13.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/11


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 108/2008

(2008. gada 15. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1925/2006 (3) noteikts, ka regulatīvā procedūra, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4), ir jāpiemēro, pieņemot īstenošanas pasākumus saistībā ar minēto regulu.

(2)

Lēmumu 1999/468/EK grozīja ar Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, lai pieņemtu vispārējus īstenošanas pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru pieņemtā pamataktā, inter alia svītrojot dažus šādus elementus vai papildinot aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(3)

Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt Regulas (EK) Nr. 1925/2006 I un II pielikuma grozījumus, noteikt papildu pārtikas produktus, kuriem nedrīkst pievienot īpašus vitamīnus vai minerālvielas, pieņemt lēmumus par citu atļauto, aizliegto vai ierobežoto vielu sarakstu izveidi un/vai grozīšanu, paredzēt nosacījumus vitamīnu un minerālvielu lietošanai, piemēram, tīrības kritērijus, maksimālos daudzumus, minimālos daudzumus un citus ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz vitamīnu un minerālvielu pievienošanu pārtikas produktiem, kā arī noteikt atkāpes no atsevišķiem minētās regulas noteikumiem. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus minētās regulas elementus, inter alia to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(4)

Ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ regulatīvās kontroles procedūras parastos termiņus nav iespējams ievērot, Komisijai būtu jāvar piemērot Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 6. punktā paredzēto steidzamības procedūru, lai no pielikumos minētajiem sarakstiem svītrotu atsevišķus vitamīnus vai minerālvielas un lai Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumā iekļautu atsevišķas citas vielas un izdarītu grozījumus.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1925/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1925/2006 groza šādi:

1)

3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šā panta 1. punktā minēto sarakstu grozījumus pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, ņemot vērā Iestādes atzinumu.

Steidzamības dēļ Komisija var izmantot 14. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru, lai no šā panta 1. punktā minētā saraksta svītrotu kādu vitamīnu vai minerālvielu.

Pirms šo grozījumu izdarīšanas Komisija apspriežas ar ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ar pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem un patērētāju grupām.”;

2)

4. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Pasākumus, ar kuriem nosaka papildu pārtikas produktus vai pārtikas produktu kategorijas, kam nedrīkst pievienot īpašus vitamīnus vai minerālvielas, un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, var pieņemt saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru, ievērojot zinātniskus pierādījumus un ņemot vērā attiecīgo produktu vai produktu kategoriju uzturvērtību.”;

3)

5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Pasākumus, ar kuriem nosaka tīrības kritērijus II pielikumā minētajiem vitamīnu preparātiem un minerālvielām un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, ja vien uz tiem neattiecas šā panta 2. punkts.”;

4)

6. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ja pārtikai pievieno vitamīnu vai minerālvielu, vitamīna vai minerālvielas kopējais daudzums pārtikas produktā pārdošanas brīdī neatkarīgi no paredzētā mērķa nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu. Pasākumus, ar kuriem nosaka minēto daudzumu un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru. Šim nolūkam Komisija var līdz 2009. gada 19. janvārim iesniegt projektu pasākumiem maksimālā apjoma noteikšanai. Attiecībā uz koncentrētiem un dehidrētiem produktiem spēkā ir tie maksimālie daudzumi, kas pieļaujami patēriņam paredzētā pārtikas produktā saskaņā ar ražotāja norādījumiem.”;

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Visus nosacījumus, ar kuriem ierobežo vai aizliedz īpaša vitamīna vai minerālvielas pievienošanu pārtikas produktam vai pārtikas produktu kategorijai un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia to papildinot, pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

c)

6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“6.   Vitamīna vai minerālvielas pievienošanu pārtikas produktiem veic tā, lai šis vitamīns vai minerālviela pārtikas produktā ir vismaz pietiekamā daudzumā, ja tāds noteikts saskaņā ar Direktīvas 90/496/EEK pielikumu. Pasākumus, ar kuriem nosaka minimālos daudzumus īpašiem pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām, tostarp jebkādus daudzumus, kas ir mazāki par iepriekšminēto pietiekamo daudzumu, un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar šīs regulas 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”;

5)

7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   To pārtikas produktu marķējumā, noformējumā un reklāmā, kam ir pievienoti vitamīni un minerālvielas, nedrīkst būt nekādas tiešas vai netiešas norādes par to, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nenodrošina nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Vajadzības gadījumā attiecībā uz kādu īpašu uzturvielu saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru var pieņemt atkāpi, kuras mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to.”;

6)

8. pantu groza šādi:

a)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Lai vajadzības gadījumā III pielikumā iekļautu kādu vielu un sastāvdaļu, Komisija pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju var saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņemt lēmumu grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, katrā konkrētajā gadījumā iepriekš saņemot Iestādes izvērtējumu par pieejamo informāciju. Jo īpaši:

a)

ja ir konstatēta šīs vielas un/vai šīs vielas sastāvdaļas kaitīgā ietekme uz veselību, to:

i)

iekļauj III pielikuma A daļā un aizliedz pievienot pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas produktu ražošanā; vai

ii)

iekļauj III pielikuma B daļā un atļauj pievienot pārtikas produktiem vai izmantot pārtikas produktu ražošanā, tikai ievērojot šeit minētos nosacījumus;

b)

ja ir konstatēts, ka vielas izmantošana, iespējams, ir veselībai kaitīga, tomēr vēl arvien nav iegūta zinātniski pamatota pārliecība, vielu iekļauj III pielikuma C daļā.

Steidzamības dēļ Komisija var izmantot 14. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru, lai III pielikuma A vai B daļā iekļautu kādu vielu vai sastāvdaļu.”;

b)

5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Četru gadu laikā no dienas, kad viela ir iekļauta III pielikuma C daļā, ņemot vērā Iestādes atzinumu par jebkuriem datiem, kas atbilstīgi 4. punktam ir iesniegti izvērtēšanai, saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru pieņem lēmumu, kura mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, atļaut III pielikuma C daļā iekļautās vielas plašu izmantošanu vai arī, vajadzības gadījumā, iekļaut vielu III pielikuma A vai B daļā.

Steidzamības dēļ Komisija var izmantot 14. panta 4. punktā minēto steidzamības procedūru, lai III pielikuma A vai B daļā iekļautu kādu vielu vai sastāvdaļu.”;

7)

14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“14. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. panta 1. punktu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 15. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 325, 13.12.2006., 40. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 7. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 17. decembra Lēmums.

(3)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).