15.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 213/2008

(2007. gada 28. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) (1) un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (2), un jo īpaši tās 70. panta d) un e) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (3), un jo īpaši tās 79. panta f) un g) punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 2195/2002, ar kuru izveido kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV), ir noteikta vienota klasifikācijas sistēma, kas jāpiemēro publiskā iepirkuma gadījumā, lai standartizētu norādes, kuras izmanto līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji, lai aprakstītu savu līgumu priekšmetu.

(2)

CPV struktūra, kodi un apraksti jāpielāgo vai jāgroza, ņemot vērā tirgus tendences un lietotāju vajadzības. Jāņem vērā daži konkrēti ieinteresēto personu un CPV lietotāju ieteikumi, lai uzlabotu CPV tekstu. Jāatjaunina arī CPV struktūra, kodi un apraksti, lai CPV būtu efektīvs elektroniskā sabiedriskā iepirkuma līdzeklis.

(3)

Lai sekmētu CPV saprotamību lietotājiem, tai jābūt mazāk orientētai uz materiālu raksturojumu un vairāk orientētai uz produktu būtību. Attiecīgi produkta raksturojums galvenajā vārdnīcā, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 2195/2002 I pielikumā, jāpārvieto uz papildu vārdnīcu, kas iekļauta tajā pašā pielikumā, un nodaļas, kuras pašreizējā vārdnīcā ir vairāk orientētas uz materiālu raksturojumu, jāiekļauj citās nodaļās.

(4)

Apkopojot un pārdalot nodaļas ar ierobežotu kodu skaitu, kuras tikai daļēji uzskatāmas par radniecīgām, kā arī nodaļas, kuras varētu radīt pārpratumus, CPV dalījuma racionalizācija jāveic tā, lai vienkāršotu nomenklatūras lietojumu, nodrošinot saskaņotāku un viendabīgāku raksturojumu.

(5)

Jāuzlabo ar aizsardzību saistītā aprīkojuma klasificēšana, pārgrupējot pašreizējos, vairākos gadījumos lietotos kodus jaunās grupās un klasēs, lai nodrošinātu saskaņotāku raksturojumu un lai pievienotu jaunus kodus, piemēram, militārā pētniecība un tehnoloģija.

(6)

Pilnīgi jāpārskata papildu vārdnīcas struktūra, lai izveidotu loģisku struktūru iedaļu iedalījumam grupās, kas jālieto papildus galvenajai vārdnīcai. Vienkāršības labad papildu vārdnīcu var papildināt arī ar produktu un pakalpojumu aprakstu, lai izsmeļošāk raksturotu līguma priekšmetu un samazinātu galvenās vārdnīcas kodu skaitu.

(7)

Skaidrības labad jāaizstāj Regulas (EK) Nr. 2195/2002 I pielikums.

(8)

Regulas (EK) Nr. 2195/2002 II pielikums, kurā iekļauti detalizēti 2003. gadā izdarīto grozījumu saraksti, ir zaudējis nozīmi, un tāpēc tas jāsvītro.

(9)

CPV pārskatīšanas rezultātā ir lietderīgi arī atjaunināt skaidrojošās tabulas, kuras sniegtas Regulas (EK) Nr. 2195/2002 III, IV un V pielikumā un kurās norādīta savstarpējā atbilstība starp CPV un attiecīgi ANO Galveno ražojumu pagaidu klasifikāciju (CPC Prov.), vispārējo saimniecību nozaru klasifikāciju Eiropas Kopienās (NACE 1. pārsk. red.) un kombinēto nomenklatūru (KN). Skaidrības labad šos pielikumus ir lietderīgi aizstāt.

(10)

CPV pārskatīšanas sakarā ir lietderīgi atjaunināt darbību un pakalpojumu sarakstu, izdarot atsauci uz CPV kodiem, kuri izklāstīti Direktīvas 2004/17/EK un Direktīvas 2004/18/EK pielikumos, lai tie būtu saskaņoti ar pārskatīto CPV, nemainot minēto direktīvu darbības jomu.

(11)

Lai dotu pienācīgu laiku veikt elektronisko sistēmu tehniskus pielāgojumus jaunajai CPV, ir lietderīgi piemērot šo regulu pēc sešiem mēnešiem no tās publicēšanas.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma līgumu padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2195/2002 groza šādi:

1.

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

2.

Svītro II pielikumu.

3.

Regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

4.

Regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu.

5.

Regulas V pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

2. pants

Direktīvu 2004/17/EK groza šādi:

1.

Direktīvas XII pielikuma tabulu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu.

2.

Direktīvas XVIIA pielikuma tabulu aizstāj ar šīs regulas VI pielikuma tekstu.

3.

Direktīvas XVIIB pielikuma tabulu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu.

3. pants

Direktīvu 2004/18/EK groza šādi:

1.

Direktīvas I pielikuma tabulu aizstāj ar šīs regulas V pielikuma tekstu.

2.

Direktīvas II pielikumā IIA pielikuma tabulu aizstāj ar šīs regulas VI pielikuma tekstu.

3.

Direktīvas II pielikumā IIB pielikuma tabulu aizstāj ar šīs regulas VII pielikuma tekstu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 15. septembra.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 340, 16.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2151/2003 (OV L 329, 17.12.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/97/EK (OV L 363, 20.12.2006., 107. lpp.).

(3)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/97/EK.


I PIELIKUMS

KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV)

Klasifikācijas sistēmas struktūra

1.

CPV veido galvenā vārdnīca un papildu vārdnīca.

2.

Galvenās vārdnīcas pamatā ir sazarota struktūra, kurā ietverti kodi līdz deviņiem cipariem, kas saistīti ar līguma priekšmetu raksturojošo piegāžu, darbu vai pakalpojumu formulējumu.

Ciparu kodu veido 8 cipari, kuru iedalījums ir šāds:

pirmie divi cipari nosaka nodaļas (XX000000-Y),

pirmie trīs cipari nosaka grupas (XXX00000-Y),

pirmie četri cipari nosaka klases (XXXX0000-Y),

pirmie pieci cipari nosaka kategorijas (XXXXX000-Y).

Katrs no pēdējiem trim cipariem piešķir lielāku precizitātes pakāpi katrā kategorijā.

Devītais cipars paredzēts iepriekšējo ciparu pārbaudei.

3.

Papildu vārdnīcu var izmantot, lai paplašinātu līguma priekšmeta aprakstu. Pozīcijas veido burtu un ciparu kods ar atbilstošu formulējumu, kas ļauj pievienot sīkāku informāciju par iepērkamo preču konkrētajām īpašībām vai lietojumu.

Burtu un ciparu kodu veido:

pirmais līmenis ar burtu, kas atbilst iedaļai,

otrais līmenis ar burtu, kas atbilst grupai,

trešais līmenis, ko veido trīs cipari, kas atbilst apakšgrupām.

Pēdējais cipars paredzēts iepriekšējo ciparu pārbaudei.

GALVENĀ VĀRDNĪCA

CPV kods

Preču apraksts

03000000-1

Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija

03100000-2

Lauksaimniecības un dārzkopības produkcija

03110000-5

Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcija

03111000-2

Sēklas

03111100-3

Sojas pupas

03111200-4

Zemesrieksti

03111300-5

Saulespuķu sēklas

03111400-6

Kokvilnas sēklas

03111500-7

Sezama sēklas

03111600-8

Sinepju sēklas

03111700-9

Dārzeņu sēklas

03111800-0

Augļu sēklas

03111900-1

Puķu sēklas

03112000-9

Neapstrādāta tabaka

03113000-6

Cukura ražošanai izmantojamie augi

03113100-7

Cukurbietes

03113200-8

Cukurniedres

03114000-3

Salmi un lopbarība

03114100-4

Salmi

03114200-5

Rupjā lopbarība

03115000-0

Augu izejvielas

03115100-1

Audumu ražošanā izmantojamās augu izejvielas

03115110-4

Kokvilna

03115120-7

Džuta

03115130-0

Lini

03116000-7

Dabiskais kaučuks, latekss un saistītie produkti

03116100-8

Dabiskais kaučuks

03116200-9

Dabiskais latekss

03116300-0

Lateksa produkti

03117000-4

Specifiskās jomās izmantojamie augi

03117100-5

Parfimērijā, farmācijā, insekticīdu izgatavošanā vai līdzīgiem mērķiem izmantojamie augi

03117110-8

Parfimērijā izmantojamie augi

03117120-1

Farmācijā izmantojamie augi

03117130-4

Insekticīdu izgatavošanā izmantojamie augi

03117140-7

Fungicīdu izgatavošanā vai līdzīgiem mērķiem izmantojamie augi

03117200-6

Specifiskās jomās izmantojamās augu sēklas

03120000-8

Dārzkopības produkcija un dēsti

03121000-5

Dārzkopības produkti

03121100-6

Stādi, sīpoli, saknes, spraudeņi un potzari

03121200-7

Grieztie ziedi

03121210-0

Ziedu kompozīcijas

03130000-1

Garšaugi un augkopības produkti dzērienu pagatavošanai

03131000-8

Dzērienu ražošanā izmantojamās kultūras

03131100-9

Kafijas pupiņas

03131200-0

Tējas krūmi

03131300-1

Mate

03131400-2

Kakao pupiņas

03132000-5

Nepārstrādātas garšvielas

03140000-4

Dzīvnieku valsts produkti un saistītā produkcija

03141000-1

Buļļa sperma

03142000-8

Dzīvnieku valsts produkti

03142100-9

Dabīgais medus

03142200-0

Gliemeži

03142300-1

Dzīvnieku valsts pārtikas produkti

03142400-2

Vaski

03142500-3

Olas

03143000-5

Jauktās saimniecības produkti

03144000-2

Lauksaimniecības materiāli

03200000-3

Graudaugu produkti, kartupeļi, dārzeņi, augļi un rieksti

03210000-6

Graudaugu produkti un kartupeļi

03211000-3

Graudaugi

03211100-4

Kvieši

03211110-7

Cietie kvieši

03211120-0

Mīkstie kvieši

03211200-5

Kukurūza

03211300-6

Rīsi

03211400-7

Mieži

03211500-8

Rudzi

03211600-9

Auzas

03211700-0

Iesals

03211900-2

Graudu produkti

03212000-0

Kartupeļi un kaltēti dārzeņi

03212100-1

Kartupeļi

03212200-2

Kaltēti pākšaugi

03212210-5

Pākšaugi (kaltēti)

03212211-2

Lēcas

03212212-9

Pundurzirņi

03212213-6

Kaltēti zirņi

03212220-8

Pākšaugi

03220000-9

Dārzeņi, augļi un rieksti

03221000-6

Dārzeņi

03221100-7

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

03221110-0

Sakņu dārzeņi

03221111-7

Galda bietes

03221112-4

Burkāni

03221113-1

Sīpoli

03221114-8

Rāceņi

03221120-3

Bumbuļu dārzeņi

03221200-8

Augļu dārzeņi

03221210-1

Pupas

03221211-8

Dārza pupiņas

03221212-5

Zaļās pupas

03221213-2

Ugunssarkanās pupiņas

03221220-4

Zirņi

03221221-1

Dārza zirņi

03221222-8

Cukurzirņi

03221230-7

Pipari (paprika)

03221240-0

Tomāti

03221250-3

Tumšzaļie kabači

03221260-6

Sēnes

03221270-9

Gurķi

03221300-9

Lapu dārzeņi

03221310-2

Dārza salāti

03221320-5

Salātu lapas

03221330-8

Artišoki

03221340-1

Spināti

03221400-0

Kāpostveida dārzeņi

03221410-3

Galviņkāposti

03221420-6

Ziedkāposti

03221430-9

Brokoļi

03221440-2

Briseles kāposti

03222000-3

Augļi un rieksti

03222100-4

Tropu augļi un rieksti

03222110-7

Tropu augļi

03222111-4

Banāni

03222112-1

Ananasi

03222113-8

Mango

03222114-5

Dateles

03222115-2

Rozīnes

03222116-9

Vīģes

03222117-6

Avokado

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kokosrieksti

03222200-5

Citrusaugļi

03222210-8

Citroni

03222220-1

Apelsīni

03222230-4

Greipfrūti

03222240-7

Tanžerīni

03222250-0

Laimi

03222300-6

Augļi, kas nav tropu augļi

03222310-9

Ogas

03222311-6

Jāņogas

03222312-3

Ērkšķogas

03222313-0

Zemenes

03222314-7

Avenes

03222315-4

Dzērvenes

03222320-2

Āboli, bumbieri un cidonijas

03222321-9

Āboli

03222322-6

Bumbieri

03222323-3

Cidonijas

03222330-5

Kauleņi

03222331-2

Aprikozes

03222332-9

Persiki

03222333-6

Ķirši

03222334-3

Plūmes

03222340-8

Vīnogas

03222341-5

Galda vīnogas

03222342-2

Vīna vīnogas

03222400-7

Olīvas

03300000-2

Saimniecības, medniecības un zivsaimniecības produkcija

03310000-5

Zivis, vēžveidīgie un ūdens valsts produkti

03311000-2

Zivis

03311100-3

Plekstveidīgās zivis

03311110-6

Jūras mēleszivs

03311120-9

Bute

03311200-4

Mencu dzimtas zivis

03311210-7

Menca

03311220-0

Pollaks

03311230-3

Heks

03311240-6

Pikša

03311300-5

Siļķe

03311400-6

Tunzivs

03311500-7

Merlangs

03311600-8

Snitka

03311700-9

Lasis

03312000-9

Vēžveidīgie

03312100-0

Austeres

03312200-1

Vēžveidīgie mīkstmieši

03312300-2

Ūdens bezmugurkaulnieki

03313000-6

Ūdens valsts produkti

03313100-7

Koraļļi vai līdzīgi produkti

03313200-8

Dabīgie sūkļi

03313300-9

Jūraszāles

03313310-2

Aļģes

03320000-8

Liellopi, lauksaimniecības dzīvnieki un mazie dzīvnieki

03321000-5

Liellopi

03321100-6

Govis

03321200-7

Teļi

03322000-2

Lauksaimniecības dzīvnieki

03322100-3

Aitas

03322200-4

Kazas

03322300-5

Zirgi

03323000-9

Cūkas

03324000-6

Dzīvi mājputni

03325000-3

Mazie dzīvnieki

03325100-4

Truši

03325200-5

Zaķi

03330000-3

Mājlopu produkti

03331000-0

Svaigs aitas un kazas piens

03331100-1

Aitas piens

03331200-2

Kazas piens

03332000-7

Vilna un dzīvnieku spalva

03332100-8

Cirptā vilna

03332200-9

Dzīvnieku mati

03333000-4

Svaigs govs piens

03340000-6

Dzīvnieku krotālijas

03341000-3

Liellopu krotālijas

03400000-4

Mežkopības un mežistrādes produkti

03410000-7

Koks

03411000-4

Skujkoku koksne

03412000-1

Tropu koku koksne

03413000-8

Kurināmā koksne

03414000-5

Neapstrādāta koksne

03415000-2

Skujkoku (mīksto koku) koksne

03416000-9

Koksnes atkritumi

03417000-6

Koksnes atliekas

03417100-7

Zāģu skaidas

03418000-3

Stumbra koksne

03418100-4

Cietkoksne. Lapu koku koksne

03419000-0

Kokmateriāli

03419100-1

Kokmateriālu izstrādājumi

03419200-2

Koka stutes raktuvēm

03420000-0

Gumijas sveķi

03421000-7

Balzami

03422000-4

Šellaka

03430000-3

Korķis

03431000-0

Dabīgais korķis

03432000-7

Pīti grozi

03432100-8

Pinumi

03440000-6

Mežsaimniecības produkcija

03441000-3

Dekoratīvie augi, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

03450000-9

Kokaudzētavu produkcija

03451000-6

Stādi

03451100-7

Ziedoši viengadīgie stādi

03451200-8

Puķu sīpoli

03451300-9

Krūmi

03452000-3

Koki

03460000-2

Celuloze

03461000-9

Koksnes celuloze

03461100-0

Ķīmiskā koksnes celuloze

09000000-3

Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti

09100000-0

Degvielas

09110000-3

Cietais kurināmais

09111000-0

Akmeņogles un ogļu izcelsmes kurināmais

09111100-1

Akmeņogles

09111200-2

Ogļu izcelsmes kurināmais

09111210-5

Antracīts

09111220-8

Briketes

09111300-3

Degizrakteņi

09111400-4

Koksnes kurināmais

09112000-7

Brūnogles un kūdra

09112100-8

Brūnogles

09112200-9

Kūdra

09113000-4

Kokss

09120000-6

Gāzveida kurināmie

09121000-3

Akmeņogļu gāze, cauruļvadu sistēmā piegādātā gāze vai līdzīgas gāzes

09121100-4

Akmeņogļu gāze un līdzīgas gāzes

09121200-5

Cauruļvadu sistēmā piegādātā gāze

09122000-0

Propāns un butāns

09122100-1

Propāna gāze

09122110-4

Sašķidrināta propāna gāze

09122200-2

Butāna gāze

09122210-5

Sašķidrināta butāna gāze

09123000-7

Dabasgāze

09130000-9

Nafta un destilāti

09131000-6

Aviācijas petroleja

09131100-7

Petrolejas tipa reaktīvo dzinēju degvielas

09132000-3

Benzīns

09132100-4

Bezsvina benzīns

09132200-5

Etilēts benzīns

09132300-6

Benzīns ar etanolu

09133000-0

Sašķidrinātā naftas gāze (LPG)

09134000-7

Gāzeļļas

09134100-8

Dīzeļeļļa

09134200-9

Dīzeļdegviela

09134210-2

Dīzeļdegviela (0,2)

09134220-5

Dīzeļdegviela (EN 590)

09134230-8

Biodīzeļdegviela

09134231-5

Biodīzeļdegviela (B20)

09134232-2

Biodīzeļdegviela (B100)

09135000-4

Mazuts

09135100-5

Kurināmās eļļas

09135110-8

Uzliesmojošas eļļas ar zemu sēra saturu

09200000-1

Naftas, ogļu un eļļas produkti

09210000-4

Eļļošanas līdzekļi

09211000-1

Smēreļļas un smērvielu līdzekļi

09211100-2

Motoreļļas

09211200-3

Kompresoru ziežeļļas

09211300-4

Turbīnu ziežeļļas

09211400-5

Transmisijas eļļas

09211500-6

Reduktoru eļļas

09211600-7

Eļļas izmantošanai hidrosistēmās un citiem nolūkiem

09211610-0

Šķidrumi hidrauliskajām iekārtām

09211620-3

Veidņu eļļas

09211630-6

Pretkorozijas eļļas

09211640-9

Elektroizolācijas eļļas

09211650-2

Bremžu šķidrumi

09211700-8

Baltās eļļas un šķidrie parafīni

09211710-1

Baltās eļļas

09211720-4

Šķidrie parafīni

09211800-9

Minerāleļļas un to izstrādājumi

09211810-2

Vieglās eļļas

09211820-5

Nafta

09211900-0

Paaugstinātas saķeres [traction] ziežeļļas

09220000-7

Vazelīns, parafīna vaski un speciālie benzīni

09221000-4

Vazelīns un parafīna vaski

09221100-5

Vazelīns

09221200-6

Parafīna vasks

09221300-7

Jēlparafīns

09221400-8

Naftas atlikumi

09222000-1

Speciālie benzīni

09222100-2

Lakbenzīns

09230000-0

Jēlnafta

09240000-3

Eļļas un ogļu produkti

09241000-0

Degakmens vai degslāneklis

09242000-7

Ogļu izcelsmes produkti

09242100-8

Ogļu nafta

09300000-2

Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija

09310000-5

Elektrība

09320000-8

Tvaiks, karstais ūdens un saistītie produkti

09321000-5

Karstais ūdens

09322000-2

Tvaiks

09323000-9

Centralizētā siltumapgāde

09324000-6

Siltumapgāde lielos attālumos

09330000-1

Saules enerģija

09331000-8

Saules bateriju paneļi

09331100-9

Saules kolektori siltuma ražošanai

09331200-0

Saules fotoelementu moduļi

09332000-5

Saules enerģijas iekārtas

09340000-4

Kodoldegviela

09341000-1

Urāns

09342000-8

Plutonijs

09343000-5

Radioaktīvie materiāli

09344000-2

Radioaktīvie izotopi

14000000-1

Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija

14200000-3

Smilts un māls

14210000-6

Grants, smilts, akmens šķembas un to masa

14211000-3

Smilts

14211100-4

Dabīgā smilts

14212000-0

Granulas, lauskas, akmens putekļi, oļi, grants, akmens šķembas un drupinātais akmens, akmens maisījumi, smilts un grants maisījumi un citas masas

14212100-1

Oļi un grants

14212110-4

Oļi

14212120-7

Grants

14212200-2

Masas

14212210-5

Smilts un grants maisījums

14212300-3

Akmens šķembas un drupinātais akmens

14212310-6

Balasts

14212320-9

Drupinātais granīts

14212330-2

Drupinātais bazalts

14212400-4

Augsne

14212410-7

Aramkārta

14212420-0

Pamatzeme

14212430-3

Akmens šķembas

14213000-7

Makadams, darvotais makadams un darvas smilts

14213100-8

Makadams

14213200-9

Darvotais makadams

14213300-0

Darvas smiltis

14220000-9

Māls un kaolīns

14221000-6

Māls

14222000-3

Kaolīns

14300000-4

Ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

14310000-7

Minerālmēsli

14311000-4

Dabīgais kalcijs, alumīnija kalcija fosfāts un neapstrādāta dabīgā kālija sāļi

14311100-5

Dabīgais kalcijs

14311200-6

Alumīnija kalcija fosfāts

14311300-7

Neapstrādāta dabīgā kālija sāļi

14312000-1

Dzelzs pirīti

14312100-2

Nekausēti dzelzs pirīti

14320000-0

Ķīmiskie minerāli

14400000-5

Sāls un tīrais nātrija hlorīds

14410000-8

Minerālsāls

14420000-1

Jūras sāls

14430000-4

Tvaicēšanas rezultātā izdalīta sāls un tīra vārāmā sāls

14450000-0

Sāls šķīdums

14500000-6

Raktuvju un karjeru izstrādes saistītie produkti

14520000-2

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi; pumeks; smirģelis; dabīgie abrazīvi; citi minerāli un dārgmetāli

14521000-9

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi

14521100-0

Dārgakmeņi

14521140-2

Dārgakmeņu putekļi vai pulveris

14521200-1

Pusdārgakmeņi

14521210-4

Pusdārgakmeņu putekļi vai pulveris

14522000-6

Rūpnieciskie dimanti; pumeks; smirģelis un citi dabīgie abrazīvi

14522100-7

Pumeks

14522200-8

Rūpnieciskie dimanti

14522300-9

Smirģelis

14522400-0

Dabīgie abrazīvi

14523000-3

Radniecīgie minerāli, dārgakmeņi un saistītie produkti

14523100-4

Minerāli

14523200-5

Zelts

14523300-6

Sudrabs

14523400-7

Platīns

14600000-7

Metāla rūdas un sakausējumi

14610000-0

Metāla rūdas

14611000-7

Dzelzs rūdas

14612000-4

Krāsaino metālu rūdas

14612100-5

Vara rūda

14612200-6

Niķeļa rūda

14612300-7

Alumīnija rūda

14612400-8

Dārgmetālu rūdas

14612500-9

Svina rūda

14612600-0

Cinka rūda

14612700-1

Alvas rūda

14613000-1

Urāna un torija rūdas

14613100-2

Urāna rūda

14613200-3

Torija rūda

14614000-8

Dažādas rūdas

14620000-3

Sakausējumi

14621000-0

Dzelzs sakausējumi

14621100-1

Dzelzs sakausējumi, kas nav no EOTK

14621110-4

Feromangāns

14621120-7

Ferohroms

14621130-0

Feroniķelis

14622000-7

Tērauds

14630000-6

Izdedži, sārņi, dzelzs atkritumi un metāllūžņi

14700000-8

Parastie metāli

14710000-1

Dzelzs, svins, cinks, alva un varš

14711000-8

Dzelzs

14711100-9

Čuguns

14712000-5

Svins

14713000-2

Cinks

14714000-9

Alva

14715000-6

Varš

14720000-4

Alumīnijs, niķelis, skandijs, titāns un vanādijs

14721000-1

Alumīnijs

14721100-2

Alumīnija oksīds

14722000-8

Niķelis

14723000-5

Skandijs

14724000-2

Titāns

14725000-9

Vanādijs

14730000-7

Hroms, mangāns, kobalts, itrijs un cirkonijs

14731000-4

Hroms

14732000-1

Mangāns

14733000-8

Kobalts

14734000-5

Itrijs

14735000-2

Cirkonijs

14740000-0

Molibdēns, tehnēcijs, rutēnijs un rodijs

14741000-7

Molibdēns

14742000-4

Tehnēcijs

14743000-1

Rutēnijs

14744000-8

Rodijs

14750000-3

Kadmijs, lutēcijs, hafnijs, tantals un volframs

14751000-0

Kadmijs

14752000-7

Lutēcijs

14753000-4

Hafnijs

14754000-1

Tantals

14755000-8

Volframs

14760000-6

Irīdijs, gallijs, indijs, tallijs un bārijs

14761000-3

Irīdijs

14762000-0

Gallijs

14763000-7

Indijs

14764000-4

Tallijs

14765000-1

Bārijs

14770000-9

Cēzijs, stroncijs, rubīdijs un kalcijs

14771000-6

Cēzijs

14772000-3

Stroncijs

14773000-0

Rubīdijs

14774000-7

Kalcijs

14780000-2

Kālijs, magnijs, nātrijs un litijs

14781000-9

Kālijs

14782000-6

Magnijs

14783000-3

Nātrijs

14784000-0

Litijs

14790000-5

Niobijs, osmijs, rēnijs un palādijs

14791000-2

Niobijs

14792000-9

Osmijs

14793000-6

Rēnijs

14794000-3

Palādijs

14800000-9

Dažādi metālu nesaturošu minerālu izstrādājumi

14810000-2

Abrazīvie produkti

14811000-9

Dzirnakmeņi, galodas un tecīlas

14811100-0

Dzirnakmeņi

14811200-1

Galodas

14811300-2

Tecīlas

14812000-6

Abrazīvais pulveris vai graudiņi

14813000-3

Mākslīgais korunds

14814000-0

Mākslīgais grafīts

14820000-5

Stikls

14830000-8

Stiklšķiedra

14900000-0

Pārstrādātas otrreizējās izejvielas

14910000-3

Pārstrādātas otrreizējās metāla izejvielas

14920000-6

Pārstrādātas otrreizējās nemetāla izejvielas

14930000-9

Metālus saturoši pelni un pārpalikumi

15000000-8

Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija

15100000-9

Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas produkti

15110000-2

Gaļa

15111000-9

Govs gaļa

15111100-0

Liellopu gaļa

15111200-1

Teļa gaļa

15112000-6

Mājputnu gaļa

15112100-7

Svaiga mājputnu gaļa

15112110-0

Zosis

15112120-3

Tītari

15112130-6

Cāļi

15112140-9

Pīles

15112300-9

Mājputnu aknas

15112310-2

Zosu aknu pastēte

15113000-3

Cūkgaļa

15114000-0

Subprodukti

15115000-7

Jēra un aitas gaļa

15115100-8

Jēra gaļa

15115200-9

Aitas gaļa

15117000-1

Kazas gaļa

15118000-8

Zirga, ēzeļa, mūļa vai zirgēzeļa gaļa

15118100-9

Zirga gaļa

15118900-7

Ēzeļa, mūļa vai zirgēzeļa gaļa

15119000-5

Dažādu dzīvnieku gaļa

15119100-6

Truša gaļa

15119200-7

Zaķa gaļa

15119300-8

Medījumi

15119400-9

Varžu kājiņas

15119500-0

Baloži

15119600-1

Zivju gaļa

15130000-8

Gaļas produkti

15131000-5

Gaļas konservi un pusfabrikāti

15131100-6

Desu un gaļas izstrādājumi

15131110-9

Desās izmantojamā gaļa

15131120-2

Desu izstrādājumi

15131130-5

Desas

15131134-3

Asinsdesas

15131135-0

Desas no mājputnu gaļas

15131200-7

Žāvēta, sālīta, kūpināta vai ar garšvielām apstrādāta gaļa

15131210-0

Kūpināts šķiņķis

15131220-3

Bekons

15131230-6

Salami

15131300-8

Aknu pusfabrikāti

15131310-1

Pastēte

15131320-4

Zosu vai pīļu aknu pusfabrikāti

15131400-9

Cūkgaļas produkti

15131410-2

Šķiņķis

15131420-5

Frikadeles

15131490-6

Sagatavoti cūkgaļas ēdieni

15131500-0

Mājputnu gaļas produkti

15131600-1

Liellopu un teļa gaļas produkti

15131610-4

Liellopu gaļas frikadeles

15131620-7

Malta liellopu gaļa

15131640-3

Liellopu gaļas burgeri

15131700-2

Gaļas pusfabrikāti

15200000-0

Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis

15210000-3

Zivju filejas, zivju aknas un ikri

15211000-0

Zivju filejas

15211100-1

Svaigas zivju filejas

15212000-7

Zivju ikri

15213000-4

Zivju aknas

15220000-6

Saldētas zivis, zivju filejas un citu veidu zivju gaļa

15221000-3

Saldētas zivis

15229000-9

Saldēti zivju produkti

15230000-9

Vītinātas vai sālītas zivis; zivis sālījumā; kūpinātas zivis

15231000-6

Vītinātas zivis

15232000-3

Sālītas zivis

15233000-0

Zivis sālījumā

15234000-7

Kūpinātas zivis

15235000-4

Konservētas zivis

15240000-2

Konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis

15241000-9

Pārklātas vai konservētas zivis

15241100-0

Konservēts lasis

15241200-1

Apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas siļķes

15241300-2

Sardīnes

15241400-3

Konservēts tuncis

15241500-4

Skumbrijas

15241600-5

Anšovi

15241700-6

Zivju pirkstiņi

15241800-7

Pārklāti zivju izstrādājumi

15242000-6

Gatavi zivju ēdieni

15243000-3

Zivju pusfabrikāti

15244000-0

Kaviārs un zivju ikri

15244100-1

Kaviārs

15244200-2

Ikri (zivju)

15250000-5

Jūras veltes

15251000-2

Saldēti vēžveidīgie

15252000-9

Sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie

15253000-6

Vēžveidīgo mīkstmiešu produkti

15300000-1

Augļi, dārzeņi un saistītie produkti

15310000-4

Kartupeļi un kartupeļu produkti

15311000-1

Saldēti kartupeļi

15311100-2

Čipsi vai frī kartupeļi

15311200-3

Kubveidā, šķēlēs un citādi sagriezti saldēti kartupeļi

15312000-8

Kartupeļu produkti

15312100-9

Šķīstošā kartupeļu biezputra

15312200-0

Daļēji apcepti kartupeļu čipsi

15312300-1

Kartupeļu kraukšķi

15312310-4

Aromatizēti kartupeļu kraukšķi

15312400-2

Kartupeļu uzkodas

15312500-3

Kartupeļu kroketes

15313000-5

Pārstrādāti kartupeļi

15320000-7

Augļu un dārzeņu sulas

15321000-4

Augļu sulas

15321100-5

Apelsīnu sula

15321200-6

Greipfrūtu sula

15321300-7

Citronu sula

15321400-8

Ananasu sula

15321500-9

Vīnogu sula

15321600-0

Ābolu sula

15321700-1

Nekoncentrētu sulu maisījumi

15321800-2

Koncentrētas sulas

15322000-1

Dārzeņu sulas

15322100-2

Tomātu sula

15330000-0

Pārstrādāti augļi un dārzeņi

15331000-7

Pārstrādāti dārzeņi

15331100-8

Svaigi vai saldēti dārzeņi

15331110-1

Pārstrādāti sakneņi

15331120-4

Pārstrādāti bumbuļveida sakneņi

15331130-7

Pupas, zirņi, dārzeņpipari, tomāti un citi dārzeņi

15331131-4

Pārstrādātas pupiņas

15331132-1

Pārstrādāti zirņi

15331133-8

Šķeltie zirņi

15331134-5

Pārstrādāti tomāti

15331135-2

Pārstrādātas sēnes

15331136-9

Pārstrādāti dārzeņpipari

15331137-6

Sojas pupiņu asni

15331138-3

Trifeles

15331140-0

Lapu dārzeņi un kāpostveida dārzeņi

15331142-4

Pārstrādāti kāposti

15331150-3

Pārstrādāti pākšaugi

15331170-9

Saldēti dārzeņi

15331400-1

Ilglaicīgai uzglabāšanai apstrādāti un/vai konservēti dārzeņi

15331410-4

Pupiņas tomātu sulā

15331411-1

Ceptas pupiņas

15331420-7

Ilglaicīgai uzglabāšanai sagatavoti tomāti

15331423-8

Konservēti tomāti

15331425-2

Tomātu pasta

15331427-6

Tomātu pastas koncentrāts

15331428-3

Tomātu mērce

15331430-0

Konservētas sēnes

15331450-6

Pārstrādātas olīvas

15331460-9

Konservēti dārzeņi

15331461-6

Konservēti skābie kāposti

15331462-3

Konservēti zirņi

15331463-0

Konservētas lobītas pupiņas

15331464-7

Konservētas veselas pupiņas

15331465-4

Konservēti sparģeļi

15331466-1

Konservētas olīvas

15331470-2

Cukurkukurūza

15331480-5

Ar konservantiem sākotnēji apstrādāti dārzeņi

15331500-2

Etiķī konservēti dārzeņi

15332000-4

Pārstrādāti augļi un rieksti

15332100-5

Pārstrādāti augļi

15332140-7

Pārstrādāti āboli

15332150-0

Pārstrādāti bumbieri

15332160-3

Pārstrādāti banāni

15332170-6

Rabarberi

15332180-9

Melones

15332200-6

Ievārījumi un marmelādes; augļu želejas; augļu vai riekstu biezeņi un pastas

15332230-5

Marmelādes

15332231-2

Apelsīnu marmelāde

15332232-9

Citronu marmelāde

15332240-8

Augļu želejas

15332250-1

Augļu pastas

15332260-4

Riekstu pastas

15332261-1

Zemesriekstu sviests

15332270-7

Augļu biezeņi

15332290-3

Ievārījumi

15332291-0

Aprikožu ievārījums

15332292-7

Kazeņu ievārījums

15332293-4

Upeņu ievārījums

15332294-1

Ķiršu ievārījums

15332295-8

Aveņu ievārījums

15332296-5

Zemeņu ievārījums

15332300-7

Pārstrādāti rieksti

15332310-0

Grauzdēti vai sālīti rieksti

15332400-8

Ar konservantiem apstrādāti augļi

15332410-1

Žāvēti augļi

15332411-8

Pārstrādātas korintes

15332412-5

Pārstrādātas rozīnes

15332419-4

Bezkauliņu rozīnes

15333000-1

Dārzeņu blakusprodukti

15400000-2

Dzīvnieku vai augu eļļas un tauki

15410000-5

Nerafinētas dzīvnieku vai augu eļļas un tauki

15411000-2

Dzīvnieku vai augu eļļas

15411100-3

Augu eļļas

15411110-6

Olīveļļa

15411120-9

Sezama sēklu eļļa

15411130-2

Zemesriekstu eļļa

15411140-5

Kokosriekstu eļļa

15411200-4

Vārīšanai izmantojama eļļa

15411210-7

Cepšanai izmantojama eļļa

15412000-9

Tauki

15412100-0

Dzīvnieku taukvielas

15412200-1

Augu taukvielas

15413000-6

Augu taukvielu vai eļļu cietie atlikumi

15413100-7

Eļļas rausis

15420000-8

Rafinētās eļļas un tauki

15421000-5

Rafinētās eļļas

15422000-2

Rafinētie tauki

15423000-9

Ar ūdeņradi bagātinātās vai esterētās eļļas vai tauki

15424000-6

Augu vaski

15430000-1

Pārtikas taukvielas

15431000-8

Margarīns un tamlīdzīgi produkti

15431100-9

Margarīns

15431110-2

Šķidrais margarīns

15431200-0

Margarīns ar zemu vai pazeminātu tauku saturu

15500000-3

Piena produkti

15510000-6

Piens un krējums

15511000-3

Piens

15511100-4

Pasterizēts piens

15511200-5

Sterilizēts piens

15511210-8

Ultrasterilizēts piens

15511300-6

Vājpiens

15511400-7

Puskrejots piens

15511500-8

Pilnpiens

15511600-9

Kondensētais piens

15511700-0

Piena pulveris

15512000-0

Krējums

15512100-1

Krējums ar zemu tauku saturu

15512200-2

Krējums ar augstu tauku saturu

15512300-3

Krējuma krēms

15512900-9

Saldais krējums putošanai

15530000-2

Sviests

15540000-5

Siera produkti

15541000-2

Galda siers

15542000-9

Nenogatavināts siers

15542100-0

Mājas siers

15542200-1

Mīkstais siers

15542300-2

Fetas siers

15543000-6

Rīvēts siers, siera pulveris, zilais siers un citu veidu sieri

15543100-7

Zilais siers

15543200-8

Čedaras siers

15543300-9

Rīvēts siers

15543400-0

Parmas siers

15544000-3

Cietais siers

15545000-0

Siera pastas

15550000-8

Dažādi piena pārstrādes produkti

15551000-5

Jogurts un citi fermentēti piena produkti

15551300-8

Jogurts

15551310-1

Jogurts bez aromatizētājiem

15551320-4

Aromatizēts jogurts

15551500-0

Paniņas

15552000-2

Kazeīns

15553000-9

Laktoze vai laktozes sīrups

15554000-6

Sūkalas

15555000-3

Saldējums un tamlīdzīgi produkti

15555100-4

Saldējums

15555200-5

Sorbets

15600000-4

Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti

15610000-7

Graudu maluma produkti

15611000-4

Lobīti rīsi

15612000-1

Labības vai augu milti un saistītie produkti

15612100-2

Kviešu milti

15612110-5

Rupja maluma milti

15612120-8

Milti maizes cepšanai

15612130-1

Parastie milti

15612150-7

Mīklas milti

15612190-9

Milti, kam pievienotas uzbriedinošās vielas

15612200-3

Labības milti

15612210-6

Kukurūzas milti

15612220-9

Rīsu milti

15612300-4

Augu milti

15612400-5

Maisījumi konditorejas un maizes izstrādājumu pagatavošanai

15612410-8

Pusfabrikāti kēksa pagatavošanai

15612420-1

Cepamie maisījumi

15612500-6

Maiznīcu izstrādājumi

15613000-8

Labības graudu produkti

15613100-9

Maltās auzas

15613300-1

Labības produkti

15613310-4

Gatavās graudu putras

15613311-1

Kukurūzas pārslas

15613313-5

Sausais graudaugu brokastu maisījums vai tamlīdzīgi maisījumi

15613319-7

Cepamie kviešu milti

15613380-5

Placinātas auzas

15614000-5

Apstrādāti rīsi

15614100-6

Garengraudu rīsi

15614200-7

Slīpētie rīsi

15614300-8

Šķeltie rīsi

15615000-2

Klijas

15620000-0

Cietes un cietes produkti

15621000-7

Kukurūzas eļļa

15622000-4

Glikoze un glikozes produkti; fruktoze un fruktozes produkti

15622100-5

Glikoze un glikozes produkti

15622110-8

Glikoze

15622120-1

Glikozes sīrups

15622300-7

Fruktoze un fruktozes produkti

15622310-0

Fruktoze

15622320-3

Fruktozes produkti

15622321-0

Fruktozes šķīdumi

15622322-7

Fruktozes sīrups

15623000-1

Cietes

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Manna

15626000-2

Sinepju pulveris

15700000-5

Dzīvnieku barība

15710000-8

Gatava mājlopu un citu dzīvnieku barība

15711000-5

Zivju barība

15712000-2

Sausa rupjā lopbarība

15713000-9

Mājdzīvnieku barība

15800000-6

Dažādi pārtikas produkti

15810000-9

Maize, svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

15811000-6

Maizes izstrādājumi

15811100-7

Maize

15811200-8

Smalkmaizītes

15811300-9

Kruasāni

15811400-0

Apaļmaizītes

15811500-1

Gatavi maizes izstrādājumi

15811510-4

Sviestmaizes

15811511-1

Gatavas sviestmaizes

15812000-3

Mīklas izstrādājumi un kūkas

15812100-4

Mīklas izstrādājumi

15812120-0

Pīrāgi

15812121-7

Sāļie pīrāgi

15812122-4

Saldie pīrāgi

15812200-5

Kūkas

15813000-0

Brokastu produkti

15820000-2

Sausiņi un cepumi; konservēti mīklas izstrādājumi un kūkas

15821000-9

Grauzdēti maizes un mīklas izstrādājumi

15821100-0

Grauzdētas maizes izstrādājumi

15821110-3

Grauzdēta maize

15821130-9

Sausmaizītes

15821150-5

Sausiņi

15821200-1

Saldie cepumi

15830000-5

Cukurs un saistītie produkti

15831000-2

Cukurs

15831200-4

Baltais cukurs

15831300-5

Kļavu cukurs un kļavu sīrups

15831400-6

Melase

15831500-7

Cukura sīrupi

15831600-8

Medus

15832000-9

Cukurpārstrādes atkritumi

15833000-6

Cukura produkti

15833100-7

Deserti

15833110-0

Augļu pīrāgi

15840000-8

Kakao; šokolādes un cukura konditoreja

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakao pasta

15841200-7

Kakao sviests, tauki vai eļļa

15841300-8

Nesaldināts kakao pulveris

15841400-9

Saldināts kakao pulveris

15842000-2

Šokolādes un cukura konditoreja

15842100-3

Šokolāde

15842200-4

Šokolādes izstrādājumi

15842210-7

Dzeramā šokolāde

15842220-0

Šokolādes tāfelītes

15842300-5

Konditorejas izstrādājumi

15842310-8

Vārīti saldumi

15842320-1

Nuga

15842400-6

Cukurā konservēti augļi, rieksti vai augļu mizas

15850000-1

Makaronu izstrādājumi

15851000-8

Miltu izstrādājumi

15851100-9

Nevārīti makaronu izstrādājumi

15851200-0

Sagatavoti makaronu un kuskusmakaronu izstrādājumi

15851210-3

Sagatavoti makaronu izstrādājumi

15851220-6

Pildīti makaronu izstrādājumi

15851230-9

Lazanja

15851250-5

Kuskusmakaroni

15851290-7

Konservēti makaronu izstrādājumi

15860000-4

Kafija, tēja un saistītie produkti

15861000-1

Kafija

15861100-2

Grauzdēta kafija

15861200-3

Bezkofeīna kafija

15862000-8

Kafijas aizstājēji

15863000-5

Tēja

15863100-6

Zaļā tēja

15863200-7

Melnā tēja

15864000-2

Sagatavota tēja vai matē

15864100-3

Tēja maisiņos

15865000-9

Drogu uzlējumi

15870000-7

Garšvielas un piedevas

15871000-4

Etiķis; mērces; garšvielu maisījumi; sinepju pulveris; gatavas sinepes

15871100-5

Etiķis un etiķa aizvietotāji

15871110-8

Etiķis un tamlīdzīgi produkti

15871200-6

Mērces, garšvielu un garšas piedevu maisījumi

15871210-9

Sojas mērce

15871230-5

Tomātu kečups

15871250-1

Sinepes

15871260-4

Mērces

15871270-7

Garšvielu maisījumi

15871273-8

Majonēze

15871274-5

Uz sviestmaizēm ziežami produkti

15871279-0

Čatnijs

15872000-1

Garšaugi un garšvielas

15872100-2

Pipari

15872200-3

Garšvielas

15872300-4

Garšaugi

15872400-5

Sāls

15872500-6

Ingvers

15880000-0

Īpaši pārtikas izstrādājumi

15881000-7

Homogenizēti pārtikas produkti

15882000-4

Diētiski produkti

15884000-8

Zīdaiņu pārtika

15890000-3

Dažādi pārtikas produkti un žāvēti produkti

15891000-0

Zupas un buljoni

15891100-1

Gaļas zupas

15891200-2

Zivju zupas

15891300-3

Jauktās zupas

15891400-4

Zupas

15891410-7

Zupu maisījumi

15891500-5

Buljoni

15891600-6

Novārījumi

15891610-9

Maisījumi novārījumiem

15891900-9

Dārzeņu zupas

15892000-7

Dārzeņu sulas, ekstrakti, pektīnvielas un biezinātāji

15892100-8

Augu sulas

15892200-9

Dārzeņu ekstrakti

15892400-1

Biezinātāji

15893000-4

Sausie produkti

15893100-5

Pārtikas maisījumi

15893200-6

Deserta maisījumi

15893300-7

Maisījumi mērcēm

15894000-1

Pārtikas pārstrādes produkti

15894100-2

Veģetārie ēdieni

15894200-3

Sagatavotas maltītes

15894210-6

Maltītes skolām

15894220-9

Slimnīcu maltītes

15894300-4

Sagatavoti ēdieni

15894400-5

Uzkodas

15894500-6

Ēdienu automātu saturs

15894600-7

Sviestmaižu pildījums

15894700-8

Delikateses

15895000-8

Ātri servējamu ēdienu produkti

15895100-9

Hamburgeri

15896000-5

Sasaldēti produkti

15897000-2

Slēgtos traukos konservēti produkti un lauka apstākļos lietojami pārtikas produkti

15897100-3

Lauka apstākļos lietojami pārtikas produkti

15897200-4

Slēgtos traukos konservēti produkti

15897300-5

Fasēti pārtikas produkti

15898000-9

Raugs

15899000-6

Cepamais pulveris

15900000-7

Dzērieni, tabaka un saistītā produkcija

15910000-0

Destilēti alkoholiskie dzērieni

15911000-7

Spirtotie dzērieni

15911100-8

Spirti

15911200-9

Liķieri

15930000-6

Vīni

15931000-3

Nearomatizētie vīni

15931100-4

Dzirkstošais vīns

15931200-5

Galda vīns

15931300-6

Portvīns

15931400-7

Madeira

15931500-8

Vīnogu misa

15931600-9

Šerijs

15932000-0

Vīna nogulsnes

15940000-9

Sidrs un citi augļu vīni

15941000-6

Sidrs

15942000-3

Augļu vīni

15950000-2

Nedestilēti fermentēti dzērieni

15951000-9

Vermuts

15960000-5

Iesala alus

15961000-2

Alus

15961100-3

Gaišais alus

15962000-9

Brūvēšanas vai destilēšanas atliekas

15980000-1

Bezalkoholiskie dzērieni

15981000-8

Minerālūdens

15981100-9

Negāzēts minerālūdens

15981200-0

Gāzēts minerālūdens

15981300-1

Ūdens cietā veidā

15981310-4

Ledus

15981320-7

Sniegs

15981400-2

Aromatizēti minerālūdeņi

15982000-5

Atspirdzinošie dzērieni

15982100-6

Augļu biezsulas

15982200-7

Šokolādes piens

15990000-4

Tabaka, tabakas izstrādājumi un izejvielas un materiāli

15991000-1

Tabakas izstrādājumi

15991100-2

Cigāri

15991200-3

Cigarilli

15991300-4

Cigaretes

15992000-8

Tabaka

15992100-9

Apstrādāta tabaka

15993000-5

Tabakas izstrādājumu ražotāju izejvielas un materiāli

15994000-2

Cigarešu papīrs un filtru papīrs

15994100-3

Cigarešu papīrs

15994200-4

Filtru papīrs

16000000-5

Lauksaimniecības tehnika

16100000-6

Lauksaimniecības un mežkopības tehnika augsnes sagatavošanai vai kultivēšanai

16110000-9

Arkli vai diskveida ecēšas

16120000-2

Ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji un kaplētāji

16130000-5

Sējmašīnas, stādīšanas tehnika vai piķētāji

16140000-8

Vircas sadalītāji

16141000-5

Mēslošanas tehnika

16150000-1

Mauriņu vai sporta laukumu veltņi

16160000-4

Dažāda dārzkopības tehnika

16300000-8

Ražas novākšanas tehnika

16310000-1

Pļaujmašīnas

16311000-8

Zālāju pļāvēji

16311100-9

Zālāju, parku vai sporta laukumu pļāvēji

16320000-4

Siena sagatavošanas tehnika

16330000-7

Salmu vai lopbarības ķīpotājs

16331000-4

Ķīpu savācējs

16340000-0

Ražas novākšanas tehnika un kuļmašīnas

16400000-9

Lauksaimniecībā vai dārzkopībā izmantojamās smidzināšanas iekārtas

16500000-0

Lauksaimniecības pašiekrāvēju un pašizkrāvēju piekabes un puspiekabes

16510000-3

Lauksaimniecības pašiekrāvēju piekabes

16520000-6

Lauksaimniecības pašizkrāvēju piekabes

16530000-9

Lauksaimniecības pašiekrāvēju puspiekabes

16540000-2

Lauksaimniecības pašizkrāvēju puspiekabes

16600000-1

Specializētā lauksaimniecības vai mežkopības tehnika

16610000-4

Olu, augļu vai citas lauksaimniecības produkcijas tīrīšanas, šķirošanas vai gradēšanas iekārtas

16611000-1

Lauksaimniecības produkcijas mazgāšanas iekārtas

16611100-2

Olu mazgāšanas iekārtas

16611200-3

Augļu mazgāšanas iekārtas

16612000-8

Lauksaimniecības produkcijas šķirošanas vai gradēšanas iekārtas

16612100-9

Iekārtas olu šķirošanai vai gradēšanai

16612200-0

Iekārtas augļu šķirošanai vai gradēšanai

16613000-5

Sēklu, graudu vai kaltētu dārzeņu tīrīšanas, šķirošanas vai gradēšanas iekārtas

16620000-7

Slaukšanas aparāti

16630000-0

Lopbarības sagatavošanas iekārtas

16640000-3

Biškopības tehnika

16650000-6

Putnkopības tehnika

16651000-3

Putnu inkubatori un perētavas

16700000-2

Traktori

16710000-5

Kājāmgājēju vadāmi lauksaimniecības traktori

16720000-8

Lietoti traktori

16730000-1

Vilcējmotori

16800000-3

Lauksaimniecības un mežkopības tehnikas detaļas

16810000-6

Lauksaimniecības tehnikas detaļas

16820000-9

Mežkopības tehnikas detaļas

18000000-9

Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri

18100000-0

Profesionālie apģērbi, speciālie darba apģērbi un aksesuāri

18110000-3

Profesionālie apģērbi

18113000-4

Rūpnieciskie apģērbi

18114000-1

Kombinezoni

18130000-9

Speciālie darba apģērbi

18132000-3

Apģērbi lidotājiem

18132100-4

Lidotāju jakas

18132200-5

Lidotāju uzvalki

18140000-2

Darba apģērbu aksesuāri

18141000-9

Darba cimdi

18142000-6

Sejas aizsargi

18143000-3

Aizsargpiederumi

18200000-1

Virsdrēbes

18210000-4

Mēteļi

18211000-1

Apmetņi

18212000-8

Mantijas

18213000-5

Vējjakas

18220000-7

Pret atmosfēras iedarbību aizsargāti apģērbi

18221000-4

Ūdensnecaurlaidīgi apģērbi

18221100-5

Ūdensnecaurlaidīgi apmetņi

18221200-6

Siltas vējjakas ar kapuci

18221300-7

Lietus mēteļi

18222000-1

Lietišķie apģērbi

18222100-2

Kostīmi

18222200-3

Komplekti

18223000-8

Vīriešu svārki un bleizeri

18223100-9

Bleizeri

18223200-0

Vīriešu svārki

18224000-5

Apģērbs no impregnētiem audumiem

18230000-0

Dažādas virsdrēbes

18231000-7

Kleitas

18232000-4

Svārki

18233000-1

Šorti

18234000-8

Vīriešu bikses

18235000-5

Puloveri, adītas jakas un līdzīgi izstrādājumi

18235100-6

Puloveri

18235200-7

Adītas jakas

18235300-8

Sporta krekli ar garām piedurknēm

18235400-9

Vestes

18300000-2

Atsevišķi apģērba gabali

18310000-5

Apakšveļa

18311000-2

Kombinē

18312000-9

Apakšbikses

18313000-6

Biksītes

18314000-3

Peldmēteļi

18315000-0

Sieviešu zeķes

18316000-7

Zeķbikses

18317000-4

Īsās zeķes

18318000-1

Naktsveļa

18318100-2

Naktskrekli

18318200-3

Rītasvārki

18318300-4

Pidžamas

18318400-5

Apakškrekli

18318500-6

Sieviešu naktskrekli

18320000-8

Krūšturi, korsetes, zeķturi un līdzīgas preces

18321000-5

Krūšturi

18322000-2

Korsetes

18323000-9

Zeķturi

18330000-1

Teniskrekli un krekli

18331000-8

Teniskrekli

18332000-5

Krekli

18333000-2

Polo krekli

18400000-3

Speciālie apģērbi un aksesuāri

18410000-6

Speciālie apģērbi

18411000-3

Zīdaiņu apģērbi

18412000-0

Sporta apģērbi

18412100-1

Treniņtērpi

18412200-2

Sporta krekli

18412300-3

Slēpošanas kostīmi

18412800-8

Peldēšanas tērpi

18420000-9

Apģērbu aksesuāri

18421000-6

Kabatlakatiņi

18422000-3

Šalles

18423000-0

Kaklasaites

18424000-7

Cimdi

18424300-0

Vienreizējās lietošanas cimdi

18424400-1

Dūraiņi

18424500-2

Ādas cimdi ar atlokiem

18425000-4

Jostas

18425100-5

Patronsomas

18440000-5

Cepures un galvassegas

18441000-2

Cepures

18443000-6

Galvassegas un galvassegu aksesuāri

18443100-7

Galvas apsēji

18443300-9

Galvassegas

18443310-2

Beretes

18443320-5

Lauka cepures

18443330-8

Kapuces

18443340-1

Cepures no mīksta materiāla bez malām

18443400-0

Galvassegu saites, kas tās satur zem zoda

18443500-1

Sejsargi

18444000-3

Aizsargājošas galvassegas

18444100-4

Aizsargķiveres

18444110-7

Ķiveres

18444111-4

Aizsargķiveres (aizsardzībai pret triecienu)

18444112-1

Riteņbraucēju ķiveres

18444200-5

Aizsargķiveres (galvas aizsardzībai)

18450000-8

Aizdares (apģērbu)

18451000-5

Pogas

18451100-6

Pogu sastāvdaļas

18452000-2

Spraužamadatas

18453000-9

Rāvējslēdzēji

18500000-4

Juvelierizstrādājumi, pulksteņi un saistītie priekšmeti

18510000-7

Juvelierizstrādājumi un saistītie priekšmeti

18511000-4

Dārgakmeņi juvelierizstrādājumiem

18511100-5

Dimanti

18511200-6

Rubīni

18511300-7

Smaragdi

18511400-8

Opāls

18511500-9

Kvarcs

18511600-0

Turmalīns

18512000-1

Monētas un medaļas

18512100-2

Monētas

18512200-3

Medaļas

18513000-8

Juvelierizstrādājumi

18513100-9

Pērles

18513200-0

Zeltkaļu izstrādājumi

18513300-1

Juvelierizstrādājumi no dārgmetāliem

18513400-2

Dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu izstrādājumi

18513500-3

Sudrabkaļu izstrādājumi

18520000-0

Personiskie pulksteņi

18521000-7

Mazi pulksteņi

18521100-8

Rokaspulksteņu stikli

18522000-4

Rokaspulksteņi

18523000-1

Hronometri

18530000-3

Dāvanas un atlīdzības/apbalvojumi

18600000-5

Kažokādas un kažokādu izstrādājumi

18610000-8

Kažokādu izstrādājumi

18611000-5

Zvērādas

18612000-2

Apģērbi no kažokādām

18613000-9

Mākslīgās kažokādas izstrādājumi

18620000-1

Kažokādas

18800000-7

Apavi

18810000-0

Apavi, kas nav sporta apavi un aizsargapavi

18811000-7

Ūdensnecaurlaidīgi apavi

18812000-4

Apavi ar gumijas vai plastmasas daļām

18812100-5

Sandales ar gumijas vai plastmasas siksniņām

18812200-6

Gumijas zābaki

18812300-7

Pilsētas apstākļiem piemēroti apavi ar gumijas vai plastmasas virsējo daļu

18812400-8

Vaļējas gumijas sandales

18813000-1

Apavi ar ādas virsu

18813100-2

Sandales

18813200-3

Mājas apavi

18813300-4

Pilsētas apstākļiem piemēroti apavi

18814000-8

Apavi ar drēbes virsu

18815000-5

Zābaki

18815100-6

Puszābaki

18815200-7

Zābaki ar stulma garumu līdz puslielam

18815300-8

Garstulmu zābaki

18815400-9

Ūdenszābaki

18816000-2

Galošas

18820000-3

Sporta apavi

18821000-0

Slēpju apavi

18821100-1

Distanču slēpošanas zābaki

18822000-7

Treniņapavi

18823000-4

Kalnu apavi

18824000-1

Futbola zābaki

18830000-6

Aizsargapavi

18831000-3

Apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

18832000-0

Speciālie apavi

18832100-1

Lidotāju apavi

18840000-9

Apavu detaļas

18841000-6

Apavu virsējās daļas

18842000-3

Zoles

18843000-0

Papēži

18900000-8

Bagāžas somas, zirglietas, maisiņi un kules

18910000-1

Zirglietas

18911000-8

Sedli

18912000-5

Jājampātagu kāti

18913000-2

Pātagas

18920000-4

Bagāžas somas

18921000-1

Ceļasomas

18923000-5

Maki un kabatas portfeļi

18923100-6

Maki

18923200-7

Kabatas portfeļi

18924000-2

Čemodāni

18925000-9

Ūdens pudeļu futlāri un makstis

18925100-0

Ūdens pudeļu futlāri

18925200-1

Makstis

18929000-7

Tualetes piederumu futlāri

18930000-7

Maisi un somas

18931000-4

Ceļojuma somas

18931100-5

Mugursomas

18932000-1

Sporta somas

18933000-8

Pasta vai paku somas

18933100-9

Pasta maisi

18934000-5

Mantu maisi

18935000-2

Veļas maisi

18936000-9

Drēbes maisi

18937000-6

Preču iepakošanas maisi

18937100-7

Preču iepakošanas somas

18938000-3

Polsterētas aploksnes

18939000-0

Rokassomas

19000000-6

Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija

19100000-7

Āda

19110000-0

Zamšāda

19120000-3

Liellopu vai zirgu āda

19130000-6

Aitu, kazu vai cūku āda

19131000-3

Āda, kas izgatavota no aitu vai jēru jēlādām

19132000-0

Āda, kas izgatavota no kazu vai kazlēnu jēlādām

19133000-7

Cūkāda

19140000-9

Citu dzīvnieku āda, salikta āda un citu veidu āda

19141000-6

Citu dzīvnieku āda

19142000-3

Salikta āda

19143000-0

Ādas imitācija

19144000-7

Lakāda

19160000-5

Rokaspulksteņu siksniņas

19170000-8

Ādas izstrādājumi, ko izmanto darbagaldos vai mehāniskās iekārtās

19200000-8

Audumi un saistītie izstrādājumi

19210000-1

Austi audumi

19211000-8

Austi sintētiskie audumi

19211100-9

Jaukta sastāva austi audumi

19212000-5

Austi kokvilnas audumi

19212100-6

Tiks

19212200-7

Denima audums

19212300-8

Buraudekls

19212310-1

Buraudekla izstrādājumi

19212400-9

Poplīns

19212500-0

Jostu, prievīšu audums

19212510-3

Jostas, prievītes

19220000-4

Vilnas audumi

19230000-7

Lina audumi

19231000-4

Lins

19240000-0

Speciālie audumi

19241000-7

Plūksnas

19242000-4

Dvieļu frotē audumi

19243000-1

Mēbeļu audumi

19244000-8

Aizkaru audumi

19245000-5

Oderaudumi

19250000-3

Trikotāžas audumi

19251000-0

Adījumi

19251100-1

Plūksnoti audumi

19252000-7

Tamborējumi

19260000-6

Drāna

19270000-9

Neausti audumi

19280000-2

Dzīvnieku vilna, ādas un kažokādas

19281000-9

Vilna

19282000-6

Dzīvnieku ādas

19283000-3

Putnu ādas un spalvas

19400000-0

Dzijas un diegi

19410000-3

Dabīgās tekstilšķiedras

19420000-6

Mākslīgās tekstilšķiedras

19430000-9

Dzija un diegi no dabīgām šķiedrām

19431000-6

Zīda diegi

19432000-3

Vilnas dzija

19433000-0

Kokvilnas diegi

19434000-7

Lina diegi

19435000-4

Dabīgo šķiedru diegi un pavedieni šūšanai

19435100-5

Šūšanas diegs

19435200-6

Dzija adīšanai

19436000-1

Augu šķiedras dzija

19440000-2

Sintētiskā dzija vai diegi

19441000-9

Sintētiskā dzija

19442000-6

Sintētiskie diegi

19442100-7

Sintētiski šūšanas diegi

19442200-8

Sintētiska dzija adīšanai

19500000-1

Gumija un plastmasas materiāli

19510000-4

Gumijas izstrādājumi

19511000-1

Riepu gumijas kameras, protektori un ventiļi

19511100-2

Ventiļi

19511200-3

Riepu kameras

19511300-4

Riepu protektori

19512000-8

Nevulkanizēti gumijas izstrādājumi

19513000-5

Gumijotas tekstildrānas

19513100-6

Riepu kordaudums

19513200-7

Līmlenta no gumijota materiāla

19514000-2

Otrreizēji pārstrādāta gumija

19520000-7

Plastmasas izstrādājumi

19521000-4

Polistirola izstrādājumi

19521100-5

Polistirola aizsargpārklājumi

19521200-6

Polistirola plātnes

19522000-1

Sveķi

19522100-2

Epoksīda sveķi

19522110-5

Epoksīda sveķu tūbiņas

19600000-2

Ādas atgriezumi, tekstilatkritumi, gumijas atkritumi un plastmasas atkritumi

19610000-5

Ādas atgriezumi

19620000-8

Tekstilatkritumi

19630000-1

Gumijas atkritumi

19640000-4

Polietilēna maisi un maisiņi atkritumiem

19700000-3

Sintētiskais kaučuks un sintētiskās šķiedras

19710000-6

Sintētiskais kaučuks

19720000-9

Sintētiskās šķiedras

19721000-6

Sintētisko šķiedru pakulas

19722000-3

Augstas stiprības pavedieni

19723000-0

Vienkārtas teksturēti pavedieni

19724000-7

Sintētiskie monopavedieni

19730000-2

Mākslīgās šķiedras

19731000-9

Mākslīgās štāpeļšķiedras

19732000-6

Polipropilēns

19733000-3

Teksturēti mākslīgi pavedieni

22000000-0

Iespieddarbi un saistītie izdevumi

22100000-1

Grāmatas, brošūras un atgādnes

22110000-4

Grāmatas

22111000-1

Skolas grāmatas

22112000-8

Mācību grāmatas

22113000-5

Grāmatas bibliotēkām

22114000-2

Vārdnīcas, kartes, mūzikas grāmatas un citas grāmatas

22114100-3

Vārdnīcas

22114200-4

Atlanti

22114300-5

Kartes

22114310-8

Kadastrālās kartes

22114311-5

Plāni

22114400-6

Nošizdevumi

22114500-7

Enciklopēdijas

22120000-7

Publikācijas

22121000-4

Tehniskās publikācijas

22130000-0

Telefongrāmatas

22140000-3

Atgādnes

22150000-6

Brošūras

22160000-9

Bukleti

22200000-2

Avīzes, laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli

22210000-5

Avīzes

22211000-2

Laikraksti

22211100-3

Oficiālie vēstneši

22212000-9

Periodiskie izdevumi

22212100-0

Seriālie izdevumi

22213000-6

Žurnāli

22300000-3

Pastkartes, apsveikuma kartītes un citi iespieddarbi

22310000-6

Pastkartes

22312000-0

Attēli

22313000-7

Novelkamās bildītes

22314000-4

Skices

22315000-1

Fotogrāfijas

22320000-9

Apsveikuma kartītes

22321000-6

Ziemassvētku kartītes

22400000-4

Markas, čeku veidlapas, banknotes, akciju vērtspapīri, tirdzniecības reklāmas materiāli, katalogi un rokasgrāmatas

22410000-7

Pastmarkas

22411000-4

Ziemassvētku pastmarkas

22412000-1

Jaunas pastmarkas

22413000-8

Krājmarkas

22414000-5

Vāki pastmarku glabāšanai

22420000-0

Zīmogpapīrs

22430000-3

Banknotes

22440000-6

Čeku veidlapas

22450000-9

Vērtspapīru veida iespieddarbi

22451000-6

Pases

22452000-3

Pasta pārvedumu veidlapas

22453000-0

Uzlīmes par automašīnu akcīzes nodokļa samaksu

22454000-7

Autovadītāju apliecības

22455000-4

Personas identifikācijas kartes

22455100-5

Personas identifikācijas aproces

22456000-1

Atļaujas

22457000-8

Caurlaides

22458000-5

Iespieddarbi pēc pasūtījuma

22459000-2

Biļetes

22459100-3

Reklāmas uzlīmes un sloksnes

22460000-2

Komercreklāmas materiāls, preču katalogi un lietošanas instrukcijas

22461000-9

Katalogi

22461100-0

Sarakstu vāki

22462000-6

Reklāmas materiāli

22470000-5

Rokasgrāmatas

22471000-2

Datoru lietošanas pamācības

22472000-9

Lietošanas pamācības

22473000-6

Tehniskās rokasgrāmatas

22500000-5

Iespiedplates vai cilindri un citas iespieddarbiem izmantojamas iekārtas

22510000-8

Ofseta iespiedplates

22520000-1

Sausās kodināšanas iekārtas

22521000-8

Iekārtas reljefa iespiešanai papīrā

22600000-6

Tinte

22610000-9

Tipogrāfijas krāsa

22611000-6

Dobspiedes krāsa

22612000-3

Tuša

22800000-8

Papīra vai kartona reģistri, grāmatvedības uzskaites žurnāli, ātršuvēju vāki, veidlapas un citas drukātās kancelejas preces

22810000-1

Papīra vai kartona reģistri

22813000-2

Grāmatvedības uzskaites žurnāli

22814000-9

Ieņēmumu čeku veidlapas

22815000-6

Piezīmju grāmatiņas

22816000-3

Bloknoti

22816100-4

Piezīmju bloknoti

22816200-5

Stenografēšanas bloknoti

22816300-6

Piezīmju līmlapiņas

22817000-0

Dienasgrāmatas vai laika plānotāji

22819000-4

Adrešu grāmatas

22820000-4

Veidlapas

22821000-1

Vēlēšanu veidlapas

22822000-8

Komercveidlapas

22822100-9

Nepārtrauktas komercveidlapu sloksnes

22822200-0

Atdalītas komercveidlapas

22830000-7

Rakstu darbu burtnīcas

22831000-4

Skolas piezīmju bloknotu papīrs

22832000-1

Rakstu darbu papīri

22840000-0

Albumi paraugiem

22841000-7

Kolekciju albumi

22841100-8

Pastmarku albumi

22841200-9

Filatēlijas kolekciju vāki

22850000-3

Ātršuvēju vāki un saistītie piederumi

22851000-0

Ātršuvēju vāki

22852000-7

Mapes

22852100-8

Aktu vāki

22853000-4

Aktu turētāji

22900000-9

Dažādi iespieddarbi

22990000-6

Avīžu papīrs, ar rokām izgatavots papīrs un citu veidu nekrītots papīrs un kartons grafiskiem nolūkiem

22991000-3

Avīžu papīrs

22992000-0

Ar rokām izgatavots papīrs vai kartons

22993000-7

Gaismjutīgs, termojutīgs vai termogrāfisks papīrs un kartons

22993100-8

Gaismjutīgs papīrs un kartons

22993200-9

Termojutīgs papīrs vai kartons

22993300-0

Termogrāfisks papīrs vai kartons

22993400-1

Gofrētais papīrs vai kartons

24000000-4

Ķīmiskie produkti

24100000-5

Gāzes

24110000-8

Rūpnieciskās gāzes

24111000-5

Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis

24111100-6

Argons

24111200-7

Inertās gāzes

24111300-8

Hēlijs

24111400-9

Neons

24111500-0

Medicīnā izmantojamās gāzes

24111600-1

Ūdeņradis

24111700-2

Slāpeklis

24111800-3

Šķidrais slāpeklis

24111900-4

Skābeklis

24112000-2

Neorganiskie skābekļa savienojumi

24112100-3

Oglekļa dioksīds

24112200-4

Slāpekļa oksīdi

24112300-5

Gāzveida neorganiskie skābekļa savienojumi

24113000-9

Sašķidrinātais gaiss un saspiestais gaiss

24113100-0

Sašķidrinātais gaiss

24113200-1

Saspiestais gaiss

24200000-6

Krāsvielas un krāsu pigmenti

24210000-9

Oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi

24211000-6

Cinka oksīds un peroksīds, titāna oksīds, krāsvielas un krāsu pigmenti

24211100-7

Cinka oksīds

24211200-8

Cinka peroksīds

24211300-9

Titāna oksīds

24212000-3

Hroma, mangāna, magnija, svina un vara oksīdi un hidroksīdi

24212100-4

Hroma oksīds

24212200-5

Mangāna oksīds

24212300-6

Svina oksīds

24212400-7

Vara oksīds

24212500-8

Magnija oksīds

24212600-9

Hidroksīdi krāsvielām un krāsu pigmentiem

24212610-2

Hroma hidroksīds

24212620-5

Mangāna hidroksīds

24212630-8

Svina hidroksīds

24212640-1

Vara hidroksīds

24212650-4

Magnija hidroksīds

24213000-0

Dzēstie kaļķi

24220000-2

Miecvielu ekstrakti, krāsvielu ekstrakti, tanīni un krāsvielas

24221000-9

Krāsvielu ekstrakti

24222000-6

Miecvielu ekstrakti

24223000-3

Tanīni

24224000-0

Krāsvielas

24225000-7

Miecvielu preparāti

24300000-7

Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas

24310000-0

Neorganiskās ķīmijas pamatvielas

24311000-7

Ķīmiskie elementi, neorganiskās skābes un savienojumi

24311100-8

Metaloīdi

24311110-1

Fosfīdi

24311120-4

Karbīdi

24311130-7

Hidrīdi

24311140-0

Nitrīdi

24311150-3

Azīdi

24311160-6

Silicīdi

24311170-9

Borīdi

24311180-2

Rafinētais sērs

24311200-9

Halogēns

24311300-0

Sārmu metāli

24311310-3

Dzīvsudrabs

24311400-1

Hlorūdeņradis, neorganiskās skābes, silīcija dioksīds un sēra dioksīds

24311410-4

Neorganiskās skābes

24311411-1

Sērskābe

24311420-7

Fosforskābe

24311430-0

Polifosforskābes

24311440-3

Heksafluorsilīcijskābe

24311450-6

Sēra dioksīds

24311460-9

Silīcija dioksīds

24311470-2

Hlorūdeņradis

24311500-2

Hidroksīdi kā neorganisko ķimikāliju pamatelementi

24311510-5

Metālu oksīdi

24311511-2

Dzelzs pirīti un dzelzs oksīdi

24311520-8

Nātrija hidroksīds

24311521-5

Kaustiskā soda

24311522-2

Šķidrā soda

24311600-3

Sēra savienojumi

24311700-4

Sērs

24311800-5

Ogleklis

24311900-6

Hlors

24312000-4

Metālu halogenāti; hipohlorīti, hlorāti un perhlorāti

24312100-5

Metālu halogenāti

24312110-8

Nātrija heksafluorsilikāts

24312120-1

Hlorīdi

24312121-8

Alumīnija hlorīds

24312122-5

Dzelzs hlorīds

24312123-2

Alumīnija polihlorīds

24312130-4

Alumīnija hlorhidrāts

24312200-6

Hipohlorīti un hlorāti

24312210-9

Nātrija hlorīts

24312220-2

Nātrija hipohlorīts

24313000-1

Sulfīdi, sulfāti; nitrāti, fosfāti un karbonāti

24313100-2

Sulfīdi, sulfīti un sulfāti

24313110-5

Dažādi sulfīdi

24313111-2

Sērūdeņradis

24313112-9

Polisulfīdi

24313120-8

Sulfāti

24313121-5

Nātrija tiosulfāts

24313122-2

Dzelzs (II) sulfāts

24313123-9

Alumīnija sulfāts

24313124-6

Nātrija sulfāts

24313125-3

Dzelzs (III) sulfāts

24313126-0

Vara sulfāts

24313200-3

Fosfināti, fosfonāti, fosfāti un polifosfāti

24313210-6

Nātrija heksametafosfāts

24313220-9

Fosfāti

24313300-4

Karbonāti

24313310-7

Nātrija karbonāts

24313320-0

Nātrija bikarbonāts

24313400-5

Nitrāti

24314000-8

Dažādu metālu skābie sāļi

24314100-9

Kālija permanganāts

24314200-0

Oksometāliskie skābie sāļi

24315000-5

Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas

24315100-6

Smagais ūdens, citi izotopi un to savienojumi

24315200-7

Cianīds, cianīda oksīds, fulmināti, cianāti, silikāti, borāti, perborāti, neorganisko skābju sāļi

24315210-0

Cianīdi

24315220-3

Cianīda oksīds

24315230-6

Fulmināti

24315240-9

Cianāti

24315300-8

Ūdeņraža peroksīds

24315400-9

Pjezoelektrisks kvarcs

24315500-0

Retzemju metālu savienojumi

24315600-1

Silikāti

24315610-4

Nātrija silikāts

24315700-2

Borāti un perborāti

24316000-2

Destilēts ūdens

24317000-9

Sintētiskie akmeņi

24317100-0

Sintētiskie dārgakmeņi

24317200-1

Sintētiskie pusdārgakmeņi

24320000-3

Organiskās ķīmijas pamatvielas

24321000-0

Ogļūdeņraži

24321100-1

Piesātinātie ogļūdeņraži

24321110-4

Piesātinātie acikliskie ogļūdeņraži

24321111-1

Metāns

24321112-8

Etilēns

24321113-5

Propēns

24321114-2

Butēns

24321115-9

Acetilēns

24321120-7

Piesātinātie cikliskie ogļūdeņraži

24321200-2

Nepiesātinātie ogļūdeņraži

24321210-5

Nepiesātinātie acikliskie ogļūdeņraži

24321220-8

Nepiesātinātie cikliskie ogļūdeņraži

24321221-5

Benzols

24321222-2

Toluols

24321223-9

O–ksilols

24321224-6

M–ksilols

24321225-3

Stirols

24321226-0

Etilbenzols

24321300-3

Citi halogēnogļūdeņražu atvasinājumi

24321310-6

Tetrahloretilēns

24321320-9

Tetrahlorogleklis

24322000-7

Spirti, fenoli, fenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi; rūpnieciskie alifātiskie spirti

24322100-8

Rūpnieciskie alifātiskie spirti

24322200-9

Vienvērtīgie spirti

24322210-2

Metanols

24322220-5

Etanols

24322300-0

Dioli, daudzvērtīgie spirti un to atvasinājumi

24322310-3

Etilēnglikols

24322320-6

Spirta atvasinājumi

24322400-1

Fenoli un to atvasinājumi

24322500-2

Spirts

24322510-5

Etilspirts

24323000-4

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes

24323100-5

Skābās eļļas no attīrīšanas procesa

24323200-6

Karbonskābes

24323210-9

Etiķskābe

24323220-2

Peroksietiķskābe

24323300-7

Nepiesātinātās monokarbonskābes un savienojumi

24323310-0

Metakrilskābes esteri

24323320-3

Akrilskābes esteri

24323400-8

Aromātiskās karboksilskābes un polikarboksilskābes

24324000-1

Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām

24324100-2

Aminogrupu saturoši savienojumi

24324200-3

Skābekli saturoši aminosavienojumi

24324300-4

Ureīdi

24324400-5

Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli

24325000-8

Sēra organiskie savienojumi

24326000-5

Aldehīdi, ketoni, organiskie peroksīdi un ēteri

24326100-6

Aldehīdi

24326200-7

Ketonu un hinonu funkcionālās grupas

24326300-8

Organiskie peroksīdi

24326310-1

Etilēnoksīds

24326320-4

Ēteri

24327000-2

Dažādas organiskās ķīmiskās vielas

24327100-3

Augu atvasinājumi krāsošanai

24327200-4

Kokogles

24327300-5

Eļļas un citi produkti, kas iegūti akmeņogļu darvas, piķa un bitumena augsttemperatūras pārtvaicē

24327310-8

Akmeņogļu darva

24327311-5

Kreozots

24327320-1

Piķis

24327330-4

Darva

24327400-6

Sveķu produkti

24327500-7

Sārmu atkritumi no koksnes celulozes ražošanas

24400000-8

Mēslojumi un slāpekļa savienojumi

24410000-1

Slāpekļa mēslojumi

24411000-8

Slāpekļskābe un sāļi

24411100-9

Nātrija nitrāts

24412000-5

Slāpekļskābes

24413000-2

Amonjaks

24413100-3

Ožamais spirts

24413200-4

Amonija hlorīds

24413300-5

Amonija sulfāts

24420000-4

Fosfātu mēslojumi

24421000-1

Minerālfosfātu mēslojums

24422000-8

Ķīmiskais fosfātu mēslojums

24430000-7

Organiskais mēslojums

24440000-0

Dažādi mēslojumi

24450000-3

Agroķīmijas produkti

24451000-0

Pesticīdi

24452000-7

Insekticīdi

24453000-4

Herbicīdi

24454000-1

Stādu augšanas regulatori

24455000-8

Dezinfekcijas līdzekļi

24456000-5

Grauzēju iznīcināšanas līdzekļi

24457000-2

Fungicīdi

24500000-9

Plastmasa primārajās formās

24510000-2

Etilēna primārās formas polimēri

24520000-5

Propilēna primārās formas polimēri

24530000-8

Stirola primārās formas polimēri

24540000-1

Vinilpolimēru primārā forma

24541000-8

Primārās formas vinilacetāta polimēri

24542000-5

Primārās formas akrilpolimēri

24550000-4

Primārās formas poliesteri

24560000-7

Primārās formas poliamīdi

24570000-0

Primārās formas poliuretāna sveķi

24580000-3

Primārās formas aminosveķi

24590000-6

Primārās formas silikoni

24600000-0

Sprāgstvielas

24610000-3

Sprāgstvielu izstrādājumi

24611000-0

Šaujampulveri

24611100-1

Degmaisījumi

24612000-7

Dažādas sprāgstvielas

24612100-8

Dinamīts

24612200-9

Trinitrotoluols

24612300-0

Nitroglicerīns

24613000-4

Signālraķetes, lietus raķetes, dūmu signāli un pirotehnikas priekšmeti

24613100-5

Skrotis

24613200-6

Uguņošanas raķetes

24615000-8

Degļi, uzmavas, aizdedzes un elektriskie detonatori

24900000-3

Ķīmiskie produkti ar augstu tīrības pakāpi un dažādi ķīmiskie produkti

24910000-6

Līmes

24911000-3

Želatīns

24911200-5

Līmvielas

24920000-9

Ēteriskās eļļas

24930000-2

Fotoķimikālijas

24931000-9

Fotoplates un filmas

24931200-1

Fotogrāfiju izgatavošanā izmantojamās emulsijas

24931210-4

Fotoattīstītāji

24931220-7

Fotofiksāža

24931230-0

Rentgenuzņēmumu attīstītāji

24931240-3

Rentgenuzņēmumu fiksāža

24931250-6

Kultivēšanas līdzekļi

24931260-9

Attēla kontrasta pastiprinātāji

24950000-8

Speciālie ķīmiskie produkti

24951000-5

Smērvielas un lubrikanti

24951100-6

Lubrikanti

24951110-9

Urbšanas duļķes

24951120-2

Silikona smērvielas

24951130-5

Urbšanas šķidrumi

24951200-7

Eļļas piedevas

24951210-0

Ugunsdzēšamais pulveris

24951220-3

Ugunsdzēšanas līdzekļi

24951230-6

Ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšanai paredzētās vielas

24951300-8

Hidrauliskie šķidrumi

24951310-1

Ledus atkausēšanas līdzekļi

24951311-8

Pretsasalšanas līdzekļi

24951400-9

Ķīmiski modificēti tauki un eļļas

24952000-2

Veidošanas pastas

24952100-3

Zobu vasks

24953000-9

Apretēšanas līdzekļi

24954000-6

Aktivētā ogle

24954100-7

Jaunā aktivētā ogle

24954200-8

Reģenerēta aktivētā ogle

24955000-3

Ķīmiskās tualetes

24956000-0

Peptoni un olbaltumvielas

24957000-7

Ķīmiskās piedevas

24957100-8

Gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem

24957200-9

Piedevas cementam, javai vai betonam

24958000-4

Ķīmiskie produkti naftas un gāzes rūpniecībai

24958100-5

Dziļurbumu ķimikālijas

24958200-6

Vielas, kas ierosina vielu pārslošanos

24958300-7

Duļķu ķimikālijas

24958400-8

Želejas ampulas sprāgstvielu darbības aizturēšanai

24959000-1

Aerosoli un ķīmiskās vielas diska formā

24959100-2

Aerosoli

24959200-3

Ķīmiskās vielas diska formā

24960000-1

Dažādi ķīmiskie produkti

24961000-8

Radiatoru šķidrumi

24962000-5

Ķīmiskās vielas ūdens attīrīšanai

24963000-2

Pretkorozijas vielas

24964000-9

Glicerīns

24965000-6

Fermenti

30000000-9

Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru

30100000-0

Biroja tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot datorus, printerus un mēbeles

30110000-3

Tekstapstrādes iekārtas

30111000-0

Tekstprocesori

30120000-6

Fotokopēšanas un ofseta drukas iekārtas

30121000-3

Fotokopēšanas un termokopēšanas iekārtas

30121100-4

Fotokopētāji

30121200-5

Fotokopēšanas iekārtas

30121300-6

Reproducēšanas iekārtas

30121400-7

Kopēšanas un pavairošanas mašīnas

30121410-0

Faksimili ar klausuli

30121420-3

Digitālie skeneri

30121430-6

Digitālie kopētāji un pavairotāji

30122000-0

Ofseta drukas iekārtas biroja vajadzībām

30122100-1

Digitālās ofseta drukas sistēmas

30122200-2

Digitālās ofseta drukas iekārtas

30123000-7

Biroja iekārtas

30123100-8

Biļešu kompostrētāji

30123200-9

Bankomāti

30123300-0

Šablonu pavairošanas iekārtas

30123400-1

Locīšanas iekārtas

30123500-2

Perforācijas iekārtas

30123600-3

Monētu apstrādes iekārtas

30123610-6

Monētu šķirošanas iekārtas

30123620-9

Monētu skaitīšanas iekārtas

30123630-2

Monētu iesaiņošanas iekārtas

30124000-4

Biroja iekārtu detaļas un piederumi

30124100-5

Attēla termonostiprinātāji (krāsns)

30124110-8

Eļļa attēla termonostiprinātājam

30124120-1

Attēla termonostiprinātāja tīrītājs

30124130-4

Attēla termonostiprinātāja lampas

30124140-7

Attēla termonostiprinātāja salvete

30124150-0

Attēla termonostiprinātāja filtri

30124200-6

Attēla termonostiprinātāja komplekti

30124300-7

Biroja iekārtas veltņi

30124400-8

Stiepļu skavu kasetnes

30124500-9

Skenera piederumi

30124510-2

Žiranti

30124520-5

Skenera papīra padevējs

30124530-8

Skenera adapteris caurspīdīgiem materiāliem

30125000-1

Fotokopētāju detaļas un piederumi

30125100-2

Tonera kasetne

30125110-5

Lāzerprinteru/faksa aparātu toneris

30125120-8

Fotokopētāju toneris

30125130-1

Toneris datu apstrādes, pētniecības un dokumentācijas centriem

30130000-9

Pasta aprīkojums

30131000-6

Pasta sūtījumu telpas aprīkojums

30131100-7

Papīra vai aplokšņu locīšanas iekārtas

30131200-8

Iekārtas sūtījumu ievietošanai aploksnēs

30131300-9

Adrešu uzdrukāšanas iekārtas

30131400-0

Frankēšanas mašīnas

30131500-1

Pasta sūtījumu atvērēji

30131600-2

Pasta sūtījumu aizzīmogošanas iekārta

30131700-3

Pastmarku dzēšanas iekārtas

30131800-4

Pastmarku līmēšanas iekārtas

30132000-3

Šķirošanas iekārtas

30132100-4

Pasta sūtījumu šķirošanas iekārtas

30132200-5

Banknošu skaitītāji

30132300-6

Šķirotāji

30133000-0

Pasta sūtījumu iekārtas

30133100-1

Liela apjoma pasta sūtījumu iekārtas

30140000-2

Skaitļošanas un uzskaites iekārtas

30141000-9

Skaitļošanas iekārtas

30141100-0

Kabatas kalkulatori

30141200-1

Biroja kalkulatori

30141300-2

Kalkulatori ar printeri

30141400-3

Skaitīkļi

30142000-6

Uzskaites iekārtas un kases aparāti

30142100-7

Uzskaites iekārtas

30142200-8

Kases aparāti

30144000-0

Skaitļotāju veida iekārtas

30144100-1

Frankēšanas iekārtas

30144200-2

Biļešu izsniegšanas iekārtas

30144300-3

Transportlīdzekļu uzskaites iekārtas

30144400-4

Automātiskie samaksas iekasētāji

30145000-7

Skaitļošanas iekārtu detaļas un piederumi

30145100-8

Ruļļi skaitļošanas iekārtām

30150000-5

Rakstāmmašīnas

30151000-2

Elektroniskās rakstāmmašīnas

30152000-9

Rakstāmmašīnu piederumi un detaļas

30160000-8

Magnētiskās kartes

30161000-5

Kredītkartes

30162000-2

Viedkartes

30163000-9

Norēķinu kartes

30163100-0

Firmu degvielas kartes

30170000-1

Etiķetēšanas ierīces

30171000-8

Datēšanas un numerācijas iekārtas

30172000-5

Iekārtas identifikācijas dokumentu printēšanai

30173000-2

Iekārtas etiķešu piestiprināšanai

30174000-9

Etiķešu drukātāji

30175000-6

Iekārtas etiķešu izgatavošanai

30176000-3

Mehāniskie marķieri

30177000-0

Automātiskās etiķetēšanas sistēmas

30178000-7

Pusautomātiskās etiķetēšanas sistēmas

30179000-4

Etiķešu padeves iekārtas

30180000-4

Čeku indosēšanas un izrakstīšanas mašīnas

30181000-1

Čeku indosēšanas mašīnas

30182000-8

Čeku izrakstīšanas mašīnas

30190000-7

Dažādas biroja iekārtas un piederumi

30191000-4

Biroja iekārtas, izņemot mēbeles

30191100-5

Dokumentu glabāšanas aprīkojums

30191110-8

Karuseļveida kartotēkas

30191120-1

Laikrakstu plaukti

30191130-4

Planšetes

30191140-7

Identifikācijas piederumi

30191200-6

Diaprojektori

30191400-8

Papīra smalcinātāji

30192000-1

Biroja piederumi

30192100-2

Dzēšgumijas

30192110-5

Tintes izstrādājumi

30192111-2

Zīmogspilveni

30192112-9

Krāsu padeves avoti drukas iekārtām

30192113-6

Tintes kasetnes

30192121-5

Lodīšu pildspalvas

30192122-2

Tintes pildspalvas

30192123-9

Šķiedras rakstāmrīki

30192124-6

Flomāsteri

30192125-3

Marķieri

30192126-0

Tehniskās pildspalvas

30192127-7

Pildspalvu turētāji

30192130-1

Zīmuļi

30192131-8

Mehāniskie zīmuļi

30192132-5

Zīmuļu atkārtoti uzpildāmie serdeņi

30192133-2

Zīmuļu asināmie

30192134-9

Zīmuļu turētāji

30192150-7

Datuma spiedogi

30192151-4

Zīmogi

30192152-1

Spiedogi numerēšanai

30192153-8

Teksta zīmogi

30192154-5

Maiņas zīmogspilveni marku līmēšanai

30192155-2

Biroja zīmogu turētāji

30192160-0

Korektori

30192170-3

Ziņojumu dēļi

30192200-3

Mērlentas

30192300-4

Tintes krāsu lentes

30192310-7

Rakstāmmašīnu lentes

30192320-0

Printeru lentes

30192330-3

Kalkulatoru lentes un veltņi

30192340-6

Faksa aparātu lentes

30192350-9

Kases aparātu lentes

30192400-5

Reprogrāfijas piederumi

30192500-6

Kodoskopu plēves

30192600-7

Rasēšanas dēļi

30192700-8

Kancelejas preces

30192800-9

Pašlīmējošās lapiņas

30192900-0

Korekcijas ierīces

30192910-3

Lentes korektori

30192920-6

Korekcijas šķidrums

30192930-9

Korekcijas pildspalvas

30192940-2

Korekcijas pildspalvu atkārtotas uzpildes flakoni

30192950-5

Elektriskās dzēšanas ierīces

30193000-8

Organizatori un piederumi

30193100-9

Galda atvilkņu organizatori

30193200-0

Dokumentu plaukti un organizatori

30193300-1

Iekarināmās dokumentu mapes

30193400-2

Grāmatbalsti

30193500-3

Iespieddarbu plaukti

30193600-4

Dienasgrāmatu un kalendāru paliktņi

30193700-5

Dokumentu glabāšanas kastes

30193800-6

Ziņu turētāji

30193900-7

Kopiju turētāji

30194000-5

Tehniskās zīmēšanas piederumi

30194100-6

Līknes

30194200-7

Aplīši, lentes un plēves tehniskajai zīmēšanai

30194210-0

Aplīši vai lentes tehniskajai zīmēšanai

30194220-3

Tehniskās zīmēšanas plēves

30194300-8

Rasetnes un papīrs

30194310-1

Rasetnes

30194320-4

Tehniskais/rasēšanas papīrs

30194400-9

Rasēšanas galda virsmas pārkājs

30194500-0

Cilspieduma matrices

30194600-1

Leņķmēri

30194700-2

Šabloni

30194800-3

Kvadrāti un trīsstūri

30194810-6

Kvadrāti

30194820-9

Trīsstūri

30194900-4

Darba virsmas aizsargpārklāji

30195000-2

Sienas tāfeles

30195100-3

Sienas tāfeles plānošanai vai plānošanas piederumi

30195200-4

Elektroniskās tāfeles vai piederumi

30195300-5

Vēstuļu tāfeles vai piederumi

30195400-6

Sausās tīrīšanas tāfeles vai piederumi

30195500-7

Krīta sienas tāfeles vai piederumi

30195600-8

Ziņojumu dēļi vai piederumi

30195700-9

Tāfeļu tīrīšanas komplekti vai piederumi

30195800-0

Iekarināmās sliedes vai turekļi

30195900-1

Baltās tāfeles un magnētiskās tāfeles

30195910-4

Baltās tāfeles

30195911-1

Baltās tāfeles piederumi

30195912-8

Baltās tāfeles statīvi

30195913-5

Prezentācijas tāfeļu statīvi

30195920-7

Magnētiskās tāfeles

30195921-4

Magnētisko tāfeļu dzēšanas švammes

30196000-9

Plānošanas sistēmas

30196100-0

Sanāksmju plānotāji

30196200-1

Termiņu klades un rezerves papīrs

30196300-2

Atsauksmju kaste

30197000-6

Neliels biroju aprīkojums

30197100-7

Skavas, spraudītes un piespraudes

30197110-0

Skaviņas

30197120-3

Spraudītes

30197130-6

Piespraudes

30197200-8

Ātršuvēju gredzeni un papīra saspraudes

30197210-1

Ātršuvēju gredzeni

30197220-4

Papīra saspraudes

30197221-1

Papīra saspraužu turētāji

30197300-9

Vēstuļu atvērēji, skavotāji un caurduri

30197310-2

Vēstuļu atvērēji

30197320-5

Skavotāji

30197321-2

Atskavotāji

30197330-8

Caurduri

30197400-0

Spilventiņš pastmarku mitrināšanai

30197500-1

Zīmoglakas

30197510-4

Zīmoglakas piederumi

30197600-2

Pārstrādāts papīrs un kartons

30197610-5

Kompozītpapīrs un kartons

30197620-8

Rakstāmpapīrs

30197621-5

Prezentācijas tāfeļu lapu bloki

30197630-1

Tipogrāfijas papīrs

30197640-4

Paškopējošais un cita veida kopējamais papīrs

30197641-1

Termogrāfisks papīrs

30197642-8

Fotokopētāja un kserogrāfijas papīrs

30197643-5

Fotokopētāja papīrs

30197644-2

Kserogrāfijas papīrs

30197645-9

Kartītes drukāšanai

30198000-3

Izlozes ierīces

30198100-4

Azartspēļu automāti

30199000-0

Papīra kancelejas preces un citas preces

30199100-1

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un papīra kopētāju šabloni

30199110-4

Koppapīrs

30199120-7

Paškopējošais papīrs

30199130-0

Paškopējošais rakstāmpapīrs

30199140-3

Papīra kopētāju šabloni

30199200-2

Aploksnes, vēstuļu kartītes un vienkāršās pastkartes

30199210-5

Vēstuļu kartītes

30199220-8

Vienkāršās pastkartes

30199230-1

Aploksnes

30199240-4

Piederumu komplekts pasta sūtījumiem

30199300-3

Papīrs ar reljefu vai perforētais papīrs

30199310-6

Tipogrāfijas papīrs ar reljefu vai perforētais tipogrāfijas papīrs

30199320-9

Rakstāmpapīrs ar reljefu vai perforēts

30199330-2

Nepārtrauktas papīra sloksnes datoru printeriem

30199340-5

Nepārtrauktas veidlapu sloksnes

30199400-4

Gumijots papīrs vai līmpapīrs

30199410-7

Pašlīmējošais papīrs

30199500-5

Aktu vāki, ātršuvēji, kastes uzglabāšanai un līdzīgi priekšmeti

30199600-6

Dokumentu sadalītāji

30199700-7

Drukātās kancelejas preces, izņemot veidlapas

30199710-0

Aploksnes (apdrukātas)

30199711-7

Aploksnes ar iestrādātu caurspīdīgu lodziņu

30199712-4

Aploksnes bez iestrādāta caurspīdīga lodziņa

30199713-1

Rentgena uzņēmumu aploksnes

30199720-3

Piezīmju papīrs

30199730-6

Vizītkartes

30199731-3

Vizītkaršu turētāji

30199740-9

Sveicienu kartītes

30199750-2

Kuponi

30199760-5

Etiķetes

30199761-2

Etiķetes ar svītru kodu

30199762-9

Bagāžas birkas

30199763-6

Pretzagļu etiķetes

30199770-8

Pusdienu taloni

30199780-1

Dzēšpapīra bloki

30199790-4

Laika grafiki

30199791-1

Pie sienas piestiprināmi laika plānotāji

30199792-8

Kalendāri

30199793-5

Kalendāru turētāji

30200000-1

Datoru iekārtas un piederumi

30210000-4

Datu apstrādes iekārtas (aparatūra)

30211000-1

Lieldators

30211100-2

Superdators

30211200-3

Lieldatora aparatūra

30211300-4

Datoru platformas

30211400-5

Datoru konfigurācijas

30211500-6

Centrālais procesors (CPU)

30212000-8

Minidatoru aparatūra

30212100-9

Minidatoru centrālie procesori

30213000-5

Personālie datori

30213100-6

Portatīvie datori

30213200-7

Planšetdators

30213300-8

Galddators

30213400-9

Portatīvo datoru centrālie procesori

30213500-0

Kabatdatori

30214000-2

Darbstacijas

30215000-9

Mikrodatoru aparatūra

30215100-0

Mikrodatoru centrālie procesori

30216000-6

Magnētiskie vai optiskie lasītāji

30216100-7

Optiskie lasītāji

30216110-0

Skeneri lietošanai ar datoriem

30216120-3

Rakstzīmju optiskās pazīšanas iekārta

30216130-6

Svītrkodu lasītāji

30216200-8

Magnētisko karšu lasītāji

30216300-9

Perfokaršu lasītāji

30220000-7

Digitālās kartogrāfijas iekārtas

30221000-4

Digitālās (ciparotās) kadastra kartes

30230000-0

Datoru iekārtas

30231000-7

Datoru ekrāni un vadības pultis

30231100-8

Datoru termināļi

30231200-9

Vadības pultis

30231300-0

Displeja ekrāni

30231310-3

Plakanie ekrāni

30231320-6

Skārienekrāna monitori

30232000-4

Perifērijas ierīces

30232100-5

Printeri un ploteri

30232110-8

Lāzerprinteri

30232120-1

Punktmatricas printeri

30232130-4

Krāsu grafikas printeri

30232140-7

Ploteri

30232150-0

Strūklprinteris

30232600-0

Kodētāji

30232700-1

Centrālais vadības bloks

30233000-1

Atmiņas ierīces un lasītāji

30233100-2

Datoru atmiņas ierīces

30233110-5

Atmiņas ierīces ar magnētisko karti

30233120-8

Atmiņas ierīces ar magnētisko lenti

30233130-1

Atmiņas ierīces ar magnētisko disku

30233131-8

Diskešu diskdziņi

30233132-5

Cieto disku diskdziņi

30233140-4

Tiešpieejas atmiņas ierīces

30233141-1

Neatkarīgu disku redundants kārtojums (RAID)

30233150-7

Optisko disku diskdziņi

30233151-4

Kompaktdisku (CD) lasītājs un/vai rakstītājs

30233152-1

Ciparvideodisku (DVD) lasītājs un/vai rakstītājs

30233153-8

Kompaktdisku (CD) un ciparvideodisku (DVD) lasītājs un/vai rakstītājs

30233160-0

Lentes plūsmdziņi

30233161-7

Sistēmas darbībām ar kasetēm

30233170-3

Magnētisko lenšu karuseļveida glabāšanas ierīces

30233180-6

Zibatmiņas ierīces

30233190-9

Diska kontrolleris

30233300-4

Viedkartes lasītāji

30233310-7

Pirkstu nospiedumu lasītāji

30233320-0

Kombinētie viedkartes un pirkstu nospiedumu lasītāji

30234000-8

Atmiņas vide

30234100-9

Magnētiskais disks

30234200-0

Optiskie diski

30234300-1

Kompaktdiski (CD)

30234400-2

Ciparvideodiski (DVD)

30234500-3

Atmiņas vide (datu nesēji)

30234600-4

Zibatmiņa

30234700-5

Magnētiskās lentes

30236000-2

Dažādas datoru iekārtas

30236100-3

Atmiņas paplašināšanas iekārtas

30236110-6

Brīvpiekļuves atmiņa (RAM)

30236111-3

Dinamiskā brīvpiekļuves atmiņa (DRAM)

30236112-0

Statiskā brīvpiekļuves atmiņa (SRAM)

30236113-7

Sinhronā dinamiskā brīvpiekļuves atmiņa (SDRAM)

30236114-4

Rambus dinamiskā brīvpiekļuves atmiņa (RDRAM)

30236115-1

Sinhronā grafiskā brīvpiekļuves atmiņa (SGRAM)

30236120-9

Lasāmatmiņa (ROM)

30236121-6

Programmējamā lasāmatmiņa (PROM)

30236122-3

Pārprogrammējamā lasāmatmiņa (PROM)

30236123-0

Elektriski pārprogrammējamā lasāmatmiņa (EEPROM)

30236200-4

Datu apstrādes iekārtas

30237000-9

Datoru detaļas un piederumi

30237100-0

Datoru detaļas

30237110-3

Tīkla saskarnes

30237120-6

Datoru pieslēgvietas

30237121-3

Seriālās infrasarkanās pieslēgvietas

30237130-9

Datoru kartes

30237131-6

Elektroniskās kartes

30237132-3

Universālās seriālās kopnes (USB) saskarnes

30237133-0

Starptautiskā personālo datoru atmiņas karšu asociācija (PCMCIA) adaptori un saskarnes

30237134-7

Grafikas paātrinātājs

30237135-4

Tīkla saskarnes kartes

30237136-1

Skaņas kartes

30237140-2

Mātesplates

30237200-1

Datoru piederumi

30237210-4

Pretžilbuma ekrāni

30237220-7

Peles paliktņi

30237230-0

Kešatmiņa

30237240-3

Tīmekļa kamera

30237250-6

Datoru tīrīšanas piederumi

30237251-3

Datoru tīrīšanas komplekti

30237252-0

Saspiests gaiss aerosolā

30237253-7

Datoru iekārtu pārsegi

30237260-9

Monitoru sienas balsteņi

30237270-2

Portatīvu datoru somas

30237280-5

Barošanas avotu piederumi

30237290-8

Plaukstu locītavu paliktņi tastatūrai

30237295-3

Taustiņu “sargi”

30237300-2

Datorpreces

30237310-5

Šriftu kasetnes printeriem

30237320-8

Disketes

30237330-1

Ciparu audiolentes (DAT) kasetnes

30237340-4

Ciparu lineārās lentes (DLT) kasetnes

30237350-7

Datu kasetnes

30237360-0

LTO standarta kasetnes

30237370-3

Ierakstīšanas kasetnes

30237380-6

Lasāmatmiņas kompaktdiski

30237400-3

Datu ievadīšanas piederumi

30237410-6

Datorpele

30237420-9

Kursorsviras

30237430-2

Gaismas zīmuļi

30237440-5

Kursorbumbas

30237450-8

Ciparošanas planšetes

30237460-1

Datoru klaviatūras

30237461-8

Programmējamas tastatūras

30237470-4

Klaviatūras neredzīgajiem

30237475-9

Elektriskie sensori

30237480-7

Ievadierīces

30238000-6

Bibliotēku automatizācijas iekārtas

31000000-6

Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums

31100000-7

Elektromotori, ģeneratori un transformatori

31110000-0

Elektromotori

31111000-7

Adapteri

31120000-3

Ģeneratori

31121000-0

Ģeneratoragregāti

31121100-1

Ģeneratoragregāti ar kompresijas aizdedzes motoriem

31121110-4

Strāvas pārveidotāji

31121111-1

Elektriskie rotējošie pārveidotāji

31121200-2

Ģeneratoragregāti ar dzirksteļaizdedzes motoru

31121300-3

Vēja enerģijas ģeneratori

31121310-6

Vējdzirnavas

31121320-9

Vēja turbīnas

31121330-2

Vēja turbīnu ģeneratori

31121331-9

Turbīnu rotori

31121340-5

Vēja enerģijas ģeneratoru komplekss

31122000-7

Ģeneratoru vienības

31122100-8

Kurināmā elementi

31124000-1

Tvaika turbīnu ģenerators un saistītie aparāti

31124100-2

Turbīnu ģeneratori

31124200-3

Turbīnu ģeneratoru vadības ierīces

31126000-5

Dinamomašīnas

31127000-2

Avārijas ģenerators

31128000-9

Turboģenerators

31130000-6

Maiņstrāvas ģeneratori

31131000-3

Vienfāzes motori

31131100-4

Pielaidēji

31131200-5

Anodi

31132000-0

Daudzfāzu motori

31140000-9

Dzesēšanas torņi

31141000-6

Ūdens dzesētāji

31150000-2

Gāzizlādes spuldžu droseles

31151000-9

Statiskie pārveidotāji

31153000-3

Taisngrieži

31154000-0

Nepārtrauktās barošanas avoti

31155000-7

Invertori

31156000-4

Pārtrauktās barošanas avoti

31157000-1

Indukcijas spoles

31158000-8

Lādētāji

31158100-9

Akumulatoru lādētāji

31158200-0

Spiednes

31158300-1

Turbolādētāji

31160000-5

Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru detaļas

31161000-2

Elektromotoru un ģeneratoru detaļas

31161100-3

Ierosmes sistēmas

31161200-4

Gāzes dzesēšanas sistēmas

31161300-5

Ģeneratoru rotori

31161400-6

Galvenās ūdenssistēmas

31161500-7

Noslēgtās eļļas sistēmas

31161600-8

Statora ūdens dzesēšanas sistēmas

31161700-9

Tvaika ģeneratoru detaļas

31161800-0

Gāzes ģeneratoru detaļas

31161900-1

Sprieguma kontroles sistēmas

31162000-9

Transformatoru, indukcijas spoļu un statisko pārveidotāju detaļas

31162100-0

Kondensatoru detaļas

31170000-8

Transformatori

31171000-5

Transformatori ar šķidru dielektriķi

31172000-2

Sprieguma transformatori

31173000-9

Mērtransformators

31174000-6

Energoapgādes transformatori

31200000-8

Elektrības sadales un kontroles ierīces

31210000-1

Elektroierīces elektrisko ķēžu komutācijai vai aizsardzībai

31211000-8

Sadales dēļi un drošinātāju kārbas

31211100-9

Elektrisko iekārtu paneļi

31211110-2

Vadības paneļi

31211200-0

Drošinātāju kārbas

31211300-1

Drošinātāji

31211310-4

Automātiskie izslēdzēji

31211320-7

Drošinātāju kontakti

31211330-0

Kūstošā drošinātāja vadi

31211340-3

Spailes

31212000-5

Jaudas slēdži

31212100-6

Gaisvadu elektrolīniju jaudas slēdži

31212200-7

Elektrisko ķēžu testeri

31212300-8

Magnētiskie slēdži

31212400-9

Mazgabarīta slēdži

31213000-2

Sadales iekārtas

31213100-3

Sadales kārbas

31213200-4

Sadales transformatori

31213300-5

Kabeļu sadales skapis

31213400-6

Sadales sistēma

31214000-9

Komutācijas ierīce

31214100-0

Slēdži

31214110-3

Izolējošie slēdži

31214120-6

Zemētājslēdzis

31214130-9

Drošības slēdži

31214140-2

Gaismmaiņas slēdži

31214150-5

Cilindra slēdži

31214160-8

Spiediena slēdži

31214170-1

Tumbleri

31214180-4

Slīdošie slēdži

31214190-7

Ceļa slēdži

31214200-1

Atdalītājslēdzis

31214300-2

Ārpustelpu komutācijas iekārtas

31214400-3

Drošinātāja slēdzis

31214500-4

Elektriskie komutatori

31214510-7

Sadales komutators

31214520-0

Vidēja sprieguma komutatori

31215000-6

Sprieguma ierobežotāji

31216000-3

Zemētāji

31216100-4

Zibens aizsardzības iekārtas

31216200-5

Zibensnovedēji

31217000-0

Strāvas izlīdzinātāji

31218000-7

Sadalkopnes

31219000-4

Aizsargkārbas

31220000-4

Elektrisko ķēžu komponenti

31221000-1

Elektriskie releji

31221100-2

Jaudas releji

31221200-3

Universāli releji

31221300-4

Releju rozetes

31221400-5

Maiņsprieguma releji

31221500-6

Dzīvsudraba releji

31221600-7

Laika releji

31221700-8

Pārslodzes releji

31223000-5

Spuldzes ietveres

31224000-2

Savienojumi un kontaktu elementi

31224100-3

Kontaktdakšas un kontaktligzdas

31224200-4

Koaksiālie savienotāji

31224300-5

Savienojumu kārbas

31224400-6

Savienojumu kabeļi

31224500-7

Termināļi

31224600-8

Reostati

31224700-9

Sadales dēļi

31224800-0

Kabeļu savienojumu komplekti

31224810-3

Pagarinātājkabeļi

31230000-7

Elektrosadales vai kontrolierīču detaļas

31300000-9

Izolēti vadi un kabeļi

31310000-2

Elektroenerģijas sadales tīkli

31311000-9

Elektroenerģijas sadales tīklu savienojumi

31320000-5

Strāvas sadales kabeļi

31321000-2

Elektropārvades līnijas

31321100-3

Gaisvadu elektropārvades līnijas

31321200-4

Zema un vidēja sprieguma kabeļi

31321210-7

Zemsprieguma kabeļi

31321220-0

Vidēja sprieguma kabeļi

31321300-5

Augstsprieguma kabeļi

31321400-6

Zemūdens kabeļi

31321500-7

Dziļūdens kabeļi

31321600-8

Izolēti kabeļi

31321700-9

Signālkabeļi

31330000-8

Koaksiālie kabeļi

31340000-1

Izolēto kabeļu piederumi

31341000-8

Izolēto kabeļu spoles

31342000-5

Izolēto kabeļu sadalītāji

31343000-2

Izolēto kabeļu savienotāji

31344000-9

Izolēto kabeļu blīvslēgi

31350000-4

Elektriskie vadītāji datu un vadības signālu pārvadei

31351000-1

Pieejas kontroles sistēmu elektriskie vadītāji

31400000-0

Akumulatori, galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

31410000-3

Galvaniskie elementi

31411000-0

Sārma baterijas

31420000-6

Galvaniskās baterijas

31421000-3

Svina baterijas

31422000-0

Bateriju paketes

31430000-9

Elektriskie akumulatori

31431000-6

Svina–skābes akumulatori

31432000-3

Niķeļa–kadmija akumulatori

31433000-0

Niķeļa–dzelzs akumulatori

31434000-7

Litija akumulatori

31440000-2

Baterijas

31500000-1

Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes

31510000-4

Elektriskās kvēlspuldzes

31511000-1

Virzītas gaismas hermētiskās spuldzes

31512000-8

Halogēna–volframa kvēlspuldze

31512100-9

Halogēnspuldzes, lineāras

31512200-0

Halogēnspuldzes, divkontakta

31512300-1

Halogēnspuldzes, dihroiskas

31514000-2

Gāzizlādes spuldzes

31515000-9

Ultravioleto staru spuldzes

31516000-6

Infrasarkano staru spuldzes

31517000-3

Lokspuldzes

31518000-0

Signālugunis

31518100-1

Pārplūdgaismas prožektori

31518200-2

Avārijas apgaismes iekārtas

31518210-5

Vēja lampas

31518220-8

Cauruļveida lampas

31518300-3

Virsgaismas logi

31518500-5

Dzīvsudraba tvaiku spuldzes

31518600-6

Starmeši

31519000-7

Kvēlspuldzes un neona spuldzes

31519100-8

Kvēlspuldzes

31519200-9

Neona spuldzes

31520000-7

Lampas un apgaismes piederumi

31521000-4

Lampas

31521100-5

Galda lampas

31521200-6

Stāvlampas

31521300-7

Pārnēsājamas elektriskās lampas

31521310-0

Brīdinājuma gaismas

31521320-3

Lāpas

31521330-6

Pārnēsājamas uzlādējamas elektroapgaismojuma lampas

31522000-1

Eglīšu lampiņas

31523000-8

Izgaismotas zīmes un nosaukumu plāksnes

31523100-9

Reklāmas neona apgaismojums

31523200-0

Pastāvīgas informācijas ceļazīmes

31523300-1

Izgaismotas nosaukumu plāksnes

31524000-5

Griestu vai sienu apgaismes piederumi

31524100-6

Griestu apgaismes piederumi

31524110-9

Operāciju zāles lampas

31524120-2

Griestu lampas

31524200-7

Sienu apgaismes piederumi

31524210-0

Sienas lampas

31527000-6

Prožektori

31527200-8

Āra apgaismojums

31527210-1

Laternas

31527260-6

Apgaismes sistēmas

31527270-9

Dzelzceļa platformu apgaismojums

31527300-9

Apgaismes ierīces mājsaimniecībām

31527400-0

Zemūdens apgaismojums

31530000-0

Lampu un apgaismes ierīču detaļas

31531000-7

Spuldzes

31531100-8

Elektrospuldzes

31532000-4

Lampu un apgaismes piederumu detaļas

31532100-5

Cauruļveida spuldzes

31532110-8

Cauruļveida luminiscences spuldzes

31532120-1

Kompaktas cauruļveida luminiscences spuldzes

31532200-6

Gredzenveida spuldzes

31532210-9

Gredzenveida luminiscences spuldzes

31532300-7

Kupolveida spuldzes

31532310-0

Kompaktas kupolveida luminiscences spuldzes

31532400-8

Spuldzes ietveres

31532500-9

Spuldzes starteri

31532510-2

Starteri luminiscences spuldzēm

31532600-0

Reaktori spuldzēm

31532610-3

Reaktori luminiscences spuldzēm

31532700-1

Aizsargpārsegi lampām

31532800-2

Lampu pamatnes

31532900-3

Luminiscējošs apgaismojums

31532910-6

Luminiscences spuldzes

31532920-9

Spuldzes un luminiscences spuldzes

31600000-2

Elektriskās iekārtas un aparāti

31610000-5

Elektroaprīkojums dzinējiem un automašīnām

31611000-2

Elektroinstalācija

31612000-9

Elektrisko vadu tinumi dzinējiem

31612200-1

Starteri

31612300-2

Dzinēju elektriskās signālierīces

31612310-5

Gaismas signālierīces

31620000-8

Skaņas vai vizuālās signalizācijas ierīces

31625000-3

Pretielaušanās un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas

31625100-4

Uguns detektoru sistēmas

31625200-5

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas

31625300-6

Pretielaušanās signalizācijas sistēmas

31630000-1

Magnēti

31640000-4

Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām

31642000-8

Elektroniskie detektori

31642100-9

Metāla cauruļu detektori

31642200-0

Mīnu detektori

31642300-1

Plastmasas detektori

31642400-2

Nemetālisku objektu detektori

31642500-3

Koksnes detektori

31643000-5

Elementārdaļiņu paātrinātāji

31643100-6

Lineārie paātrinātāji

31644000-2

Dažādu veidu datu ierakstītāji

31645000-9

Ķīniešu biljarda automāti

31650000-7

Izolācijas piederumi

31651000-4

Elektrības lentes

31660000-0

Ogles elektrodi

31670000-3

Iekārtu vai aparatūras elektrodaļas

31671000-0

Stikla apvalki un katodstaru lampas

31671100-1

Stikla apvalki

31671200-2

Katodstaru lampas

31680000-6

Elektromateriāli un piederumi

31681000-3

Elektropiederumi

31681100-4

Elektrokontakti

31681200-5

Elektriskie sūkņi

31681300-6

Elektriskās ķēdes

31681400-7

Elektrokomponenti

31681410-0

Elektromateriāli

31681500-8

Uzlādes ierīces

31682000-0

Elektroapgādes materiāli

31682100-1

Elektrības sadales kārbas

31682110-4

Elektrības sadales kārbu pārsegi

31682200-2

Instrumentu paneļi

31682210-5

Mērinstrumenti un vadības un kontroles ierīces

31682220-8

Miksēšanas pultis

31682230-1

Grafiskie displeji

31682300-3

Vidēja sprieguma iekārtas

31682310-6

Vidēja sprieguma paneļi

31682400-4

Gaisvadu elektroiekārtas

31682410-7

Gaisvadu kabeļu turētāji

31682500-5

Avārijas elektroiekārtas

31682510-8

Avārijas elektropadeves sistēmas

31682520-1

Avārijas izslēgšanas sistēma

31682530-4

Avārijas elektropadeve

31682540-7

Apakšstaciju iekārtas

31700000-3

Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli

31710000-6

Elektroniskās iekārtas

31711000-3

Elektronikas materiāli

31711100-4

Elektroniskie komponenti

31711110-7

Raiduztvērēji

31711120-0

Devēji

31711130-3

Rezistori

31711131-0

Elektriskie rezistori

31711140-6

Elektrodi

31711150-9

Elektriskie kondensatori

31711151-6

Blokkondensatori

31711152-3

Maiņkondensatori vai kondensatori ar regulējamu kapacitāti

31711154-0

Kondensatoru baterijas

31711155-7

Kondensatoru tīkli

31711200-5

Elektroniskie rezultātu tablo

31711300-6

Elektroniskās hronometrāžas sistēmas

31711310-9

Apmeklētības reģistrācijas sistēma

31711400-7

Elektronu lampas un kineskopi

31711410-0

Katodstaru televizoru kineskopi

31711411-7

Televīzijas kameru kineskopi

31711420-3

Mikroviļņu lampas un ierīces

31711421-0

Magnetroni

31711422-7

Mikroviļņu ierīces

31711423-4

Mikroviļņu radioierīces

31711424-1

Klistroni

31711430-6

Elektronu lampas

31711440-9

Uztvērējlampas vai pastiprinātājlampas

31711500-8

Elektronisko bloku daļas

31711510-1

Elektrisko kondensatoru detaļas

31711520-4

Elektrisko rezistoru, reostatu un potenciometru detaļas

31711530-7

Elektronu lampu detaļas

31712000-0

Mikroelektronikas ierīces un aparāti un mikrosistēmas

31712100-1

Mikroelektronikas ierīces un aparāti

31712110-4

Elektroniskās integrētās shēmas un mikrobloki

31712111-1

Telekartes

31712112-8

SIM kartes

31712113-5

Kartes, kas satur integrētās shēmas

31712114-2

Integrētās elektroniskās shēmas

31712115-9

Mikrobloki

31712116-6

Mikroprocesori

31712117-3

Integrālās shēmas

31712118-0

Integrēto shēmu ietveres vai balsteņi

31712119-7

Integrēto shēmu vāciņi

31712200-2

Mikrosistēmas

31712300-3

Drukātās shēmas

31712310-6

Aizpildītas drukāto shēmu plates

31712320-9

Tukšas drukāto shēmu plates

31712330-2

Pusvadītāji

31712331-9

Fotoelementi

31712332-6

Tiristori

31712333-3

Diaki

31712334-0

Triaki

31712335-7

Optiskie atdalītāji

31712336-4

Kvarca oscilatori

31712340-5

Diodes

31712341-2

Gaismas diodes

31712342-9

Mikroviļņu vai mazu signālu diodes

31712343-6

Zenera diodes

31712344-3

Šotkija diodes

31712345-0

Tuneļdiodes

31712346-7

Fotodiodes

31712347-4

Spēka vai solārās diodes

31712348-1

Lāzerdiodes

31712349-8

Radiofrekvences (RF) diodes

31712350-8

Tranzistori

31712351-5

Fototranzistori

31712352-2

Lauktranzistori (FET)

31712353-9

Metāla oksīdu lauktranzistori (MOSFET)

31712354-6

Tranzistoru mikroshēmas

31712355-3

Bipolārie Dārlingtona jeb radiofrekvences (RF) tranzistori

31712356-0

Vienpārejas tranzistori

31712357-7

Izolēta slēdža bipolārie tranzistori (IGBT)

31712358-4

Lauktranzistori (JFET) ar pāreju

31712359-1

Bipolārie tranzistori (BJT) ar pāreju

31712360-1

Samontēti pjezoelektriskie kristāli

31720000-9

Elektromehāniskās iekārtas

31730000-2

Elektrotehniskās iekārtas

31731000-9

Elektrotehniskie materiāli

31731100-0

Moduļi

32000000-3

Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti

32200000-5

Raidītāji radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radio vai televīzijas apraidei

32210000-8

Apraides iekārtas

32211000-5

Raidījumu producēšanas iekārtas

32220000-1

Televīzijas pārraides iekārtas bez uztveršanas iekārtām

32221000-8

Radiobākas

32222000-5

Videosignālu kodēšanas ierīces

32223000-2

Videopārraides iekārtas

32224000-9

Televīzijas pārraides iekārtas

32230000-4

Radiopārraides iekārtas ar uztvērējiekārtām

32231000-1

Slēgta tīkla televīzijas iekārtas

32232000-8

Videokonferenču iekārtas

32233000-5

Radiofrekvenču pastiprināšanas stacijas

32234000-2

Slēgta tīkla televīzijas kameras

32235000-9

Slēgta tīkla uzraudzības sistēma

32236000-6

Radiotelefoni

32237000-3

Portatīvi radioraidītāji un uztvērēji

32240000-7

Televīzijas kameras

32250000-0

Mobilie telefoni

32251000-7

Automašīnu telefoni

32251100-8

Brīvroku komplekts

32252000-4

GSM telefoni

32252100-5

Brīvroku mobilie telefoni

32252110-8

Brīvroku mobilie telefoni (bezvadu)

32260000-3

Datu pārraides iekārtas

32270000-6

Digitālās pārraides ierīces

32300000-6

Televīzijas un radiouztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra

32310000-9

Radiopārraižu uztvērēji

32320000-2

Televīzijas un audiovizuālās iekārtas

32321000-9

Televīzijas projektori

32321100-0

Filmu iekārtas

32321200-1

Audiovizuālās iekārtas

32321300-2

Audiovizuālie piederumi

32322000-6

Multivides iekārtas

32323000-3

Videomonitori

32323100-4

Krāsu videomonitori

32323200-5

Vienkrāsas videomonitori

32323300-6

Videoiekārtas

32323400-7

Videoatskaņošanas iekārtas

32323500-8

Videonovērošanas sistēma

32324000-0

Televizori

32324100-1

Krāsu televizori

32324200-2

Melnbaltie televizori

32324300-3

Televīzijas iekārtas

32324310-6

Satelītantenas

32324400-4

Televīzijas antenas

32324500-5

Videoskaņotāji

32324600-6

Ciparu televīzijas dekoredi

32330000-5

Skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra

32331000-2

Atskaņotāji

32331100-3

Plašu atskaņotāji

32331200-4

Kasešu atskaņotāji

32331300-5

Skaņas reproducēšanas ierīces

32331500-7

Ierakstītāji

32331600-8

MP3 atskaņotāji

32332000-9

Magnetofoni

32332100-0

Diktofoni

32332200-1

Telefona automātiskie atbildētāji

32332300-2

Skaņas ierakstītāji

32333000-6

Video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra

32333100-7

Videomagnetofoni

32333200-8

Videokameras ar reprodukcijas ierīci

32333300-9

Videoierakstu reproducēšanas aparatūra

32333400-0

Videoatskaņotāji

32340000-8

Mikrofoni un skaļruņi

32341000-5

Mikrofoni

32342000-2

Skaļruņi

32342100-3

Austiņas

32342200-4

Radioaustiņas

32342300-5

Mikrofonu un skaļruņu komplekti

32342400-6

Akustiskās ierīces

32342410-9

Skaņas iekārtas

32342411-6

Mini-skaļruņi

32342412-3

Skaļruņu iekārtas

32342420-2

Skaņu studijas miksēšanas pults

32342430-5

Runas kompresijas sistēma

32342440-8

Balss pasta sistēma

32342450-1

Balss ierakstītāji

32343000-9

Pastiprinātāji

32343100-0

Skaņas frekvences pastiprinātāji

32343200-1

Megafoni

32344000-6

Radiotelefonu un radiotelegrāfu uztvērējierīces

32344100-7

Portatīvie uztvērēji izsaukšanai un raidziņojumu saņemšanai

32344110-0

Balss reģistrēšanas sistēma

32344200-8

Radiouztvērēji

32344210-1

Radioierīces

32344220-4

Radioziņojumu uztvērēji

32344230-7

Radiostacijas

32344240-0

Radio tornis

32344250-3

Radioiekārtas

32344260-6

Radio un multipleksās iekārtas

32344270-9

Radio un telefonu kontroles sistēmas

32344280-2

Portatīvie radioaparāti

32350000-1

Skaņas iekārtu un videoiekārtu daļas

32351000-8

Skaņas iekārtu un videoiekārtu piederumi

32351100-9

Videomontāžas iekārtas

32351200-0

Ekrāni

32351300-1

Audioierīču piederumi

32351310-4

Audiokasetes

32352000-5

Antenas un reflektori

32352100-6

Radio un radaru iekārtu daļas

32352200-7

Radaru rezerves daļas un piederumi

32353000-2

Skaņu ieraksti

32353100-3

Ieraksti

32353200-4

Mūzikas kasetes

32354000-9

Filmu izstrādājumi

32354100-0

Radioloģijas filma

32354110-3

Rentgena filma

32354120-6

Ultravioletās gaismas filma

32354200-1

Kinematogrāfijas filma

32354300-2

Fotofilma

32354400-3

Ātrā foto filma

32354500-4

Videofilmas

32354600-5

Videokasetes

32354700-6

Videolentes

32354800-7

Iesaiņojamā plēve

32360000-4

Iekšējo telefonu iekārtas

32400000-7

Tīkli

32410000-0

Lokālais datortīkls

32411000-7

Marķiergredzena tīkls

32412000-4

Sakaru tīkls

32412100-5

Telekomunikāciju tīkls

32412110-8

Interneta tīkls

32412120-1

Iekštīkls

32413000-1

Integrētais tīkls

32413100-2

Tīkla maršrutētāji

32415000-5

Ethernet tīkls

32416000-2

ISDN tīkls

32416100-3

ISDX tīkls

32417000-9

Multivides tīkli

32418000-6

Radiotīkls

32420000-3

Tīkla iekārtas

32421000-0

Tīkla kabeļi

32422000-7

Tīkla komponenti

32423000-4

Tīkla centrmezgli

32424000-1

Tīkla infrastruktūra

32425000-8

Tīkla operētājsistēma

32426000-5

Tīkla publicēšanas sistēma

32427000-2

Tīkla sistēma

32428000-9

Tīkla modernizācija

32429000-6

Telefontīkla iekārtas

32430000-6

Teritoriālais tīkls

32440000-9

Telemetrijas un termināļu iekārtas

32441000-6

Telemetrijas iekārta

32441100-7

Telemetrijas uzraudzības sistēma

32441200-8

Telemetrijas un vadības iekārta

32441300-9

Telemātikas sistēma

32442000-3

Termināļa iekārta

32442100-4

Termināļu paneļi

32442200-5

Termināļa kārbas

32442300-6

Termināļa emulatori

32442400-7

Pieslēguma bloki

32500000-8

Telekomunikāciju iekārtas un piederumi

32510000-1

Bezvadu telekomunikāciju sistēma

32520000-4

Telekomunikāciju kabeļi un iekārtas

32521000-1

Telekomunikāciju kabeļi

32522000-8

Telekomunikāciju iekārtas

32523000-5

Telekomunikāciju infrastruktūra

32524000-2

Telekomunikāciju sistēma

32530000-7

Ar satelītiem saistītās sakaru iekārtas

32531000-4

Satelītsakaru iekārtas

32532000-1

Satelītantenas (parabolantenas)

32533000-8

Zemes satelītstacijas

32534000-5

Satelītu platformas

32540000-0

Komutatori

32541000-7

Komutācijas iekārtas

32542000-4

Komutācijas paneļi

32543000-1

Telefoncentrāļu komutatori

32544000-8

PABX iekārtas

32545000-5

PABX sistēmas

32546000-2

Digitālās komutācijas iekārtas

32546100-3

Digitālie komutatori

32547000-9

Vakuuma komutatori

32550000-3

Telefonu iekārtas

32551000-0

Telefonu kabeļi un saistītās iekārtas

32551100-1

Telefonu pieslēgumi

32551200-2

Telefonu centrāles

32551300-3

Telefona austiņas

32551400-4

Telefontīkls

32551500-5

Telefona kabeļi

32552000-7

Elektriskās ierīces telefona un telegrāfa līnijām

32552100-8

Telefona aparāti

32552110-1

Bezvadu telefoni

32552120-4

Avārijas telefoni

32552130-7

Publiskie telefoni

32552140-0

Taksofonu iekārtas

32552150-3

Telefoni vājredzīgām personām

32552160-6

Telefoni vājdzirdīgām personām

32552200-9

Teletaipi

32552300-0

Telefona vai telegrāfa komutācijas ierīces

32552310-3

Digitālās telefoncentrāles

32552320-6

Multipleksori

32552330-9

Telefona komutācijas ierīces

32552400-1

Skaņas frekvences signāla konverteri

32552410-4

Modemi

32552420-7

Frekvences konverters

32552430-0

Kodēšanas ierīces

32552500-2

Teleteksta ierīces

32552510-5

Videoteksta termināļi

32552520-8

Teleksa iekārta

32552600-3

Durvju telefoni

32553000-4

Elektrisko telefona vai telegrāfa aparātu detaļas

32560000-6

Optiskās šķiedras materiāli

32561000-3

Optiskās šķiedras savienojumi

32562000-0

Optiskās šķiedras kabeļi

32562100-1

Optiskās šķiedras kabeļi informācijas pārraides vajadzībām

32562200-2

Optiskie telekomunikāciju kabeļi

32562300-3

Optiskās šķiedras kabeļi datu pārraides vajadzībām

32570000-9

Sakaru iekārtas

32571000-6

Sakaru infrastruktūra

32572000-3

Sakaru kabelis

32572100-4

Sakaru kabeļi ar vairākiem elektrovadiem

32572200-5

Sakaru kabeļi ar koaksiālajiem vadiem

32572300-6

Īpaša lietojuma sakaru kabelis

32573000-0

Sakaru vadības sistēma

32580000-2

Iekārtas datu apstrādei

32581000-9

Aprīkojums datu pārraides iekārtām

32581100-0

Datu pārraides kabelis

32581110-3

Datu pārraides kabelis ar vairākiem elektrovadiem

32581120-6

Datu pārraides kabelis ar koaksiālajiem vadiem

32581130-9

Īpaša lietojuma datu pārraides kabelis

32581200-1

Faksa piederumi

32581210-4

Faksa piederumi un detaļas

32582000-6

Datu nesēji

32583000-3

Datu un balss nesēji

32584000-0

Datu nesēji (ieskaņoti)

33000000-0

Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces

33100000-1

Medicīniskās ierīces

33110000-4

Attēlveidošanas iekārtas medicīnas, stomatoloģijas un veterinārās medicīnas vajadzībām

33111000-1

Rentgena aparāti

33111100-2

Rentgena galds

33111200-3

Rentgena darba stacijas

33111300-4

Rentgenuzņēmumu attīstīšanas ierīces

33111400-5

Rentgena fluoroskopijas ierīces

33111500-6

Zobārstniecības rentgena aparāti

33111600-7

Radiogrāfijas ierīces

33111610-0

Magnētiskās rezonanses aparāts

33111620-3

Gamma kameras

33111640-9

Termogrāfi

33111650-2

Mamogrāfijas aparāti

33111660-5

Osteodensitometri

33111700-8

Angiogrāfijas telpa

33111710-1

Angiogrāfijas piederumi

33111720-4

Angiogrāfijas aparāti

33111721-1

Digitālie angiogrāfijas aparāti

33111730-7

Angioplastijas piederumi

33111740-0

Angioplastijas aparāti

33111800-9

Rentgena diagnostikas sistēmas

33112000-8

Rezonanses, ultraskaņas un doplera attēlveidošanas iekārtas

33112100-9

Ehokardiogrāfs

33112200-0

Ultraskaņas aparāts

33112300-1

Ultraskaņas skeneri

33112310-4

Krāsu dopleri

33112320-7

Dopleriekārtas

33112330-0

Ehoencefalogrāfi

33112340-3

Ehokardiogrāfi

33113000-5

Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas iekārtas

33113100-6

Magnētiskās rezonanses skeneri

33113110-9

Kodolmagnētiskās rezonanses skeneri

33114000-2

Spektroskopijas ierīces

33115000-9

Tomogrāfijas iekārtas

33115100-0

Datortomogrāfi

33115200-1

Aksiālie datortomogrāfi

33120000-7

Ierakstīšanas sistēmas un izmeklēšanas iekārtas

33121000-4

Ilgtermiņa ambulatorās uzskaites sistēma

33121100-5

Elektroencefalogrāfi

33121200-6

Scintigrāfijas aparāti

33121300-7

Elektromiogrāfi

33121400-8

Audiometri

33121500-9

Elektrokardiogramma

33122000-1

Oftalmoloģijas iekārtas

33123000-8

Sirds un asinsvadu izmeklēšanas ierīces

33123100-9

Spiediena mērītājs

33123200-0

Elektrokardiogrāfijas aparāti

33123210-3

Sirdsdarbības uzraudzības iekārtas

33123220-6

Koronārās angiogrāfijas ierīces

33123230-9

Kardiogrāfi

33124000-5

Diagnostikas un staru diagnostikas ierīces un piederumi

33124100-6

Diagnostikas ierīces

33124110-9

Diagnostikas sistēmas

33124120-2

Ultraskaņas diagnostikas ierīces

33124130-5

Diagnostikas piederumi

33124131-2

Reaģenta strēmeles

33124200-7

Staru diagnostikas ierīces

33124210-0

Staru diagnostikas piederumi

33125000-2

Uroloģisko izmeklējumu ierīces

33126000-9

Zobārstniecības iekārtas

33127000-6

Imunoanalīzes iekārtas

33128000-3

Medicīniskais lāzeris, kas nav ķirurģiskais lāzeris

33130000-0

Zobārstniecības iekārtas un apakšspecialitātes instrumenti

33131000-7

Zobārstniecības rokas instrumenti

33131100-8

Zobārstniecības ķirurģiskie instrumenti

33131110-1

Dentālās stangas, zobu birstītes, mīksto audu retraktori un pulētāji

33131111-8

Dentālās stangas

33131112-5

Zobu birstītes

33131113-2

Dentālie mīksto audu retraktori

33131114-9

Dentālie pulētāji

33131120-4

Dentālie krioķirurģijas instrumenti, dziļuma mērītāji, cēlāji un ekskavatori

33131121-1

Dentālie krioķirurģijas instrumenti

33131122-8

Dentālie dziļuma mērītāji

33131123-5

Dentālie cēlāji

33131124-2

Dentālie ekskavatori

33131130-7

Zobārstniecības pirkstu aizsargi un ekstrakcijas knaibles

33131131-4

Zobārstniecības pirkstu aizsargi

33131132-1

Dentālās ekstrakcijas knaibles

33131140-0

Dentālie spoguļi un rīmeri

33131141-7

Dentālie spoguļi

33131142-4

Dentālie rīmeri

33131150-3

Dentālie zobu saknes gala izņēmēji, skēleri un svari

33131151-0

Dentālie zobu saknes gala izņēmēji

33131152-7

Dentālie skēleri

33131153-4

Dentālie svari

33131160-6

Dentālās šķēres un naži

33131161-3

Dentālās šķēres

33131162-0

Dentālie naži

33131170-9

Dentālās špāteles, pincetes un vaska lāpstiņas

33131171-6

Dentālās špāteles

33131172-3

Dentālās pincetes

33131173-0

Dentālās vaska lāpstiņas

33131200-9

Zobārstniecības ķirurģiskā adata

33131300-0

Vienreizējās lietošanas zobārstniecības instrumenti

33131400-1

Zobārstniecības zonde

33131500-2

Zobu ekstrakcijas instrumenti

33131510-5

Zobārstniecības urbji

33131600-3

Zobu plombēšanas instrumenti

33132000-4

Zobu implanti

33133000-1

Zobu nospiedumu iegūšanas materiāli

33134000-8

Endodontijas materiāli

33135000-5

Ortodontijas ierīces

33136000-2

Rotējošie un abrazīvie instrumenti

33137000-9

Zobu profilakses materiāli

33138000-6

Zobu protezēšanas un zobu rindu iztaisnošanas produkti

33138100-7

Zobu protēzes

33140000-3

Medicīnas palīgmateriāli

33141000-0

Vienreizlietojamie medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas palīgmateriāli

33141100-1

Pārsēji; spailes, šuvju materiāli un ligatūras

33141110-4

Pārsēji

33141111-1

Adhezīvie pārsēji

33141112-8

Plāksteri

33141113-4

Saites

33141114-2

Medicīniskā marle

33141115-9

Medicīniskā vate

33141116-6

Pārsēju pakas

33141117-3

Kokvilnas vate

33141118-0

Marles kompreses

33141119-7

Kompreses

33141120-7

Spailes, šuvju materiāli, ligatūras

33141121-4

Ķirurģiskās šūšanas materiāli

33141122-1

Ķirurģijas spailes

33141123-8

Adatu turētāji

33141124-5

Asu instrumentu paliktņi

33141125-2

Ķirurģisko šuvju materiāli

33141126-9

Ligatūras

33141127-6

Absorbējošie hemostatiskie līdzekļi

33141128-3

Šuvju adatas

33141200-2

Katetri

33141210-5

Balonkatetri

33141220-8

Kaniles

33141230-1

Dilators

33141240-4

Katetru piederumi

33141300-3

Venipunktūras un asins paraugu ņemšanas ierīces

33141310-6

Šļirces

33141320-9

Medicīniskās adatas

33141321-6

Anastēzijas adatas

33141322-3

Arteriālās adatas

33141323-0

Biopsijas adatas

33141324-7

Dialīzes adatas

33141325-4

Fistulu adatas

33141326-1

Radioloģijas procedūru adatas

33141327-8

Adatas ar gaisa kanālu

33141328-5

Epidurālās adatas

33141329-2

Adatas amniocentēzei

33141400-4

Asknaibles un ķirurģijas skalpeļi; ķirurģiskie cimdi

33141410-7

Asknaibles un ķirurģijas skalpeļi

33141411-4

Skalpeļi un asmeņi

33141420-0

Ķirurģiskie cimdi

33141500-5

Hematoloģijas materiāli

33141510-8

Asins produkti

33141520-1

Plazmas ekstrakti

33141530-4

Asins koagulanti

33141540-7

Albumīns

33141550-0

Heparīns

33141560-3

Cilvēku orgāni

33141570-6

Cilvēku asinis

33141580-9

Dzīvnieku asinis

33141600-6

Kolektori un savācējmaisiņi, drenāžas un citi piederumi

33141610-9

Savācējmaisiņi

33141613-0

Maisi asinīm

33141614-7

Maisi plazmai

33141615-4

Maisiņi urīnam

33141620-2

Medicīniskie komplekti

33141621-9

Komplekts urīna nesaturēšanas gadījumiem

33141622-6

AIDS profilakses komplekti

33141623-3

Pirmās palīdzības komplekti

33141624-0

Administrēšanas komplekti

33141625-7

Diagnostikas komplekti

33141626-4

Dozēšanas komplekti

33141630-5

Asins plazmas filtri

33141640-8

Drenāža

33141641-5

Zondes

33141642-2

Drenāžas piederumi

33141700-7

Ortopēdijas materiāli

33141710-0

Kruķi

33141720-3

Palīgierīces staigāšanai

33141730-6

Ķirurģiskās apkakles

33141740-9

Ortopēdiskie apavi

33141750-2

Mākslīgās locītavas

33141760-5

Šinas

33141770-8

Kaula lūzumu fiksatori, saspraudes un plates

33141800-8

Zobārstniecības materiāli

33141810-1

Zobu pildmateriāli

33141820-4

Zobi

33141821-1

Porcelāna zobi

33141822-8

Akrila zobi

33141830-7

Zobu cementa pamatmateriāls

33141840-0

Zobārstniecības hemostatiskie līdzekļi

33141850-3

Zobu higiēnas produkti

33141900-9

Lancetes

33150000-6

Staru terapijas, mehanoterapijas, elektroterapijas un fizioterapijas ierīces

33151000-3

Staru terapijas ierīces un materiāli

33151100-4

Gamma staru terapijas ierīces

33151200-5

Rentgena staru terapijas ierīces

33151300-6

Spektrogrāfi

33151400-7

Staru terapijas materiāli

33152000-0

Inkubatori

33153000-7

Litotriptori

33154000-4

Mehanoterapijas ierīces

33155000-1

Fizioterapijas ierīces

33156000-8

Psiholoģiskās testēšanas ierīces

33157000-5

Gāzu terapijas un elpošanas ierīces

33157100-6

Medicīniskās gāzmaskas

33157110-9

Skābekļa maskas

33157200-7

Skābekļa aparāti

33157300-8

Skābekļa teltis

33157400-9

Medicīniskās elpošanas palīgierīces

33157500-0

Augstspiediena kameras

33157700-2

Barbotieris skābekļa terapijai

33157800-3

Skābekļa padeves ierīce

33157810-6

Skābekļa terapijas ierīce

33158000-2

Elektriskā, elektromagnētiskā un mehāniskā ārstēšana

33158100-3

Elektromagnētiskā ierīce

33158200-4

Elektroterapijas aparāti

33158210-7

Stimulators

33158300-5

Ultravioleto staru medicīniskās ierīces

33158400-6

Mehanoterapijas iekārtas

33158500-7

Infrasarkano staru medicīniskās ierīces

33159000-9

Klīniskās ķīmijas sistēma

33160000-9

Operāciju tehnika

33161000-6

Elektroķirurģiskā iekārta

33162000-3

Operāciju zāles ierīces un instrumenti

33162100-4

Operāciju zāles ierīces

33162200-5

Operāciju zāles instrumenti

33163000-0

Barokamera

33164000-7

Kolioskopijas ierīces

33164100-8

Kolposkops

33165000-4

Krioķirurģijas un krioterapijas ierīces

33166000-1

Dermatoloģijas ierīces

33167000-8

Operāciju zāles apgaismojums

33168000-5

Endoskopijas, endoķirurģijas ierīces

33168100-6

Endoskopi

33169000-2

Ķirurģiskie instrumenti

33169100-3

Ķirurģiskais lāzers

33169200-4

Ķirurģijas grozi

33169300-5

Ķirurģijas paplātes

33169400-6

Ķirurģijas tvertnes

33169500-7

Ķirurģiskās uzraudzības un izsekojamības sistēmas

33170000-2

Anestēzija un reanimācija

33171000-9

Anestēzijas un reanimācijas instrumenti

33171100-0

Anestēzijas instrumenti

33171110-3

Anestēzijas maska

33171200-1

Reanimācijas instrumenti

33171210-4

Reanimācijas maska

33171300-2

Epidurālās anestēzijas komplekti vai iepakojumi

33172000-6

Anestēzijas un reanimācijas ierīces

33172100-7

Anestēzijas ierīces

33172200-8

Reanimācijas ierīces

33180000-5

Funkcionāls atbalsts

33181000-2

Nieru dialīzes ierīces

33181100-3

Hemodialīzes ierīces

33181200-4

Dialīzes filtri

33181300-5

Atsevišķais hemodialīzes monitors

33181400-6

Daudzpozīciju hemodialīzes ierīces

33181500-7

Nieru ārstēšanas palīgmateriāli

33181510-0

Nieru šķidrums

33181520-3

Nieru dialīzes palīgmateriāli

33182000-9

Sirds funkciju uzturēšanas ierīces

33182100-0

Defibrilators

33182200-1

Sirds stimulēšanas ierīces

33182210-4

Elektrokardiostimulators

33182220-7

Sirds vārstulis

33182230-0

Sirds kambaris

33182240-3

Elektrokardiostimulatoru detaļas un piederumi

33182241-0

Elektrokardiostimulatoru baterijas

33182300-2

Sirds ķirurģijas ierīces

33182400-3

Sirds rentgenizmeklēšanas sistēma

33183000-6

Ortopēdiskās palīgierīces

33183100-7

Ortopēdiskie implanti

33183200-8

Ortopēdiskās protēzes

33183300-9

Osteosintēzes ierīces

33184000-3

Ķermeņa daļu protēzes

33184100-4

Ķirurģiskie implanti

33184200-5

Vaskulārās protēzes

33184300-6

Sirds protēzes

33184400-7

Krūšu protēzes

33184410-0

Krūts iekšējās protēzes

33184420-3

Krūts ārējās protēzes

33184500-8

Koronārās endoprotēzes

33184600-9

Mākslīgās acis

33185000-0

Dzirdes aparāti

33185100-1

Dzirdes aparātu detaļas un piederumi

33185200-2

Kohleārais implants

33185300-3

Otolaringoloģiskie implanti

33185400-4

Mākslīgā balsene

33186000-7

Mākslīgās asinsrites iekārta

33186100-8

Oksigenators

33186200-9

Asins un šķidrumu sildītāji

33190000-8

Dažādas medicīniskās ierīces

33191000-5

Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces

33191100-6

Sterilizators

33191110-9

Autoklāvs

33192000-2

Medicīniskās mēbeles

33192100-3

Medicīniskās gultas

33192110-6

Ortopēdiskās gultas

33192120-9

Slimnīcu gultas

33192130-2

Motorizētās gultas

33192140-5

Psihiatriskās izmeklēšanas dīvāni

33192150-8

Terapijas gultas

33192160-1

Nestuves

33192200-4

Medicīniskie galdi

33192210-7

Izmeklēšanas galdi

33192230-3

Operāciju galdi

33192300-5

Medicīniskās mēbeles, izņemot gultas un galdus

33192310-8

Trakcijas vai piekares ierīces medicīniskajām gultām

33192320-1

Urīna pudeļu turētāji

33192330-4

Transfūzijas piederumi

33192340-7

Operāciju zāles mēbeles, izņemot galdus

33192350-0

Skapis audzēšanai medicīniskiem nolūkiem

33192400-6

Zobārstniecības darba stacijas

33192410-9

Zobārstniecības krēsli

33192500-7

Analīžu mēģenes

33192600-8

Pacēlājierīces veselības aprūpes nozares vajadzībām

33193000-9

Invalīdu ratiņi, ratiņkrēsli un saistītās ierīces

33193100-0

Invalīdu ratiņi un ratiņkrēsli

33193110-3

Invalīdu ratiņi

33193120-6

Ratiņkrēsli

33193121-3

Motorizētie ratiņkrēsli

33193200-1

Invalīdu ratiņu un ratiņkrēslu detaļas un piederumi

33193210-4

Invalīdu transportlīdzekļu detaļas un piederumi

33193211-1

Invalīdu ratiņu motori

33193212-8

Invalīdu ratiņu stūrēšanas ierīces

33193213-5

Invalīdu ratiņu vadības ierīces

33193214-2

Invalīdu ratiņu šasijas

33193220-7

Invalīdu ratiņu detaļas un piederumi

33193221-4

Ratiņkrēslu spilveni

33193222-1

Ratiņkrēslu rāmji

33193223-8

Ratiņkrēslu sēdekļi

33193224-5

Ratiņkrēslu riteņi

33193225-2

Ratiņkrēslu riepas

33194000-6

Transfūzijas un infūzijas ierīces un instrumenti

33194100-7

Infūzijas ierīces un instrumenti

33194110-0

Infūzijas sūkņi

33194120-3

Infūzijas piederumi

33194200-8

Transfūzijas ierīces un instrumenti

33194210-1

Asins transfūzijas piederumi

33194220-4

Asins transfūzijas materiāli

33195000-3

Pacientu novērošanas sistēma

33195100-4

Monitori

33195110-7

Elpošanas sistēmas monitori

33195200-5

Centrālā novērošanas stacija

33196000-0

Medicīniskās palīgierīces

33196100-1

Palīgierīces veciem cilvēkiem

33196200-2

Palīgierīces invalīdiem

33197000-7

Medicīnā izmantojamo datoru iekārtas

33198000-4

Slimnīcās izmantojamie papīra izstrādājumi

33198100-5

Papīra kompreses

33198200-6

Papīra sterilizācijas maisi vai ietinamais papīrs

33199000-1

Medicīnas darbinieku apģērbi

33600000-6

Farmācijas izstrādājumi

33610000-9

Zāles gremošanas traktam un metabolismam

33611000-6

Zāles traucējumiem, kas saistīti ar kuņģa skābēm

33612000-3

Zāles kuņģa un zarnu trakta funkcionālajiem traucējumiem

33613000-0

Caurejas līdzekļi

33614000-7

Līdzekļi pret caureju, zarnu pretiekaisuma/pretinfekcijas līdzekļi

33615000-4

Zāles, ko izmanto diabēta ārstēšanā

33615100-5

Insulīns

33616000-1

Vitamīni

33616100-2

Provitamīni

33617000-8

Minerālvielu piedevas

33620000-2

Zāles asinīm, asinsrades orgāniem un sirds un asinsvadu sistēmai

33621000-9

Zāles asinīm un asinsrades orgāniem

33621100-0

Līdzekļi pret trombozi

33621200-1

Hemostatiskie līdzekļi

33621300-2

Antianēmiskie preparāti

33621400-3

Asins aizstājēji un perfūzijas šķīdumi

33622000-6

Zāles sirds un asinsvadu sistēmai

33622100-7

Kardioterapijas zāles

33622200-8

Antihipertensīvie līdzekļi

33622300-9

Diurētiskie līdzekļi

33622400-0

Vazoprotektīvie līdzekļi

33622500-1

Antihemoroidālie līdzekļi lokālai lietošanai

33622600-2

Beta blokatori

33622700-3

Kalcija kanālu blokatori

33622800-4

Renīna–angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi

33630000-5

Dermatoloģiskās zāles un zāles muskuļu un kaulu sistēmai

33631000-2

Dermatoloģiskās zāles

33631100-3

Dermatoloģiskās pretsēnīšu zāles

33631110-6

Salicilskābes

33631200-4

Ādu mīkstinošie un aizsargājošie līdzekļi

33631300-5

Antipsoriātiskie līdzekļi

33631400-6

Dermatoloģijā lietojamie antiobiotiskie un ķīmiskās terapijas līdzekļi

33631500-7

Dermatoloģijā lietojamie kortikosteroīdi un dermatoloģiskie preparāti

33631600-8

Antiseptiskie un dezinfekcijas līdzekļi

33631700-9

Preparāti pret akni

33632000-9

Zāles muskuļu un kaulu sistēmai

33632100-0

Pretiekaisuma un pretreimatisma izstrādājumi

33632200-1

Muskuļu relaksanti

33632300-2

Preparāti pret podagru

33640000-8

Uroģenitālās sistēmas zāles un hormoni

33641000-5

Uroģenitālās sistēmas zāles un dzimumhormoni

33641100-6

Ginekoloģiskie pretinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi

33641200-7

Citi ginekoloģiskie līdzekļi

33641300-8

Dzimumhormoni un dzimumsistēmas modulatori

33641400-9

Kontracepcijas līdzekļi

33641410-2

Orālās kontracepcijas līdzekļi

33641420-5

Ķīmiskie kontracepcijas līdzekļi

33642000-2

Hormonu preparāti sistēmiskai lietošanai, izņemot dzimumhormonus

33642100-3

Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi

33642200-4

Kortikosterioīdi sistēmiskai lietošanai

33642300-5

Vairogdziedzera terapijas zāles

33650000-1

Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai, vakcīnas, antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori

33651000-8

Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai un vakcīnas

33651100-9

Antibakteriālie līdzekļi sistēmiskai lietošanai

33651200-0

Pretsēnīšu līdzekļi sistēmiskai lietošanai

33651300-1

Pretmikobaktēriju līdzekļi

33651400-2

Pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai

33651500-3

Imūnserumi un imūnglobulīni

33651510-6

Imūnserumi

33651520-9

Imūnglobulīni

33651600-4

Vakcīnas

33651610-7

Kombinētas difterijas, garā klepus un tetanusa vakcīnas

33651620-0

Kombinētas difterijas un tetanusa vakcīnas

33651630-3

BCG vakcīnas (liofilizētās)

33651640-6

Kombinētas masalu, epidēmiskā parotīta un masaliņu vakcīnas

33651650-9

Tīfa vakcīnas

33651660-2

Gripas vakcīnas

33651670-5

Poliovakcīnas

33651680-8

Hepatīta B vakcīnas

33651690-1

Veterinārās medicīnas vakcīnas

33652000-5

Antineoplastiskie līdzekļi un imūnmodulatori

33652100-6

Antineoplastiskie līdzekļi

33652200-7

Endokrīnās terapijas zāles

33652300-8

Imūnsupresīvie līdzekļi

33660000-4

Zāles nervu sistēmai un maņu orgāniem

33661000-1

Zāles nervu sistēmai

33661100-2

Anestēzijas līdzekļi

33661200-3

Pretsāpju līdzekļi

33661300-4

Pretepilepsijas līdzekļi

33661400-5

Pretparkinsonisma zāles

33661500-6

Psiholeptiskie līdzekļi

33661600-7

Psihoanaleptiskie līdzekļi

33661700-8

Citas nervu sistēmas zāles

33662000-8

Zāles maņu orgāniem

33662100-9

Oftalmoloģiskie līdzekļi

33670000-7

Zāles elpošanas sistēmai

33673000-8

Medikamenti pret obstruktīvām elpošanas ceļu slimībām

33674000-5

Preparāti pret klepu un saaukstēšanos

33675000-2

Antihistamīna līdzekļi sistēmiskai lietošanai

33680000-0

Farmaceitiskās preces

33681000-7

Bērnu pudeļu knupīši, knupīšu uzgaļi un līdzīgas zīdaiņu preces

33682000-4

Gumijas flīzes

33683000-1

Gumijas amortizācija

33690000-3

Dažādas zāles

33691000-0

Pretparazitāri izstrādājumi, insekticīdi un repelenti

33691100-1

Pretprotozoju līdzekļi

33691200-2

Attārpošanas līdzekļi

33691300-3

Līdzekļi pret ektoparazītiem, tostarp līdzekļi pret kašķa ērcēm, insekticīdi un repelenti

33692000-7

Medicīniskie šķīdumi

33692100-8

Infūzijas šķīdumi

33692200-9

Parenterālās barošanas produkti

33692210-2

Parenterālās barošanas šķīdumi

33692300-0

Enterālā barība

33692400-1

Perfūzijas šķīdumi

33692500-2

Šķīdumi, kas paredzēti injicēšanai

33692510-5

Intravenozie šķidrumi

33692600-3

Galēniskie preparāti

33692700-4

Glikozes šķīdumi

33692800-5

Dialīzes šķīdumi

33693000-4

Citi terapeitiskie izstrādājumi

33693100-5

Toksīni

33693200-6

Nikotīna aizstājēji

33693300-7

Atkarības ārstēšanas preparāti

33694000-1

Diagnostiskie reaģenti

33695000-8

Visi pārējie izstrādājumi, kas nav terapeitiski

33696000-5

Reaģenti un kontrastvielas

33696100-6

Reaģenti asins grupas noteikšanai

33696200-7

Reaģenti asins analīžu veikšanai

33696300-8

Ķīmiskie reaģenti

33696400-9

Izotopu reaģenti

33696500-0

Laboratorijas reaģenti

33696600-1

Reaģenti elektroforēzei

33696700-2

Uroloģiskie reaģenti

33696800-3

Rentgena kontrastvielas

33697000-2

Medicīnas preparāti, izņemot zobārstniecības preces

33697100-3

Klizmas preparāti

33697110-6

Kaulu rekonstrukcijas saistvielas

33698000-9

Klīniskie produkti

33698100-0

Mikrobioloģiskās kultūras

33698200-1

Dziedzeri un to ekstrakti

33698300-2

Pepsīnvielas

33700000-7

Higiēnas preces

33710000-0

Parfīmi, tualetes piederumi un prezervatīvi

33711000-7

Parfīmi un tualetes piederumi

33711100-8

Tualetes ūdeņi

33711110-1

Dezodoranti

33711120-4

Pretsviedru līdzekļi

33711130-7

Odekoloni

33711140-0

Smaržas

33711150-3

Rožūdeņi

33711200-9

Dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

33711300-0

Manikīra un pedikīra līdzekļi

33711400-1

Kosmētika

33711410-4

Vates kociņi

33711420-7

Dekoratīvās kosmētikas komplekti

33711430-0

Vienreizējai lietošanai paredzētas salvetes

33711440-3

Lūpu balzams

33711450-6

Tetovējumi

33711500-2

Ādas kopšanas līdzekļi

33711510-5

Aizsardzības līdzekļi pret saules iedarbību

33711520-8

Dušas želejas

33711530-1

Dušas cepurītes

33711540-4

Farmaceitiskie krēmi un losjoni

33711600-3

Matu kopšanas preparāti un izstrādājumi

33711610-6

Šampūni

33711620-9

Matu sukas

33711630-2

Parūkas

33711640-5

Tualetes piederumu komplekti

33711700-4

Mutes vai zobu higiēnas līdzekļi un izstrādājumi

33711710-7

Zobusukas

33711720-0

Zobupasta

33711730-3

Zobu irbulīši

33711740-6

Mutes skalošanas līdzekļi

33711750-9

Mutes atsvaidzinātāji

33711760-2

Zobu diegs

33711770-5

Zīdaiņu zobu riņķi, zīdaiņu mierinātāji un zīdaiņu knupji

33711780-8

Zobu protēzes tīrīšanas salvetes

33711790-1

Zobu kopšanas komplekti

33711800-5

Skūšanās līdzekļi

33711810-8

Skūšanās kremi

33711900-6

Ziepes

33712000-4

Prezervatīvi

33713000-1

Kāju kopšanas līdzekļi

33720000-3

Skuvekļi un manikīra vai pedikīra komplekti

33721000-0

Bārdas naži

33721100-1

Žiletes

33721200-2

Bārdas skujamie

33722000-7

Manikīra vai pedikīra piederumu komplekti

33722100-8

Manikīra komplekti

33722110-1

Manikīra piederumi

33722200-9

Pedikīra komplekti

33722210-2

Pedikīra piederumi

33722300-0

Matu sprādzes

33730000-6

Acu kopšanas līdzekļi un koriģējošās lēcas

33731000-3

Kontaktlēcas

33731100-4

Koriģējošās lēcas

33731110-7

Intraokulārās lēcas

33731120-0

Briļļu lēcas

33732000-0

Kontaktlēcu kopšanas šķīdumi

33733000-7

Saulesbrilles

33734000-4

Brilles

33734100-5

Briļļu rāmji un ietvari

33734200-6

Stikls (neapstrādāts) briļļu lēcām

33735000-1

Aizsargbrilles

33735100-2

Aizsargbrilles darbam

33735200-3

Aizsargbriļļu rāmji un ietvari

33740000-9

Roku un nagu kopšanas līdzekļi

33741000-6

Roku kopšanas līdzekļi

33741100-7

Roku tīrīšanas līdzekļi

33741200-8

Roku vai ķermeņa losjoni

33741300-9

Roku dezinficēšanas līdzekļi

33742000-3

Nagu kopšanas līdzekļi

33742100-4

Nagu knaibles

33742200-5

Nagu lakas

33750000-2

Zīdaiņu kopšanas līdzekļi

33751000-9

Vienreizējās lietošanas autiņi

33752000-6

Spilveni barošanai ar krūti

33760000-5

Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un salvetes

33761000-2

Tualetes papīrs

33762000-9

Papīra kabatlakatiņi

33763000-6

Papīra roku dvielīši

33764000-3

Papīra salvetes

33770000-8

Papīrs higiēnas vajadzībām

33771000-5

Papīra higiēnas preces

33771100-6

Higiēnas paketes vai tamponi

33771200-7

Papīra autiņu ieliktnīši

33772000-2

Vienreizējās lietošanas papīra izstrādājumi

33790000-4

Stikla izstrādājumi laboratorijas, higiēnas vai farmācijas vajadzībām

33791000-1

Higiēnas stikla trauki

33792000-8

Stikla izstrādājumi farmācijas vajadzībām

33793000-5

Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām

33900000-9

Sekcijas un morga aprīkojums un piederumi

33910000-2

Patanatomiskās autopsijas instrumenti un piederumi

33911000-9

Anatomiskās šķēres

33912000-6

Sekcijas komplekti

33912100-7

Anatomiskās knaibles

33913000-3

Sekcijas zonde ložu zondēšanai

33914000-0

Anatomiskie diegi, adatas vai incīzijas spailes

33914100-1

Anatomiskie diegi

33914200-2

Anatomiskās adatas

33914300-3

Anatomiskās incīzijas spailes

33915000-7

Sekcijas vēnu zonde

33916000-4

Sekcijas zāģu asmeņi vai piederumi

33916100-5

Sekcijas zāģi

33917000-1

Sekcijas pamatnes vai paliktņi

33918000-8

Sekcijas ķirurģisko instrumentu vai piederumu soma

33919000-5

Satinama soma sekcijas ķirurģiskajiem instrumentiem vai piederumiem

33920000-5

Sekcijas aprīkojums un piederumi

33921000-2

Kaulu putekļu savācējs

33922000-9

Maisi līķu transportēšanai

33923000-6

Galvas balsti, ķermeņa paliktņi vai iekarami svari

33923100-7

Sekcijas galvas balsti

33923200-8

Sekcijas ķermeņa paliktņi

33923300-9

Sekcijas iekaramie svari

33924000-3

Sekcijas infekcijas slimību instrumentu komplekti

33925000-0

Sekcijas identifikācijas plāksnītes vai aproces

33926000-7

Sekcijas vakuuma aspirators vai caurules šķidruma savākšanai

33927000-4

Sekcijas rektālie termometri

33928000-1

Sekcijas pirkstu iztaisnošanas instrumenti

33929000-8

Sekcijas ķermeņa rekonstrukcijas piederumu komplekts

33930000-8

Sekcijas telpu mēbeles

33931000-5

Sekcijas makroskopiskās izmeklēšanas galdi vai piederumi

33932000-2

Sekcijas izlietnes vai piederumi

33933000-9

Sekcijas galdi vai piederumi

33933100-0

Sekcijas galdi

33934000-6

Nekropsijas galdi vai piederumi

33935000-3

Dzīvnieku sekcijas galdi vai piederumi

33936000-0

Iebalzamēšanas galdi vai piederumi

33937000-7

Sekcijas galdi ar šķidrumu novadīšanas sistēmu vai piederumi

33940000-1

Līķu transportēšanas un uzglabāšanas aprīkojums un piederumi

33941000-8

Līķu uzglabāšanas plaukti

33942000-5

Līķu nestuves

33943000-2

Automātiskie līķu pacelšanas ratiņi

33944000-9

Morga dzesētājskapji vai saldētavas

33945000-6

Morga dzesēšanas kamera

33946000-3

Sekcijas ratiņi

33947000-0

Sekcijas paplātes

33948000-7

Līķu pacēlāji vai pārvietošanas ierīces

33949000-4

Tvertnes līķu transportēšanai

33950000-4

Klīniskās tiesu medicīnas aprīkojums vai piederumi

33951000-1

Pirkstu nospiedumu noņemšanas komplekti

33952000-8

Pretpūšanas maskas

33953000-5

Sekcijas asins analīzes komplekti un piederumi

33954000-2

Instrumentu komplekts bioloģisko pierādījumu ņemšanai

33960000-7

Iebalzamēšanas aprīkojums un piederumi

33961000-4

Iebalzamēšanas dobumu inžektori

33962000-1

Iebalzamēšanas vēnu drenāžas caurules

33963000-8

Iebalzamēšanas šķīdumi vai ķīmiskie līdzekļi

33964000-5

Iebalzamēšanas inžektora caurules

33965000-2

Iebalzamēšanas izlietnes vai piederumi

33966000-9

Iebalzamēšanas komplekti

33967000-6

Iebalzamēšanas inžektora adatas

33968000-3

Acu vāciņi

33970000-0

Morga aprīkojums un piederumi

33971000-7

Morga darba apģērbs

33972000-4

Morga iepakošanas materiāls

33973000-1

Pārvalki apbedīšanas vajadzībām

33974000-8

Aspiratori apbedīšanas vajadzībām

33975000-5

Stiprināšanas maisījums apbedīšanas vajadzībām

34000000-7

Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai

34100000-8

Mehāniskie transportlīdzekļi

34110000-1

Vieglie automobiļi

34111000-8

Universāli un limuzīni

34111100-9

Universāli

34111200-0

Limuzīni

34113000-2

Transportlīdzekļi ar četru riteņu piedziņu

34113100-3

Džipi

34113200-4

Apvidus transportlīdzekļi

34113300-5

Bezceļu transportlīdzekļi

34114000-9

Īpaša lietojuma transportlīdzekļi

34114100-0

Avārijas transportlīdzekļi

34114110-3

Glābšanas transportlīdzekļi

34114120-6

Paramedicīniskie transportlīdzekļi

34114121-3

Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas

34114122-0

Transportlīdzekļi pacientu pārvadāšanai

34114200-1

Policijas automašīnas

34114210-4

Transportlīdzekļi ieslodzīto pārvadāšanai

34114300-2

Sociālās palīdzības dienestu transportlīdzekļi

34114400-3

Mikroautobusi

34115000-6

Citādi vieglie automobiļi

34115200-8

Mehāniskie transportlīdzekļi mazāk nekā 10 cilvēku pārvadāšanai

34115300-9

Lietoti transportlīdzekļi

34120000-4

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 un vairāk cilvēku pārvadāšanai

34121000-1

Autobusi un tūristu autobusi

34121100-2

Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu autobusi

34121200-3

Posmainie autobusi

34121300-4

Divstāvu autobusi

34121400-5

Autobusi ar pazeminātu grīdu

34121500-6

Tūristu autobusi

34130000-7

Mehāniskie transportlīdzekļi kravu pārvadāšanai

34131000-4

Pikapi

34132000-1

Ar motoru darbināmas ragavas

34133000-8

Kravas autovilcieni

34133100-9

Autocisternas

34133110-2

Degvielas autocisternas

34134000-5

Kravas automašīnas ar bezbortu piekabi un pašizkrāvēji

34134100-6

Kravas automašīnas ar bezbortu platformām

34134200-7

Pašizkrāvēji

34136000-9

Autofurgoni

34136100-0

Vieglie autofurgoni

34136200-1

Paneļfurgoni

34137000-6

Lietoti kravas transportlīdzekļi

34138000-3

Autovilcēji

34139000-0

Šasijas

34139100-1

Šasijas ar kabīni

34139200-2

Šasijas ar virsbūvi