18.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 15/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 31/2008

(2007. gada 15. novembris),

lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar 300. panta 2. punktu un 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Kopiena un Madagaskaras Republika ir apspriedušas un parafējušas partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, ar kuru Kopienas zvejniekiem piešķir zvejas iespējas ūdeņos, kas ir Madagaskaras Republikas suverenitātē.

(2)

Kopienas interesēs ir apstiprināt šo nolīgumu.

(3)

Būtu jānosaka zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas vārdā ir apstiprināts Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku.

Nolīguma teksts ir pievienots šai regulai (1).

2. pants

Nolīguma protokolā noteikto zvejas iespēju sadalījums dalībvalstīm ir šāds:

Zvejas kategorija

Kuģa tips

Dalībvalsts

Zvejas licences vai kvota

Tunzivju zveja

Tunzivju saldētājseineri

Spānija

23

Francija

19

Itālija

1

Tunzivju zveja

Kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām (bruto tilpība lielāka nekā 100 GT)

Spānija

25

Francija

13

Portugāle

7

Apvienotā Karaliste

5

Tunzivju zveja

Kuģi zvejai ar peldošām āķu jedām (bruto tilpība 100 GT vai mazāka)

Francija

26

Bentiskā zveja

Kuģi eksperimentālai zvejai ar āķu rindām vai ar grunts āķu jedām

Francija

5

Ja protokolā noteiktās zvejas iespējas ar minēto dalībvalstu iesniegtajiem licences pieprasījumiem nav pilnībā apgūtas, Komisija var izskatīt no jebkuras citas dalībvalsts iesniegtus licences pieprasījumus.

3. pants

Dalībvalstis, kuru kuģi zvejo saskaņā ar šo nolīgumu, paziņo Komisijai par nozveju no katra krājuma, kas gūta Madagaskaras zvejas zonā saskaņā ar kārtību, kura paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 500/2001 (2001. gada 14. marts), kas nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2847/93 par to lomu pārraudzību, kurus nozvejojuši Kopienas zvejas kuģi trešo valstu ūdeņos un atklātā jūrā (2).

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 15. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. L. RODRIGUES


(1)  Nolīguma tekstu sk. OV L 331, 17.12.2007., 7. lpp.

(2)  OV L 73, 15.3.2001., 8. lpp.