29.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 287/2008

(2008. gada 28. marts)

par Regulas (EK) Nr. 1702/2003 2.c panta 3. punktā minētā derīguma termiņa pagarināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Par gaisakuģiem, uz kuriem attiecas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 (2) 2.c pants un kas atbilst konkrētām tajā noteiktām lidojumderīguma specifikācijām, jāsaņem dalībvalstu izdoti ierobežoti lidojumderīguma sertifikāti, ar kuriem līdz 2008. gada 28. martam tiek atļauts veikt darbības, uz kurām tiem bija tiesības 2007. gada 28. martā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 2.c panta 3. punktā paredzēts, ka Komisija var pagarināt šā panta 2. punktā minēto derīguma termiņu ilgākais līdz 18 mēnešiem ar nosacījumu, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (Aģentūra) konkrētā gaisakuģa tipa sertifikācijas procesu ir sākusi līdz 2008. gada 28. martam un paziņojusi, ka šo procesu var pabeigt līdz termiņa pagarinājuma beigām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1702/2003 2.c panta 3. punktu Aģentūra 2008. gada 15. februārī izdeva paziņojumu par to, ka attiecībā uz dažu tipu gaisakuģiem ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 1702/2003 2.c panta 2. punktā minētā derīguma termiņa pagarināšanas nosacījumi. Tajā pašā dienā par šo paziņojumu tā informēja Komisiju.

(4)

Savā paziņojumā Aģentūra konkrēti norāda, ka tā ir saņēmusi un akceptējusi sertifikācijas un/vai bijušās Padomju Savienības sertifikācijas iestāžu izdoto tipa sertifikātu validācijas pieteikumus attiecībā uz diviem gaisakuģiem: Antonov AN-26 tipa lidmašīnu, uz kura pamata var izskatīt arī lidmašīnas Antonov AN-26B tipa sertifikāciju, un par Kamov-32A11BC tipa helikopteru, uz kura pamata var izskatīt arī helikoptera Kamov-32A12 tipa sertifikāciju.

(5)

Paziņojumā Aģentūra arī secinājusi, ka šo gaisakuģu tipa sertifikācijas procesu tā var pabeigt līdz 2009. gada 28. septembrim.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. panta 3. punktā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Antonov AN-26 un Antonov AN-26B tipa lidmašīnām, kā arī Kamov-32A12 un Kamov-32A11BC tipa helikopteriem Regulas (EK) Nr. 1702/2003 2.c panta 2. punktā minētais derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2009. gada 28. septembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 28. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 334/2007 (OV L 88, 29.3.2007., 39. lpp.).

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 375/2007 (OV L 94, 4.4.2007., 3. lpp.).