čūskas un jūras bruņurupučus)

02195

01.49.19

Pārējie citur neklasificēti dzīvi lauksaimniecības dzīvnieki

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Citi lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes produkti

 

01.49.21

Dabiskais medus

02910

01.49.22

Citur neklasificēts neapstrādāts piens

02293

02299

01.49.23

Gliemeži (izņemot jūras gliemežus), svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā

02920

01.49.24

Citur neklasificēti lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti

02930

01.49.25

Tīšanai derīgi zīdtārpiņu kokoni

02944

01.49.26

Rafinēts vai nerafinēts, krāsots un nekrāsots kukaiņu vasks un spermacets

02960

01.49.27

Dzīvnieku embriji vairošanai

02419

02420

01.49.28

Citur neklasificēti lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes nepārtikas produkti

02943

01.49.3

Neapstrādātas kažokādas un dažādas jēlādas

 

01.49.31

Neapstrādātas kažokādas, izņemot kažokādu šķirņu jēru ādas

02955 (*)

01.49.32

Neapstrādātas kažokādu šķirņu jēru kažokādas

02955 (*)

01.49.39

Citur neklasificētas neapstrādātas dzīvnieku ādas (svaigas vai konservētas, bet tālāk nesagatavotas)

02959

01.6

Lauksaimnieciskie un lopkopības pakalpojumi (izņemot veterināros pakalpojumus)

 

01.61

Papildu pakalpojumi augkopībai

 

01.61.1

Papildu pakalpojumi augkopībai

 

01.61.10

Papildu pakalpojumi augkopībai

86119

01.62

Papildu pakalpojumi dzīvnieku audzēšanai

 

01.62.1

Papildu pakalpojumi dzīvnieku audzēšanai

 

01.62.10

Papildu pakalpojumi dzīvnieku audzēšanai

86121

01.63

Pakalpojumi pēc kultūraugu ražas novākšanas

 

01.63.1

Pakalpojumi pēc kultūraugu ražas novākšanas

 

01.63.10

Pakalpojumi pēc kultūraugu ražas novākšanas

86111

01.64

Sēklu apstrāde sējai

 

01.64.1

Sēklu apstrāde sējai

 

01.64.10

Sēklu apstrāde sējai

86112

01.7

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

 

01.70

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

 

01.70.1

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

 

01.70.10

Medības un ķeršana slazdos, un saistītie pakalpojumi

86130

02

Mežkopības un mežizstrādes produkti un saistītie pakalpojumi

 

02.1

Meža koki un kokaudzētavas pakalpojumi

 

02.10

Meža koki un kokaudzētavas pakalpojumi

 

02.10.1

Dzīvi meža kokaugi; meža koku sēklas

 

02.10.11

Dzīvi meža kokaugi

01961 (*)

02.10.12

Meža koku sēklas

01360

02.10.2

Meža koku stādaudzētavu pakalpojumi

 

02.10.20

Meža koku stādaudzētavu pakalpojumi

86140 (*)

02.10.3

Meža koki

 

02.10.30

Meža koki

03300

02.2

Neapstrādāti kokmateriāli

 

02.20

Neapstrādāti kokmateriāli

 

02.20.1

Neapstrādāti kokmateriāli

 

02.20.11

Skujkoku baļķi

03110

02.20.12

Lapu koku baļķi, izņemot tropu koksni

03120 (*)

02.20.13

Tropisko mežu koku baļķi

03120 (*)

02.20.14

Kurināmā koksne

03130 (*)

02.3

Savvaļas nekoksnes produkti

 

02.30

Savvaļas nekoksnes produkti

 

02.30.1

Dabiskie sveķi

 

02.30.11

Balata, gutaperča, gvajule, čikls un tiem līdzīgi dabiskie sveķi

03211

02.30.12

Šellaka, balzami un citi dabiskie sveķi

03219

02.30.2

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādāts

 

02.30.20

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādāts

03220

02.30.3

Dekorēšanai piemērotas augu daļas, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

 

02.30.30

Dekorēšanai piemērotas augu daļas, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

03249

02.30.4

Savvaļas pārtikas produkti

 

02.30.40

Savvaļas pārtikas produkti

03230

02.4

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

 

02.40

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

 

02.40.1

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

 

02.40.10

Palīgpakalpojumi mežsaimniecībai

86140 (*)

03

Zivis un citi zvejniecības produkti; akvakultūras produkti; ar zivsaimniecību saistītie palīgpakalpojumi

 

03.0

Zivis un citi zvejniecības produkti; akvakultūras produkti; ar zivsaimniecību saistītie palīgpakalpojumi

 

03.00

Zivis un citi zvejniecības produkti; akvakultūras produkti; ar zivsaimniecību saistītie palīgpakalpojumi

 

03.00.1

Dzīvas zivis

 

03.00.11

Dzīvas dekoratīvas zivis

04111

03.00.12

Dzīvas jūras zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā

04119 (*)

03.00.13

Dzīvas saldūdens zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā

04119 (*)

03.00.14

Zivaudzētavā audzētas dzīvas jūras zivis

04119 (*)

03.00.15

Zivaudzētavā audzētas dzīvas saldūdens zivis

04119 (*)

03.00.2

Svaigas vai atdzesētas zivis

 

03.00.21

Svaigas vai atdzesētas jūras zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā

04120 (*)

03.00.22

Svaigas vai atdzesētas saldūdens zivis, kas nav audzētas zivaudzētavā

04120 (*)

03.00.23

Svaigas vai atdzesētas zivaudzētavā audzētas jūras zivis

04120 (*)

03.00.24

Svaigas vai atdzesētas zivaudzētavā audzētas saldūdens zivis

04120 (*)

03.00.3

Nesaldēti vēžveidīgie

 

03.00.31

Nesaldēti vēžveidīgie, kas nav audzēti audzētavā

04210 (*)

03.00.32

Nesaldēti audzētavā audzēti vēžveidīgie

04210 (*)

03.00.4

Dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un citi ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki

 

03.00.41

Dzīvas, svaigas vai atdzesētas austeres, kas nav audzētas audzētavā

04220 (*)

03.00.42

Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki, kas nav audzēti audzētavā

0429 (*)

03.00.43

Audzētavā audzētas dzīvas, svaigas vai atdzesētas austeres

04220 (*)

03.00.44

Citi dzīvi, svaigi vai atdzesēti audzētavā audzēti gliemji un ūdenī dzīvojoši bezmugurkaulnieki

0429 (*)

03.00.5

Neapstrādātas pērles

 

03.00.51

Neapstrādātas dabiskās pērles

38210 (*)

03.00.52

Neapstrādātas kultivētas pērles

38210 (*)

03.00.6

Citi ūdensaugi, dzīvnieki un to izcelsmes produkti

 

03.00.61

Koraļļi un tiem līdzīgi produkti, molusku, vēžveidīgo vai adatādaiņu gliemežnīcas, čaulas un sēpiju skeleta plāksnītes

04910

03.00.62

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi

04920

03.00.63

Audzētavā neaudzētas jūras un citas aļģes

04930 (*)

03.00.64

Audzētavā audzētas jūras un citas aļģes

04930 (*)

03.00.69

Pārējie citur neklasificēti ūdensaugi, dzīvnieki un to izcelsmes produkti

0 (*)

03.00.7

Ar zvejniecību un akvakultūru saistītie palīgpakalpojumi

 

03.00.71

Ar zvejniecību saistītie palīgpakalpojumi

86150 (*)

03.00.72

Ar akvakultūru saistītie palīgpakalpojumi

86150 (*)

B

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE

 

05

Ogles un brūnogles

 

05.1

Akmeņogles

 

05.10

Akmeņogles

 

05.10.1

Akmeņogles

 

05.10.10

Akmeņogles

11010

05.2

Brūnogles

 

05.20

Brūnogles

 

05.20.1

Brūnogles

 

05.20.10

Brūnogles

11030 (*)

06

Jēlnafta un dabasgāze

 

06.1

Jēlnafta

 

06.10

Jēlnafta

 

06.10.1

Neapstrādātas minerāleļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

 

06.10.10

Neapstrādātas minerāleļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

12010

06.10.2

Degakmens, degslāneklis un darvas smiltis

 

06.10.20

Degakmens, degslāneklis un darvas smiltis

12030

06.2

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

 

06.20

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

 

06.20.1

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

 

06.20.10

Dabasgāze, sašķidrināta vai gāzveida stāvoklī

12020

07

Metāla rūdas

 

07.1

Dzelzs rūdas

 

07.10

Dzelzs rūdas

 

07.10.1

Dzelzs rūdas

 

07.10.10

Dzelzs rūdas

14100

07.2

Krāsaino metālu rūdas

 

07.21

Urāna un torija rūdas

 

07.21.1

Urāna un torija rūdas

 

07.21.10

Urāna un torija rūdas

13000

07.29

Citas krāsaino metālu rūdas un to koncentrāti

 

07.29.1

Citas krāsaino metālu rūdas un to koncentrāti

 

07.29.11

Vara rūdas un to koncentrāti

14210

07.29.12

Niķeļa rūdas un to koncentrāti

14220

07.29.13

Alumīnija rūdas un to koncentrāti

14230

07.29.14

Dārgmetālu rūdas un to koncentrāti

14240

07.29.15

Svina, cinka un alvas rūdas un to koncentrāti

14290 (*)

07.29.19

Pārējās citur neklasificētas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti

14290 (*)

08

Pārējās ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkcija

 

08.1

Akmens, smiltis un māls

 

08.11

Dekoratīvais akmens un būvakmens, kaļķakmens, ģipšakmens, krīts un slāneklis

 

08.11.1

Dekoratīvais akmens vai būvakmens

 

08.11.11

Marmors un citi kaļķakmeņi ieži dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

15120

08.11.12

Granīts, smilšakmens un citu veidu akmens dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

15130

08.11.2

Kaļķakmens un ģipšakmens

 

08.11.20

Kaļķakmens un ģipšakmens

15200

08.11.3

Krīts un nekalcinēts dolomīts

 

08.11.30

Krīts un nekalcinēts dolomīts

16330

08.11.4

Slāneklis

 

08.11.40

Slāneklis

15110

08.12

Grants, smiltis, māli un kaolīns

 

08.12.1

Grants un smiltis

 

08.12.11

Dabiskas smiltis

15310

08.12.12

Akmens granulas, šķembas un pulveris; oļi, grants

15320 (*)

08.12.13

Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un drupinātus akmeņus

15320 (*)

08.12.2

Māli un kaolīns

 

08.12.21

Kaolīns un citi kaolīnu saturoši māli

15400 (*)

08.12.22

Citi māli, andaluzīts, kianīts un silimanīts; mulīts; šamots vai dinasmāls

15400 (*)

08.9

Citur neklasificēti raktuvju un karjeru izstrādes produkti

 

08.91

Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

 

08.91.1

Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

 

08.91.11

Dabiskā kalcija vai alumīnija–kalcija fosfāti

16110

08.91.12

Neapdedzināts dzelzs pirīts (kolčedāns); neapstrādāts vai neattīrīts sērs

16120

08.91.19

Citi ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

16190 (*)

08.92

Kūdra

 

08.92.1

Kūdra

 

08.92.10

Kūdra

11040 (*)

08.93

Sāls un tīrais nātrija hlorīds; jūras ūdens

 

08.93.1

Sāls un tīrais nātrija hlorīds; jūras ūdens

 

08.93.10

Sāls un tīrais nātrija hlorīds, jūras ūdens

16200 (*)

08.99

Pārējie citur neklasificēti raktuvju un karjeru izstrādes produkti

 

08.99.1

Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

 

08.99.10

Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

15330

08.99.2

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi; rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli; citi minerāli

 

08.99.21

Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

16310

08.99.22

Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli

16320

08.99.29

Citas minerālvielas

16390

09

Ar ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

 

09.1

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie pakalpojumi

 

09.10

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie pakalpojumi

 

09.10.1

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie pakalpojumi

 

09.10.11

Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītie urbšanas darbi

86211 (*)

09.10.12

Urbšanas torņu montāžas, remonta un nojaukšanas pakalpojumi un citi palīgpakalpojumi, kas saistīti ar naftas un dabasgāzes ieguvi

86211 (*)

09.10.13

Dabasgāzes sašķidrināšanas un pārvēršanas atpakaļ gāzē pakalpojumi pārvadāšanai ieguves vietā

86211 (*)

09.9

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie pakalpojumi

 

09.90

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie pakalpojumi

 

09.90.1

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

 

09.90.11

Palīgpakalpojumi akmeņogļu ieguvē

86219 (*)

09.90.19

Citur neklasificēti ar pārējo ieguves rūpniecību saistītie palīgpakalpojumi

86219 (*)

C

GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI

 

10

Pārtikas produkti

 

10.1

Konservēta gaļa un gaļas produkti

 

10.11

Pārstrādāta un konservēta gaļa

 

10.11.1

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa, cūkgaļa, kazu un aitu gaļa, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

 

10.11.11

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

21111

21112

10.11.12

Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa

21113

10.11.13

Svaiga vai atdzesēta aitu gaļa

21115

10.11.14

Svaiga vai atdzesēta kazu gaļa

21116

10.11.15

Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

21118

10.11.2

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku subprodukti

 

10.11.20

Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku pārtikas subprodukti

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Saldēta gaļa un pārtikas subprodukti; cita gaļa un pārtikas subprodukti

 

10.11.31

Saldēta liellopu gaļa

21131

21132

10.11.32

Saldēta cūkgaļa

21133

10.11.33

Saldēta aitas gaļa

21135

10.11.34

Saldēta kazu gaļa

21136

10.11.35

Saldēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

21138

10.11.39

Cita svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Liellopu un zirgu, aitu un kazu plūkta vilna un jēlādas

 

10.11.41

Plūkta vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

02942

10.11.42

Veselas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

02951

10.11.43

Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

02952

10.11.44

Aitu un jēru jēlādas

02953

10.11.45

Kazu un kazlēnu jēlādas

02954

10.11.5

Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki

 

10.11.50

Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti

 

10.11.60

Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti

39110 (*)

10.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas gaļas ražošanā

 

10.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas gaļas ražošanā

88111 (*)

10.12

Pārstrādāta un konservēta mājputnu gaļa

 

10.12.1

Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa

 

10.12.10

Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Saldēta mājputnu gaļa

 

10.12.20

Saldēta mājputnu gaļa

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Mājputnu tauki

 

10.12.30

Mājputnu tauki

21511 (*)

21522

10.12.4

Mājputnu pārtikas subprodukti

 

10.12.40

Mājputnu pārtikas subprodukti

21160

10.12.5

Putnu spalvas un ādas ar spalvām

 

10.12.50

Putnu spalvas un ādas ar spalvām

39110 (*)

10.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas mājputnu gaļas ražošanā

 

10.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādātas un konservētas mājputnu gaļas ražošanā

88111 (*)

10.13

Gaļas un putnu gaļas produkti

 

10.13.1

Gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

 

10.13.11

Sālīta, žāvēta vai kūpināta cūkgaļa un izcirtņi (speķis un šķiņķis)

21171

10.13.12

Sālīta, žāvēta vai kūpināta liellopu gaļa

21172

10.13.13

Cita sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa vai gaļas pārtikas subprodukti (izņemot cūku un liellopu gaļu); gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

21173

10.13.14

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

21174

10.13.15

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm, izņemot gatavus ēdienus no gaļas un gaļas subproduktiem

21179

10.13.16

Pārtikai nederīgi gaļas milti un granulas; dradži

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Ēdienu gatavošana un līdzīgi pakalpojumi gaļas produktu ražošanai; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā

 

10.13.91

Ēdienu gatavošana un līdzīgi pakalpojumi gaļas produktu ražošanai

88111 (*)

10.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā

88111 (*)

10.2

Pārstrādātas un konservētas zivis, vēžveidīgie un mīkstmieši

 

10.20

Pārstrādātas un konservētas zivis, vēžveidīgie un mīkstmieši

 

10.20.1

Svaigas, atdzesētas vai saldētas zivis

 

10.20.11

Svaiga vai atdzesēta zivju fileja un cita veida zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

21221

10.20.12

Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

21225

10.20.13

Saldētas zivis

21210

10.20.14

Saldētas zivju filejas

21222

10.20.15

Saldēta zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

21223

10.20.16

Saldētas zivju aknas un ikri

21226

10.20.2

Citādi sagatavotas vai konservētas zivis; kaviārs un kaviāra aizstājēji

 

10.20.21

Kaltēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

21224

10.20.22

Kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas un ikri; zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

21227

21233 (*)

10.20.23

Kaltētas zivis, sālītas vai nesālītas, vai sālījumā

21231

10.20.24

Kūpinātas zivis, ietverot fileju

21232

10.20.25

Citādi sagatavotas vai konservētas zivis, izņemot gatavus zivju ēdienus

21242 (*)

10.20.26

Kaviārs un kaviāra aizstājēji

21243

10.20.3

Saldēti, sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

 

10.20.31

Saldēti vēžveidīgie

21250

10.20.32

Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši

21261

10.20.33

Citi ūdens bezmugurkaulnieki, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti

21269

10.20.34

Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

21270

21280

10.20.4

Pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti, granulas un citi produkti no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem citur neklasificētiem ūdens bezmugurkaulniekiem

 

10.20.41

Pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

21291

10.20.42

Citi pārtikai nederīgi zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu un citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti

21299

10.20.9

Kūpināšana un citi zivju produktu konservēšanas vai pagatavošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sagatavoto un konservēto zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu ražošanā

 

10.20.91

Kūpināšana un citi zivju produktu konservēšanas vai pagatavošanas pakalpojumi

88111 (*)

10.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sagatavoto un konservēto zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu ražošanā

88111 (*)

10.3

Pārstrādāti un konservēti augļi un dārzeņi

 

10.31

Pārstrādāti un konservēti kartupeļi

 

10.31.1

Pārstrādāti un konservēti kartupeļi

 

10.31.11

Saldēti kartupeļi

21313

10.31.12

Kaltēti kartupeļi, gabaliņos vai šķēlēs sagriezti vai nesagriezti, tālāk neapstrādāti

21393 (*)

10.31.13

Kaltēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu un granulu veidā

21392

10.31.14

Sagatavoti vai konservēti kartupeļi

21323 (*)

10.31.9

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi kartupeļu un kartupeļu produktu ražošanai; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādāto un konservēto kartupeļu ražošanā

 

10.31.91

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi kartupeļu un kartupeļu produktu ražošanai

88111 (*)

10.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārstrādāto un konservēto kartupeļu ražošanā

88111 (*)

10.32

Augļu un dārzeņu sulas

 

10.32.1

Augļu un dārzeņu sulas

 

10.32.11

Tomātu sula

21331

10.32.12

Apelsīnu sula

21431

10.32.13

Greipfrūtu sula

21432

10.32.14

Ananāsu sula

21433

10.32.15

Vīnogu sula

21434

10.32.16

Ābolu sula

21435

10.32.17

Augļu un dārzeņu sulu maisījumi

21339

10.32.19

Citu augļu un dārzeņu sulas

21439

10.32.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst augļu un dārzeņu sulu ražošanā

 

10.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst augļu un dārzeņu sulu ražošanā

88111 (*)

10.39

Citi pārstrādāti un konservēti augļi un dārzeņi

 

10.39.1

Pārstrādāti un konservēti dārzeņi, izņemot kartupeļus

 

10.39.11

Saldēti dārzeņi

21311

21312

21319

10.39.12

Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi

21399 (*)

10.39.13

Kaltēti dārzeņi

21393 (*)

10.39.14

Sagriezti un iepakoti dārzeņi un augļi

0 (*)

10.39.15

Konservētas pupas, kas nav sagatavotas etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

21321

10.39.16

Konservēti zirņi, kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

21322

10.39.17

Citi konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

21329 (*)

21399

10.39.18

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas

21394

10.39.2

Pārstrādāti un konservēti augļi un rieksti

 

10.39.21

Saldēti, ēšanai sagatavoti vai nesagatavoti augļi un rieksti

21493

10.39.22

Augļu un riekstu biezeņi un pastas, augļu džemi un želejas

21494

10.39.23

Rieksti un zemesrieksti, grauzdēti, sālīti vai citādi sagatavoti

21495

10.39.24

Īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti, kas nav paredzēti tūlītējai lietošanai

21496

10.39.25

Citi pārstrādāti vai konservēti augļi

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Augu materiāls un augu atkritumi, augu atliekas un blakusprodukti

 

10.39.30

Augu materiāls un augu atkritumi, augu atliekas un blakusprodukti

39120 (*)

10.39.9

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi augļu un dārzeņu konservēšanai; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu pārstrādātu un konservētu augļu un dārzeņu ražošanā

 

10.39.91

Termiska apstrāde un citi pakalpojumi augļu un dārzeņu konservēšanai

88111 (*)

10.39.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu pārstrādātu un konservētu augļu un dārzeņu ražošanā

88111 (*)

10.4

Augu vai dzīvnieku eļļas un tauki

 

10.41

Eļļas un tauki

 

10.41.1

Dzīvnieku eļļas un tauki, to neapstrādātas frakcijas

 

10.41.11

Cūku tauku stearīns, cūku tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nemaisīta, vai citādi nesagatavota

21529 (*)

10.41.12

Jūras dzīvnieku un zivju tauki un eļļas, un to frakcijas

21524

21525

21526

10.41.19

Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Neattīrīta augu eļļa

 

10.41.21

Neattīrīta sojas pupiņu eļļa

21531

10.41.22

Neattīrīta zemesriekstu eļļa

21532

10.41.23

Neattīrīta olīveļļa

21537

10.41.24

Neattīrīta saulespuķu eļļa

21533

10.41.25

Neattīrīta kokvilnas eļļa

21538

10.41.26

Neattīrīta rapšu un sinepju eļļa

21534

10.41.27

Neattīrīta palmu eļļa

21535

10.41.28

Neattīrīta kokosriekstu eļļa

21536

10.41.29

Citas neattīrītas augu eļļas

21539 (*)

10.41.3

Jēlkokvilnas produkti

 

10.41.30

Jēlkokvilnas produkti

21600

10.41.4

Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi; eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu milti

 

10.41.41

Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi

21710

10.41.42

Eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu, izņemot sinepju, milti

21720

10.41.5

Rafinētas eļļas, izņemot atlikumus

 

10.41.51

Rafinēta sojas pupiņu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21541

10.41.52

Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21542

10.41.53

Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21547

10.41.54

Rafinēta saulespuķu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21543

10.41.55

Rafinēta kokvilnas eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21548

10.41.56

Rafinētas rapšu un sinepju eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21544

10.41.57

Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21545

10.41.58

Rafinēta kokosriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21546

10.41.59

Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un pārējās citur neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

21549 (*)

10.41.6

Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas

 

10.41.60

Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas

21590 (*)

10.41.7

Augu vaski (izņemot triglicerīdus); trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

 

10.41.71

Augu vaski (izņemot triglicerīdus)

21731

10.41.72

Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

21732

10.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauku un eļļas ražošanā

 

10.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauku un eļļas ražošanā

88111 (*)

10.42

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

 

10.42.1

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

 

10.42.10

Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

21550

10.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst margarīna un tamlīdzīgu pārtikas tauku ražošanā

 

10.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst margarīna un tamlīdzīgu pārtikas tauku ražošanā

88111 (*)

10.5

Piena produkti

 

10.51

Piena un siera produkti

 

10.51.1

Pārstrādāts šķidrs piens un salds krējums

 

10.51.11

Pārstrādāts šķidrs piens

22110

10.51.12

Piens un salds krējums ar tauku saturu > 6 %, neiebiezināts un nesaldināts

22120

10.51.2

Piens cietā veidā

 

10.51.21

Sausais vājpiens

22212

10.51.22

Pilnpiena pulveris

22211

10.51.3

Sviests un sviesta pastas

 

10.51.30

Sviests un sviesta pastas

22241

22242

22249

10.51.4

Siers un biezpiens

 

10.51.40

Siers un biezpiens

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Citi piena produkti

 

10.51.51

Piens un saldais krējums, kas ir iebiezināts vai satur cukuru vai citu saldinātāju, izņemot pienu un saldo krējumu cietās formās

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurts un citi fermentētie paskābināta piena vai krējuma produkti

22230

10.51.53

Kazeīns

22260

10.51.54

Laktoze un laktozes sīrups

23210 (*)

10.51.55

Sūkalas

22130

22219 (*)

10.51.56

Citur neklasificēti piena produkti

22290

10.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst piena un siera produktu ražošanā

 

10.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst piena un siera produktu ražošanā

88111 (*)

10.52

Saldējums

 

10.52.1

Saldējums un cits pārtikas ledus

 

10.52.10

Saldējums un cits pārtikas ledus

22270

10.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saldējuma ražošanā

 

10.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saldējuma ražošanā

88111 (*)

10.6

Graudu malšanas produkti, ciete un cietes produkti

 

10.61

Graudu malšanas produkti

 

10.61.1

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti, lobīti vai drupināti rīsi

 

10.61.11

Lobīti rīsi

23162

10.61.12

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti, vai drupināti rīsi

23161

10.61.2

Graudaugu un augu milti; to maisījumi

 

10.61.21

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti

23110

10.61.22

Citu graudaugu milti

23120

10.61.23

Augu milti un rupja maluma milti

23170

10.61.24

Miltu maisījumi maizes izstrādājumu ražošanai

23180

10.61.3

Putraimi, rupja maluma milti, pārslas un citi labības graudaugu produkti

 

10.61.31

Kviešu putraimi un rupja maluma milti

23130 (*)

10.61.32

Citur neklasificēti graudaugu putraimi, rupja maluma milti, pārslas un granulas

23130 (*)

10.61.33

Brokastu pārslas un citi graudaugu pārtikas produkti

23140

10.61.4

Klijas, atsijas un citi labības pārstrādes atlikumi

 

10.61.40

Klijas, atsijas un citi labības pārstrādes atlikumi

39120 (*)

10.61.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst graudu malšanas produktu ražošanā

 

10.61.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst graudu malšanas produktu ražošanā

88111 (*)

10.62

Ciete un cietes produkti

 

10.62.1

Ciete un cietes produkti; citur neklasificēti cukuri un cukura sīrupi

 

10.62.11

Cietes; inulīns; kviešu lipeklis; dekstrīni un citādi modificēta ciete

23220

10.62.12

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu u. c. veidā

23230

10.62.13

Glikoze un glikozes sīrups; fruktoze un fruktozes sīrups; invertcukurs; citur neklasificēti cukuri un cukura sīrupi

23210 (*)

10.62.14

Kukurūzas eļļa

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi

 

10.62.20

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi

39130

10.62.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cietes un cietes produktu ražošanā

 

10.62.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cietes un cietes produktu ražošanā

88111 (*)

10.7

Konditorejas un miltu izstrādājumi

 

10.71

Maize; svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

 

10.71.1

Maize; svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

 

10.71.11

Svaiga maize

23491

10.71.12

Svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

23431

10.71.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svaigas vai saldētas maizes, mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

 

10.71.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svaigas vai saldētas maizes, mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

88111 (*)

10.72

Sausiņi un cepumi; ilgi uzglabājami mīklas izstrādājumi un kūkas

 

10.72.1

Sausiņi un cepumi; ilgi uzglabājami mīklas izstrādājumi un kūkas

 

10.72.11

Sausmaizītes, sausiņi, grauzdēta maize un līdzīgi grauzdēti produkti

23410

10.72.12

Piparkūkas un līdzīgi izstrādājumi; saldie cepumi; vafeles un oblātas

23420

10.72.19

Citi sausi vai ilgi uzglabājami maizes un konditorejas izstrādājumi

23439

23499

10.72.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sausiņu un cepumu; ilgi uzglabājamu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

 

10.72.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sausiņu un cepumu; ilgi uzglabājamu mīklas izstrādājumu un kūku ražošanā

88111 (*)

10.73

Makaroni, nūdeles, kuskusi un līdzīgi miltu izstrādājumi

 

10.73.1

Makaroni, nūdeles, kuskuss un līdzīgi miltu izstrādājumi

 

10.73.11

Makaroni, nūdeles un līdzīgi miltu izstrādājumi

23710

10.73.12

Kuskuss

23721 (*)

10.73.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst makaronu, nūdeļu, kuskusu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošanā

 

10.73.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst makaronu, nūdeļu, kuskusu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošanā

88111 (*)

10.8

Citi pārtikas produkti

 

10.81

Cukurs

 

10.81.1

Rafinēts vai nerafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs; melase

 

10.81.11

Cukurniedru vai cukurbiešu jēlcukurs cietā formā

23511

23512

10.81.12

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā formā, kas nesatur aromatizējošas vielas vai krāsvielas

23520

10.81.13

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu sīrups

23530

10.81.14

Melase

23540

10.81.2

Cukurbiešu graizījumi, izspaidas un citi cukura ražošanas atlikumi

 

10.81.20

Cukurbiešu graizījumi, izspaidas un citi cukura ražošanas atlikumi

39140

10.81.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cukura ražošanā

 

10.81.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cukura ražošanā

88111 (*)

10.82

Kakao, šokolāde un cukura konditorejas izstrādājumi

 

10.82.1

Attaukota vai neattaukota kakao pasta, kakao sviests, tauki un eļļa, kakao pulveris

 

10.82.11

Attaukota vai neattaukota kakao pasta

23610

10.82.12

Kakao sviests, tauki un eļļa

23620

10.82.13

Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

23630

10.82.14

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

23640

10.82.2

Šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumi

 

10.82.21

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), neiesaiņoti

23650

10.82.22

Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), iesaiņoti

23660

10.82.23

Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas

23670

10.82.24

Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

21499

10.82.3

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

 

10.82.30

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atlikumi

39150

10.82.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kakao; šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu ražošanā

 

10.82.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kakao; šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu ražošanā

88111 (*)

10.83

Pārstrādāta tēja un kafija

 

10.83.1

Pārstrādāta tēja un kafija

 

10.83.11

Kafija ar samazinātu kofeīna daudzumu vai grauzdēta

23911

10.83.12

Kafijas aizstājēji; kafijas vai kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki

23912

10.83.13

Zaļā tēja (nefermentēta), melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā iesaiņojumā ar svaru, kas nepārsniedz vai ir 3 kg

23913

10.83.14

Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti

23914

10.83.15

Augu uzlējumi

01930 (*)

10.83.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kafijas un tējas ražošanā

 

10.83.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kafijas un tējas ražošanā

88111 (*)

10.84

Garšvielas un piedevas

 

10.84.1

Etiķis; mērces; garšvielu maisījumi; sinepju pulveris vai maltas sinepes; gatavas sinepes

 

10.84.11

Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes

23994

10.84.12

Mērces; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris, maltas sinepes un lietošanai gatavas sinepes

23995

10.84.2

Apstrādātas garšvielas (virces)

 

10.84.21

Apstrādāti (Piper ģints) pipari

23921

10.84.22

Apstrādāti kaltēti (Capsicum ģints) čilli un pipari

23922

10.84.23

Apstrādāts kanēlis (canella), citas apstrādātas garšvielas

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Pārtikas sāls

 

10.84.30

Pārtikas sāls

16200 (*)

10.84.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst garšvielu un piedevu ražošanā

 

10.84.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst garšvielu un piedevu ražošanā

88111 (*)

10.85

Gatavi ēdieni

 

10.85.1

Gatavi ēdieni

 

10.85.11

Gatavi ēdieni no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

21176

10.85.12

Gatavi ēdieni no zivīm, vēžveidīgajiem un mīkstmiešiem

21241

21242 (*)

10.85.13

Gatavi ēdieni no dārzeņiem

21391

10.85.14

Gatavi ēdieni no makaroniem

23721 (*)

23722

10.85.19

Citi gatavi ēdieni (ietverot saldētu picu)

23997

10.85.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu ēdienu ražošanā

 

10.85.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu ēdienu ražošanā

88111 (*)

10.86

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

 

10.86.1

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

 

10.86.10

Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

23991

10.86.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst homogenizētu pārtikas produktu un diētiskas pārtikas ražošanā

 

10.86.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst homogenizētu pārtikas produktu un diētiskas pārtikas ražošanā

88111 (*)

10.89

Pārējie citur neklasificēti pārtikas produkti

 

10.89.1

Zupas, olas, raugs un citi pārtikas produkti; gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

 

10.89.11

Zupas un buljoni, un izstrādājumi to pagatavošanai

23992

10.89.12

Olas bez čaumalas, svaigi vai konservēti olu dzeltenumi; konservētas vai vārītas olas čaumalās; olu albumīns

22300

23993

10.89.13

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi nedzīvi vienšūnas mikroorganismi; gatavs cepamais pulveris

23996

10.89.14

Gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

21175

10.89.15

Augu sulas un ekstrakti; pepsīna substances; augu līmes un biezinātāji

23999 (*)

10.89.19

Citur neklasificēti dažādi pārtikas produkti

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošanā

 

10.89.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošanā

88111 (*)

10.9

Gatavā dzīvnieku barība

 

10.91

Gatavā lopbarība

 

10.91.1

Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

 

10.91.10

Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Lucernas rupja maluma milti un granulas

 

10.91.20

Lucernas rupja maluma milti un granulas

23320

10.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās lopbarības ražošanā

 

10.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās lopbarības ražošanā

88111 (*)

10.92

Gatavā mājdzīvnieku barība

 

10.92.1

Gatavā mājdzīvnieku barība

 

10.92.10

Gatavā mājdzīvnieku barība

23314

10.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās mājdzīvnieku barības ražošanā

 

10.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavās mājdzīvnieku barības ražošanā

88111 (*)

11

Dzērieni

 

11.0

Dzērieni

 

11.01

Destilēti alkoholiskie dzērieni

 

11.01.1

Destilēti alkoholiskie dzērieni

 

11.01.10

Destilēti alkoholiskie dzērieni

24131

24139

11.01.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst destilētu alkoholisko dzērienu ražošanā

 

11.01.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst destilētu alkoholisko dzērienu ražošanā

88111 (*)

11.02

Vīnogu vīns

 

11.02.1

Svaigu vīnogu vīns, nenorūdzis vīnogu vīns

 

11.02.11

Dzirkstošie svaigo vīnogu vīni

24211

11.02.12

Svaigu vīnogu vīns, izņemot dzirkstošos vīnus; nenorūdzis vīnogu vīns

24212

11.02.2

Vīna nogulsnes; vīnakmens

 

11.02.20

Vīna nogulsnes; vīnakmens

39170

11.02.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vīnogu vīna ražošanā

 

11.02.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vīnogu vīna ražošanā

88111 (*)

11.03

Sidrs un citi augļu vīni

 

11.03.1

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru sidrs, medalus); jaukti, alkoholu saturoši dzērieni

 

11.03.10

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru sidrs, medalus); jaukti, alkoholu saturoši dzērieni

24230

11.03.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sidra un citu augļu vīnu ražošanā

 

11.03.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sidra un citu augļu vīnu ražošanā

88111 (*)

11.04

Citi nedestilēti fermentēti dzērieni

 

11.04.1

Vermuts un citi aromatizēti svaigu vīnogu vīni

 

11.04.10

Vermuts un citi aromatizēti svaigu vīnogu vīni

24220

11.04.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu nedestilētu fermentētu dzērienu ražošanā

 

11.04.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu nedestilētu fermentētu dzērienu ražošanā

88111 (*)

11.05

Alus

 

11.05.1

Alus, izņemot drabiņas

 

11.05.10

Alus, izņemot drabiņas

24310

11.05.2

Drabiņas vai šķiedenis

 

11.05.20

Drabiņas vai šķiedenis

39160

11.05.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alus ražošanā

 

11.05.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alus ražošanā

88111 (*)

11.06

Iesals

 

11.06.1

Iesals

 

11.06.10

Iesals

24320

11.06.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst iesala ražošanā

 

11.06.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst iesala ražošanā

88111 (*)

11.07

Bezalkoholiskie dzērieni, minerālūdeņi un citi ūdeņi, ko pilda pudelēs

 

11.07.1

Minerālūdeņi un bezalkoholiskie dzērieni

 

11.07.11

Nesaldināti un nearomatizēti minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi

24410

11.07.19

Citi bezalkoholiskie dzērieni

24490

11.07.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošanā

 

11.07.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošanā

88111 (*)

12

Tabakas izstrādājumi

 

12.0

Tabakas izstrādājumi

 

12.00

Tabakas izstrādājumi

 

12.00.1

Tabakas izstrādājumi, izņemot tabakas atkritumus

 

12.00.11

Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

25020

12.00.19

Citādi pārstrādāta tabaka un tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences

25090

12.00.2

Tabakas atkritumi

 

12.00.20

Tabakas atkritumi

39180

12.00.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tabakas izstrādājumu ražošanā

 

12.00.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tabakas izstrādājumu ražošanā

88112

13

Tekstilpreces

 

13.1

Dzijas un diegi

 

13.10

Dzijas un diegi

 

13.10.1

Vilnas tauki (ietverot lanolīnu)

 

13.10.10

Vilnas tauki (ietverot lanolīnu)

21519 (*)

13.10.2

Vērpšanai sagatavotas dabiskās tekstilšķiedras

 

13.10.21

Jēlzīds (nešķeterēts)

26110

13.10.22

Attaukota vai attīrīta, nekārsta un neķemmēta vilna

26130

13.10.23

Vilnas vai dzīvnieku smalko spalvu izsukas

26140

13.10.24

Vilna un smalka vai rupja dzīvnieku spalva, kārsta vai ķemmēta

26150

13.10.25

Kārsta vai ķemmēta kokvilna

26160

13.10.26

Džuta un citas tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepājus un rāmiju), apstrādātas, bet nevērptas

26170

13.10.29

Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

26190

13.10.3

Vērpšanai pārstrādātas ķīmiskās štāpeļšķiedras

 

13.10.31

Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

26210

13.10.32

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

26220

13.10.4

Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem

 

13.10.40

Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem

26310

13.10.5

Vilnas dzija, sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai; dzija no rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem

 

13.10.50

Vilnas dzija, sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai; dzija no rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem

26320

26330

26340

13.10.6

Kokvilnas dzija; kokvilnas diegi šūšanai

 

13.10.61

Kokvilnas dzija (izņemot diegus šūšanai)

26360

26370

13.10.62

Kokvilnas diegi šūšanai

26350

13.10.7

Dzija no augu tekstilšķiedrām, kas nav kokvilna (ietverot linšķiedru, džutu, kokosšķiedras un kaņepājus); papīra pavedieni

 

13.10.71

Linšķiedras dzija

26380 (*)

13.10.72

Džutas vai citas lūku tekstilšķiedras; dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

26380 (*)

13.10.8

Tekstildzija un diegi no mākslīgajām šķiedrām vai štāpeļšķiedrām

 

13.10.81

Mazumtirdzniecībai nesagatavota daudzkārtu vai šķeterēta ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot diegus, augstas stiprības poliestera pavedienus no poliamīdiem vai no viskozes dzijas); mazumtirdzniecībai sagatavota ķīmisko pavedienu dzija (izņemot diegus)

26420

13.10.82

Dzija, izņemot sintētisko štāpeļšķiedru diegus šūšanai, kas pēc masas satur ≥ 85 % šādas šķiedras

26430

13.10.83

Dzija, izņemot sintētisko štāpeļšķiedru šūšanas diegus, kas pēc masas satur < 85 % šādas šķiedras

26440

13.10.84

Mākslīgo štāpeļšķiedru dzija (izņemot šūšanas diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai

26450

26460

13.10.85

Diegi un dzijas šūšanai no mākslīgām un sintētiskām šķiedrām

26410

13.10.9

Irdinātas šķiedras; dabisko tekstilšķiedru ražošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzijas un diegu ražošanā

 

13.10.91

Vilnas vai dzīvnieku smalko un rupjo spalvu otrreizējās izejvielas

39213

13.10.92

Otrreizējās izejvielas un citi kokvilnas atkritumi

39215

13.10.93

Dabisko tekstilšķiedru ražošanas pakalpojumi

88121 (*)

13.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dzijas un diegu ražošanā

88121 (*)

13.2

Austas tekstilpreces

 

13.20

Austas tekstilpreces

 

13.20.1

Austie audumi (izņemot speciālos audumus) no dabiskajām šķiedrām, izņemot kokvilnu

 

13.20.11

Audumi no zīda vai zīda atlikām

26510

13.20.12

Audumi no kārstas vai ķemmētas dzijas, vai no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas, vai no astriem

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Linu audumi

26560

13.20.14

Audumi no džutas un citas lūku tekstilšķiedras (izņemot linus, kaņepājus un rāmiju)

26570

13.20.19

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem

26590

13.20.2

Austi kokvilnas audumi

 

13.20.20

Austi kokvilnas audumi

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Audumi (izņemot speciālos audumus) no ķīmiskajiem pavedieniem un štāpeļšķiedrām

 

13.20.31

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas un mākslīgo šķiedru dzijas

26710

26720

26730

13.20.32

Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Audumi no mākslīgām štāpeļšķiedrām

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Plūksnoti (uzkārstie) audumi, dvieļu frotē audums un citi speciāli audumi

 

13.20.41

Austi plūksnoti audumi un šenila audumi (izņemot dvieļu frotē audumus un šaurus audumus)

26810

26820

26830

13.20.42

Dvieļu frotē audumi un līdzīgi austi frotē audumi no kokvilnas (izņemot šauros audumus)

26840

13.20.43

Citi dvieļu frotē audumi un līdzīgi austi frotē audumi (izņemot šauros audumus)

26850

13.20.44

Marle (izņemot šauros audumus)

26860

13.20.45

Audumi ar šūtām plūksnām, izņemot paklājus

26880

13.20.46

Stiklšķiedras audumi (ietverot šauros audumus)

26890

13.20.5

Austi audumi, kas imitē kažokādu

 

13.20.50

Austi audumi, kas imitē kažokādu

28330

13.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tekstilaudumu ražošanā

 

13.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tekstilaudumu ražošanā

88121 (*)

13.3

Tekstilmateriālu apdare

 

13.30

Tekstilmateriālu apdare

 

13.30.1

Tekstilmateriālu apdares pakalpojumi

 

13.30.11

Tekstilšķiedru un dziju balināšana un krāsošana

88122 (*)

13.30.12

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) balināšana

88122 (*)

13.30.13

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) krāsošana

88122 (*)

13.30.14

Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) apdrukāšana

88122 (*)

13.30.19

Citi tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) apdares pakalpojumi

88122 (*)

13.9

Citi tekstilizstrādājumi

 

13.91

Adītie un tamborētie audumi

 

13.91.1

Adītie vai tamborētie audumi

 

13.91.11

Adīti vai tamborēti plūksnotie audumi un frotē audumi

28110

13.91.19

Citi adītie vai tamborētie audumi, ietverot adītus audumus, kas imitē kažokādu

28190

28330

13.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst adīto vai tamborēto audumu ražošanā

 

13.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst adīto vai tamborēto audumu ražošanā

88121 (*)

13.92

Gatavi tekstilizstrādājumi, izņemot apģērbu

 

13.92.1

Gatavi tekstilizstrādājumi mājsaimniecībai

 

13.92.11

Segas un pledi, izņemot elektrosildītājsegas

27110

13.92.12

Gultasveļa

27120 (*)

13.92.13

Galdauti un salvetes

27120 (*)

13.92.14

Tualetes un virtuves dvieļi

27120 (*)

13.92.15

Aizkari (ietverot drapērijas) un ritināmās žalūzijas; gultas aizkari vai baldahīni

27130

13.92.16

Citur neklasificēts mājas aprīkojums; audumu un dzijas komplekti grīdsegu, gobelēnu u. c. tekstilizstrādājumu izgatavošanai

27140

13.92.2

Citi gatavi tekstilizstrādājumi

 

13.92.21

Maisi un somas (tašas) preču iesaiņošanai

27150

13.92.22

Nojumes, markīzes un sauljumi; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; teltis un tūrisma piederumi (ietverot piepūšamos matračus)

27160

13.92.23

Izpletņi (ietverot vadāmus izpletņus) un rotējošie izpletņi; to daļas

27170

13.92.24

Segas, vatētas segas, dīvāna spilveni, grīdas spilveni, gultas spilveni, guļammaisi un līdzīgi izstrādājumi, ar atsperēm vai polsterēti, vai piebāzti ar kādu materiālu, vai izgatavoti no porainās gumijas vai plastmasas

27180

13.92.29

Citi gatavi tekstilizstrādājumi (ietverot grīdlupatas, trauklupatas, putekļlupatas un tamlīdzīgus izstrādājumus tīrīšanai, glābšanas vestes un glābšanas jostas)

27190

13.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu tekstilizstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

 

13.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu tekstilizstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

88121 (*)

13.93

Paklāji un grīdsegas

 

13.93.1

Paklāji un grīdsegas

 

13.93.11

Paklāji un citas mezglojuma tehnikā darinātas grīdsegas

27210

13.93.12

Austi paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi, bez plūksnām un bārkstīm

27220

13.93.13

Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi ar šūtām plūksnām

27230

13.93.19

Citi paklāji un grīdas segumi (ietverot filca)

27290

13.93.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst paklāju un grīdas segumu ražošanā

 

13.93.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst paklāju un grīdas segumu ražošanā

88121 (*)

13.94

Tauvas, virves, vītas auklas un tīkli

 

13.94.1

Tauvas, virves, auklas un tīkli, izņemot atgriezumus

 

13.94.11

Auklas, tauvas, virves un troses no džutas vai citām lūku tekstilšķiedrām

27310

13.94.12

Tīkli, kas pīti no auklas, tauvas, virves, gatavi tīkli no tekstilmateriāliem; citur neklasificēti izstrādājumi no dzijas un sloksnēm

27320

13.94.2

Lupatas, auklu driskas, tauvas un virves, kā arī nolietoti izstrādājumi no tekstilmateriāliem

 

13.94.20

Lupatas, auklu driskas, tauvas un virves, kā arī nolietoti izstrādājumi no tekstilmateriāliem

39218

13.94.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauvu, virvju, vītu auklu un tīklu ražošanā

 

13.94.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tauvu, virvju, vītu auklu un tīklu ražošanā

88121 (*)

13.95

Neausti materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

 

13.95.1

Neausti materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

 

13.95.10

Neausti materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

27922

13.95.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neaustu materiālu un šādu materiālu izstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

 

13.95.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neaustu materiālu un šādu materiālu izstrādājumu, izņemot apģērbu, ražošanā

88121 (*)

13.96

Citi tehniskām vajadzībām un rūpniecībā izmantojamie tekstilizstrādājumi

 

13.96.1

Metalizēti pavedieni vai metalizēta pozamenta dzija; austi audumi ar metāla pavedienu un austi audumi ar metalizētu dziju; gumijas pavedieni un virves ar tekstilmateriālu pārklājumu, un tekstilpreces un izstrādājumi tehniskām vajadzībām

 

13.96.11

Metalizēti pavedieni vai metalizēta pozamenta dzija

27993

13.96.12

Citur neklasificēti austi audumi ar metāla pavedienu un austi audumi ar metalizētu dziju

27994

13.96.13

Gumijas pavedieni un kordas diegi ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstildzija un sloksnes, impregnētas vai pārklātas ar gumiju vai plastikātu

27992

13.96.14

Citur neklasificēti tekstilmateriāli, impregnēti, ar pārklājumu vai uzklājumu

27997

13.96.15

Riepu kordas audumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes mākslīgā zīda dzijas

27996

13.96.16

Tekstilizstrādājumi un preces tehniskām vajadzībām (ietverot daktis, gāzes degļu apvalkus, cauruļu oderējumu, transmisijas siksnas vai transportiera lentas, sietaudumus un filtraudumus)

27998

13.96.17

Šaurie austie audumi; šaurie audumi no līmētiem pavedieniem bez šķiedrām; apdares materiāli un tiem līdzīgi

27911

13.96.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tehniskām vajadzībām un rūpniecībā izmantojamo tekstilizstrādājumu ražošanā

 

13.96.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tehniskām vajadzībām un rūpniecībā izmantojamo tekstilizstrādājumu ražošanā

88121 (*)

13.99

Pārējie citur neklasificēti tekstilizstrādājumi

 

13.99.1

Aizkaru tilla audums, mežģīnes un izšuvumi; pozamenta dzija un lente; šenilpavedieni; cilpainie pavedieni

 

13.99.11

Tills un citi tīklveida audumi, izņemot austus, adītus un tamborētus audumus; mežģīnes gabalos, lentēs vai atsevišķu izstrādājumu veidā

27912

13.99.12

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

27913

13.99.13

Filcs un tūba, apretēta, impregnēta vai laminēta

27921

13.99.14

Tekstilšķiedras, kuru garums ir ≤ 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

27991 (*)

13.99.15

Pozamenta dzija un lente; šenilpavedieni; cilpainie pavedieni

27995

13.99.16

Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos

27999

13.99.19

Pārējās citur neklasificētas tekstilpreces un tekstilizstrādājumi

38994 (*)

13.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošanā

 

13.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošanā

88121 (*)

14

Apģērbi

 

14.1

Apģērbi, izņemot kažokādas apģērbus

 

14.11

Ādas apģērbi

 

14.11.1

Apģērbi no ādas vai jauktām ādām

 

14.11.10

Apģērbi no ādas vai jauktām ādām

28241

14.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ādas apģērbu ražošanā

 

14.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ādas apģērbu ražošanā

88124 (*)

14.12

Darba apģērbs

 

14.12.1

Vīriešu darba apģērbs

 

14.12.11

Vīriešu apģērba komplekti, žaketes, vējjakas, darba apģērbi un aizsargtērpi

28231 (*)

14.12.12

Vīriešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbi un aizsargtērpi

28231 (*)

14.12.2

Sieviešu darba apģērbi

 

14.12.21

Sieviešu apģērba komplekti, žaketes, vējjakas, darba apģērbi un aizsargtērpi

28233 (*)

14.12.22

Sieviešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbi un aizsargtērpi

28233 (*)

14.12.3

Citi darba apģērbi

 

14.12.30

Citi darba apģērbi

28236 (*)

14.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst darba apģērbu ražošanā

 

14.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst darba apģērbu ražošanā

88123 (*)

14.13

Citas virsdrēbes

 

14.13.1

Adītas vai tamborētas trikotāžas virsdrēbes

 

14.13.11

Vīriešu vai zēnu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

28221 (*)

14.13.12

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

28221 (*)

14.13.13

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

28223 (*)

14.13.14

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, komplekti, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

28223 (*)

14.13.2

Citas virsdrēbes vīriešiem vai zēniem

 

14.13.21

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi, virsjakas, apmetņi, siltās virsjakas, vējjakas un līdzīgi apģērbi no trikotāžas auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28231 (*)

14.13.22

Vīriešu vai zēnu uzvalki un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28231 (*)

14.13.23

Vīriešu vai zēnu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28231 (*)

14.13.24

Vīriešu vai zēnu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28231 (*)

14.13.3

Citas virsdrēbes sievietēm un meitenēm

 

14.13.31

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28233 (*)

14.13.32

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28233 (*)

14.13.33

Sieviešu vai meiteņu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28233 (*)

14.13.34

Sieviešu vai meiteņu kleitas, svārki un bikšusvārki no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28233 (*)

14.13.35

Sieviešu vai meiteņu bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un īsās bikses no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

28233 (*)

14.13.4

Lietoti apģērbi un citi tekstilizstrādājumi

 

14.13.40

Lietoti apģērbi un citi tekstilizstrādājumi

39217

14.13.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst virsdrēbju ražošanā

 

14.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst virsdrēbju ražošanā

88123 (*)

14.14

Apakšveļa

 

14.14.1

Adīta vai tamborēta apakšveļa

 

14.14.11

Vīriešu vai zēnu trikotāžas virskrekli

28222 (*)

14.14.12

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

28222 (*)

14.14.13

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

28224 (*)

14.14.14

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, rītasvārki, peņuāri, peldmēteļi un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

28224 (*)

14.14.2

Apakšveļa no austiem audumiem

 

14.14.21

Vīriešu vai zēnu krekli no austiem audumiem

28232 (*)

14.14.22

Vīriešu vai zēnu sporta krekliņi un citi apakškrekli, garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki no austiem audumiem

28232 (*)

14.14.23

Sieviešu vai meiteņu auduma blūzes, krekli un kreklblūzes

28234 (*)

14.14.24

Sieviešu vai meiteņu krekliņi un līdzīgi izstrādājumi, kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no austiem audumiem

28234 (*)

14.14.25

Krūšturi, zeķturi, grācijas, bikšturi, zeķu prievītes un līdzīgi izstrādājumi un to daļas no auduma vai trikotāžas

28237

14.14.3

T-krekli, sporta krekli un citi apakškrekli no trikotāžas

 

14.14.30

T-krekli, sporta krekli un citi apakškrekli no trikotāžas

28225

14.14.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apakšveļas ražošanā

 

14.14.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apakšveļas ražošanā

88123 (*)

14.19

Citi apģērbi un apģērba piederumi

 

14.19.1

Mazu bērnu apģērbi, sporta apģērbi un citi apģērbi, apģērbu piederumi un daļas no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

 

14.19.11

Mazu bērnu apģērbi un apģērbu piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

28227

14.19.12

Treniņtērpi, slēpošanas apģērbs, peldkostīmi, peldbikses un citi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

28228

14.19.13

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

28229 (*)

14.19.19

Citi gatavi apģērba piederumi un apģērba daļas vai piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

28229 (*)

14.19.2

Mazu bērnu apģērbi, citi apģērbi un apģērba piederumi no austa auduma

 

14.19.21

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no austa auduma

28235

14.19.22

Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi un peldbikses; citi apģērbi no austa auduma

28236 (*)

14.19.23

Kabatlakatiņi, šalles, lakati, plīvuri, kaklasaites, kravates, cimdi un citi gatavi apģērba piederumi; citur neklasificētas apģērbu vai to piederumu daļas no austiem audumiem

28238

14.19.3

Apģērba piederumi no ādas; apģērbi no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem; apģērbi no audumiem ar pārklājumu

 

14.19.31

Citi apģērba piederumi, kas izgatavoti no ādas vai mākslīgās ādas, izņemot sporta cimdus

28242

14.19.32

Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai impregnētiem tekstilaudumiem vai audumiem ar pārklājumu

28250

14.19.4

Cepures un galvassegas

 

14.19.41

Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca; plakanas un cilindriskas sagataves no filca; cepuru pusfabrikāti, pīti vai izgatavoti, savienojot dažādu materiālu sloksnes

28261

14.19.42

Cepures un citas galvassegas no filca, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, vai adītas vai tamborētas, vai izgatavotas no mežģīnēm vai cita tekstilauduma vienā gabalā; tīkliņi matiem

28262

14.19.43

Citas galvassegas, izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargājošās galvassegas un galvassegas no azbesta; galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas

28269

14.19.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apģērbu un apģērba piederumu ražošanā

 

14.19.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apģērbu un apģērba piederumu ražošanā

88123 (*)

14.2

Kažokādu izstrādājumi

 

14.20

Kažokādu izstrādājumi

 

14.20.1

Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām, izņemot galvassegas

 

14.20.10

Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām, izņemot galvassegas

28320

14.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kažokādu izstrādājumu ražošanā

 

14.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kažokādu izstrādājumu ražošanā

88123 (*)

14.3

Trikotāžas apģērbi

 

14.31

Trikotāžas zeķes

 

14.31.1

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, īsās zeķes un citi zeķu izstrādājumi

 

14.31.10

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, īsās zeķes un citi zeķu izstrādājumi

28210

14.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst trikotāžas zeķu ražošanā

 

14.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst trikotāžas zeķu ražošanā

88123 (*)

14.39

Citi trikotāžas apģērbi

 

14.39.1

Svīteri, džemperi, vilnas jakas, vestes un līdzīgi trikotāžas izstrādājumi

 

14.39.10

Svīteri, džemperi, vilnas jakas, vestes un līdzīgi trikotāžas izstrādājumi

28226

14.39.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu trikotāžas apģērbu ražošanā

 

14.39.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu trikotāžas apģērbu ražošanā

88123 (*)

15

Āda un ādas izstrādājumi

 

15.1

Miecēta un apdarināta āda; ceļojuma somas, rokassomas, zirglietas un iejūgs; apdarinātas un krāsotas zvērādas

 

15.11

Miecēta un apdarināta āda; apdarinātas un krāsotas zvērādas

 

15.11.1

Miecētas vai apdarinātas zvērādas

 

15.11.10

Miecētas vai apdarinātas zvērādas

28310

15.11.2

Zamšāda; lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

 

15.11.21

Zamšāda

29110 (*)

15.11.22

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

29110 (*)

15.11.3

Liellopu pārnadžu un zirgu dzimtas lopu ādas bez apmatojuma

 

15.11.31

Veselas liellopu ādas bez apmatojuma

29120 (*)

15.11.32

Liellopu ādas bez apmatojuma (izņemot veselas)

29120 (*)

15.11.33

Zirgu dzimtas lopu ādas bez apmatojuma

29120 (*)

15.11.4

Aitu, kazu vai cūku ādas bez apmatojuma

 

15.11.41

Aitu vai jēru āda bez vilnas

29130 (*)

15.11.42

Kazu un kazlēnu ādas bez apmatojuma

29130 (*)

15.11.43

Cūkāda

29130 (*)

15.11.5

Citu dzīvnieku ādas; mākslīgā āda uz dabiskās ādas bāzes

 

15.11.51

Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma

29130 (*)

15.11.52

Mākslīgā āda ar ādas vai ādas šķiedras pamatni

29130 (*)

15.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst miecētas un apdarinātas ādas; apdarinātas un krāsotas zvērādas ražošanā

 

15.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst miecētas un apdarinātas ādas; apdarinātas un krāsotas zvērādas ražošanā

88124 (*)

15.12

Ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi, zirglietas un iejūga piederumi

 

15.12.1

Zirglietas un iejūga piederumi; ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi; citi ādas izstrādājumi

 

15.12.11

Zirglietas un iejūga piederumi dažādiem dzīvniekiem no dažādiem materiāliem

29210

15.12.12

Ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi no ādas, mākslīgās ādas, plastmasas plēves, tekstilmateriāliem, vulkanizētas šķiedras vai kartona; ceļojuma komplekti ķermeņa kopšanas piederumiem, šūšanai, apģērba vai apavu tīrīšanai

29220

15.12.13

Pulksteņu siksniņas (izņemot metāla), aproces, rokassprādzes un to detaļas

29230

15.12.19

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas (ietverot iekārtās vai mehāniskajās ierīcēs, vai citiem tehniskiem nolūkiem izmantojamos izstrādājumus)

29290

15.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zirglietu un iejūga piederumu, ceļojuma somu, rokassomu un līdzīgu izstrādājumu ražošanā

 

15.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zirglietu un iejūga piederumu, ceļojuma somu, rokassomu un līdzīgu izstrādājumu ražošanā

88124 (*)

15.2

Apavi

 

15.20

Apavi

 

15.20.1

Apavi, izņemot sporta vai aizsargapavus, un ortopēdiskās kurpes

 

15.20.11

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

29310

15.20.12

Apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot ūdensnecaurlaidīgus apavus vai sporta apavus

29320

15.20.13

Apavi ar ādas virsu, izņemot sporta apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā un dažādus speciālos apavus

29330

15.20.14

Apavi ar tekstilmateriālu virsu, izņemot sporta apavus

29340

15.20.2

Sporta apavi

 

15.20.21

Tenisa, basketbola, vingrošanas apavi, treniņapavi un līdzīgi apavi

29420

15.20.29

Citi sporta apavi, izņemot distanču slēpju, slaloma, sniegadēļa zābakus un slidzābakus

29490

15.20.3

Citur neklasificēti aizsargapavi un citi apavi

 

15.20.31

Apavi ar iestrādātu metāla aizsargplāksnīti purngalā

29510

15.20.32

Citur neklasificēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

29520

15.20.4

Apavu daļas no ādas; izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

 

15.20.40

Apavu daļas no ādas; izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

29600 (*)

15.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apavu ražošanā

 

15.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst apavu ražošanā

88124 (*)

16

Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi, izņemot mēbeles; izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem

 

16.1

Zāģēta un ēvelēta koksne

 

16.10

Zāģēta un ēvelēta koksne

 

16.10.1

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm; dzelzceļa vai tramvaja gulšņi no koka, neimpregnēti

 

16.10.10

Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm; dzelzceļa vai tramvaja gulšņi no koka, neimpregnēti

31100

16.10.2

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm; koka vilna; koksnes milti; koksnes šķelda vai skaidas

 

16.10.21

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes)

31210

16.10.22

Koka vilna; koksnes milti

31220

16.10.23

Koksnes šķelda vai skaidas

31230

16.10.3

Neapstrādāti kokmateriāli; dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka, impregnēti vai citādi apstrādāti

 

16.10.31

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

31310

31330 (*)

16.10.32

Impregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

31320

16.10.39

Citi neapstrādāti kokmateriāli, ietverot šķeltus stabus, kārtis un mietus

31330 (*)

16.10.9

Koksnes žāvēšana, piesūcināšana vai ķīmiskā apstrāde; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zāģētas un ēvelētas koksnes ražošanā

 

16.10.91

Koksnes žāvēšana, piesūcināšana vai ķīmiskā apstrāde

88130 (*)

16.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst zāģētas un ēvelētas koksnes ražošanā

88130 (*)

16.2

Izstrādājumi no koksnes, korķa, salmiem un pīšanas materiāliem

 

16.21

Finiera loksnes un koka paneļi

 

16.21.1

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli; skaidu plātnes un līdzīgas plātnes no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem

 

16.21.11

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no bambusa

31410

31450

16.21.12

Cita veida saplāksnis, finierēti paneļi un līdzīgi laminēti materiāli no koksnes

31420

16.21.13

Skaidu plātnes un līdzīgas plātnes no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem

31430

16.21.14

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes

31440

16.21.2

Finiera loksnes; loksnes saplāksnim; blīvināts koks

 

16.21.21

Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā

31520

16.21.9

Plātņu un paneļu apdare; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā

 

16.21.91

Plātņu un paneļu apdare

88130 (*)

16.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā

88130 (*)

16.22

Saliktas parketa grīdas

 

16.22.1

Saliktas parketa plātnes

 

16.22.10

Saliktas parketa plātnes

31600 (*)

16.22.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saliktu parketa grīdu ražošanā

 

16.22.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst saliktu parketa grīdu ražošanā

88130 (*)

16.23

Citi galdnieku un namdaru darinājumi

 

16.23.1

Namdaru un galdnieku izstrādājumi no koka būvniecībai (izņemot saliekamas būvkonstrukcijas)

 

16.23.11

Logi, divviru balkona durvis un to rāmji, koka durvis un to rāmji un sliekšņi

31600 (*)

16.23.12

Koka veidņi būvdarbiem, izmantojot betonu, koka jumstiņi un jumta skaidas

31600 (*)

16.23.19

Citur neklasificēti namdaru un galdnieku izstrādājumi no koka

31600 (*)

16.23.2

Saliekamas būvkonstrukcijas

 

16.23.20

Saliekamas būvkonstrukcijas

38701

16.23.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanā

 

16.23.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanā

88130 (*)

16.24

Koka konteineri

 

16.24.1

Koka konteineri

 

16.24.11

Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi no koka

31700 (*)

16.24.12

Koka mucas un mucinieku darinājumi

31700 (*)

16.24.13

Citi koka konteineri un to daļas

31700 (*)

16.24.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koka konteineru ražošanā

 

16.24.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koka konteineru ražošanā

88130 (*)

16.29

Citi izstrādājumi no koka; izstrādājumi no korķa, salmiem un pīšanas materiāliem

 

16.29.1

Citi izstrādājumi no koka

 

16.29.11

Koka instrumenti, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka daļas, koka pirmsagataves pīpju izgatavošanai, koka kurpju liestes un apavu izstiepēji

31911

16.29.12

Galda un virtuves piederumi no koka

31912

16.29.13

Koka izstrādājumi ar mozaīku vai inkrustāciju, lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem un līdzīgi koka izstrādājumi, koka statuetes un citi dekoratīvie izstrādājumi no koka

31913

16.29.14

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un līdzīgiem priekšmetiem un citi izstrādājumi no koka

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Izstrādājumi no korķa, salmiem un materiāliem pīšanai; grozi un pinumi

 

16.29.21

Dabiskais korķis, mizots vai sadalīts kvadrātveida vai taisnstūra blokos plašu, lokšņu vai slokšņu veidā; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis; korķa atkritumi

31921

16.29.22

Dabiskā korķa izstrādājumi

31922 (*)

16.29.23

Bloki, plātnes, loksnes un sloksnes, dažādu formu flīzes un viengabala cilindri no aglomerēta korķa

31922 (*)

16.29.24

Aglomerēts korķis; citur neklasificēti izstrādājumi no aglomerēta korķa

31922 (*)

16.29.25

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un pinumi

31923

16.29.9

Koksnes un korķa, izņemot mēbeļu, salmu un pinamo materiālu izgatavošanas pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu koksnes izstrādājumu, korķa izstrādājumu un salmu un pīšanas materiālu ražošanā

 

16.29.91

Koksnes un korķa, izņemot mēbeļu, salmu un pīšanas materiālu izgatavošanas pakalpojumi

88130 (*)

16.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu koksnes izstrādājumu, korķa izstrādājumu un salmu un pīšanas materiālu ražošanā

88130 (*)

17

Papīrs un papīra izstrādājumi

 

17.1

Celuloze, papīrs un kartons

 

17.11

Celuloze

 

17.11.1

Papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla

 

17.11.11

Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes

32111

17.11.12

Ķīmiskā koksnes celuloze, natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

32112 (*)

17.11.13

Ķīmiskā sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

32112 (*)

17.11.14

Mehāniskā koksnes celuloze; pusķīmiskā koksnes celuloze; papīra masa no citiem celulozi saturošiem šķiedrmateriāliem, izņemot koksni

32113

17.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst celulozes ražošanā

 

17.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst celulozes ražošanā

88140 (*)

17.12

Papīrs un kartons

 

17.12.1

Laikrakstu papīrs, rokas lējuma papīrs un citu veidu nekrītots papīrs vai kartons grafiskiem nolūkiem

 

17.12.11

Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

32121

17.12.12

Rokas lējuma papīrs un kartons

32122

17.12.13

Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektrojutīga papīra pamats; kopēšanas papīra pamats; tapešu pamats

32129 (*)

17.12.14

Cita veida papīrs un kartons grafiskiem nolūkiem

32129 (*)

17.12.2

Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu un mutautiņu sagataves, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām

 

17.12.20

Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu un mutautiņu sagataves, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām

32131

17.12.3

Iepakojuma kartons

 

17.12.31

Nebalināts kraftpapīrs bez pārklājuma

32132 (*)

17.12.32

Balināts kraftpapīrs ar pārklājumu

32132 (*)

17.12.33

Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

32134 (*)

17.12.34

Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

32134 (*)

17.12.35

Testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām)

32135

17.12.4

Papīrs bez pārklājuma

 

17.12.41

Kraftpapīrs bez pārklājuma; maisu kraftpapīrs, krepēts vai krokots

32133 (*)

17.12.42

Sulfītcelulozes ietinamais papīrs un cits papīrs bez pārklājuma (kas nav lietojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem)

32136 (*)

17.12.43

Filtrpapīrs un filtrēšanas kartons; pape

32136 (*)

17.12.44

Cigarešu papīrs, kas nav sagriezts grāmatiņās vai čaulītēs

32136 (*)

17.12.5

Papīrs bez pārklājuma (kas nav lietojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem)

 

17.12.51

Iekšēji pelēks kartons bez pārklājuma

32133 (*)

17.12.59

Cits kartons bez pārklājuma

32133 (*)

17.12.6

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs un pergamīns, un citi glazēti caurspīdīgi vai puscaurspīdīgi papīri

 

17.12.60

Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs un pergamīns, un citi glazēti caurspīdīgi vai puscaurspīdīgi papīri

32137

17.12.7

Pārstrādāts papīrs un kartons

 

17.12.71

Daudzslāņains papīrs un kartons, bez virsmas pārklājuma vai neimpregnēts

32141

17.12.72

Krokots, ciļņots, gofrēts vai perforēts papīrs un kartons

32142

17.12.73

Papīrs un kartons, kas izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

32143 (*)

17.12.74

Kraftpapīrs (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

32143 (*)

17.12.75

Kraftpapīrs (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

32143 (*)

17.12.76

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un cits kopējamais vai novelkamais papīrs ruļļos un loksnēs

32149 (*)

17.12.77

Papīrs, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru tīmekļi, ar pārklājumu, impregnēti, ar apdari, krāsotu vai iespiestu virsmu, ruļļos vai loksnēs

32149 (*)

17.12.78

Iekšēji pelēks kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

32143 (*)

17.12.79

Cita veida kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

32143 (*)

17.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst papīra un kartona ražošanā

 

17.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst papīra un kartona ražošanā

88140 (*)

17.2

Papīra un kartona izstrādājumi

 

17.21

Gofrēts papīrs un kartons un iesaiņojums no papīra un kartona

 

17.21.1

Gofrēts papīrs un kartons un iesaiņojums no papīra un kartona

 

17.21.11

Gofrēts kartons ruļļos vai loksnēs

32151

17.21.12

Papīra maisiņi un maisi

32152

17.21.13

Kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona

32153 (*)

17.21.14

Salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona

32153 (*)

17.21.15

Mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes un līdzīgi papīra izstrādājumi izmantošanai iestādēs, veikalos utt.

32153 (*)

17.21.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gofrēta papīra un kartona un papīra un kartona iesaiņojuma ražošanā

 

17.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gofrēta papīra un kartona un papīra un kartona iesaiņojuma ražošanā

88140 (*)

17.22

Mājsaimniecības, higiēnas un tualetes priekšmeti

 

17.22.1

Mājsaimniecībā izmantojamais papīrs, tualetes papīrs un izstrādājumi no papīra

 

17.22.11

Tualetes papīrs, mutautiņi, sejas salvetes un dvieļi, galdauti un salvetes no papīra masas, celulozes vates vai celulozes šķiedrām

32193 (*)

17.22.12

Higiēnas dvieļi un tamponi, bērnu autiņi un līdzīgi higiēnas piederumi, apģērba gabali un apģērba piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audumiem

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Paplātes, šķīvji, bļodas, tases un līdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona

32199 (*)

17.22.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mājsaimniecības, higiēnas un tualetes priekšmetu ražošanā

 

17.22.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mājsaimniecības, higiēnas un tualetes priekšmetu ražošanā

88140 (*)

17.23

Rakstāmpapīrs un iespiedpapīrs

 

17.23.1

Rakstāmpapīrs un iespiedpapīrs

 

17.23.11

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citu veidu kopējamais vai novelkamais papīrs; trafaretspiedes papīrs un ofseta plates no papīra; gumijots vai lipīgs papīrs

32191

17.23.12

Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumi

32192

17.23.13

Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības uzskaites žurnāli, apvākojumi, veidlapas un citas kancelejas preces no papīra vai kartona

32700

17.23.14

Cits papīrs un kartons rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, iespiests, gofrēts vai perforēts

32199 (*)

17.23.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rakstāmpapīra un iespiedpapīra ražošanā

 

17.23.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rakstāmpapīra un iespiedpapīra ražošanā

88140 (*)

17.24

Tapetes

 

17.24.1

Tapetes

 

17.24.11

Tapetes un līdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem

32194

17.24.12

Sienu pārklājumi no tekstilmateriāla

32195

17.24.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tapešu ražošanā

 

17.24.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tapešu ražošanā

88140 (*)

17.29

Citi papīra un kartona izstrādājumi

 

17.29.1

Citi papīra un kartona izstrādājumi

 

17.29.11

Etiķetes no papīra vai kartona

32197

17.29.12

Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

32198

17.29.19

Cigarešu papīrs; spoles, saivas, rullīši un līdzīgi izstrādājumi; filtrpapīrs un kartons; pārējie citur neklasificēti papīra un kartona izstrādājumi

32199 (*)

17.29.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu papīra un kartona izstrādājumu ražošanā

 

17.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu papīra un kartona izstrādājumu ražošanā

88140 (*)

18

Iespiešanas un ierakstīšanas pakalpojumi

 

18.1

Iespiešanas pakalpojumi un ar iespiešanu saistītie pakalpojumi

 

18.11

Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

 

18.11.1

Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

 

18.11.10

Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

89121 (*)

18.12

Citi iespiešanas pakalpojumi

 

18.12.1

Citi iespiešanas pakalpojumi

 

18.12.11

Pastmarku, zīmogmarku, ģerboņpapīra, viedkaršu, čeku un citu pret viltojumiem drošu un līdzīgu papīru iespiešanas pakalpojumi

89121 (*)

18.12.12

Reklāmas katalogu, prospektu, plakātu un citu drukātu reklāmas materiālu iespiešana

89121 (*)

18.12.13

Retāk nekā četras reizes nedēļā iznākošu žurnālu un citu periodisko izdevumu iespiešanas pakalpojumi

89121 (*)

18.12.14

Grāmatu, karšu, hidrogrāfisko vai visu veidu līdzīgu karšu, attēlu, plānu, fotogrāfiju un pastkaršu iespiešanas pakalpojumi

89121 (*)

18.12.15

Etiķešu un uzlīmju iespieddarbi

89121 (*)

18.12.16

Plastmasas, stikla, metāla, koka un keramikas apdrukāšana

89121 (*)

18.12.19

Pārējie citur neklasificēti iespiešanas pakalpojumi

89121 (*)

18.13

Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi, kā arī salikums un fotosalikums

 

18.13.1

Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi

 

18.13.10

Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi

89121 (*)

18.13.2

Iespiedplates vai cilindri un citi iespieddarbu izgatavošanai domāti materiāli

 

18.13.20

Iespiedplates vai cilindri un citi iespieddarbu izgatavošanai domāti materiāli

32800

18.13.3

Citi ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi

 

18.13.30

Citi ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi

89121 (*)

18.14

Iesiešana un saistītie pakalpojumi

 

18.14.1

Iesiešana un saistītie pakalpojumi

 

18.14.10

Iesiešana un saistītie pakalpojumi

89121 (*)

18.2

Ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

 

18.20

Ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

 

18.20.1

Skaņu ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

 

18.20.10

Skaņu ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

89122 (*)

18.20.2

Videoierakstu reproducēšanas pakalpojumi

 

18.20.20

Videoierakstu reproducēšanas pakalpojumi

89122 (*)

18.20.3

Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi

 

18.20.30

Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi

89122 (*)

19

Kokss un naftas pārstrādes produkti

 

19.1

Koksēšanas produkti

 

19.10

Koksēšanas produkti

 

19.10.1

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

 

19.10.10

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

33100

19.10.2

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras darva; citas minerāldarvas

 

19.10.20

Akmeņogļu, brūnogļu vai kūdras darva; citas minerāldarvas

33200

19.10.3

Piķis un piķa kokss

 

19.10.30

Piķis un piķa kokss

34540 (*)

19.10.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koksēšanas produktu ražošanā

 

19.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst koksēšanas produktu ražošanā

88151 (*)

19.2

Naftas pārstrādes produkti

 

19.20

Naftas pārstrādes produkti

 

19.20.1

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais

 

19.20.11

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm

11020

19.20.12

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no brūnoglēm

11030 (*)

19.20.13

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no kūdras

11040 (*)

19.20.2

Kurināmais mazuts un gāze; smēreļļas

 

19.20.21

Motoru degviela (benzīns), ietverot aviācijas degvielu

33310

19.20.22

Viegli gaistoša (benzīna tipa) reaktīvo dzinēju degviela

33320

19.20.23

Citur neklasificētas vieglās naftas eļļas un vieglie naftas produkti

33330

19.20.24

Petroleja

33341

19.20.25

Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degviela

33342

19.20.26

Gāzeļļas

33360

19.20.27

Vidējās naftas eļļas; citur neklasificēti vidējie destilāti

33350

19.20.28

Citur neklasificētas degvieleļļas

33370

19.20.29

Naftas smēreļļas; citur neklasificēti smagie destilāti

33380

19.20.3

Naftas gāzes un citi gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi

 

19.20.31

Sašķidrināts propāns un butāns

33410

19.20.32

Etilēns, propilēns, butilēns, butadiēns un citas naftas gāzes vai ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī, izņemot dabasgāzi

33420

19.20.4

Citi naftas produkti

 

19.20.41

Naftas vazelīns; parafīns; no naftas iegūtie un citi vaski

33500 (*)

19.20.42

Naftas kokss; naftas bitumens un citi naftas pārstrādes blakusprodukti

33500 (*)

19.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst naftas pārstrādes produktu ražošanā

 

19.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst naftas pārstrādes produktu ražošanā

88151 (*)

20

Ķīmiskas vielas un ķīmiskie produkti

 

20.1

Ķīmisko vielu pamatelementi, mēslošanas līdzekļi un slāpekļa savienojumi, plastmasas un sintētiskais kaučuks pirmformās

 

20.11

Rūpnieciskās gāzes

 

20.11.1

Rūpnieciskās gāzes

 

20.11.11

Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis

34210 (*)

20.11.12

Oglekļa dioksīds un citi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

34210 (*)

20.11.13

Sašķidrināts gaiss un saspiests gaiss

34250 (*)

20.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rūpniecisko gāzu ražošanā

 

20.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst rūpniecisko gāzu ražošanā

88160 (*)

20.12

Krāsvielas un krāsu pigmenti

 

20.12.1

Oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi

 

20.12.11

Cinka oksīds un peroksīds; titāna oksīds

34220 (*)

20.12.12

Hroma, mangāna, svina, vara oksīdi un peroksīdi

34220 (*)

20.12.19

Citi oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi

34220 (*)

20.12.2

Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; citur neklasificētas krāsvielas

 

20.12.21

Sintētiskās organiskās krāsvielas un preparāti uz to bāzes; sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai kā luminoforus; lakas un preparāti uz to bāzes

34310

20.12.22

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri un esteri, un citādi atvasinājumi; augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes krāsvielas

34320

20.12.23

Sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas; miecēšanas preparāti; fermentu preparāti sākotnējai miecēšanai

34330

20.12.24

Citur neklasificētas krāsvielas; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

34340

20.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsvielu un krāsu pigmentu ražošanā

 

20.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsvielu un krāsu pigmentu ražošanā

88160 (*)

20.13

Citas neorganiskās ķīmijas pamatvielas

 

20.13.1

Bagātināts urāns un plutonijs; noplicināts urāns un torijs; citi radioaktīvi elementi

 

20.13.11

Bagātināts urāns, plutonijs un to savienojumi

33620

88152 (*)

20.13.12

Noplicināts urāns, torijs un to savienojumi

33630

88152 (*)

20.13.13

Citi radioaktīvie elementi, izotopi un savienojumi; sakausējumi, dispersijas, keramikas produkti un maisījumi, kas satur šos elementus, izotopus vai to savienojumus

33690

20.13.14

Neapstaroti degvielas elementi (kasetnes) kodolreaktoriem

33710

20.13.2

Citur neklasificēti ķīmiskie elementi; neorganiskās skābes un savienojumi

 

20.13.21

Metaloīdi

34231 (*)

20.13.22

Nemetālu savienojumi ar halogēniem vai sēru

34231 (*)

20.13.23

Sārmu vai sārmzemju metāli; retzemju metāli, skandijs un itrijs; dzīvsudrabs

34231 (*)

20.13.24

Hlorūdeņradis; oleums; fosfora pentoksīds; citas neorganiskās skābes; silīcija dioksīds un sēra dioksīds

34231 (*)

34232

20.13.25

Oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi; hidrazīns, hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

34231 (*)

20.13.3

Metālu halogenāti; hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti

 

20.13.31

Metālu halogenāti

34240 (*)

20.13.32

Hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti

34240 (*)

20.13.4

Sulfīdi, sulfāti; nitrāti, fosfāti un karbonāti

 

20.13.41

Sulfīdi, sulfīti un sulfāti

34240 (*)

20.13.42

Fosfināti, fosfonāti, fosfāti, polifosfāti un nitrīti (izņemot kāliju)

34240 (*)

20.13.43

Karbonāti

34240 (*)

20.13.5

Citu metālu sāļi

 

20.13.51

Metālu oksiskābju vai peroksiskābju sāļi, dārgmetāli koloidālā stāvoklī

34250 (*)

20.13.52

Citur neklasificēti neorganiskie savienojumi, ietverot destilētu ūdeni; amalgamas, izņemot dārgmetālu amalgamas

34250 (*)

20.13.6

Citas neorganiskās ķīmijas pamatvielas

 

20.13.61

Citur neklasificēti izotopi un to savienojumi (ietverot smago ūdeni)

34260

20.13.62

Cianīdi, cianīdu oksīdi un kompleksie cianīdi; fulmināti, cianāti un tiocianāti; silikāti; borāti; perborāti; citu neorganisko skābju vai peroksiskābju sāļi

34270

20.13.63

Ūdeņraža peroksīds

34280 (*)

20.13.64

Fosfīdi; karbīdi; hidrīdi; nitrīdi; azīdi; silicīdi un borīdi

34280 (*)

20.13.65

Retzemju elementu savienojumi, itrija vai skandija savienojumi

34290

20.13.66

Sērs, izņemot sublimēto sēru, nogulsnēto sēru un koloidālo sēru

34520

20.13.67

Apdedzināti dzelzs pirīti

34530

20.13.68

Pjezoelektriskais kvarcs; citi neapstrādāti sintētiskie vai reģenerētie dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi

34560

20.13.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu neorganiskās ķīmijas pamatvielu ražošanā

 

20.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu neorganiskās ķīmijas pamatvielu ražošanā

88160 (*)

20.14

Citas organiskās ķīmijas pamatvielas

 

20.14.1

Ogļūdeņraži un to atvasinājumi

 

20.14.11

Acikliskie ogļūdeņraži

34110 (*)

20.14.12

Cikliskie ogļūdeņraži

34110 (*)

20.14.13

Aciklisko ogļūdeņražu hlora atvasinājumi

34110 (*)

20.14.14

Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti

34110 (*)

20.14.19

Citi ogļūdeņražu atvasinājumi

34110 (*)

20.14.2

Spirti, fenoli, fenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi; rūpnieciskie alifātiskie spirti

 

20.14.21

Rūpnieciskie alifātiskie spirti

34139 (*)

20.14.22

Vienvērtīgie spirti

34139 (*)

20.14.23

Dioli, daudzvērtīgie spirti, cikliskie spirti un to atvasinājumi

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoli; fenolu spirti un fenola atvasinājumi

34139 (*)

20.14.3

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; karbonskābes un to atvasinājumi

 

20.14.31

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas

34120

20.14.32

Piesātinātās acikliskās monokarbonskābes un to atvasinājumi

34140 (*)

20.14.33

Nepiesātinātās monokarbonskābes, ciklānkarbonskābes, ciklēnkarbonskābes, cikloterpēnkarbonskābes, acikliskās polikarbonskābes un to atvasinājumi

34140 (*)

20.14.34

Aromātiskās polikarbonskābes un karbonskābes ar papildu skābekļa funkcijām; to atvasinājumi, izņemot salicilskābi un tās sāļus

34140 (*)

20.14.4

Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām

 

20.14.41

Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām

34150 (*)

20.14.42

Aminosavienojumi ar skābekļa funkciju, izņemot lizīnu un glutamīnskābi

34150 (*)

20.14.43

Ureīdi; savienojumi, kas satur funkcionālo grupu ar karboksiamīdu, nitrili; to atvasinājumi

34150 (*)

20.14.44

Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli

34150 (*)

20.14.5

Sēra organiskie savienojumi un citi elementorganiskie savienojumi; citur neklasificēti heterocikliskie savienojumi

 

20.14.51

Sēra organiskie savienojumi un citi elementorganiskie savienojumi

34160 (*)

20.14.52

Citur neklasificēti heterocikliskie savienojumi; nukleīnskābes un to sāļi

34160 (*)

20.14.53

Fosfora esteri un to sāļi vai citu neorganisko skābju esteri (izņemot ūdeņraža halogenīdu esterus) un to sāļi; un šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

34180

20.14.6

Ēteri, organiskie peroksīdi, epoksīdi, acetāli un pusacetāli; citi organiskie savienojumi

 

20.14.61

Savienojumi ar aldehīda funkcionālo grupu

34170 (*)

20.14.62

Savienojumi ar ketonu un hinonu funkcionālajām grupām

34170 (*)

20.14.63

Ēteri, organiskie peroksīdi, epoksīdi, acetāli, pusacetāli un to atvasinājumi

34170 (*)

20.14.64

Fermenti un pārējās citur neklasificētas organiskās vielas

34170 (*)

20.14.7

Dažādi organisko vielu ķīmiskie produkti

 

20.14.71

Augļu vai sveķu produktu atvasinājumi

34400

20.14.72

Kokogles

34510

20.14.73

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē, un līdzīgi produkti

34540 (*)

20.14.74

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

24110

20.14.75

Etilspirts un citi jebkāda stipruma denaturēti spirti

34131

20.14.8

Atsārmi no koksnes celulozes ražošanas, izņemot taleļļu

 

20.14.80

Atsārmi no koksnes celulozes ražošanas, izņemot taleļļu

39230

20.14.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu organisko ķīmijas pamatvielu ražošanā

 

20.14.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu organisko ķīmijas pamatvielu ražošanā

88160 (*)

20.15

Mēslojumi un slāpekļa savienojumi

 

20.15.1

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes; amonjaks

 

20.15.10

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes; amonjaks

34233

34651

34652

20.15.2

Amonija hlorīds, nitrīti

 

20.15.20

Amonija hlorīds, nitrīti

34653

20.15.3

Slāpekli saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi

 

20.15.31

Urīnviela

34611

20.15.32

Amonija sulfāts

34612

20.15.33

Amonija nitrāts

34613

20.15.34

Kalcija nitrāta un amonija nitrāta dubultsāļi un maisījumi

34614

20.15.35

Amonija nitrāta maisījumi ar kalcija karbonātu vai citām neorganiskām vielām, kas nav mēslošanas līdzekļi

34615

20.15.39

Citi slāpekļa minerālmēsli un maisījumi

34619

20.15.4

Fosforu saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi

 

20.15.41

Superfosfāts

34621

20.15.49

Citi fosfora minerālmēsli

34629

20.15.5

Kāliju saturošie minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi

 

20.15.51

Kālija hlorīds

34631

20.15.52

Kālija sulfāts

34632

20.15.59

Citi kālija mēslošanas līdzekļi

34639

20.15.6

Nātrija nitrāts

 

20.15.60

Nātrija nitrāts

34150 (*)

20.15.7

Citur neklasificēti mēslošanas līdzekļi

 

20.15.71

Mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs barības vielas: slāpekli, fosforu un kāliju

34641

20.15.72

Amonija hidrogēnortofosfāts (diamonija fosfāts)

34642

20.15.73

Monoamonija fosfāts

34643

20.15.74

Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: slāpekli un fosforu

34644

20.15.75

Mēslošanas līdzekļi, kas satur divas barības vielas: fosforu un kāliju

34645

20.15.76

Kālija nitrāts

34646

20.15.79

Citur neklasificēti minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur vismaz divas barības vielas (slāpekli, fosfātu, potašu)

34649

34659

20.15.8

Citur neklasificēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi

 

20.15.80

Citur neklasificēti dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes mēslošanas līdzekļi

34654

20.15.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanā

 

20.15.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošanā

88160 (*)

20.16

Polimēru materiāli pirmformās

 

20.16.1

Etilēna polimēri pirmformās

 

20.16.10

Etilēna polimēri pirmformās

34710

20.16.2

Stirēna polimēri pirmformās

 

20.16.20

Stirēna polimēri pirmformās

34720

20.16.3

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās

 

20.16.30

Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās

34730

20.16.4

Poliacetāli, citi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citi poliesteri pirmformās

 

20.16.40

Poliacetāli, citi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citi poliesteri pirmformās

34740

20.16.5

Citi polimēri pirmformās; jonu apmaiņas sveķi

 

20.16.51

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

34790 (*)

20.16.52

Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri un citi vinilpolimēri pirmformās

34790 (*)

20.16.53

Akrilpolimēri pirmformās

34790 (*)

20.16.54

Poliamīdi pirmformās

34790 (*)

20.16.55

Karbamīdsveķi, tiokarbamīdsveķi un melamīnsveķi primformās

34790 (*)

20.16.56

Citi amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās

34790 (*)

20.16.57

Silikoni pirmformās

34790 (*)

20.16.59

Pārējie citur neklasificēti polimēru materiāli pirmformās

34790 (*)

20.16.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst polimēru materiālu pirmformās ražošanā

 

20.16.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst polimēru materiālu pirmformās ražošanā

88170 (*)

20.17

Sintētiskais kaučuks pirmformās

 

20.17.1

Sintētiskais kaučuks pirmformās

 

20.17.10

Sintētiskais kaučuks pirmformās

34800

20.17.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sintētiskā kaučuka pirmformās ražošanā

 

20.17.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sintētiskā kaučuka pirmformās ražošanā

88170 (*)

20.2

Pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

 

20.20

Pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

 

20.20.1

Pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

 

20.20.11

Insekticīdi

34661

20.20.12

Herbicīdi

34663 (*)

20.20.13

Augu pretdīgšanas līdzekļi un augu augšanas regulatori

34663 (*)

20.20.14

Dezinfekcijas līdzekļi

34664

20.20.15

Fungicīdi

34662

20.20.19

Citi pesticīdi un citi agroķīmiskie preparāti

34666

34669

20.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pesticīdu un citi agroķīmisko preparātu ražošanā

 

20.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pesticīdu un citi agroķīmisko preparātu ražošanā

88160 (*)

20.3

Krāsas, lakas un līdzīgi pārklājumi, tipogrāfijas krāsa un mastikas

 

20.30

Krāsas, lakas un līdzīgi pārklājumi, tipogrāfijas krāsa un mastikas

 

20.30.1

Krāsas un lakas uz polimēru bāzes

 

20.30.11

Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes ūdens vidē

35110 (*)

20.30.12

Krāsas un lakas uz akrila vai vinila polimēru bāzes neūdens vidē; šķīdumi

35110 (*)

20.30.2

Citas krāsas un lakas un ar tām saistītie produkti; mākslinieku krāsas un tipogrāfijas krāsa

 

20.30.21

Gatavi pigmenti, blāvotāji un krāsas, emaljas un stiklveida glazūras, aplējumi, šķidrie spīdumi un līdzīgi izstrādājumi; stikla frite

35110 (*)

20.30.22

Citas krāsas un lakas; gatavi sikatīvi

35110 (*)

20.30.23

Mākslinieku, skolēnu vai plakātu krāsas, pārvelkoša krāsojuma krāsas, izklaides krāsas un līdzīgas krāsas

35120

20.30.24

Tipogrāfijas krāsa

35130

20.30.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsas un mastikas ražošanā

 

20.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsas un mastikas ražošanā

88160 (*)

20.4

Ziepes, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi, smaržas un ķermeņa kopšanas līdzekļi

 

20.41

Ziepes, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi

 

20.41.1

Glicerīns

 

20.41.10

Glicerīns

34570 (*)

20.41.2

Organiskās virsmaktīvās vielas, izņemot ziepes

 

20.41.20

Organiskās virsmaktīvās vielas, izņemot ziepes

35310

20.41.3

Ziepes, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

 

20.41.31

Ziepes, tādi preparāti un izstrādājumi, kuros ietilpst organiskās virsmaktīvās vielas, ko izmanto kā ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustie materiāli, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem

35321 (*)

20.41.32

Mazgāšanas līdzekļi un preparāti mazgāšanai

35322

20.41.4

Aromātiski preparāti un vaski

 

20.41.41

Preparāti gaisa aromatizēšanai vai atsvaidzināšanai telpās

35331

20.41.42

Mākslīgie un gatavie vaski

35332

20.41.43

Spodrināšanas līdzekļi un krēmi apavu, mēbeļu, grīdu, mīksto mēbeļu, stikla un metāla izstrādājumu kopšanai

35333

20.41.44

Tīrīšanas pastas, pulveri un citi tīrīšanas līdzekļi

35334

20.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošanā

 

20.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošanā

88160 (*)

20.42

Smaržas un tualetes piederumi

 

20.42.1

Smaržas un tualetes piederumi

 

20.42.11

Smaržas un tualetes ūdeņi

35323 (*)

20.42.12

Lūpu un acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

35323 (*)

20.42.13

Manikīra vai pedikīra līdzekļi

35323 (*)

20.42.14

Kosmētikā vai ķermeņa kopšanai izmantojamie pūderi

35323 (*)

20.42.15

Citur neklasificēti skaistumkopšanas, dekoratīvās kosmētikas un ādas kopšanas līdzekļi (ietverot iedeguma krēmus)

35323 (*)

20.42.16

Šampūni, matu lakas, līdzekļi ilgviļņu veidošanai vai matu iztaisnošanai

35323 (*)

20.42.17

Citur neklasificēti losjoni un citi matu kopšanas līdzekļi

35323 (*)

20.42.18

Mutes dobuma vai zobu higiēnas līdzekļi (ietverot protēžu fiksēšanas pastas un pulverus), zobu diegs

35323 (*)

20.42.19

Skūšanās līdzekļi; ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi; līdzekļi vannām; pārējie citur neklasificēti parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparāti

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst smaržu un tualetes piederumu ražošanā

 

20.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst smaržu un tualetes piederumu ražošanā

88160 (*)

20.5

Citi ķīmiskie produkti

 

20.51

Sprāgstvielas

 

20.51.1

Sprāgstvielu izstrādājumi; degauklas; triecienkapseles vai detonatora kapseles; degļi; elektrodetonatori; uguņošanas ierīces

 

20.51.11

Šaujampulveri un gatavas sprāgstvielas

35450 (*)

20.51.12

Degauklas; detonējošās auklas; detonatori; degļi; elektrodetonatori

35450 (*)

20.51.13

Uguņošanas ierīces

35460 (*)

20.51.14

Signālraķetes, lietus raķetes, miglas signāli un citi pirotehnikas izstrādājumi, izņemot uguņošanas ierīces

35460 (*)

20.51.2

Sērkociņi

 

20.51.20

Sērkociņi

38998

20.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sprāgstvielu ražošanā

 

20.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst sprāgstvielu ražošanā

88160 (*)

20.52

Līmes

 

20.52.1

Līmes

 

20.52.10

Līmes

35420 (*)

20.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst līmju ražošanā

 

20.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst līmju ražošanā

88160 (*)

20.53

Ēteriskās eļļas

 

20.53.1

Ēteriskās eļļas

 

20.53.10

Ēteriskās eļļas

35410

20.53.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ēterisko eļļu ražošanā

 

20.53.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ēterisko eļļu ražošanā

88160 (*)

20.59

Pārējie citur neklasificēti ķīmiskie produkti

 

20.59.1

Fotoplates un fotofilmas, filmas momentfotogrāfijām; fotogrāfijā izmantojamie ķīmiskie preparāti un nesajaukti produkti

 

20.59.11

Neeksponētas gaismjutīgas fotoplates un fotofilmas, filmas momentfotogrāfijām; fotopapīrs

48341

20.59.12

Gaismjutīgas emulsijas izmantošanai fotogrāfijā; citur neklasificēti fotogrāfijā izmantojamie ķīmiskie preparāti

48342

20.59.2

Ķīmiski modificēti dzīvnieku vai augu tauki un eļļas; pārtikai neizmantojami dzīvnieku vai augu tauku un eļļu maisījumi

 

20.59.20

Ķīmiski modificēti dzīvnieku vai augu tauki un eļļas; pārtikai neizmantojami dzīvnieku vai augu tauku un eļļu maisījumi

34550

20.59.3

Tinte rakstīšanai, tuša un citas tintes

 

20.59.30

Tinte rakstīšanai, tuša un citas tintes

35140

20.59.4

Eļļošanas līdzekļi; piedevas; antifrīzi

 

20.59.41

Eļļošanas līdzekļi

35430 (*)

20.59.42

Antidetonācijas maisījumi; piedevas minerāleļļām un līdzīgi produkti

35430 (*)

20.59.43

Hidraulisko bremžu šķidrumi; antifrīzi un lietošanai gatavi atkausēšanas šķidrumi

35430 (*)

20.59.5

Dažādi ķīmiskie produkti

 

20.59.51

Citur neklasificēti peptoni, citas olbaltumvielas un to atvasinājumi; ādas putekļi

35420 (*)

20.59.52

Modelēšanas pasta; zobārstniecībā izmantojamais vasks un citi zobārstniecībā izmantojamie preparāti uz ģipša bāzes; ugunsdzēsības aparātu maisījumi un pildījums; mikroorganismu audzēšanai gatavas barotnes; citur neklasificēti salikta sastāva diagnostikas vai laboratoriju reaģenti

35440 (*)

20.59.53

Ķīmiskie elementi disku veidā un savienojumi izmantošanai elektronikā

35470

20.59.54

Aktivētā ogle

35490 (*)

20.59.55

Virsmas apstrādes vielas, krāsvielu nesēji krāsošanas vai krāsvielu fiksēšanas aktivēšanai un līdzīgi produkti

35490 (*)

20.59.56

Kodināšanas preparāti; kušņi; lietošanai gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; plastificēšanas savienojumi un kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi; citur neklasificēti katalizatori; citur neklasificēti alkilbenzolu maisījumi un alkilnaftēnu maisījumi

35490 (*)

20.59.57

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmiskie produkti

35490 (*)

20.59.59

Dažādi citi citur neklasificēti ķīmiskie produkti

35490 (*)

20.59.6

Želatīns un želatīna atvasinājumi, ietverot piena albumīnu

 

20.59.60

Želatīns un želatīna atvasinājumi, ietverot piena albumīnu

35420 (*)

20.59.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu ķīmisko produktu ražošanā

 

20.59.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu ķīmisko produktu ražošanā

88160 (*)

20.6

Ķīmiskās šķiedras

 

20.60

Ķīmiskās šķiedras

 

20.60.1

Sintētiskās šķiedras

 

20.60.11

Nekārstas vai neķemmētas sintētiskās stāpeļšķiedras un atsukas

35510

20.60.12

Augstas stiprības poliamīda un poliestera pavedieni

35520 (*)

20.60.13

Citi sintētiskie vienlaidu pavedieni

35520 (*)

20.60.14

Sintētiskie monopavedieni; lentes un līdzīgi izstrādājumi no sintētiskiem tekstilmateriāliem

35530

20.60.2

Mākslīgās šķiedras

 

20.60.21

Nekārstas vai neķemmētas mākslīgās stāpeļšķiedras un atsukas

35540

20.60.22

Augstas stiprības viskozes pavedieni

35550 (*)

20.60.23

Citi vienlaidu mākslīgie pavedieni

35550 (*)

20.60.24

Mākslīgie monopavedieni; sloksnes un līdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem tekstilmateriāliem

35560

20.60.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķīmisko šķiedru ražošanā

 

20.60.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķīmisko šķiedru ražošanā

88160 (*)

21

Farmaceitiskās pamatvielas un farmaceitiskie preparāti

 

21.1

Farmaceitiskās pamatvielas

 

21.10

Farmaceitiskās pamatvielas

 

21.10.1

Salicilskābe, O-acetilsalicilskābe, to sāļi un esteri

 

21.10.10

Salicilskābe, O-acetilsalicilskābe, to sāļi un esteri

35210

21.10.2

Lizīns, glutamīnskābe un to sāļi; četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; fosfoaminolipīdi; amīdi un to atvasinājumi; to sāļi

 

21.10.20

Lizīns, glutamīnskābe un to sāļi; četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; fosfoaminolipīdi; amīdi un to atvasinājumi; to sāļi

35220

21.10.3

Citur neklasificēti laktoni, heterocikliskie savienojumi ar vienu vai vairākiem heteroatomiem, kas satur nekondensētu pirazola gredzenu, pirimidīna gredzenu, piperazīna gredzenu, nekondensētu triazīna vai fentiazīna gredzenu sistēmu; hidantoīns un tā atvasinājumi

 

21.10.31

Citur neklasificēti laktoni, heterocikliskie savienojumi ar vienu vai vairākiem heteroatomiem, kas satur nekondensētu pirazola gredzenu, pirimidīna gredzenu, piperazīna gredzenu, nekondensētu triazīna vai fentiazīna gredzenu sistēmu; hidantoīns un tā atvasinājumi

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamīdi

35230 (*)

21.10.4

Ķīmiski tīri citur neklasificēti cukuri; citur neklasificēti cukura ēteri un esteri, un to sāļi

 

21.10.40

Ķīmiski tīri citur neklasificēti cukuri; citur neklasificēti cukura ēteri un esteri, un to sāļi

35240

21.10.5

Provitamīni, vitamīni un hormoni; glikozīdi un augu alkaloīdi, to atvasinājumi; antibiotikas

 

21.10.51

Provitamīni, vitamīni un to atvasinājumi

35250 (*)

21.10.52

Hormoni, to atvasinājumi; citi steroīdi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus

35250 (*)

21.10.53

Glikozīdi, augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri un esteri, un citi atvasinājumi

35250 (*)

21.10.54

Antibiotikas

35250 (*)

21.10.6

Dziedzeri un citi orgāni; to ekstrakti un pārējās citur neklasificētas cilvēku vai dzīvnieku valsts izcelsmes vielas

 

21.10.60

Dziedzeri un citi orgāni; to ekstrakti un pārējās citur neklasificētas cilvēku vai dzīvnieku valsts izcelsmes vielas

35270 (*)

21.10.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko pamatvielu ražošanā

 

21.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko pamatvielu ražošanā

88160 (*)

21.2

Farmaceitiskie preparāti

 

21.20

Farmaceitiskie preparāti

 

21.20.1

Medikamenti

 

21.20.11

Medikamenti, kas satur penicilīnu vai citas antibiotikas

35260 (*)

21.20.12

Medikamenti, kas satur hormonus, bet nesatur antibiotikas

35260 (*)

21.20.13

Medikamenti, kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, bet nesatur hormonus vai antibiotikas

35260 (*)

21.20.2

Citi farmaceitiskie preparāti

 

21.20.21

Imūnserumi un vakcīnas

35270 (*)

21.20.22

Ķīmiskie pretapaugļošanās līdzekļi uz hormonu vai spermicīdu bāzes

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostiskie reaģenti un citi farmaceitiskie preparāti

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Adhezīvie pārsiešanas materiāli, ketguts un līdzīgi materiāli; pirmās palīdzības aptieciņas

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko preparātu ražošanā

 

21.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst farmaceitisko preparātu ražošanā

88152

88160 (*)

22

Gumijas un plastmasas izstrādājumi

 

22.1

Gumijas izstrādājumi

 

22.11

Gumijas riepas un kameras; gumijas riepu protektoru atjaunošana

 

22.11.1

Jaunas gumijas riepas un kameras

 

22.11.11

Jaunas automobiļu pneimatiskās riepas no gumijas

36111

22.11.12

Jaunas motociklu un velosipēdu pneimatiskās riepas no gumijas

36112

22.11.13

Jaunas autobusu, kravas automobiļu un lidmašīnu pneimatiskās riepas no gumijas

36113 (*)

22.11.14

Lauksaimniecības transportlīdzekļu riepas; citas jaunas gumijas pneimatiskās riepas

36113 (*)

22.11.15

Kameras, cietās vai pildītās riepas, maināmie protektori un loka lentes no gumijas

36114

22.11.16

Sagataves gumijas riepu protektora atjaunošanai

36115

22.11.2

Atjaunotas pneimatiskās riepas no gumijas

 

22.11.20

Atjaunotas pneimatiskās riepas no gumijas

36120

22.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru atjaunošana

 

22.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru atjaunošana

88170 (*)

22.19

Citi gumijas izstrādājumi

 

22.19.1

Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

 

22.19.10

Reģenerētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

36210

22.19.2

Jēlgumija un tās izstrādājumi; plātnes, loksnes, lentes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)

 

22.19.20

Jēlgumija un tās izstrādājumi; plātnes, loksnes, lentes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizētas gumijas, izņemot cietgumiju (ebonītu)

36220

22.19.3

Caurules, cauruļvadi un šļūtenes no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

 

22.19.30

Caurules, cauruļvadi un šļūtenes no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

36230

22.19.4

Transportiera lentes vai transmisijas siksnas, vai dzensiksnas no vulkanizētas gumijas

 

22.19.40

Transportiera lentes vai transmisijas siksnas, vai dzensiksnas no vulkanizētas gumijas

36240

22.19.5

Gumijotas tekstildrānas, izņemot riepu korda audumu

 

22.19.50

Gumijotas tekstildrānas, izņemot riepu korda audumu

36250

22.19.6

Apģērbs un apģērba piederumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

 

22.19.60

Apģērbs un apģērba piederumi no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto kaučuku

36260

22.19.7

Citur neklasificēti vulkanizētas gumijas izstrādājumi; cietgumija (ebonīts); cietā kaučuka izstrādājumi

 

22.19.71

Higiēnas un farmaceitiskās preces (ietverot knupīšus) no vulkanizētas gumijas, izņemot izstrādājumus no cietā kaučuka

36270 (*)

22.19.72

Grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas gumijas, izņemot poraino gumiju

36270 (*)

22.19.73

Pārējie citur neklasificēti vulkanizētas gumijas izstrādājumi; cietgumija visās formās un izstrādājumi no tās; grīdas segumi un pārklāji no vulkanizētas porainās gumijas

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu gumijas izstrādājumu ražošanā

 

22.19.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu gumijas izstrādājumu ražošanā

88170 (*)

22.2

Plastmasas izstrādājumi

 

22.21

Plastmasas plātnes, loksnes, caurules un profili

 

22.21.1

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un profili

 

22.21.10

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu > 1 mm, stieņi, serdeņi un profili

36310

22.21.2

Plastmasas caurules, cauruļvadi, šļūtenes un to garnitūra no plastmasas

 

22.21.21

Mākslīgās desu ādas no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem; cietie cauruļvadi, caurules un šļūtenes no plastmasas

36320 (*)

22.21.29

Cita veida cauruļvadi, caurules un šļūtenes no plastmasas

36320 (*)

22.21.3

Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes bez pamatnes vai savienotas ar citiem materiāliem

 

22.21.30

Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes bez pamatnes vai savienotas ar citiem materiāliem

36330

22.21.4

Citas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

 

22.21.41

Citas porainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

36390 (*)

22.21.42

Citas neporainas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes

36390 (*)

22.21.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošanā

 

22.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošanā

88170 (*)

22.22

Plastmasas iepakojums

 

22.22.1

Plastmasas iepakojums

 

22.22.11

Maisi un somas (ietverot koniskos) no etilēna polimēriem

36410 (*)

22.22.12

Maisi un somas (ietverot koniskos) no cita veida polimēru materiāliem, izņemot etilēna polimērus

36410 (*)

22.22.13

Kārbas, kastes, grozi un līdzīgi plastmasas izstrādājumi

36490 (*)

22.22.14

Baloni, pudeles, flakoni un līdzīgi plastmasas izstrādājumi

36490 (*)

22.22.19

Citi plastmasas iesaiņojamie materiāli

36490 (*)

22.22.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas iesaiņojuma ražošanā

 

22.22.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas iesaiņojuma ražošanā

88170 (*)

22.23

Plastmasas būvelementi

 

22.23.1

Plastmasas būvelementi; linolejs un cietie neplastmasas grīdas virsmas pārklāji

 

22.23.11

Plastmasas segumi grīdai, sienām vai griestiem, ruļļos vai plāksnēs

36910

22.23.12

Vannas, izlietnes, klozetpodu riņķi un vāki, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārtehnikas izstrādājumi no plastmasas

36930

22.23.13

Plastmasas rezervuāri, cisternas, tvertnes un līdzīgas tilpnes ar tilpumu > 300 l

36950 (*)

22.23.14

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi; aizbīdņi, žalūzijas, markīzes, slēģi un līdzīgi izstrādājumi, to detaļas no plastmasas

36950 (*)

22.23.15

Linolejs un cietie neplastmasas grīdas virsmas segumi, t. i., elastīgie grīdas segumi, piemēram, vinils, linolejs u. c.

38930

22.23.19

Citur neklasificēti plastmasas celtniecības materiāli

36950 (*)

22.23.2

Saliekamās būvkonstrukcijas no plastmasas

 

22.23.20

Saliekamās būvkonstrukcijas no plastmasas

38703

22.23.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas celtniecības materiālu ražošanā

 

22.23.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst plastmasas celtniecības materiālu ražošanā

88170 (*)

22.29

Citi plastmasas izstrādājumi

 

22.29.1

Apģērbs un apģērba piederumi (ietverot cimdus) no plastmasas

 

22.29.10

Apģērbs un apģērba piederumi (ietverot cimdus) no plastmasas

28243

22.29.2

Pārējie citur neklasificēti plastmasas izstrādājumi

 

22.29.21

Pašlīmējošās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas, papīra lentes, sloksnes un citas plakanas formas, ruļļos ar platumu, kas nepārsniedz 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Cita veida pašlīmējošās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas, papīra lentes, sloksnes un citas plakanas formas

36920 (*)

22.29.23

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citi mājsaimniecības priekšmeti un tualetes piederumi

36940

22.29.24

Citur neklasificētas lampu un apgaismes piederumu, izgaismojamu izkārtņu daļas un līdzīgi izstrādājumi no plastmasas

36960

22.29.25

Kancelejas vai skolas piederumi no plastmasas

36990 (*)

22.29.26

Mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un līdzīgi izstrādājumi no plastmasas; statuetes un pārējie dekoratīvie izstrādājumi no plastmasas

36990 (*)

22.29.29

Citi plastmasas izstrādājumi

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Citu plastmasas izstrādājumu ražošana; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu plastmasas izstrādājumu ražošanā

 

22.29.91

Citu plastmasas izstrādājumu ražošana

88170 (*)

22.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu plastmasas izstrādājumu ražošanā

88170 (*)

23

Citi nemetāliskie minerālprodukti

 

23.1

Stikls un stikla izstrādājumi

 

23.11

Stikla loksnes

 

23.11.1

Stikla loksnes

 

23.11.11

Citādi neapstrādāts liets stikls, velmēts stikls, izvilkts vai izpūsts stikls loksnēs

37112

23.11.12

Citādi neapstrādāts pludinātais stikls, slīpēts vai pulēts stikls loksnēs

37113

23.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla lokšņu ražošanā

 

23.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla lokšņu ražošanā

88180 (*)

23.12

Profilētas un apstrādātas stikla loksnes

 

23.12.1

Profilētas un apstrādātas stikla loksnes

 

23.12.11

Neierāmēts vai neiemontēts lokšņu stikls, liekts, ar apstrādātām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts

37114

23.12.12

Neplīstošais stikls

37115

23.12.13

Stikla spoguļi; daudzkārtaini stikla izolatori

37116

23.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst profilētu un apstrādātu stikla lokšņu ražošanā

 

23.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst profilētu un apstrādātu stikla lokšņu ražošanā

88180 (*)

23.13

Dobi stikla izstrādājumi

 

23.13.1

Dobi stikla izstrādājumi

 

23.13.11

Pudeles, burkas, zāļu pudelītes un cita stikla tara, izņemot ampulas; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

37191

23.13.12

Trauki dzeršanai, izņemot stikla keramikas izstrādājumus

37193 (*)

23.13.13

Stikla priekšmeti galda klāšanai vai virtuves vajadzībām, tualetēm, birojiem iekštelpu izrotāšanai un tamlīdzīgi

37193 (*)

23.13.14

Stikla kolbas termosiem un citiem vakuumtraukiem

37199 (*)

23.13.9

Dobu stikla izstrādājumu apdares pakalpojumi; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dobu stikla izstrādājumu ražošanā

 

23.13.91

Glāžu un citu galda un virtuves stikla trauku apdares pakalpojumi

88180 (*)

23.13.92

Stikla trauku apdares pakalpojumi

88180 (*)

23.13.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dobu stikla izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.14

Stikla šķiedras

 

23.14.1

Stikla šķiedras

 

23.14.11

Lentes, cirsta stikla šķiedra, dzija un kapāti diegi no stikla šķiedras

37121

23.14.12

Plīvuri, tīkli, paklāji, matrači, plates un citi stikla šķiedras izstrādājumi, izņemot austos audumus

37129

23.14.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla šķiedru ražošanā

 

23.14.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stikla šķiedru ražošanā

88180 (*)

23.19

Citi apstrādāta stikla veidi, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus

 

23.19.1

Citi stikla pusfabrikāti

 

23.19.11

Neapstrādāta stikla masa, stikla lodītes (izņemot mikrolodītes), stienīšu vai caurulīšu formā

37111 (*)

23.19.12

Bloki bruģēšanai, ķieģeļi, flīzes un citi izstrādājumi no presēta vai lieta stikla; vitrāžu stikli un tamlīdzīgi stikli; porains vai putustikls bloku, plākšņu vai līdzīgās formās

37117

23.19.2

Tehniskais stikls un cita veida stikls

 

23.19.21

Vaļējas stikla kolbas un to stikla detaļas, kas paredzētas elektriskajām spuldzēm, katodstaru lampām un līdzīgiem izstrādājumiem

37192

23.19.22

Optiski neapstrādāti pulksteņu, rokas pulksteņu vai briļļu stikli; dobas sfēras un to segmenti šādu stiklu ražošanai

37194

23.19.23

Stikla trauki laboratoriju, higiēnas vai farmaceitiskajām vajadzībām; stikla ampulas

37195

23.19.24

Lampu un apgaismes iekārtu, izgaismotu izkārtņu, durvju uzrakstu plāksnīšu daļas no stikla un līdzīgi izstrādājumi

37196

23.19.25

Elektriskie izolatori no stikla

37197

23.19.26

Citur neklasificēti stikla izstrādājumi

37199 (*)

23.19.9

Cita veida stikla apstrāde, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu apstrādātu stikla veidu, ietverot tehnisko stikla izstrādājumu ražošanā

 

23.19.91

Cita veida stikla apstrāde, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus

88180 (*)

23.19.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu apstrādātu stikla veidu, ietverot tehniskos stikla izstrādājumus, ražošanā

88180 (*)

23.2

Ugunsizturīgi izstrādājumi

 

23.20

Ugunsizturīgi izstrādājumi

 

23.20.1

Ugunsizturīgi keramikas izstrādājumi

 

23.20.11

Ķieģeļi, bloki, flīzes un citi keramikas izstrādājumi no silīciju saturoša kīzelgūra (trepeļa)

37310

23.20.12

Ugunsizturīgi ķieģeļi, bloki, flīzes un tamlīdzīgi ugunsizturīgās keramikas būvmateriāli, izņemot izstrādājumus no silīciju saturoša kīzelgūra (trepeļa)

37320

23.20.13

Citur neklasificēti ugunsizturīgi cementi, javas, betoni un līdzīgi sastāvi

37330

23.20.14

Neapdedzināti ugunsizturīgi izstrādājumi un citi ugunsizturīgās keramikas izstrādājumi

37340

23.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ugunsizturīgu izstrādājumu ražošanā

 

23.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ugunsizturīgu izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.3

Māla celtniecības materiāli

 

23.31

Keramikas flīzes un plāksnes

 

23.31.1

Keramikas flīzes un plāksnes

 

23.31.10

Keramikas flīzes un plāksnes

37370

23.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas flīžu un plākšņu ražošanā

 

23.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas flīžu un plākšņu ražošanā

88180 (*)

23.32

Ķieģeļi, flīzes un būvmateriāli no apdedzināta māla

 

23.32.1

Ķieģeļi, flīzes un būvmateriāli no apdedzināta māla

 

23.32.11

Uguns neizturīgi keramikas ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un līdzīgi izstrādājumi

37350 (*)

23.32.12

Jumta kārniņi, dūmvadu aizsargi un pārsegi, dūmvadu oderējums, arhitektūras rotājumi un citas keramikas būvdetaļas

37350 (*)

23.32.13

Keramikas caurules, cauruļvadi, ūdens novadcaurules un cauruļu armatūra

37360

23.32.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķieģeļu, flīžu un no apdedzināta māla gatavotu būvmateriālu ražošanā

 

23.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ķieģeļu, flīžu un no apdedzināta māla gatavotu būvmateriālu ražošanā

88180 (*)

23.4

Citi porcelāna un keramikas izstrādājumi

 

23.41

Mājsaimniecības priekšmeti un dekoratīvie izstrādājumi no keramikas

 

23.41.1

Mājsaimniecības priekšmeti un dekoratīvie izstrādājumi no keramikas

 

23.41.11

Galda, virtuves un citi mājsaimniecības un tualetes piederumi no porcelāna

37221 (*)

23.41.12

Galda, virtuves un citi mājsaimniecības un tualetes piederumi no keramikas, izņemot porcelānu

37221 (*)

23.41.13

Keramikas statuetes un rotājumi

37222

23.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas mājsaimniecības priekšmetu un dekoratīvo izstrādājumu ražošanā

 

23.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas mājsaimniecības priekšmetu un dekoratīvo izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.42

Keramikas sanitārā armatūra

 

23.42.1

Keramikas sanitārā armatūra

 

23.42.10

Keramikas sanitārā armatūra

37210

23.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas sanitārās armatūras ražošanā

 

23.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas sanitārās armatūras ražošanā

88180 (*)

23.43

Keramikas izolatori un izolācijas piederumi

 

23.43.1

Elektriskie izolatori no keramikas; elektrisko mašīnu, iekārtu vai ierīču izolācijas piederumi no keramikas

 

23.43.10

Elektriskie izolatori no keramikas; elektrisko mašīnu, iekārtu vai ierīču izolācijas piederumi no keramikas

37292

23.43.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas izolatoru un izolācijas piederumu ražošanā

 

23.43.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst keramikas izolatoru un izolācijas piederumu ražošanā

88180 (*)

23.44

Citi tehniskie keramikas izstrādājumi

 

23.44.1

Citi tehniskie keramikas izstrādājumi

 

23.44.11

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām no porcelāna

37291 (*)

23.44.12

Keramikas trauki un izstrādājumi laboratorijām, ķīmijas vai citām tehniskām vajadzībām, izņemot no porcelāna

37291 (*)

46932

23.44.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošanā

 

23.44.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.49

Citi keramikas izstrādājumi

 

23.49.1

Citi keramikas izstrādājumi

 

23.49.11

Keramikas izstrādājumi lietošanai lauksaimniecībā un preču pārvadāšanai vai iesaiņošanai

37291 (*)

23.49.12

Pārējie citur neklasificēti keramikas izstrādājumi, kas nav paredzēti būvniecībai

37299

23.49.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu keramikas izstrādājumu ražošanā

 

23.49.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu keramikas izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.5

Cements, kaļķi un ģipsis

 

23.51

Cements

 

23.51.1

Cements

 

23.51.11

Cementa klinkeri

37430

23.51.12

Portlandcements, mālzemes cements, šlakcements un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi

37440

23.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cementa ražošanā

 

23.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst cementa ražošanā

88180 (*)

23.52

Kaļķi un ģipsis

 

23.52.1

Neveldzētie kaļķi, veldzētie kaļķi un hidrauliskie kaļķi

 

23.52.10

Neveldzētie kaļķi, veldzētie kaļķi un hidrauliskie kaļķi

37420

23.52.2

Ģipsis

 

23.52.20

Ģipsis

37410

23.52.3

Kalcinēts vai aglomerēts dolomīts

 

23.52.30

Kalcinēts vai aglomerēts dolomīts

37450

23.52.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kaļķu un ģipša ražošanā

 

23.52.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kaļķu un ģipša ražošanā

88180 (*)

23.6

Betona, cementa un ģipša izstrādājumi

 

23.61

Būvmateriāli no betona

 

23.61.1

Būvmateriāli no betona

 

23.61.11

Betona vai mākslīgā akmens flīzes, plāksnes, ķieģeļi un līdzīgi izstrādājumi

37540

23.61.12

Saliekamās būvkonstrukcijas vai inženierbūvju saliekamās konstrukcijas no cementa, betona vai mākslīgā akmens

37550

23.61.2

Saliekamās būvkonstrukcijas no betona

 

23.61.20

Saliekamās būvkonstrukcijas no betona

38704

23.61.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst betona būvmateriālu ražošanā

 

23.61.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst betona būvmateriālu ražošanā

88180 (*)

23.62

Būvniecībai paredzētie ģipša izstrādājumi

 

23.62.1

Būvniecībai paredzētie ģipša izstrādājumi

 

23.62.10

Būvniecībai paredzētie ģipša izstrādājumi

37530 (*)

23.62.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošanā

 

23.62.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.63

Gatavie betona maisījumi

 

23.63.1

Gatavie betona maisījumi

 

23.63.10

Gatavie betona maisījumi

37510 (*)

23.63.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavo betona maisījumu ražošanā

 

23.63.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavo betona maisījumu ražošanā

88180 (*)

23.64

Javas

 

23.64.1

Javas

 

23.64.10

Javas

37510 (*)

23.64.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst javu ražošanā

 

23.64.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst javu ražošanā

88180 (*)

23.65

Šķiedru cements

 

23.65.1

Šķiedru cementa izstrādājumi

 

23.65.11

Plātnes, bloki un līdzīgi izstrādājumi no augu valsts šķiedrām, salmiem vai koksnes atkritumiem, kas aglomerēti ar minerālsaistvielām

37520

23.65.12

Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa ar celulozes šķiedrām vai līdzīgiem materiāliem

37570

23.65.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst šķiedru cementa izstrādājumu ražošanā

 

23.65.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst šķiedru cementa izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.69

Citi betona, ģipša un cementa izstrādājumi

 

23.69.1

Citi ģipša, betona un cementa izstrādājumi

 

23.69.11

Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz ģipša pamata

37530 (*)

23.69.19

Citur neklasificēti cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi

37560

23.69.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu ģipša, betona vai cementa izstrādājumu ražošanā

 

23.69.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu ģipša, betona vai cementa izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.7

Gabalos un figūru veidā sadalīts, apstrādāts akmens

 

23.70

Gabalos un figūru veidā sadalīts, apstrādāts akmens

 

23.70.1

Gabalos un figūru veidā sadalīts, apstrādāts akmens

 

23.70.11

Apstrādāts marmors, travertīns, alabastrs un to izstrādājumi (izņemot bruģakmeni, apmales akmeņus, plāksnes, flīzes, kvadrātveida blokus un līdzīgus izstrādājumus); mākslīgi krāsotas marmora, travertīna un alabastra granulas, šķeldas un pulveris

37610

23.70.12

Citi apstrādāti akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai un to izstrādājumi; citu dabisko akmeņu mākslīgi krāsotas granulas un pulveris; izstrādājumi no aglomerēta slānekļa

37690

23.70.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gabalos un figūru veidā sadalīta, apstrādāta akmens ražošanā

 

23.70.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gabalos un figūru veidā sadalīta, apstrādāta akmens ražošanā

88180 (*)

23.9

Citi nemetāliskie minerālprodukti

 

23.91

Abrazīvie izstrādājumi

 

23.91.1

Abrazīvie izstrādājumi

 

23.91.11

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un tamlīdzīgi izstrādājumi, bez ietvara, paredzēti akmens apstrādei, to daļas no dabiskā akmens, aglomerētiem, dabiskiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no keramikas

37910 (*)

23.91.12

Abrazīvs pulveris vai graudi uz tekstilauduma, papīra vai kartona pamatnes

37910 (*)

23.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst abrazīvo izstrādājumu ražošanā

 

23.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst abrazīvo izstrādājumu ražošanā

88180 (*)

23.99

Pārējie citur neklasificēti nemetālu minerālprodukti

 

23.99.1

Pārējie citur neklasificēti nemetālu minerālprodukti

 

23.99.11

Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta un magnija karbonāta pamata; šādu maisījumu vai azbesta izstrādājumi; berzes materiāli bremzēm, sajūgiem un līdzīgiem mehānismiem, neiemontēti

37920

23.99.12

Asfalta vai līdzīgu materiālu izstrādājumi

37930

23.99.13

Bitumena maisījumi uz dabisko un mākslīgo akmens materiālu un bitumena, dabiskā asfalta vai līdzīgu vielu bāzes, ko izmanto kā saistvielas

37940

23.99.14

Mākslīgais grafīts; koloīdais vai puskoloīdais grafīts; produkti uz grafīta vai citu oglekļa formu pamata pusfabrikātu veidā

37950

23.99.15

Mākslīgais korunds

37960

23.99.19

Citur neklasificēti nemetālu minerālprodukti

37990

23.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu nemetālisko minerālproduktu ražošanā

 

23.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu nemetālisko minerālproduktu ražošanā

88180 (*)

24

Parastie metāli

 

24.1

Neleģēts čuguns, tērauds un ferosakausējumi

 

24.10

Neleģēts čuguns, tērauds un ferosakausējumi

 

24.10.1

Čuguna un tērauda pamatprodukti

 

24.10.11

Čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās

41111

24.10.12

Ferosakausējumi

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Dzelzsrūdas tiešās reducēšanas feroprodukti un citi porainie feroprodukti gabalos, saspiesti bumbiņās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs ar pamatelementa minimālo masas saturu 99,94 % gabalos, saspiesta bumbiņās un tamlīdzīgās formās

41116

24.10.14

Čuguna, spoguļčuguna vai tērauda granulas un pulveris

39350

41117

24.10.2

Neapstrādāts tērauds

 

24.10.21

Neleģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās un neleģētā tērauda pusfabrikāti

41121

24.10.22

Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās un nerūsējošā tērauda pusfabrikāti

41122 (*)

24.10.23

Cita veida leģēts tērauds lietņos vai citās pirmformās un cita leģētā tērauda pusfabrikāti

41122 (*)

24.10.3

Plakani tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti

 

24.10.31

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu < 600 mm

41212

24.10.33

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc karstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm (izņemot no elektrotehniskā silīcijtērauda)

41214 (*)

24.10.4

Plakani tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

 

24.10.41

Plakani neleģētā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Plakani cita leģētā tērauda velmējumi, kas pēc aukstās velmēšanas nav tālāk apstrādāti, ar platumu ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Plakani tērauda velmējumi, plaķēti, ar pārklājumu vai plakani ātrgriezējtērauda un elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi

 

24.10.51

Plakani neleģētā tērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu

41231 (*)

24.10.52

Plakani pārējo leģēto tēraudu velmējumi ar platumu ≥ 600 mm; plaķēti vai ar pārklājumu

41232

24.10.53

Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Plakani elektrotehniskā silīcijtērauda velmējumi ar platumu < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Plakani velmējumi no ātrgriezējtērauda ar platumu < 600 mm

41234

24.10.6

Karsti velmēti tērauda stieņi

 

24.10.61

Karsti velmēti neleģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

41241

24.10.62

Citi tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

41242

24.10.63

Karsti velmēti nerūsējošā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

41243 (*)

24.10.64

Citi nerūsējošā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Karsti velmēti leģētā tērauda stieņi brīvi tītos saišķos

41243 (*)

24.10.66

Citi citāda leģētā tērauda stieņi bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ietverot pēc velmēšanas liektus stieņus

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Dobi stieņi

41275

24.10.7

Karsti veidoti tērauda leņķi, tērauda rievkonstrukcijas un tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem

 

24.10.71

Neleģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

41251

24.10.72

Nerūsējošā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

41274 (*)

24.10.73

Cita veida leģētā tērauda leņķi bez turpmākas apstrādes pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai ekstrūzijas

41274 (*)

24.10.74

Tērauda rievkonstrukcijas un metināti tērauda leņķi

41252

24.10.75

Tērauda izstrādājumi dzelzceļiem vai tramvaju ceļiem

41253

24.10.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neleģēta čuguna, tērauda un ferosakausējumu ražošanā

 

24.10.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst neleģēta čuguna, tērauda un ferosakausējumu ražošanā

88213 (*)

24.2

Tērauda caurules, cauruļvadi, dobie profili un to veidgabali

 

24.20

Tērauda caurules, cauruļvadi, dobie profili un to veidgabali

 

24.20.1

Tērauda bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

 

24.20.11

Tērauda bezšuvju caurules naftas un gāzes cauruļvadiem

41281

24.20.12

Tērauda bezšuvju urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, ko izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā

41282

24.20.13

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu

41283

24.20.14

Cita šķērsgriezuma tērauda caurules un cauruļvadi un dobie profili

41284

24.20.2

Metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

 

24.20.21

Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

41285 (*)

24.20.22

Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules, urbšanas caurules, kuras izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru ārējais diametrs ir > 406,4 mm

41286 (*)

24.20.23

Cita veida metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

41287 (*)

24.20.24

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs > 406,4 mm

41289 (*)

24.20.3

Metinātas tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks

 

24.20.31

Metinātas tērauda caurules naftas un gāzes cauruļvadiem, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks

41285 (*)

24.20.32

Metinātas tērauda urbumu nostiprināšanas caurules, kuras izmanto naftas un gāzes urbumu urbšanā un kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

41286 (*)

24.20.33

Citas metinātas tērauda caurules un cauruļvadi ar apaļu šķērsgriezumu, kuru ārējais diametrs ir 406,4 mm vai mazāks

41287 (*)

24.20.34

Cita šķērsgriezuma metinātas tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

41288

24.20.35

Cita veida tērauda caurules un cauruļvadi, piemēram, ar vaļējo šuvi, kniedētas vai tamlīdzīgi sastiprinātas, kuru ārējais diametrs ir ≤ 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Nelieti tērauda savienotājelementi caurulēm

 

24.20.40

Nelieti tērauda savienotājelementi caurulēm

41293

24.20.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda cauruļu, caurulīšu, dobu profilu un to veidgabalu ražošanā

 

24.20.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda cauruļu, caurulīšu, dobu profilu un to veidgabalu ražošanā

88213 (*)

24.3

Citi tērauda pirmapstrādes izstrādājumi

 

24.31

Auksti stiepti stieņi

 

24.31.1

Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

 

24.31.10

Neleģētā tērauda auksti stieptie stieņi un cietie profili

41261

24.31.2

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili

 

24.31.20

Leģētā tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, auksti stieptie stieņi un cietie profili

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Nerūsējoša tērauda stieptie stieņi un cietie profili

 

24.31.30

Nerūsējoša tērauda stieptie stieņi un cietie profili

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stiepto stieņu ražošanā

 

24.31.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stiepto stieņu ražošanā

88213 (*)

24.32

Auksti velmētas šaurās loksnes

 

24.32.1

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, < 600 mm plati

 

24.32.10

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi bez pārklājuma, < 600 mm plati

41222

41224

24.32.2

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plaķēti, ar galvanisko pārklājumu vai pārklājumu, < 600 mm plati

 

24.32.20

Auksti velmēti plakanie tērauda velmējumi, plaķēti, ar galvanisko pārklājumu vai pārklājumu, < 600 mm plati

41231 (*)

24.32.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti velmēto šauro lokšņu ražošanā

 

24.32.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti velmēto šauro lokšņu ražošanā

88213 (*)

24.33

Auksti formēti vai locīti izstrādājumi

 

24.33.1

Auksti formēti vai locīti leņķi

 

24.33.11

Auksti formēti vai locīti neleģētā tērauda leņķi

41262 (*)

24.33.12

Auksti formēti vai locīti nerūsējošā tērauda leņķi

41274 (*)

24.33.2

Profilētas neleģētā tērauda loksnes

 

24.33.20

Profilētas neleģētā tērauda loksnes

41262 (*)

24.33.3

Pārklātu tērauda lokšņu paneļi

 

24.33.30

Pārklātu tērauda lokšņu paneļi

42190 (*)

24.33.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti formētu vai locītu izstrādājumu ražošanā

 

24.33.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti formētu vai locītu izstrādājumu ražošanā

88213 (*)

24.34

Auksti stiepta stieple

 

24.34.1

Auksti stiepta stieple

 

24.34.11

Neleģētā tērauda auksti stiepta stieple

41263

24.34.12

Nerūsējošā tērauda auksti stiepta stieple

41265 (*)

24.34.13

Cita veida leģētā tērauda auksti stiepta stieple

41265 (*)

24.34.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stieptas stieples ražošanā

 

24.34.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst auksti stieptas stieples ražošanā

88213 (*)

24.4

Galvenie dārgmetāli un citi krāsainie metāli

 

24.41

Dārgmetāli

 

24.41.1

Sudrabs, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

 

24.41.10

Sudrabs, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

41310

24.41.2

Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

 

24.41.20

Zelts, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

41320

24.41.3

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

 

24.41.30

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

41330

24.41.4

Ar zeltu pārklāti parasto metālu vai sudraba pusfabrikāti

 

24.41.40

Ar zeltu pārklāti parasto metālu vai sudraba pusfabrikāti

41340

24.41.5

Parasto metālu, kas pārklāti ar sudrabu un parastajiem metāliem, sudraba vai zelta, kas pārklāts ar platīnu, pusfabrikāti

 

24.41.50

Parasto metālu, kas pārklāti ar sudrabu un parastajiem metāliem, sudraba vai zelta, kas pārklāts ar platīnu, pusfabrikāti

41350

24.41.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dārgmetālu ražošanā

 

24.41.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst dārgmetālu ražošanā

88213 (*)

24.42

Alumīnijs

 

24.42.1

Neapstrādāts alumīnijs; alumīnija oksīds

 

24.42.11

Neapstrādāts alumīnijs

41431

24.42.12

Alumīnija oksīdi, izņemot mākslīgo korundu

41432

24.42.2

Alumīnija un alumīnija sakausējumu pusfabrikāti

 

24.42.21

Alumīnija pulveri un plēksnes

41531

24.42.22

Alumīnija stieņi un profili

41532

24.42.23

Alumīnija stieple

41533

24.42.24

Alumīnija plāksnes, loksnes un sloksnes ar biezumu > 0,2 mm

41534

24.42.25

Alumīnija folija ar biezumu ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Alumīnija caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

41536

24.42.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alumīnija ražošanā

 

24.42.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst alumīnija ražošanā

88213 (*)

24.43

Svins, cinks un alva

 

24.43.1

Neapstrādāts svins, cinks un alva

 

24.43.11

Neapstrādāts svins

41441

24.43.12

Neapstrādāts cinks

41442

24.43.13

Neapstrādāta alva

41443

24.43.2

Svina, cinka un alvas vai to sakausējumu pusfabrikāti

 

24.43.21

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes

41542

24.43.22

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes

41544

24.43.23

Cinka stieņi, profili un stieples; cinka plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija

41545

24.43.24

Alvas stieņi, profili un stieples

41547

24.43.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svina, cinka un alvas ražošanā

 

24.43.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst svina, cinka un alvas ražošanā

88213 (*)

24.44

Varš

 

24.44.1

Neapstrādāts varš; vara kušņi; cementvarš

 

24.44.11

Vara kušņi; cementvarš

41411

24.44.12

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

41412

24.44.13

Neapstrādāts rafinēts varš un vara sakausējumi; vara ligatūras

41413

24.44.2

Vara un vara sakausējumu pusfabrikāti

 

24.44.21

Vara pulveri un plēksnes

41511

24.44.22

Vara stieņi un profili

41512

24.44.23

Vara stieple

41513

24.44.24

Vara plāksnes, loksnes un sloksnes, ar biezumu > 0,15 mm

41514

24.44.25

Vara folija, ar biezumu ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Vara caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

41516

24.44.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vara ražošanā

 

24.44.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst vara ražošanā

88213 (*)

24.45

Citi krāsainie metāli

 

24.45.1

Neapstrādāts niķelis; niķeļa metalurģijas starpprodukti

 

24.45.11

Neapstrādāts niķelis

41422

24.45.12

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un citi niķeļa metalurģijas starpprodukti

41421

24.45.2

Niķeļa un niķeļa sakausējumu pusfabrikāti

 

24.45.21

Niķeļa pulveris un plēksnes

41521

24.45.22

Niķeļa stieņi, profili un stieples

41522

24.45.23

Niķeļa plātnes, loksnes, sloksnes un folija

41523

24.45.24

Niķeļa caurules, cauruļvadi un cauruļu vai cauruļvadu veidgabali

41524

24.45.3

Citi krāsainie metāli un to izstrādājumi; metālkeramika; pelni un atlikumi, kas satur metālus vai metālu savienojumus

 

24.45.30

Citi krāsainie metāli un to izstrādājumi; metālkeramika; pelni un atlikumi, kas satur metālus vai metālu savienojumus

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krāsaino metālu ražošanā

 

24.45.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst citu krāsaino metālu ražošanā

88213 (*)

24.46

Parstrādāta kodoldegviela

 

24.46.1

Dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ietverot metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas satur dabisko urānu vai dabiskā urāna savienojumus

 

24.46.10

Dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas (ietverot metālkeramiku), keramikas produkti un maisījumi, kas satur dabisko urānu vai dabiskā urāna savienojumus

33610

24.46.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kodoldegvielas ražošanā

 

24.46.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst kodoldegvielas ražošanā

88152 (*)

24.5

Metālu liešanas pakalpojumi

 

24.51

Čuguna liešanas pakalpojumi

 

24.51.1

Čuguna liešanas pakalpojumi

 

24.51.11

Kaļamā čuguna liešanas pakalpojumi

89310 (*)

24.51.12

Čuguna ar sferoidālu grafītu liešanas pakalpojumi

89310 (*)

24.51.13

Pelēkā čuguna liešanas pakalpojumi

89310 (*)

24.51.2

Čuguna caurules, cauruļvadi un dobie profili

 

24.51.20

Čuguna caurules, cauruļvadi un dobie profili

41291 (*)

24.51.3

Čuguna caurules vai cauruļu veidgabali

 

24.51.30

Čuguna caurules vai cauruļu veidgabali

41292 (*)

24.51.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst čuguna liešanā

 

24.51.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst čuguna liešanā

89310 (*)

24.52

Tērauda liešanas pakalpojumi

 

24.52.1

Tērauda liešanas pakalpojumi

 

24.52.10

Tērauda liešanas pakalpojumi

89310 (*)

24.52.2

Caurules un cauruļvadi no centrbēdzes lietuvē lieta tērauda

 

24.52.20

Caurules un cauruļvadi no centrbēdzes lietuvē lieta tērauda

41291 (*)

24.52.3

Caurules vai to veidgabali no lieta tērauda

 

24.52.30

Caurules vai to veidgabali no lieta tērauda

41292 (*)

24.53

Vieglo metālu liešanas pakalpojumi

 

24.53.1

Vieglo metālu liešanas pakalpojumi

 

24.53.10

Vieglo metālu liešanas pakalpojumi

89310 (*)

24.54

Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi

 

24.54.1

Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi

 

24.54.10

Citu krāsaino metālu liešanas pakalpojumi

89310 (*)

25

Metāla izstrādājumi, izņemot iekārtas un aprīkojumu

 

25.1

Metāla konstrukcijas

 

25.11

Metāla konstrukcijas un to sastāvdaļas

 

25.11.1

Saliekamās būvkonstrukcijas no metāla

 

25.11.10

Saliekamās būvkonstrukcijas no metāla

38702

25.11.2

Metāla būvkonstrukcijas un to daļas

 

25.11.21

Tilti un tiltu laidumi no dzelzs vai tērauda

42110 (*)

25.11.22

Torņi un režģu konstrukcijas no dzelzs vai tērauda

42110 (*)

25.11.23

Citas konstrukcijas un konstrukciju daļas, plāksnes, stieņi, leņķi, fasonprofili un līdzīgi izstrādājumi no dzelzs, tērauda vai alumīnija

42190 (*)

25.11.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla būvkonstrukciju un konstrukciju daļu ražošanā

 

25.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla būvkonstrukciju un konstrukciju daļu ražošanā

88219 (*)

25.12

Metāla durvis un logi

 

25.12.1

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi no metāla

 

25.12.10

Durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi no metāla

42120

25.12.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla durvju un logu ražošanā

 

25.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla durvju un logu ražošanā

88219 (*)

25.2

Metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes

 

25.21

Centrālapkures radiatori un katli

 

25.21.1

Centrālapkures radiatori un katli

 

25.21.11

Dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori, kuriem neizmanto elektrisko sildīšanu

44823

25.21.12

Centrālapkures katli karsta ūdens vai zemspiediena tvaika ražošanai

44825

25.21.13

Centrālapkures katlu daļas

44833

25.21.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst centrālapkures radiatoru un katlu ražošanā

 

25.21.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst centrālapkures radiatoru un katlu ražošanā

88219 (*)

25.29

Citas metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes

 

25.29.1

Citas metāla cisternas, rezervuāri un tvertnes

 

25.29.11

Dzelzs, tērauda vai alumīnija rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot saspiestas vai sašķidrinātas gāzes) glabāšanai, ar ietilpību > 300 litru, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

42210

25.29.12

Metāla tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

42220

25.29.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla cisternu, rezervuāru un tvertņu ražošanā

 

25.29.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst metāla cisternu, rezervuāru un tvertņu ražošanā

88219 (*)

25.3

Tvaika ģeneratori, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

 

25.30

Tvaika ģeneratori, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

 

25.30.1

Tvaika ģeneratori un to daļas

 

25.30.11

Ūdens tvaika vai citi tvaika katli; ūdens pārkarsēšanas katli

42320

25.30.12

Katlu palīgiekārtas; ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu kondensatori

42330

25.30.13

Tvaika ģeneratoru daļas

42342

25.30.2

Kodolreaktori un to daļas

 

25.30.21

Kodolreaktori, izņemot izotopu separācijas iekārtas

42310

25.30.22

Kodolreaktoru, izņemot izotopu separācijas iekārtu daļas

42341

25.30.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, ražošanā

 

25.30.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tvaika ģeneratoru, izņemot centrālapkures katlu, ražošanā

88219 (*)

25.4

Ieroči un munīcija

 

25.40

Ieroči un munīcija

 

25.40.1

Ieroči, munīcija un to daļas

 

25.40.11

Kaujas ieroči, izņemot revolverus, pistoles un līdzīgus ieročus

44720

25.40.12

Revolveri, pistoles, nemilitārie šaujamieroči un līdzīgas ierīces

44730

25.40.13

Bumbas, raķetes un tamlīdzīga kaujas munīcija; patronas, cita munīcija, reaktīvie šāviņi un to daļas

44740

25.40.14

Kaujas ieroču un citu ieroču daļas

44760

25.40.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ieroču un munīcijas ražošanā

 

25.40.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst ieroču un munīcijas ražošanā

88214

25.5

Metāla kalšanas, presēšanas, štancēšanas un velmēšanas pakalpojumi; pulvermetalurģija

 

25.50

Metāla kalšanas, presēšanas, štancēšanas un velmēšanas pakalpojumi; pulvermetalurģija

 

25.50.1

Metāla kalšanas, presēšanas, štancēšanas un velmēšanas pakalpojumi

 

25.50.11

Metāla kalšanas pakalpojumi

89320 (*)

25.50.12

Metāla štancēšanas pakalpojumi

89320 (*)

25.50.13

Citi metālapstrādes pakalpojumi

89320 (*)

25.50.2

Pulvermetalurģija

 

25.50.20

Pulvermetalurģija

89320 (*)

25.6

Metālu virsmas apstrādes un pārklāšanas pakalpojumi; mehāniskā apstrāde

 

25.61

Metālu virsmas apstrādes un pārklāšanas pakalpojumi

 

25.61.1

Metālu pārklāšanas pakalpojumi

 

25.61.11

Metālu metāliskās pārklāšanas pakalpojumi

88211 (*)

25.61.12

Metālu nemetāliskās pārklāšanas pakalpojumi

88211 (*)

25.61.2

Citi metālapstrādes pakalpojumi

 

25.61.21

Metālu termiskās apstrādes pakalpojumi, izņemot pārklāšanu ar metāliem

88211 (*)

25.61.22

Citi metālu virsmas apstrādes pakalpojumi

88211 (*)

25.62

Mehāniskās apstrādes pakalpojumi

 

25.62.1

Metāla detaļu virpošanas pakalpojumi

 

25.62.10

Metāla detaļu virpošanas pakalpojumi

88212

25.62.2

Citi mehāniskās apstrādes pakalpojumi

 

25.62.20

Citi mehāniskās apstrādes pakalpojumi

88213 (*)

25.7

Griešanas rīki, instrumenti un metālizstrādājumi

 

25.71

Griešanas rīki

 

25.71.1

Griešanas rīki

 

25.71.11

Naži (izņemot nažus mašīnām), šķēres un to asmeņi

42913

25.71.12

Bārdas naži un žiletes, ietverot žilešu sagataves

42914

25.71.13

Citi griešanas rīki; manikīra vai pedikīra instrumentu komplekti un atsevišķi instrumenti

42915

25.71.14

Karotes, dakšiņas, kausi, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

42916

25.71.15

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un līdzīgi ieroči un to daļas

44750

25.71.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst griešanas rīku ražošanā

 

25.71.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst griešanas rīku ražošanā

88219 (*)

25.72

Slēdzenes un eņģes

 

25.72.1

Slēdzenes un eņģes

 

25.72.11

Piekaramās slēdzenes un slēdzenes no parastā metāla transportlīdzekļiem un mēbelēm

42992 (*)

25.72.12

Citas slēdzenes no parastiem metāliem

42992 (*)

25.72.13

Skavas un ietvari ar skavām, kas aprīkoti ar slēdzenēm; to daļas

42992 (*)

25.72.14

Eņģes, apkalumi, veidgabali un līdzīgi izstrādājumi no parastā metāla, kas piemēroti izmantošanai transportlīdzekļiem, durvīm, logiem, mēbelēm un līdzīgā veidā

42992 (*)

25.72.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst slēdzeņu un eņģu ražošanā

 

25.72.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst slēdzeņu un eņģu ražošanā

88219 (*)

25.73

Instrumenti

 

25.73.1

Rokas instrumenti, kas izmantojami lauksaimniecībā, dārzkopībā vai mežsaimniecībā

 

25.73.10

Rokas instrumenti, kas izmantojami lauksaimniecībā, dārzkopībā vai mežsaimniecībā

42921 (*)

25.73.2

Rokzāģi; visu veidu zāģu asmeņi

 

25.73.20

Rokzāģi; visu veidu zāģu asmeņi

42921 (*)

25.73.3

Citi rokas instrumenti

 

25.73.30

Citi rokas instrumenti

42921 (*)

25.73.4

Rokas elektrisko vai parasto darbarīku un darbgaldu maināmie instrumenti

 

25.73.40

Rokas elektrisko vai parasto darbarīku un darbgaldu maināmie instrumenti

42922 (*)

25.73.5

Veidņi; metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi

 

25.73.50

Veidņi; metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi

44916

25.73.6

Citi instrumenti

 

25.73.60

Citi instrumenti

42922 (*)

25.73.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst instrumentu ražošanā

 

25.73.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst instrumentu ražošanā

88219 (*)

25.9

Citi metāla izstrādājumi

 

25.91

Tērauda tvertnes un līdzīgi konteineri

 

25.91.1

Tērauda tvertnes un līdzīgi konteineri

 

25.91.11

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes, kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu 50 l vai mazāk un 300 l vai vairāk, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

42931 (*)

25.91.12

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, tvertnes (izņemot tās, ko aizver ar lodēšanu vai aizlocīšanu), kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu < 50 l, bez mehāniskā vai siltumtehniskā aprīkojuma

42931 (*)

25.91.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda tvertņu un līdzīgu konteineru ražošanā

 

25.91.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst tērauda tvertņu un līdzīgu konteineru ražošanā

89200

25.92

Viegls metāla iepakojums

 

25.92.1

Viegls metāla iepakojums

 

25.92.11

Dzelzs vai tērauda tvertnes ar tilpumu < 50 l, kas noslēdzamas ar lodēšanu vai aizlocīšanu

42931 (*)

25.92.12

Alumīnija mucas, kannas, tvertnes, kastes un līdzīgi konteineri, kas paredzēti jebkuram materiālam (izņemot gāzes), ar tilpumu ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Parastā metāla pudeļu vāciņi un aizbāžņi, uzmavas un vāki

42932

25.92.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst viegla metāla iepakojuma ražošanā

 

25.92.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst viegla metāla iepakojuma ražošanā

88219 (*)

25.93

Stieples izstrādājumi, ķēdes un atsperes

 

25.93.1

Stieples izstrādājumi, ķēdes un atsperes

 

25.93.11

Dzelzs vai tērauda stiepļu vijumi, kabeļi, grīstes, siksnas un līdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas

42941

25.93.12

Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; vara vai alumīnija stiepļu vijumi, kabeļi, grīstes un līdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas

42942

42946

25.93.13

Dzelzs, tērauda vai vara stiepļu pinumi, režģi, tīkli un žogi; dzelzs, tērauda vai vara perforēta vilkta loksne

42943

25.93.14

Naglas, spraudītes, skavas un līdzīgi izstrādājumi

42944 (*)

25.93.15

Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi pārklāti ar kušņiem vai ar kušņu serdeni

42950

25.93.16

Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes; vara atsperes

42945

25.93.17

Ķēdes (izņemot šarnīrķēdes) un to daļas

42991

25.93.18

Dzelzs vai tērauda šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas, rokdarbu īleni un līdzīgi izstrādājumi rokdarbiem; spraužamadatas un pārējās citur neklasificētas dzelzs vai tērauda kniepadatas

42997 (*)

25.93.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošanā

 

25.93.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošanā

88219 (*)

25.94

Savienotājelementi un skrūves mehānismu izstrādājumi

 

25.94.1

Savienotājelementi, skrūves mehānismu izstrādājumi

 

25.94.11

Citur neklasificēti dzelzs vai tērauda vītņotie savienotājelementi

42944 (*)

25.94.12

Citur neklasificēti dzelzs vai tērauda savienotājelementi bez vītnēm

42944 (*)

25.94.13

Vītņoti savienotājelementi un savienotājelementi bez vītnēm no vara

42944 (*)

25.94.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst savienotājelementu un skrūves mehānismu izstrādājumu ražošanā

 

25.94.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst savienotājelementu un skrūves mehānismu izstrādājumu ražošanā

88219 (*)

25.99

Pārējie citur neklasificēti metāla izstrādājumi

 

25.99.1

Metāla izstrādājumi vannas istabām un virtuvēm

 

25.99.11

Dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija izlietnes, vannas, un citi sanitārtehnikas izstrādājumi un to daļas

42911

25.99.12

Galda, virtuves vai citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no dzelzs, tērauda, vara vai alumīnija

42912

25.99.2

Citi izstrādājumi no parastā metāla

 

25.99.21

Bruņotas vai stiprinātas parastā metāla glabātavas, seifi un durvis, ietverot banku noliktavu durvis un seifus, naudas skapjus un kastes, un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi

42993

25.99.22

Paplātes un paliktņi papīriem un pildspalvām, spiedogu paliktņi un tamlīdzīgi biroja piederumi no parastā metāla, izņemot biroja mēbeles

42994

25.99.23

Parastā metāla pierīces ātršuvējiem vai mapēm, saspraudes un līdzīgas kancelejas preces, skavas blokos

42995

25.99.24

Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un tamlīdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi

42996

25.99.25

Aizdares, ietvari ar sprādzēm, sprādzes, aizdares sprādzes, āķīši, actiņas, cilpiņas un tamlīdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, markīzēm, somām, ceļa piederumiem vai citiem gataviem ražojumiem; parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes; parastā metāla krelles un spīguļi

42997 (*)

25.99.26

Kuģu vai laivu dzenskrūves un to lāpstiņas

42998

25.99.29

Pārējie citur neklasificēti parasto metālu izstrādājumi

42999

46931

25.99.9

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu metāla izstrādājumu ražošanā

 

25.99.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst pārējo citur neklasificētu metāla izstrādājumu ražošanā

88219 (*)

26

Datori, elektroniskās un optiskās ierīces

 

26.1

Elektroniskie komponenti un plates

 

26.11

Elektroniskie komponenti

 

26.11.1

Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai fotokatodu, ietverot katodstaru lampas

 

26.11.11

Elektronstaru lampas televizoriem; televīzijas kameru kineskopi; citas katodstaru lampas

47140 (*)

26.11.12

Magnetroni, klistroni, mikroviļņu lampas un citas elektronstaru lampas

47140 (*)

26.11.2

Diodes un tranzistori

 

26.11.21

Diodes; tranzistori; tiristori, diaki un triaki

47150 (*)

26.11.22

Pusvadītāju ierīces; gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli; to daļas

47150 (*)

26.11.3

Elektroniskās integrālās shēmas

 

26.11.30

Elektroniskās integrālās shēmas

47160

26.11.4

Citur neklasificētas elektronlampu un citu elektronisko komponentu detaļas

 

26.11.40

Citur neklasificētas elektronlampu un citu elektronisko komponentu detaļas

47173

26.11.9

Pakalpojumi, kas saistīti ar elektronisko integrālo shēmu ražošanu; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektronisko komponentu ražošanā

 

26.11.91

Pakalpojumi, kas saistīti ar elektronisko integrālo shēmu ražošanu

88233 (*)

26.11.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst elektronisko komponentu ražošanā

88233 (*)

26.12

Gatavas elektroniskās plates

 

26.12.1

Lietošanai gatavas iespiedshēmas

 

26.12.10

Lietošanai gatavas iespiedshēmas

47130

26.12.2

Skaņas, video, tīkla un tamlīdzīgas kartes automātiskās datu apstrādes iekārtām

 

26.12.20

Skaņas, video, tīkla un tamlīdzīgas kartes automātiskās datu apstrādes iekārtām

45281

45282

26.12.3

Viedkartes

 

26.12.30

Viedkartes

47920

26.12.9

Pakalpojumi, kas saistīti ar shēmu iespiešanu; apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu elektronisko plašu ražošanā

 

26.12.91

Pakalpojumi, kas saistīti ar shēmu iespiešanu

88233 (*)

26.12.99

Apakšuzņēmēju darbs, kas ietilpst gatavu elektronisko plašu ražošanā

88233 (*)

26.2

Datori un perifērās iekārtas

 

26.20

Datori un perifērās iekārtas

 

26.20.1

Skaitļošanas iekārtas, to daļas un piederumi

 

26.20.11

Pārnēsājamas automātiskās datu apstrādes iekārtas, kas sver ≤ 10 kg, piemēram, portatīvie datori un piezīmjdatori; personālie digitālie asistenti un līdzīgi datori

45221

45222

26.20.12

Tirdzniecības vietu termināli, bankas automāti un līdzīgas iekārtas, kuras var savienot ar datu apst