26.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 67/2008

(2008. gada 25. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/83/EEK par akcīzes nodokļu saskaņošanu spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (1) un jo īpaši tās 27. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 3199/93 (2) noteikts, ka denaturanti, ko katrā dalībvalstī izmanto, lai pilnīgi denaturētu spirtu saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir jāapraksta minētās regulas pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstīm ir jāatbrīvo no akcīzes nodokļa spirts, kas ir pilnībā denaturēts saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, ar nosacījumu, ka šīs prasības ir pienācīgi paziņotas un pieņemtas saskaņā ar minētā panta 3. un 4. punktu.

(3)

Bulgārija un Rumānija ir paziņojušas par denaturantiem, kurus tās plāno izmantot.

(4)

Komisija šos Bulgārijas un Rumānijas paziņojumus attiecīgi 2007. gada 1. janvārī un 2007. gada 9. janvārī nosūtījusi visām pārējām dalībvalstīm.

(5)

Ir saņemti iebildumi attiecībā uz paziņotajām prasībām. Tāpēc tika attiecīgi ievērota Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 4. punktā minētā procedūra un Bulgārijas un Rumānijas paziņotās prasības jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 3199/93 pielikumā.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 3199/93.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 3199/93 pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2005. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 288, 23.11.1993., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2023/2005 (OV L 326, 13.12.2005., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 3199/93 pielikumā pievieno šādas daļas:

“Bulgārija

Etilspirta pilnīgai denaturēšanai uz katriem 100 l etilspirta ar minimālo faktisko spirta saturu 90 tilp. % jāpievieno kopā:

5 l metiletilketona,

2 l izopropilspirta,

0,2 g metilēnzilā.

Rumānija

Uz hektolitru tīra alkohola:

1 g denatonija benzoāta,

2 l metiletilketona (butanona) un

0,2 g metilēnzilā.”