28.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 284/2008

(2008. gada 27. marts)

par noteiktu nosaukumu iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Lingot du Nord (AĢIN), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (AĢIN), Marrone di Roccadaspide (AĢIN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 7. panta 4. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 510/2006 6. panta 2. punkta pirmo daļu un piemērojot tās 17. panta 2. punktu, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2) tika publicēts Francijas pieteikums nosaukuma “Lingot du Nord” reģistrācijai un Itālijas pieteikumi divu nosaukumu – “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” un “Marrone di Roccadaspide” – reģistrācijai.

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem Regulas (EK) Nr. 510/2006 7. panta nozīmē, tāpēc šie nosaukumi ir jāiekļauj reģistrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētos nosaukumus iekļauj reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV C 151, 5.7.2007., 21. lpp. (Lingot du Nord), OV C 160, 13.7.2007., 15. lpp. (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), OV C 160, 13.7.2007., 19. lpp. (Marrone di Roccadaspide).


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

FRANCIJA

Lingot du Nord (AĢIN)

ITĀLIJA

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (AĢIN)

Marrone di Roccadaspide (AĢIN)