29.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 380/2008

(2008. gada 18. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 63. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Amsterdamas līgums ir vērsts uz to, lai pakāpeniski izveidotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, un piešķir Komisijai tiesības uz iniciatīvu, lai veiktu attiecīgos saskaņotas imigrācijas politikas pasākumus.

(2)

Šajā vienotajā uzturēšanās atļauju formā būtu jāiekļauj visa vajadzīgā informācija, un tām vajadzētu būt ļoti augstā tehniskā līmenī, jo īpaši attiecībā uz drošības pasākumiem pret dokumentu viltošanu un falsifikāciju. Tas palīdzētu novērst un cīnīties ar nelikumīgu ieceļošanu un nelikumīgu uzturēšanos. Tām arī ir jābūt piemērotām izmantošanai visās dalībvalstīs.

(3)

Biometrisko identifikatoru ieviešana ir svarīgs solis jaunu elementu izmantošanā, kas rada uzticamāku saikni starp uzturēšanās atļauju un tās turētāju, dodot būtisku ieguldījumu aizsardzībā pret to izmantošanu krāpnieciskos nolūkos. Būtu jāņem vērā priekšraksti, kas noteikti Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta Nr. 9303 3. daļā par 1. un 2. izmēra mašīnlasāmiem oficiāliem dokumentiem.

(4)

Turklāt dalībvalstu vairākums piemēro principu “viena persona – viens dokuments”, kas vēl vairāk pastiprina drošību. Vajadzētu apsvērt, vai šo principu būtu jāpiemēro kā obligātu.

(5)

Eiropadome 2003. gada 19. un 20. jūnija Saloniku sanāksmē uzsvēra, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīga saskaņota pieeja jautājumam par biometriskajiem identifikatoriem vai biometriskajiem datiem, kas ļautu rast saskaņotus risinājumus attiecībā uz trešo valstu pilsoņu dokumentiem, ES pilsoņu pasēm un informācijas sistēmām.

(6)

Būtu jāveicina tādu jaunu tehnoloģiju izmantošana kā e-pārvalde un elektroniskais paraksts, lai piekļūtu e-pakalpojumiem, dodot dalībvalstīm iespēju uzturēšanās atļaujās šim mērķim izmantot datu nesēju, kurā iekļauj biometriskos identifikatorus, vai papildu datu nesēju.

(7)

Šīs regulas mērķis ir tikai un vienīgi noteikt drošības elementus un biometriskos identifikatorus, kas dalībvalstīm jāizmanto vienotajās uzturēšanās atļauju formās trešo valstu pilsoņiem.

(8)

Ar šo regulu nosaka vienīgi tādus priekšrakstus, kas nav slepeni; šie priekšraksti jāpapildina ar citiem priekšrakstiem, kurus, lai izvairītos no viltojumiem un falsifikācijas, var turēt slepenībā un kuros nedrīkst ietvert personu datus vai atsauces uz šādiem datiem. Tiesības pieņemt šādus papildu priekšrakstus būtu jāpiešķir Komisijai, kurai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar 6. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1683/95 (1995. gada 29. maijs), ar ko nosaka vienotu vīzu formu (2).

(9)

Uz personas datiem, kas apstrādājami saistībā ar vienota parauga uzturēšanās atļaujām, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3). Jānodrošina, ka vienotajās uzturēšanās atļauju formās neglabās nekādu papildu informāciju, ja vien tas nebūs paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1030/2002 (4), tās pielikumā vai tas nebūs minēts attiecīgajā ceļošanas dokumentā.

(10)

Lai sasniegtu galveno mērķi – ieviest savstarpēji savietojama formāta biometriskos identifikatorus atbilstīgi proporcionalitātes principam, vajag un ir lietderīgi paredzēt noteikumus visām dalībvalstīm, kuras īsteno Šengenas konvenciju. Šajā regulā ir paredzēts tikai tas, kas vajadzīgs, lai sasniegtu tās mērķus atbilstīgi Līguma 5. panta trešajai daļai.

(11)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tādējādi tā nav tai saistoša un nav jāpiemēro. Ņemot vērā to, ka šī regula papildina Šengenas acquis saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļu, Dānijai saskaņā ar minētā protokola 5. pantu sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas pieņemšanas būtu jānolemj, vai tā īstenos to savos tiesību aktos.

(12)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus saskaņā ar Nolīgumu, kurš noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (5) jomā, kura norādīta 1. panta C punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (6) par minētā nolīguma īstenošanas pasākumiem.

(13)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Apvienotā Karaliste 2003. gada 29. decembra vēstulē paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(14)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Īrija ar 2003. gada 19. decembra vēstuli ir paziņojusi, ka tā vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(15)

Attiecībā uz Šveici šī regula papildina Šengenas acquis saskaņā ar Nolīgumu, kuru parakstījusi Eiropas Savienība, Eiropas Kopiena un Šveices Konfederācija par šīs valsts iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē tādā apjomā, kāds norādīts Lēmuma 1999/437/EK 1. panta C punktā saistībā ar 4. panta 1. punktu Lēmumā 2004/860/EK (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1030/2002 ar šo groza šādi.

1)

Regulas 1. pantu groza šādi:

a)

1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Uzturēšanās atļauju trešās valsts pilsoņiem izsniedz kā atsevišķu dokumentu ID 1 vai ID 2 formā.”

b)

2. punkta a) apakšpunktu groza šādi:

i)

ar šādu punktu aizstāj ii) punktu:

“ii)

atļaujas, ko izsniedz līdz patvēruma pieteikuma, uzturēšanās atļaujas vai tās pagarinājuma pieteikuma izskatīšanai.”;

ii)

iekļauj šādu punktu:

“ii.a)

atļaujas, kas izsniegtas izņēmuma kārtā, lai pagarinātu atļautu uzturēšanos ne ilgāk kā uz vienu mēnesi;”.

2)

Regulas 2. panta 1. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“d)

tehniskie priekšraksti attiecībā uz biometrisko elementu datu nesēju un tā drošību, tostarp nesankcionētas piekļuves novēršanu;

e)

prasības attiecībā uz sejas attēla un pirkstu nospiedumu attēlu kvalitāti un to vienotiem standartiem;

f)

pilnīgs papildu valsts drošības elementu saraksts, ko dalībvalstis varētu pievienot saskaņā ar pielikuma h) punktu.”

3)

Regulas 3. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Atbilstīgi 7. panta 2. punktā minētajai procedūrai var nolemt, ka 2. pantā minētie priekšraksti ir slepeni un nav publicējami. Tādā gadījumā tie ir pieejami vienīgi dalībvalstu izraudzītajām iestādēm, kuras atbild par iespiešanu, un dalībvalsts vai Komisijas attiecīgi pilnvarotām personām.”

4)

Regulas 4. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Informāciju, kas minēta 4.a pantā, mašīnlasāmā veidā iekļauj uzturēšanās atļaujā vai uzturēšanās atļaujas datu nesējā tikai tad, ja tas noteikts šajā regulā vai tās pielikumā vai minēts ar to saistītajā ceļošanas dokumentā, ko izsniegusi izdevēja valsts saskaņā ar tās tiesību aktiem. Pielikuma 16. punktā minētajā mikroshēmā dalībvalstis var arī uzglabāt datus tādiem e-pakalpojumiem kā e-pārvalde vai e-uzņēmējdarbība, kā arī papildu noteikumus saistībā ar uzturēšanās atļauju. Tomēr visi valsts dati loģiski jānodala no 4.a pantā minētajiem biometriskajiem datiem.

Šajā regulā uzturēšanās atļauju biometriskos elementus izmanto vienīgi, lai pārbaudītu:

a)

dokumenta autentiskumu;

b)

īpašnieka identitāti, izmantojot tiešā veidā pieejamus salīdzināmus elementus, ja uzturēšanās atļaujas uzrādīšana tiek pieprasīta valsts tiesību aktos.”

5)

Regulā iekļauj šādus pantus:

“4.a pants

Vienotajā uzturēšanās atļaujas formā iekļauj datu nesēju, kurā savstarpēji savietojamos formātos ir atļaujas turētāja sejas attēls un divi pirkstu nospiedumu attēli. Datus glabā drošā datu nesējā, kam ir pietiekama uzglabāšanas jauda un kas var nodrošināt šo datu integritāti, autentiskumu un konfidencialitāti.

4.b pants

Šajā regulā dalībvalstis ievāc biometriskos identifikatorus, kuros ietilpst trešo valstu pilsoņu sejas attēls un divi pirkstu nospiedumu attēli.

Procedūru nosaka saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts praksi un drošības pasākumiem, kas noteikti Konvencijā par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērnu tiesībām.

Ievāc šādus biometriskos identifikatorus:

fotoattēlu, ko sagādājis pieteikuma iesniedzējs vai kas ir iegūts pieteikuma iesniegšanas brīdī, un

divus pirkstu virsmas nospiedumus ciparu formātā.

Biometrisko identifikatoru ievākšanas tehniskos priekšrakstus nosaka saskaņā ar 7. panta 2. punktā izklāstīto procedūru un ICAO standartiem, kā arī to pasu tehniskajiem priekšrakstiem, ko dalībvalstis izsniedz saviem pilsoņiem atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 2252/2004 (2004. gada 13. decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (8).

Pirkstu nospiedumu attēli ir obligāti no sešu gadu vecuma.

Personas, no kurām ir fiziski neiespējami iegūt pirkstu nospiedumus, atbrīvo no prasības dot pirkstu nospiedumus.

6)

Regulā iekļauj šādu 5.a pantu:

“5.a pants

Ja dalībvalstis izmanto vienotu formu nolūkos, kas atšķiras no šajā regulā minētajiem, jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tās nevar sajaukt ar 1. pantā minētajām uzturēšanās atļaujām un ka uz kartes ir skaidri norādīts tās mērķis.”

7)

Regulas 9. panta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Sejas attēla kā galvenā biometriskā identifikatora saglabāšanu ievieš vēlākais divus gadus, bet divu pirkstu nospiedumu attēlu saglabāšanu – vēlākais trīs gadus pēc to attiecīgo tehnisko pasākumu pieņemšanas, kas paredzēti 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā un e) apakšpunktā.

Šīs regulas īstenošana tomēr neietekmē jau izsniegto uzturēšanās atļauju derīgumu, ja vien attiecīgā dalībvalsts nenolemj citādi.

Pārejas laikā, kas ilgs divus gadus pēc šī panta trešajā daļā minēto sejas attēla tehnisko priekšrakstu pieņemšanas, var turpināt izsniegt uzturēšanās atļaujas uzlīmju veidā.”

8)

Pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2008. gada 18. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. MATE


(1)  2007. gada 20. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 164, 14.7.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 157, 15.6.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(7)  Padomes Lēmums (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (OV L 370, 17.12.2004., 78. lpp.).

(8)  OV L 385, 29.12.2004., 1. lpp.”


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1030/2002 pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma a) punktu groza šādi:

1)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Uzturēšanās atļauju ar tajā iekļautiem biometriskajiem identifikatoriem izgatavo kā atsevišķu dokumentu formātā ID 1 vai ID 2. Izgatavošanā ņem vērā priekšrakstus, kas noteikti ICAO dokumentos par mašīnlasāmām vīzām (9303. dokuments, 2. daļa) vai mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem (kartēm) (9303. dokuments, 3. daļa). Uzturēšanās atļaujas uzlīmju veidā var izmantot tikai divus gadus pēc 9. panta trešajā daļā minēto tehnisko priekšrakstu pieņemšanas. Tajā ir šādi ieraksti:”;

2)

pielikuma 2. punktā svītro teikuma pēdējo daļu “un pirms tā rakstītu identifikācijas burtu”;

3)

pielikuma 6.4. punkta otro teikumu lasa šādi:

“Tāda Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujā, kurš nav izmantojis personas brīvas pārvietošanās tiesības, jābūt ierakstam “ģimenes loceklis”. Attiecībā uz personām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (1) 3. panta 2. punkts, dalībvalstis var veikt ierakstu “persona, uz kuru attiecas Direktīvas 2004/38/EK 3. panta 2. punkts.”

4)

iekļauj šādu punktu:

“8.a

Dokumenta numuru, kas minēts 1. punktā, var atkārtot arī kartes apakšā vēl divās valodās. Pozīcijas, kas minētas 2. līdz 8. punktā, būtu jānorāda izdevējas dalībvalsts valodā(s). Izdevēja dalībvalsts var pievienot citu Eiropas Savienības iestāžu oficiālo valodu vai nu tajā pašā rindiņā, vai zem tās, taču kopā ne vairāk par divām valodām.”;

5)

pielikuma 11. punktu lasa šādi:

“11.

Mašīnlasāmajā daļā iekļauts iespiests teksts fona drukā, kas norāda vienīgi izdevēju dalībvalsti. Šis teksts nedrīkst ietekmēt mašīnlasāmās daļas tehniskos parametrus.”;

6)

pievieno šādus punktus:

“16.

Saskaņā ar 4.a pantu RF mikroshēmu izmanto kā datu nesēju. Dalībvalstis var uzglabāt datus šajā mikroshēmā vai uzturēšanās atļaujās iekļaut lietošanai savā valstī paredzētu dubultās saskarnes vai atsevišķu kontakta mikroshēmu, kura atbilst ISO standartiem un nekādā veidā netraucē RF mikroshēmas darbību.

17.

ICAO simbols mašīnlasāmiem ceļošanas dokumentiem ar mikroshēmu, kas lasāma bez kontakta (e-MRTD).”

2.

Pievieno šādu punktu:

h)   Dalībvalstis var pievienot arī papildu valsts drošības elementus, ja vien tie ir iekļauti šīs regulas 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteiktajā sarakstā un ja tie atbilst turpmāk norādīto paraugu saskaņotajam izskatam, kā arī ja nemazinās vienoto drošības elementu efektivitāte.”

3.

Ievieto šādu paraugu:

“Uzturēšanās atļauja trešo valstu pilsoņiem ar tajā iekļautiem biometriskajiem identifikatoriem formātā ID 1

Image

Uzturēšanās atļauja trešo valstu pilsoņiem ar tajā iekļautiem biometriskajiem identifikatoriem formātā ID 2

Image

Image”.


(1)  OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.”;


II PIELIKUMS

Deklarācija, kas, publicējot regulu, jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

“Par 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

Padome aicina Komisiju izskatīt vispiemērotāko un samērīgāko veidu, kā ieviest saskaņotus uzturēšanās atļauju drošības elementus, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā un ii.a) punktā.”