9.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/64


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 298/2008

(2008. gada 11. marts),

ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37., 95. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1829/2003 (3) ir paredzēts, ka noteikti pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(2)

Lēmumu 1999/468/EK grozīja ar Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru ieviesa regulatīvās kontroles procedūru, kas izmantojama, lai pieņemtu vispārīgus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, inter alia, svītrojot dažus no šiem elementiem vai papildinot aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Deklarāciju (5) par Lēmumu 2006/512/EK, lai regulatīvo kontroles procedūru piemērotu tiem jau spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, šie tiesību akti ir jāpielāgo saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām.

(4)

Komisija būtu jāpilnvaro noteikt, vai uz konkrētu pārtikas vai barības veidu attiecas Regula (EK) Nr. 1829/2003, noteikt zemākus sliekšņus attiecībā uz vajadzību pēc marķējuma par nejaušu un tehniski nenovēršamu vielas klātbūtni, kas sastāv no ģenētiski modificētiem organismiem, satur tos vai ražota no tiem, un attiecībā uz vajadzību pēc marķējuma nejaušai vai tehniski nenovēršamai tādas ģenētiski modificētas vielas klātbūtnei, kas ir saņēmusi labvēlīgu riska novērtējumu izmantošanai pārtikā un barībā, kā arī pieņemt pasākumus saistībā ar noteiktām marķēšanas un informācijas sniegšanas prasībām, kas ir saistošas tirgus dalībniekiem un sabiedriskās ēdināšanas iestādēm. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1829/2003 elementus, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1829/2003,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza šādi.

1.

Regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Vajadzības gadījumā pasākumus, kuri paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un ar kuriem nosaka, vai uz konkrēto pārtikas veidu attiecas šī iedaļa, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2.

Regulas 12. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, var noteikt zemākus sliekšņus – jo īpaši attiecībā uz pārtiku, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

3.

Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Komisija var pieņemt šādus pasākumus:

pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem kompetento iestāžu prasību izpildei, kā minēts 12. panta 3. punktā,

pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem 13. pantā izklāstīto marķēšanas prasību izpildei,

īpašus noteikumus par informāciju, kas jāsniedz sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, kuras piegādā pārtiku galapatērētājam. Lai ņemtu vērā sabiedriskās ēdināšanas iestāžu īpašo stāvokli, ar šādiem noteikumiem var paredzēt 13. panta 1. punkta e) apakšpunkta prasību pielāgošanu.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Turklāt saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus, lai veicinātu 13. panta vienādu piemērošanu.”

4.

Regulas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Vajadzības gadījumā pasākumus, kuri paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un ar kuriem nosaka, vai uz konkrēto barības veidu attiecas šī iedaļa, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

5.

Regulas 24. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Pasākumus, kuri paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un ar kuriem nosaka atbilstīgus zemākus sliekšņus – jo īpaši attiecībā uz barību, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, – vai ņem vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

6.

Rregulas 26. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“26. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Komisija var pieņemt šādus pasākumus:

pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem kompetento iestāžu prasību izpildei, kā minēts 24. panta 3. punktā,

pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem 25. pantā izklāstīto marķēšanas prasību izpildei.

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Turklāt saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus, lai veicinātu 25. panta vienādu piemērošanu.”

7.

Regulas 32. panta piekto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Sīki izstrādātus noteikumus šā panta un pielikuma īstenošanai var pieņemt saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

Jebkādus pasākumus, kuri paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, un ar kuriem pielāgo pielikumu, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

8.

Regulas 35. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

9.

Regulas 47. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Pasākumus, kuri paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, un ar kuriem samazina 1. punktā minētos sliekšņus – jo īpaši attiecībā uz ĢMO, ko tieši pārdod galapatērētājiem, pieņem saskaņā ar 35. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 45. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 3. marta Lēmums.

(3)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1981/2006 (OV L 368, 23.12.2006., 99. lpp.).

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(5)  OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.